Norma nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP

In M. Of. nr. 193 din 21 martie 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Norma nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA NR. 3/2011

pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Avand in vedere dispozitiile art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta norma stabileste modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie.

ART. 2

Prezenta norma se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:

a) administratori de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat, care sunt societati de pensii infiintate conform prevederilor legale in vigoare;

b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii private;

c) brokeri de pensii private, societati comerciale infiintate si autorizate potrivit prevederilor legale in vigoare si agenti persoane juridice, societati comerciale constituite si autorizate de Comisie, avand ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare, infiintate conform legislatiei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si care sunt autorizate de Comisie pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

e) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societati de administrare a investitiilor, infiintate conform legislatiei emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) si care sunt autorizate de Comisie pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

ART. 3

(1) Situatiile financiare anuale individuale ale entitatilor prevazute la art. 2 trebuie sa ofere o imagine reala a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a rezultatului acestora.

(2) Situatiile financiare anuale individuale se intocmesc in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, denumita in continuare Legea nr. 82/1991, si in baza prevederilor Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, entitatile prevazute la art. 2 sunt obligate sa efectueze inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

(4) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Normei nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2009, si avand in vedere prevederile Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2009.

(5) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2009, si avand in vedere prevederile Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2009.

(6) Formularele care compun situatiile financiare anuale individuale se completeaza in lei.

(7) Situatiile financiare anuale individuale ale entitatilor mentionate la art. 2 se semneaza de catre administratorul acestora sau de persoana care are obligatia conducerii entitatii si de catre:

a) directorul economic, contabilul-sef sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; sau

b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii.

ART. 4

(1) Situatiile financiare anuale individuale se intocmesc pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, in concordanta cu balantele de verificare a conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor evidentiate in documente justificative, aprobate de conducatorul entitatii.

(2) Totalul rulajelor si totalul soldurilor analitice rezultate din balanta de verificare a conturilor analitice trebuie sa corespunda cu totalul rulajelor si totalul soldurilor sintetice rezultate din balanta de verificare a conturilor sintetice.

(3) Inregistrarea operatiunilor economico-financiare aferente perioadei de raportare se face in baza documentelor justificative.

(4) In cazul operatiunilor contabile pentru care nu se intocmesc documente justificative, inregistrarile in contabilitate se fac pe baza de note de contabilitate care au la baza note justificative sau note de calcul, dupa caz, intocmite si aprobate in mod corespunzator.

(5) In cazul stornarilor, pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de ordine ale operatiunii care face obiectul stornarii.

(6) Corectarea inregistrarilor facute in contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate intocmite si aprobate in mod corespunzator.

(7) Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in entitate si, sistematic, in conturi contabile sintetice si analitice.

ART. 5

(1) Administratorii fondurilor de pensii administrate privat si/sau ai fondurilor de pensii facultative, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea fondului de pensii, si administratorii entitatilor prevazute la art. 2 lit. c) raspund pentru:

a) insusirea si aplicarea corecta a prevederilor reglementarilor contabile aplicabile;

b) elaborarea si adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;

c) exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inregistrate in contabilitate si inscrise in situatiile financiare anuale individuale.

(2) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile aplicabile entitatilor mentionate la art. 2 revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.

ART. 6

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 204/2006, si la art. 2 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 411/2004.

CAPITOLUL II

Prevederi privind situatiile financiare anuale individuale ale societatilor de pensii

ART. 7

(1) Societatile de pensii trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale individuale.

(2) Situatiile prevazute la alin. (1) se auditeaza conform Legii nr. 411/2004, respectiv Legii nr. 204/2006.

(3) Situatiile prevazute la alin. (1), insotite de raportul anual al consiliului de administratie si de raportul de audit intocmit de auditorul financiar, sunt aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor societatii de pensii.

ART. 8

(1) Dosarul situatiilor financiare anuale individuale ale unei societati de pensii trebuie sa cuprinda:

a) situatiile financiare anuale individuale ale societatii de pensii, aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor societatii de pensii;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) declaratia scrisa de asumare a raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

d) raportul de audit, intocmit de auditorul financiar, conform legislatiei in vigoare;

e) hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii de pensii de aprobare a situatiilor financiare anuale;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare anuale;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale societatii de pensii prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

a) bilantul, conform anexei nr. A1;

b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;

c) situatia modificarilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale;

f) date informative, conform anexei nr. D1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. D2.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale societatii de pensii, mentionate la alin. (2) lit. e), contin:

a) provizioanele, conform anexei nr. A5;

b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;

c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;

d) situatia creantelor si datoriilor, conform anexei nr. A8;

e) evolutia activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;

f) principii, politici si metode contabile, conform anexei nr. A10;

g) informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, conform anexei nr. A11;

h) participatii si surse de finantare, conform anexei nr. A12;

i) alte informatii privind activitatea entitatii, conform anexei nr. A13.

ART. 9

(1) Societatile de pensii depun la Comisie situatiile financiare anuale individuale, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, astfel:

a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; si

b) pe suport hartie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, prevazute la art. 8, semnate si stampilate, conform legii.

(2) Fac obiectul publicarii pe portalul propriu al societatii de pensii urmatoarele:

a) situatiile financiare anuale;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) raportul de audit;

d) hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor societatii de pensii.

ART. 10

(1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societatile de pensii trebuie sa depuna spre publicare situatiile financiare anuale individuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale care se vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se obtine prin folosirea programului de asistenta tehnica elaborat de Ministerul Finantelor Publice, care poate fi descarcat de pe serverul de web www.mfinante.gov.ro

CAPITOLUL III

Prevederi privind situatiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative si ale fondurilor de pensii administrate privat

ART. 11

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii administrat privat si/sau pentru fiecare fond de pensii facultative pe care il administreaza.

(2) Situatiile prevazute la alin. (1) se auditeaza, conform legii, de catre auditorul fondului de pensii private.

(3) Situatiile prevazute la alin. (1), insotite de raportul anual al consiliului de administratie al administratorului fondului de pensii private intocmit pentru activitatea fondului de pensii private si raportul de audit intocmit de auditorul financiar, sunt aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor administratorului de fond de pensii private.

ART. 12

Administratorul fondului de pensii private si auditorul financiar al fondului de pensii private raspund fata de participanti si beneficiari, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care le revin, conform legii.

ART. 13

(1) Dosarul situatiilor financiare anuale individuale ale unui fond de pensii private trebuie sa cuprinda:

a) situatiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor societatii de pensii care administreaza respectivul fond de pensii private;

b) raportul anual al consiliului de administratie intocmit pentru activitatea fondului de pensii private;

c) declaratia scrisa de asumare a raspunderii administratorului entitatilor mentionate la art. 11 pentru intocmirea situatiilor financiare anuale;

d) raportul de audit intocmit de auditorul financiar, conform legislatiei in vigoare;

e) hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor entitatilor mentionate la art. 11, de aprobare a situatiilor financiare anuale;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare anuale;

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

a) bilantul, conform anexei nr. B1;

b) situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. B2;

c) situatia modificarilor capitalului fondului de pensii, conform anexei nr. B3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. B4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, mentionate la alin. (2) lit. e), contin:

a) situatia depozitelor bancare si a certificatelor de depozit, conform anexei nr. B5;

b) situatia creantelor si datoriilor, conform anexei nr. B6;

c) analiza rezultatului din activitatea curenta, conform anexei nr. B7;

d) principii, politici si metode contabile, conform anexei nr. B8;

e) informatii privind participantii la fondurile de pensii, conform anexei nr. B9;

f) alte informatii privind activitatea entitatii, conform anexei nr. B10.

ART. 14

(1) Pentru fiecare fond de pensii privat administratorul acestuia depune la Comisie situatiile financiare anuale individuale, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, astfel:

a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; si

b) pe suport hartie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, asa cum sunt prevazute la art. 13, semnate si stampilate, conform legii.

(2) Pentru fiecare fond de pensii private administratorii trebuie sa publice pe portalul administratorului de pensii:

a) situatiile financiare anuale ale fondului de pensii;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) raportul de audit;

d) hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor entitatilor mentionate la art. 11, de aprobare a situatiilor financiare anuale.

CAPITOLUL IV

Prevederi privind situatiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societati de administrare a investitiilor sau societati de asigurari, autorizate conform legii

ART. 15

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative, prevazuti la art. 2 lit. d) si e), au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumite in continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative este insotit de raportul anual al consiliului de administratie al administratorului prevazut la alin. (1) care administreaza respectivul fond de pensii facultative.

ART. 16

(1) Dosarul raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative cuprinde doua seturi de informatii:

a) setul nr. 1, care cuprinde:

1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative, aprobat de consiliul de administratie al entitatilor prevazute la art. 15 alin. (1);

2. raportul anual al consiliului de administratie al entitatilor prevazute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative;

4. balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare anuale, specifice activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative;

b) setul nr. 2, care cuprinde:

1. situatiile financiare anuale individuale intocmite conform reglementarilor contabile emise de CSA sau CNVM, dupa caz, si aprobate de adunarea generala ordinara a actionarilor entitatilor mentionate la art. 2 lit. d) si e);

2. raportul anual al consiliului de administratie al entitatilor prevazute la art. 15 alin. (1);

3. declaratia scrisa de asumare a raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

4. raportul de audit, conform legislatiei in vigoare;

5. hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor entitatilor prevazute la art. 15 alin. (1), de aprobare a situatiilor financiare anuale;

6. balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare anuale;

7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative prevazut la alin. (1) lit. a) pct. 1 trebuie sa cuprinda:

a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C1;

b) situatia veniturilor si cheltuielilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C2.

ART. 17

(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societati de administrare a investitiilor sau societati de asigurari depun la Comisie raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, astfel:

a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; si

b) pe suport hartie, componentele raportului financiar prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a), semnate si stampilate, conform legii.

(2) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societati de administrare a investitiilor sau societati de asigurari depun la Comisie, pe suport hartie, componentele raportului financiar prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b), semnate si stampilate, la termenele stabilite prin reglementarile contabile emise de CNVM, respectiv de CSA.

CAPITOLUL V

Prevederi privind situatiile financiare anuale ale entitatilor prevazute la art. 2 lit. c)

ART. 18

(1) Entitatile prevazute la art. 2 lit. c) au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare anuale individuale.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale entitatilor prevazute la art. 2 lit. c), insotite de raportul anual al consiliului de administratie/administratorului unic si de raportul de audit sau de raportul cenzorului, dupa caz, sunt aprobate in adunarea generala a asociatilor.

ART. 19

(1) Dosarul situatiilor financiare anuale aferent entitatilor prevazute la art. 2 lit. c) trebuie sa cuprinda:

a) situatiile financiare anuale individuale, aprobate in adunarea generala a asociatilor/actionarilor, ale entitatilor prevazute la art. 2 lit. c);

b) raportul anual al consiliului de administratie/administratorului unic;

c) declaratia scrisa de asumare a raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

d) raportul de audit sau raportul de cenzor, conform legislatiei in vigoare;

e) hotararea adunarii generale a asociatilor brokerului de pensii, de aprobare a situatiilor financiare anuale;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se intocmesc situatii financiare anuale.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale entitatilor prevazute la art. 2 lit. c) trebuie sa cuprinda:

a) bilantul, conform anexei nr. A1;

b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;

c) situatia modificarilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale;

f) date informative, conform anexei nr. D1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. D2;

h) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale entitatilor prevazute la art. 2 lit. c) cuprind:

a) provizioanele, conform anexei nr. A5;

b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;

c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;

d) situatia creantelor si datoriilor, conform anexei nr. A8;

e) evolutia activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;

f) principii, politici si metode contabile, conform anexei nr. A10;

g) informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, conform anexei nr. A11;

h) participatii si surse de finantare, conform anexei nr. A12;

i) alte informatii privind activitatea entitatii, conform anexei nr. A13.

ART. 20

(1) Entitatile prevazute la art. 2 lit. c) depun la Comisie situatiile financiare anuale individuale, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, astfel:

a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; si

b) pe suport hartie, semnate si stampilate, conform legii, asa cum este prevazut la art. 19.

(2) Pentru depunerea spre publicare a situatiilor financiare anuale individuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, entitatile prevazute la art. 2 lit. c) aplica prevederile art. 10.

CAPITOLUL VI

Instructiuni aplicabile entitatilor care nu au avut activitate

ART. 21

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, care nu au desfasurat activitate de la infiintare pana la sfarsitul perioadei de raportare, nu intocmesc situatii financiare anuale, acestea urmand sa depuna la Comisie, in termen de 60 de zile calendaristice de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda cel putin urmatoarele date de identificare, astfel:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societati de pensii, societati de asigurari si societati de administrare a investitiilor, precum si pentru brokerii de pensii private:

(i) denumirea completa, conform certificatului de inregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului;

(ii) adresa completa si numarul de telefon;

(iii) numarul de inregistrare la registrul comertului;

(iv) codul unic de inregistrare;

(v) capitalul social;

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat:

(i) denumirea completa;

(ii) numarul de inregistrare la Comisie, conform autorizatiei de functionare;

(iii) capitalul fondului de pensii.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

ART. 22

Entitatile prevazute la art. 2 depun dosarul situatiilor financiare anuale individuale la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.

ART. 23

(1) Pentru situatiile financiare anuale, auditorii financiari transmit Comisiei o copie a scrisorii catre conducerea entitatii, document ce contine constatarile cu impact financiar, constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, precum si recomandarile pentru remedierea deficientelor constatate.

(2) Scrisoarea catre conducerea entitatii, mentionata la alin. (1), se transmite Comisiei, in limba romana, in aceeasi zi cu transmiterea ei catre organele de conducere ale entitatilor mentionate la art. 2.

ART. 24

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 10 ani.

ART. 25

Continutul situatiilor financiare anuale individuale ale entitatilor mentionate la art. 2 trebuie sa fie relevant, real, corect, transparent, inteligibil si comparabil de la o perioada la alta.

ART. 26

(1) Constituie contraventii la prevederile prezentei norme urmatoarele fapte:

a) neintocmirea si neauditarea situatiilor financiare anuale individuale;

b) neintocmirea si neauditarea raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative;

c) netransmiterea, transmiterea cu intarziere sau transmiterea de situatii financiare anuale individuale cu date ori informatii eronate catre Comisie;

d) nerespectarea prevederilor referitoare la cerintele de publicare pe pagina proprie de web a informatiilor;

e) detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate.

(2) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 204/2006 si, respectiv, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 411/2004.

ART. 27

Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

ART. 28

Anexele nr. A1 – A13, B1 – B10, C1 – C2, D1 – D2 fac parte integranta din prezenta norma.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close