Norma nr. 4/2011 a CSSPP pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 234 din 4 aprilie 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2011 privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Norma nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 4/2011

pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 113 alin. (4) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I

Norma nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere, dupa caz, se notifica Comisiei pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmeaza a se efectua misiunea de audit intern, conform anexei nr. 17.”

2. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevazut la alin. (1) se transmite in acelasi termen Comisiei si va contine cel putin informatiile prevazute la art. 111 alin. (4) lit. a) – d) din Legea nr. 411/2004, precum si urmatoarele:

a) principiile investitionale ale schemei de pensii administrate si rezultatele aplicarii lor;

b) riscurile financiare, tehnice si de alta natura ale schemei de pensii si modul de gestionare a acestora;

c) costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;

d) principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii administrate privat si modul de derulare pe parcursul anului;

e) politica de investitii a administratorului prevazuta la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 si rezultatele aplicarii ei, pe fiecare componenta;

f) prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie.”

3. La articolul 25 alineatul (2), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevazut la alin. (1) cuprinde cel putin urmatoarele:

a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea si functionarea acestuia, organigrama entitatii, cu specificarea numarului mediu de persoane alocate fiecarui departament;”.

4. La articolul 25 alineatul (2), dupa litera i) se introduc patru noi litere, literele j) – m), cu urmatorul cuprins:

“j) informatii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator si cheltuielile de administrare suportate de fond, detaliate pe fiecare componenta;

k) informatii cu privire la platile de disponibilitati banesti care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plati;

l) analiza sesizarilor primite de la participanti, modul de solutionare a acestora si masurile intreprinse;

m) analiza desfasurarii activitatii de audit intern si masurile intreprinse.”

5. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 26^1

(1) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii administrat privat, odata cu situatiile financiare anuale, si structura portofoliului de investitii prevazuta in cadrul anexei nr. 14, detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata, in lei, si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie.

(2) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii administrat privat, pana la data de 1 octombrie a fiecarui an, si structura portofoliului de investitii prevazuta in cadrul anexei nr. 14, detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata, in lei, si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii la data de 30 iunie.”

6. Articolului 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 2 – 17 fac parte integranta din prezenta norma.”

7. La anexa nr. 12, la punctul III, in coloanele 2 si 3 se elimina x.

8. Dupa anexa nr. 16 se introduce o noua anexa, anexa nr. 17, cu urmatorul cuprins:

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close