Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre APIA a debitelor si creantelor beneficiarilor FEGA si ai FEADR, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat

In M. Of. nr. 235 din 4 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 66/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

de aplicare a mecanismului de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat

ART. 1

Prezentele norme metodologice reglementeaza mecanismul de compensare de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare APIA, a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricola si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurala (denumite in continuare FEGA si FEADR), precum si ai fondurilor de la bugetul de stat.

ART. 2

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) ordonanta semnifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sprijin financiar reprezinta contributia financiara a Comunitatii Europene, prefinantare, sprijin financiar aferent FEGA, cofinantare publica, astfel cum acesti termeni sunt definiti in art. 2 alin. (2) lit. a) – d) din ordonanta;

c) creantele beneficiarului semnifica sprijinul financiar cuvenit acestuia, in temeiul angajamentelor legale incheiate cu APIA;

d) creante bugetare principale semnifica debitele datorate de beneficiar, exclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, stabilite conform reglementarilor in vigoare, rezultate din derularea de catre APIA a schemelor de sprijin direct si masurilor finantate prin FEGA si FEADR;

e) creante bugetare accesorii semnifica dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, aferente creantelor bugetare principale, stabilite conform reglementarilor in vigoare, rezultate din derularea de catre APIA a schemelor de sprijin direct si masurilor finantate prin FEGA si FEADR;

f) angajament legal reprezinta cererea de sprijin financiar depusa de beneficiarii formelor de sprijin financiar implementate de catre APIA, care a fost aprobata si introdusa pe listele de plata, precum si contractele incheiate de catre acestia cu APIA, conform prevederilor regulamentelor Comisiei Europene prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) din ordonanta.

ART. 3

(1) Creantele bugetare se sting prin compensare cu creantele beneficiarului respectiv, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), creantele bugetare rezultate din activitatea de promovare a produselor agricole pe piata interna si in tari terte si din activitatea de promovare a vinurilor in tari terte, asigurate cu garantii suficiente, nu sunt supuse prezentelor norme metodologice.

(3) Compensarea se face din oficiu, inainte de efectuarea oricarei plati aferente sprijinului financiar acordat, numai pentru creantele reciproce, constatate de catre APIA fata de beneficiarii sprijinului financiar, rezultate in mod direct din derularea formelor de sprijin pentru implementarea carora este responsabila.

ART. 4

(1) Daca un beneficiar inregistreaza mai multe creante bugetare aferente aceluiasi fond, iar suma cuvenita acestuia nu acopera cuantumul total al sumei datorate, stingerea creantelor se va efectua, de drept, in urmatoarea ordine:

a) creante bugetare principale sau creante bugetare accesorii, in ordinea vechimii;

b) creantele bugetare cu scadente viitoare, la solicitarea debitorului.

(2) Vechimea creantelor bugetare se stabileste astfel:

a) in functie de data scadenta, in cazul creantelor bugetare principale;

b) in functie de data comunicarii actului administrativ prin care sunt stabilite, in cazul creantelor bugetare accesorii.

(3) Creantele bugetare prevazute la art. 1 vor fi compensate cu creantele beneficiarului aferente aceluiasi fond, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate creantele bugetare aferente celorlalte fonduri, in mod proportional.

ART. 5

(1) In cazul creantelor prevazute la art. 1, care se sting prin compensare, se datoreaza majorari, dobanzi sau penalitati de intarziere pana la data stingerii inclusiv.

(2) Data stingerii prin compensare a creantelor bugetare este data intocmirii notei de compensare si inregistrarii operatiei de compensare in evidentele APIA.

ART. 6

(1) APIA va instiinta debitorul cu privire la efectuarea compensarii.

(2) Modelul de instiintare este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

ART. 7

(1) Solicitarea de fonduri, conform reglementarilor in vigoare, se va face dupa efectuarea compensarii.

(2) Solicitarea de fonduri va fi insotita de situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele cuvenite acestora, pentru fiecare schema de sprijin in parte, insotita de situatia centralizata a notelor de compensare a creantelor bugetare.

(3) Modelul situatiei centralizate a notelor de compensare a creantelor bugetare este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close