Modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

In M. Of. nr. 196 din 22 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1032/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu are ca scop stabilirea unui mod de calcul unitar si documentat pentru contributiile si taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) – j), p), q) si s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

Prevederile prezentului ordin se aplica de catre contribuabilii la Fondul pentru mediu, persoane fizice si persoane juridice, pentru contributiile si taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) – j), p), q) si s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

3. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

METODOLOGIE

de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu

CAPITOLUL I

Prevederi generale

ART. 1

Prezenta metodologie stabileste modul de calcul al contributiilor si taxelor pe care contribuabilii trebuie sa le declare si sa le plateasca la Fondul pentru mediu.

ART. 2

Prezenta metodologie se aplica de catre contribuabilii, persoane fizice si persoane juridice, care datoreaza sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) – j), p), q) si s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

Semnificatia termenilor si expresiilor utilizate in text este cea prevazuta in anexa.

CAPITOLUL II

Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 4

Sunt obligati la plata contributiei de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, generatorii deseurilor, respectiv detinatorii bunurilor destinate dezmembrarii, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector si/sau de valorificator autorizat in conditiile legii.

ART. 5

Obligatia de a calcula, de a retine, de a declara si de a vira la Fondul pentru mediu contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea de deseuri metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, revine operatorilor economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor.

ART. 6

Contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, se retine prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu.

ART. 7

Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, de catre generatorii deseurilor, respectiv de catre detinatorii bunurilor destinate dezmembrarii, persoane juridice, catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor se face pe baza de factura, cu evidentierea distincta a contributiei de 3% si cu retinerea acesteia.

ART. 8

Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, de catre generatorii deseurilor, respectiv de catre detinatorii bunurilor destinate dezmembrarii, persoane fizice, catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor se face pe baza de factura/adeverinta de primire si plata, cu retinerea contributiei de 3% la achitarea in numerar a sumei cuvenite vanzatorului de deseuri.

ART. 9

Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta valoarea de vanzare a deseurilor metalice feroase si neferoase si a bunurilor destinate dezmembrarii, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

ART. 10

(1) In cazul in care operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor devin detinatori de deseuri metalice feroase si neferoase, prin activitatea de dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie, au obligatia de a plati contributia de 3% la Fondul pentru mediu in cazul vanzarii acestora.

(2) Baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta pretul mediu de achizitie al deseurilor metalice feroase si neferoase din luna precedenta dezmembrarii si/sau casarii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, inmultit cu cantitatea de deseuri metalice feroase si neferoase rezultata din activitatea de dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie.

(3) In cazul in care operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor nu pot stabili pretul mediu de achizitie al deseurilor metalice feroase si neferoase pentru luna precedenta dezmembrarii si/sau casarii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar, acesta este cel de la data dezmembrarii si/sau a casarii bunurilor, mijloacelor fixe ori obiectelor de inventar.

ART. 11

Contributia la Fondul pentru mediu prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se declara si se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

ART. 12

In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatia termenilor utilizati este prevazuta la pct. 6 si 14 din anexa.

CAPITOLUL III

Modul de calcul al taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 13

(1) Operatorii economici detinatori de surse stationare care genereaza emisii de poluanti in atmosfera sunt obligati la plata taxelor la Fondul pentru mediu, in cuantumul si pentru substantele prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul operatorilor economici detinatori de surse stationare generatoare de emisii de poluanti in atmosfera, care asigura automonitorizarea emisiilor de poluanti in atmosfera si au inregistrari ale masuratorilor efectuate recunoscute de agentia judeteana pentru protectia mediului, taxele datorate la Fondul pentru mediu, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

T = Q x V,

unde:

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, rezultata din masuratori, exprimata in kilograme;

V – valoarea taxei de incasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 14

(1) Pentru operatorii economici detinatori de surse stationare generatoare de emisii de poluanti in atmosfera, care nu au sisteme de automonitorizare a emisiilor de poluanti in atmosfera, taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera datorate la Fondul pentru mediu, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

T = Q x Val,

unde:

T – suma datorata la Fondul pentru mediu;

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, pe tip de poluant, calculata conform formulei prevazute la alin. (2);

Val – valoarea taxei de incasat pentru fiecare tip de poluant, conform anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cantitatile de poluanti emisi in atmosfera de surse stationare se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Q = f x A, unde:

Q – cantitatea de poluant emisa in atmosfera, exprimata in kilograme;

f – factorul de emisie pentru fiecare tip de poluant, in functie de proces;

A – cantitatea de combustibil, materii prime si materiale utilizate sau cantitatea de produs finit, in functie de tipul de proces.

(3) Factorul de emisie f este stabilit in scris de operatorul economic, de comun acord cu agentia judeteana pentru protectia mediului, in baza metodologiilor existente EEA/EMEP/CORINAIR, US EPA/AP-42 sau a altor metodologii disponibile la nivel de sector industrial.

(4) Factorul de emisie f stabilit de comun acord cu agentia judeteana pentru protectia mediului poate fi revizuit in functie de interventiile asupra instalatiei si/sau tehnologiei, dar nu mai devreme de 6 luni de la momentul la care a fost stabilit.

(5) In cazul existentei unor diferende intre operatorul economic si agentia judeteana pentru protectia mediului referitor la factorul de emisie f, acesta se valideaza de catre o terta parte, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului sau un alt institut cu competenta in acest domeniu, pe cheltuiala operatorului economic.

ART. 15

Taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera provenite de la sursele stationare, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se declara si se platesc lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

ART. 16

In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatiile termenilor utilizati sunt prevazute la pct. 9, 14 si 18 din anexa.

CAPITOLUL IV

Modul de calcul al taxei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 17

Operatorii economici utilizatori de noi terenuri au obligatia de a plati la Fondul pentru mediu taxele pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 18

Taxele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza pentru acele terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deseuri valorificabile din categoriile prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 19

Taxele pentru depozitarea deseurilor valorificabile se declara si se platesc anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, de catre operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile.

ART. 20

In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatiile termenilor utilizati sunt prevazute la pct. 6 si 14 din anexa.

CAPITOLUL V

Modul de calcul al taxei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 21

(1) Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu contributia de 2 lei/kg prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, revine urmatorilor operatori economici responsabili:

a) operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) operatorii economici care ambaleaza produse ambalate, pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala;

c) operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere prevazute in Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ambalajele respective introduse pe piata nationala.

(2) Ambalajele produselor achizitionate din afara spatiului national, inclusiv ale produselor destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata nationala in momentul achizitiei.

ART. 22

(1) Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste anual pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

(2) Cantitatea de deseuri de ambalaje care trebuie valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificata prin reciclare, pentru indeplinirea obiectivelor anuale, se realizeaza prin urmatoarele componente:

a) cantitatea de deseuri Q1 care trebuie valorificata prin reciclarea deseurilor de ambalaje din PET si din aluminiu;

b) cantitatea de deseuri Q2 care trebuie valorificata prin reciclarea deseurilor de ambalaje din plastic, sticla, metal, hartie/carton si, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deseuri Q3 care trebuie valorificata prin reciclare suplimentar fata de cantitatile prevazute la lit. a) si b), pentru indeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricarui tip de material de ambalare, in limita cantitatilor introduse pe piata nationala din materialul respectiv;

d) cantitatea de deseuri Q4 care trebuie valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie suplimentar fata de cantitatile prevazute la lit. a), b) si c), pentru indeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operatie de valorificare sau prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a oricarui tip de material de ambalare, in limita cantitatilor introduse pe piata nationala din materialul respectiv.

(3) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera indeplinite numai daca se realizeaza fiecare dintre componentele mentionate la alin. (2).

(4) Contributia se stabileste luand in calcul o singura data cantitatile nerealizate pentru fiecare componenta.

Formula matematica de calcul este:

Contributia = Max{[(QPET * RPET – qPET) + (QAl * RAl – qAl)];

__ __ __

\ (Qi * Ri – qri); (Qt * R – \ qri); (Qt * V – \ qvi)} * 2,

/__ /__ /__

unde:

QPET – cantitatea de ambalaje din PET introdusa pe piata nationala;

QAl – cantitatea de ambalaje din aluminiu introdusa pe piata nationala;

RPET – obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din PET;

RAl – obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalaje din aluminiu;

Qi – cantitatea de ambalaje din materialul i, respectiv plastic, sticla, metal, hartie/carton si lemn introdusa pe piata nationala;

Ri – obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru materialul de ambalare i, respectiv plastic, sticla, metal, hartie/carton si lemn;

Qt – cantitatea totala de ambalaje introdusa pe piata nationala;

R – obiectivul global de valorificare prin reciclare;

V – obiectivul global de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie;

qPET – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare a deseurilor de ambalaje din PET;

qAl – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare a deseurilor de ambalaje din aluminiu;

qri – cantitatea valorificata efectiv prin reciclare din materialul i, respectiv plastic, sticla, metal, hartie/carton si, respectiv, lemn;

qvi – cantitatea valorificata efectiv din materialul i, respectiv oricare dintre materialele introduse pe piata nationala, prin orice operatie, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

(5) Cantitatile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, introduse pe piata nationala, includ si cantitatile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(6) Daca in formula prevazuta la alin. (4) o diferenta are o valoare negativa, atunci se considera in calcul ca avand valoarea 0 (zero).

(7) Cantitatea de deseuri de ambalaje valorificata suplimentar fata de obiectivul anual de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligatiile aferente altor ani.

ART. 23

Operatorii economici responsabili care realizeaza obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje in mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati:

a) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala;

b) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje produse, precum si cantitatile de ambalaje preluate/colectate de pe piata nationala si incredintate spre valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, excluzand deseurile de productie;

c) sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje totale si pe fiecare tip de material introduse pe piata nationala, cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;

d) sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neindeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate si/sau a ambalajelor de desfacere introduse pe piata nationala.

ART. 24

Operatorii economici responsabili care realizeaza obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje in mod individual, conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa detina situatii, intocmite in baza documentelor justificative contabile si extracontabile, pentru:

a) cantitatile de ambalaje/deseuri de ambalaje proprii produse/preluate/colectate de pe piata nationala;

b) cantitatile de deseuri de ambalaje proprii valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie prin mijloace proprii;

c) cantitatile de deseuri de ambalaje proprii incredintate, in baza unui contract, unui operator economic valorificator sau unui operator economic care detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie;

d) cantitatile de deseuri de ambalaje proprii din lemn incredintate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;

e) trasabilitatea deseurilor de ambalaje proprii, pe tip de material, de la producatorul de deseuri pana la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic/persoana fizica ce detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie.

ART. 25

Operatorii economici responsabili care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje, prin contract incheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati:

a) sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala;

b) sa obtina lunar de la operatorul economic cu care au incheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situatia cantitatilor de deseuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie in numele lui, care sa cuprinda si operatia de valorificare;

c) sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala, totale si pe fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;

d) sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neindeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje aferente bunurilor ambalate si/sau a ambalajelor de desfacere introduse pe piata nationala.

ART. 26

(1) Pot face obiectul contractului dintre operatorii economici responsabili prevazuti la art. 25 si operatorul economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, numai cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala incepand cu luna in care a fost incheiat contractul.

(2) La data semnarii contractului pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje, operatorii economici responsabili nu trebuie sa inregistreze obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu in ceea ce priveste contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) 

lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje sunt luate in considerare numai cantitatile de deseuri de ambalaje contractate de operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu operatori economici care colecteaza deseuri de ambalaje direct de la producatorii de deseuri si pentru care se asigura trasabilitatea prin documente contabile, de la colector pana la operatorul economic valorificator sau la operatorul economic care detine o instalatie de incinerare cu recuperare de energie, dupa cum urmeaza:

    a) cantitatile de deseuri de ambalaje colectate in baza unui contract cu un operator economic care asigura serviciile de salubrizare a localitatilor;

    b) cantitatile de deseuri de ambalaje colectate in baza unui contract cu un operator economic autorizat sa colecteze deseuri de ambalaje de la populatie;

    c) cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la distribuitori si comercianti in baza unui contract cu un operator economic autorizat sa colecteze astfel de deseuri;

    d) cantitatile de deseuri de ambalaje incredintate unui operator economic colector sau valorificator de catre operatorul economic responsabil care a incheiat contractul cu operatorul economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Evidenta gestiunii deseurilor de ambalaje se face cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, ale Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, precum si a prevederilor contabile prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, ambalajele si deseurile de ambalaje fiind considerate ca facand parte din categoria stocurilor.

    ART. 27

    (1) Operatorii economici responsabili prevazuti la art. 23 si operatorii economici care colecteaza deseuri de ambalaje pentru operatorii economici autorizati potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa mentioneze in contracte si in documentele contabile de insotire a deseurilor de ambalaje daca incredintarea se face in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

    (2) In lipsa mentiunii prevazute la alin. (1), cantitatile respective nu sunt considerate ca fiind justificate si nu se iau in calcul pentru indeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

    (3) Operatia de valorificare care se recunoaste este cea desfasurata potrivit autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu de catre operatorul economic pana la care se face dovada trasabilitatii.

    (4) Cantitatile de deseuri de ambalaje mentionate la art. 24 alin. (1) lit. c) si d) se iau in calcul pentru indeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje numai daca se regasesc in facturile de vanzare si, dupa caz, prestare a serviciului de ridicare a deseurilor de ambalaje.

    ART. 28

    (1) Programul informatic de asistenta privind completarea formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu”, elaborat si pus la dispozitia contribuabililor in mod gratuit de catre Administratia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Programul informatic de asistenta poate fi descarcat de pe pagina web a Administratiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

    (3) Programul informatic de asistenta are ca date de intrare cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala pe tip de material, cantitatile valorificate prin reciclare si cantitatile valorificate prin alte operatii de valorificare decat reciclarea sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

    ART. 29

    In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatiile termenilor utilizati sunt prevazute la pct. 7, 11, 15, 17, 19 si 21 din anexa.

    CAPITOLUL VI

    Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 30

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala substante clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea acestora.

    ART. 31

    Substantele pentru care se datoreaza contributia de 2% la Fondul pentru mediu sunt cele clasificate ca fiind periculoase pentru mediu prin actele normative specifice in vigoare.

    ART. 32

    (1) Baza de calcul la care se aplica contributia de 2% la Fondul pentru mediu in cazul producatorilor interni reprezinta valoarea de vanzare a substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    (2) Baza de calcul la care se aplica contributia de 2% la Fondul pentru mediu in cazul introducerii pe piata nationala prin achizitie din afara acestui spatiu reprezinta valoarea de achizitie a substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala, inclusiv cele destinate utilizarii/consumului propriu, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    ART. 33

    Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se declara si se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

    CAPITOLUL VII

    Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 34

    Administratorii, respectiv proprietarii de paduri care realizeaza venituri din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor, au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea de vanzare a acestora.

    ART. 35

    Baza de calcul la care se aplica contributia de 2% la Fondul pentru mediu reprezinta valoarea de vanzare a masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    ART. 36

    Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se declara si se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care administratorul, respectiv proprietarul padurii a vandut masa lemnoasa si/sau materialele lemnoase obtinute.

    ART. 37

    In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatia termenilor utilizati este prevazuta la pct. 12 si 13 din anexa.

    CAPITOLUL VIII

    Modul de calcul al taxei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 38

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii au obligatia de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2 lei/kg de anvelopa introdusa pe piata nationala.

    ART. 39

    (1) Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste anual numai in cazul neindeplinirii obligatiilor de gestionare a anvelopelor uzate.

    (2) Plata se face pentru diferenta dintre cantitatile aferente obligatiilor anuale de gestionare si cantitatile realizate efectiv.

    (3) Obligatiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se pot realiza de operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, prevazuti la art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, individual sau prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic, conform legislatiei in vigoare.

    ART. 40

    (1) Obligatiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate se realizeaza in mod individual, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004, prin:

    a) colectarea anvelopelor uzate, in limita cantitatilor introduse de operatorii economici pe piata nationala in anul precedent, si reutilizarea, refolosirea ca atare, resaparea, reciclarea si/sau valorificarea termoenergetica a intregii cantitati de anvelope uzate colectate;

    b) incredintarea de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii a anvelopelor uzate preluate/colectate de pe piata, in baza unui contract, unei persoane juridice care le reutilizeaza, le refoloseste ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoenergetic, dupa caz.

    (2) Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, care au optat pentru realizarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, in mod individual, trebuie sa dovedeasca realizarea acestora prin documente justificative contabile si extracontabile, din care sa rezulte:

    a) situatia privind cantitatile de anvelope uzate preluate/colectate de pe piata;

    b) situatia privind gestionarea anvelopelor uzate, inclusiv prin predarea anvelopelor uzate, in baza unui contract incheiat in scopul indeplinirii obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate;

    c) situatia prin care sa se evidentieze distinct cantitatile de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, resapate, reciclate si/sau valorificate termoenergetic, dintre cele preluate de la operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, precum si metoda utilizata.

    (3) Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii sunt obligati sa mentioneze in documentele contabile si extracontabile privind incredintarea anvelopelor uzate daca incredintarea spre reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a acestora se face in scopul indeplinirii obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

    ART. 41

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, care au optat pentru realizarea in mod individual a obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligati:

    a) sa stabileasca lunar cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala in anul precedent;

    b) sa stabileasca lunar cantitatile de anvelope preluate/colectate de pe piata nationala si incredintate catre persoanele juridice care le reutilizeaza, le refolosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoenergetic, dupa caz;

    c) sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala si cantitatile de anvelope uzate gestionate;

    d) sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata pentru neindeplinirea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate introduse pe piata nationala.

    ART. 42

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, care au optat pentru realizarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004, sunt obligati:

    a) sa stabileasca lunar cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala in anul precedent;

    b) sa obtina lunar de la operatorul economic caruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situatia cantitatilor de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, resapate, reciclate si/sau valorificate termoenergetic, in numele acestuia, precum si metoda utilizata;

    c) sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala si cantitatile de anvelope uzate gestionate;

    d) sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata pentru neindeplinirea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

    ART. 43

    (1) In cazul in care operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii au optat pentru realizarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilitatii, acestia sunt obligati sa raporteze operatorului economic autorizat pentru preluarea responsabilitatii numai cantitatile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, introduse pe piata dupa data semnarii contractului.

    (2) La data semnarii contractului de transferare a responsabilitatii privind realizarea obligatiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii nu trebuie sa inregistreze obligatii restante la Fondul pentru mediu in ceea ce priveste taxa prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Evidenta gestiunii anvelopelor uzate se face cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 170/2004, ale Hotararii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Hotararii Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, precum si a prevederilor contabile prevazute in Legea nr. 82/1991, republicata, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 44

    Cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, resapate, reciclate si/sau valorificate termoenergetic peste obligatiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate nu poate compensa obligatiile aferente altor ani.

    ART. 45

    (1) Contributia pentru introducerea pe piata nationala a anvelopelor noi si/sau uzate destinate reutilizarii se determina ca fiind produsul dintre obligatiile anuale de gestionare a anvelopelor uzate, raportate la cantitatea totala de anvelope introdusa pe piata nationala in anul precedent, diminuata cu cantitatea de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, resapate, reciclate si/sau valorificate termoenergetic si contributia stabilita la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 2 lei/kg.

    (2) Pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu se aplica urmatoarea formula:

    Taxa = [(Q x Ob) – Qrealizat] x 2,

    unde:

    Q – cantitatea de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii introdusa pe piata nationala in anul precedent;

    Ob – obligatia anuala de gestionare a anvelopelor conform Hotararii Guvernului nr. 170/2004;

    Qrealizat – cantitatea de anvelope gestionate in anul de raportare.

    ART. 46

    (1) Programul informatic de asistenta privind completarea formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu”, elaborat si pus la dispozitia contribuabililor in mod gratuit de Administratia Fondului pentru Mediu, are inclus modulul pentru calculul contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Programul informatic de asistenta poate fi descarcat de pe serverul de web al Administratiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

    (3) Programul informatic de asistenta are ca date de intrare cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala in anul precedent si cantitatile gestionate in perioada de raportare (cantitatile reutilizate, refolosite ca atare, resapate, reciclate si/sau valorificate termoenergetic).

    ART. 47

    In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatia termenilor utilizati este prevazuta la pct. 3, 4, 5, 11 si 14 din anexa.

    CAPITOLUL IX

    Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 48

    (1) Gestionarii fondurilor de vanatoare au obligatia de a calcula si de a vira la Fondul pentru mediu o contributie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vanatoare inscris in contractele de gestionare.

    (2) Contributia de 3% la Fondul pentru mediu prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se declara si se plateste anual de persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea pentru anul precedent.

    CAPITOLUL X

    Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 49

    Obligatia de a calcula si de a plati contributia de 100 lei/tona revine unitatilor administrativ-teritoriale, incepand cu data prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 50

    (1) Contributia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste anual numai in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile trimise spre depozitare, denumit in continuare obiectiv anual, raportat la cantitatea totala de deseuri municipale si asimilabile colectata.

    (2) Deseurile care fac obiectul alin. (1) sunt cele prevazute la codurile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 “Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.

    ART. 51

    Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia ca, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea:

    a) sa stabileasca pentru anul precedent cantitatile de deseuri municipale si asimilabile colectate, cantitatile incredintate spre valorificare, pe tip de deseu/material, precum si operatia de valorificare si cantitatile corespunzatoare obiectivului anual;

    b) sa calculeze, sa declare si sa plateasca suma datorata pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obiectivului anual si cantitatile de deseuri municipale si asimilabile colectate selectiv/sortate si valorificate.

    ART. 52

    (1) In cazul in care deseurile municipale si asimilabile se cantaresc la colectare, obiectivul anual se calculeaza prin aplicarea cotei de 15% la cantitatea anuala colectata.

    (2) In cazul in care deseurile municipale si asimilabile nu se cantaresc la colectare, dar se cantaresc la depozitare, obiectivul anual se calculeaza ca 3/17 din cantitatea anuala depozitata.

    (3) In cazul in care deseurile municipale si asimilabile nu se cantaresc nici la colectare si nici la depozitare, obiectivul anual se calculeaza ca 3/17 din volumul anual de deseuri municipale si asimilabile depozitate inmultit cu densitatea medie a acestora prevazuta in regulamentul de salubritate in vigoare la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

    ART. 53

    Contributia se calculeaza prin inmultirea cu 100 lei a diferentei, exprimata in tone, cu doua zecimale, dintre cantitatile corespunzatoare obiectivului anual si cantitatile de deseuri municipale si asimilabile colectate selectiv/sortate de catre operatorii economici carora li s-au incredintat serviciile de gestionare a deseurilor municipale si asimilabile si valorificate.

    ART. 54

    (1) Unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa dovedeasca realizarea obiectivului anual prin intocmirea situatiilor, in baza documentelor justificative contabile si extracontabile sau a copiilor acestora conforme cu originalul, dupa cum urmeaza:

    a) situatia lunara privind cantitatea de deseuri municipale si asimilabile depozitata in decursul anului;

    b) situatia privind cantitatea de deseuri municipale si asimilabile incredintata lunar spre valorificare, pe tip de deseu/material, operatorul economic valorificator si operatia de valorificare;

    c) situatia privind cantitatea de deseuri municipale si asimilabile incredintata lunar spre incinerare si operatorul economic care efectueaza operatia de incinerare;

    d) situatia privind cantitatea de deseuri municipale si asimilabile incredintata lunar spre eliminare prin alte operatii decat depozitare, operatia de eliminare si operatorul economic care efectueaza operatia respectiva.

    (2) Pentru a lua in calcul la realizarea obiectivului anual cantitatile de deseuri municipale si asimilabile valorificate prin operatia R13 – stocarea de deseuri inaintea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere – prevazuta in anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile administrativ-teritoriale trebuie sa detina documente care sa dovedeasca valorificarea deseurilor respective si operatia de valorificare pentru care acestea au fost stocate.

    ART. 55

    Pentru anul 2010, obligatiile prevazute in prezentul capitol se aplica cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile colectate si trimise spre depozitare incepand cu data prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 56

    In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatia termenilor utilizati este prevazuta la pct. 8 si 20 din anexa.

    CAPITOLUL XI

    Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 57

    Obligatia de a calcula si de a plati ecotaxa in valoare de 0,1 lei/bucata revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, dupa cum urmeaza:

    a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile si sacosele fabricate in Romania;

    b) operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere, pentru pungile si sacosele achizitionate din afara spatiului national.

    ART. 58

    (1) Sunt supuse taxarii pungile si sacosele pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale si combustibili fosili.

    (2) Sunt considerate ca fiind obtinute din resurse neregenerabile urmatoarele materiale:

    – polietilena de joasa densitate (LDPE);

    – polietilena de inalta densitate (HDPE);

    – polietilena de medie densitate (MDPE);

    – polietilena liniara (LLDPE);

    – polistiren (PS);

    – policlorura de vinil (PVC);

    – polipropilena (PP);

    – materiale compozite fabricate din hartie si polietilena si/sau polipropilena;

    – materiale compozite fabricate din hartie cu aluminiu.

    (3) Lista prevazuta la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.

    ART. 59

    (1) Nu sunt supuse taxarii pungile si sacosele pentru cumparaturi confectionate din materiale obtinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale si animale.

    (2) Substantele/Aditivii folosite/folositi pentru inscriptionarea elementelor de identificare si informare potrivit legii, substantele folosite pentru personalizare/colorare nu se includ in procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obtinute materialele din care sunt fabricate pungile si sacosele pentru cumparaturi, daca ponderea lor nu depaseste cumulativ pentru fiecare substanta/aditiv 1% din greutatea pungii sau a sacosei – produs finit si in total 5% din greutatea pungii sau a sacosei – produs finit.

    ART. 60

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxarii sunt obligati pentru fiecare lot:

    a) sa detina buletine de analiza, rapoarte de incercare, certificate sau alte documente care atesta compozitia materiei prime/materialului din care sunt confectionate pungile/sacosele, in original sau copie legalizata;

    b) sa detina situatii lunare, pe tip de material, privind cantitatea si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, introduse pe piata nationala;

    c) la efectuarea inspectiei fiscale, sa faca dovada tipului/compozitiei materialului utilizat la fabricarea pungilor si sacoselor introduse pe piata nationala.

    ART. 61

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati:

    a) sa stabileasca lunar, pe tip de material, cantitatea si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, introduse pe piata nationala;

    b) sa declare si sa plateasca trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile si numarul de pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat.

    ART. 62

    Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxarii sunt obligati sa inscrie elementele de identificare si caracterizare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa evidentieze distinct ecotaxa pe documentele de vanzare.

    ART. 63

    In aplicarea prevederilor prezentului capitol, semnificatia termenilor utilizati este prevazuta la pct. 2, 11 si 14 din anexa.

    CAPITOLUL XII

    Modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

    ART. 64

    Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicata uleiurilor ce fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala astfel de produse.

    ART. 65

    (1) Taxa prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste anual numai in cazul neindeplinirii obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Taxa prevazuta la alin. (1) se plateste pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cantitatea de uleiuri uzate efectiv gestionata de operatorii economici care introduc uleiuri pe piata nationala.

    (3) Pentru uleiurile in care, ulterior introducerii pe piata nationala, se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietati speciale, nu se datoreaza taxa prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 66

    (1) Obligatiile anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre operatorii economici care introduc uleiuri pe piata nationala prin asigurarea organizarii sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, in mod individual sau prin tertii indicati autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 235/2007.

    (2) Operatorii economici prevazuti la art. 64 trebuie sa dovedeasca realizarea obiectivelor prin documente justificative contabile si extracontabile sau de alta natura, din care sa rezulte:

    a) cantitatile de uleiuri introduse pe piata nationala, operatorul economic care colecteaza uleiurile uzate in numele lor si datele de identificare ale acestuia;

    b) cantitatile de uleiuri gestionate prin valorificare/eliminare, operatiunea de valorificare/eliminare folosita, operatorul economic care a efectuat operatiunea respectiva si datele de identificare ale acestuia.

    ART. 67

    (1) Operatorii economici prevazuti la art. 64 sunt obligati sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de uleiuri introduse pe piata nationala si cantitatile de uleiuri uzate gestionate.

    (2) Operatorii economici prevazuti la art. 64 sunt obligati sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata pentru neindeplinirea obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 68

    Anexa face parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie

                      SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI

    1. Ambalaj este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. c) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

    2. Ambalaj de desfacere este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

    3. Anvelope noi sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

    4. Anvelope uzate sunt definite conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 170/2004.

    5. Anvelope uzate destinate reutilizarii sunt definite potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 170/2004.

    6. Deseu este definit potrivit prevederilor lit. b) din anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    7. Deseuri de ambalaje sunt definite potrivit prevederilor pct. 1 lit. k) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

    8. Eliminare finala este orice operatiune prevazuta in anexa nr. II A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    9. Emisie este definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    10. Gestionarea deseurilor este definita potrivit prevederilor lit. j) din anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    11. Introducere pe piata nationala a unui produs este actiunea de a face disponibil pe piata nationala, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs, in vederea distribuirii si/sau utilizarii, inclusiv utilizarii/consumului propriu. Produsele fabricate, in baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune in Romania in numele sau, se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta. In cazul produselor provenite dintr-un alt stat, oricare ar fi regimul vamal al acestora, sunt considerate ca introduse pe piata nationala numai ambalajele care devin deseuri pe teritoriul national. Produsele achizitionate din afara spatiului national, inclusiv produsele destinate utilizarii/consumului propriu, se considera introduse pe piata nationala in momentul achizitiei.

    12. Masa lemnoasa este definita potrivit prevederilor pct. 16 din anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

    13. Materiale lemnoase sunt definite potrivit prevederilor pct. 17 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    14. Operator economic este persoana juridica ce desfasoara activitati economice sau presteaza servicii in scopul obtinerii de profit.

    15. Operator economic valorificator este operatorul economic care desfasoara activitati de valorificare prevazute in anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    16. Producator de deseu este orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta deseuri.

    17. Reciclare este definita potrivit prevederilor lit. l) din anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    18. Surse stationare care genereaza emisii de poluanti in atmosfera sunt constructii, utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, alte lucrari fixe care genereaza sau prin intermediul carora se evacueaza substante poluante in atmosfera, precum si instalatiile fixe de ardere apartinand aceluiasi operator economic, cu o putere instalata insumata mai mare sau egala cu 1 MW.

    19. Trasabilitate este caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii deseurilor de ambalaje prin identificari inregistrate in documente contabile.

    20. Unitati administrativ-teritoriale sunt definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    21. Valorificare este orice operatiune prevazuta in anexa nr. II B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close