Normele metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare

In M. Of. nr. 238 din 5 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare

CAPITOLUL I

Cadrul general de aplicare

1.1. Precizarile din prezentele norme metodologice se aplica pentru operatiunile de plati efectuate de catre contribuabilii persoane fizice prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice conform prevederilor art. 5^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) cont tranzitoriu – contul de disponibilitati deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la institutii de credit pe baza de conventii, in care contribuabilii persoane fizice pot achita obligatii catre bugetul general consolidat, fara perceperea de comisioane bancare;

b) contribuabil – persoana fizica ce datoreaza impozite, taxe, contributii sau alte sume care se achita in contul tranzitoriu si pentru care codul de identificare fiscala valabil pentru plata obligatiilor bugetare este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

c) platitor – persoana fizica care achita sume in contul tranzitoriu din contul propriu deschis la institutia de credit, in contul obligatiilor sale sau in contul obligatiilor bugetare ale altei persoane fizice care are calitatea de contribuabil, astfel cum a fost acesta definit la lit. b);

d) ordin de plata pentru Trezoreria Statului – cont tranzitoriu (OPTT) – documentul de plata intocmit de contribuabil pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat, prin contul tranzitoriu, cu respectarea instructiunilor prezentelor norme metodologice;

e) fisier electronic de plati – fisier transmis de institutia de credit Ministerului Finantelor Publice in sistem informatic, care contine mesaje electronice de plata in care sunt cuprinse toate informatiile aferente instrumentelor de plata intocmite de platitori.

CAPITOLUL II

Reguli privind deschiderea si functionarea contului tranzitoriu

2.1. Contul tranzitoriu se deschide la solicitarea institutiilor de credit interesate sa ofere clientilor persoane fizice servicii privind plata fara comision a obligatiilor bugetare, adresata Ministerului Finantelor Publice.

2.2. Contul tranzitoriu se deschide dupa semnarea conventiei incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu institutia de credit, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. Conventiile incheiate se semneaza din partea Ministerului Finantelor Publice de directorii generali ai Directiei generale trezorerie si contabilitate publica si Directiei generale a tehnologiei informatiei.

2.3. (1) In contul tranzitoriu pot fi incasate sume reprezentand impozite, contributii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, care se achita prin virament de catre clientii institutiei de credit, persoane fizice.

(2) Conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati in care contribuabilii persoane fizice pot dispune plati prin contul tranzitoriu sunt prevazute in anexa la conventia incheiata cu institutia de credit.

(3) Orice modificare si/sau completare a conturilor prevazute in anexa la conventia incheiata cu institutia de credit se comunica institutiilor de credit cu care sunt incheiate conventii si se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

2.4. (1) Institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care isi gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli prin conturi de disponibilitati, si institutiile publice care colecteaza in conturi de disponibilitati venituri pentru bugetul general consolidat pot solicita Ministerului Finantelor Publice cuprinderea in anexa la conventiile cu institutiile de credit a veniturilor incasate de la persoane fizice. In solicitare se va mentiona temeiul legal in baza caruia se incaseaza veniturile respective, conturile si codurile IBAN ale conturilor de disponibilitati in care se vireaza sumele incasate prin contul tranzitoriu si titularii acestor conturi.

(2) Comisioanele platite de Ministerul Finantelor Publice institutiilor de credit se vor situa la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri si Decontari – TRANSFOND – S.A. pentru decontarea ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului aferente operatiunilor de transfer al soldului contului tranzitoriu. Plata comisioanelor se va efectua lunar in baza documentelor justificative emise de institutiile de credit.

(3) La stabilirea termenelor de plata se au in vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Disponibilitatile aflate in contul tranzitoriu nu sunt purtatoare de dobanzi.

CAPITOLUL III

Efectuarea platilor

3.1. Informatiile obligatorii necesare efectuarii platii care se inscriu de catre platitori in OPTT sunt urmatoarele:

1. numarul ordinului de plata;

2. suma de plata;

3. numele si prenumele platitorului;

4. codul numeric personal al platitorului;

5. adresa platitorului;

6. codul IBAN al contului platitorului;

7. denumirea institutiei de credit initiatoare;

8. beneficiarul, potrivit instructiunilor din anexa nr. 2.1;

9. codul de identificare fiscala al beneficiarului, care reprezinta:

a) codul de identificare fiscala al primariei sau al institutiei publice careia i se cuvin sumele – pentru obligatiile bugetare datorate bugetelor locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii sau institutiilor publice care colecteaza venituri pentru bugetul general consolidat;

b) codul de identificare fiscala al casei de pensii publice, casei de asigurari de sanatate sau al agentiei pentru ocuparea fortei de munca – pentru obligatiile bugetare prevazute in anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003;

c) codul numeric personal al contribuabilului – pentru alte obligatii fata de bugetul general consolidat decat cele prevazute la lit. a) si b);

10. codul IBAN al contului tranzitoriu;

11. codul contului de venituri bugetare sau de disponibilitati in care se dispune plata (potrivit anexei la conventiile incheiate cu institutiile de credit);

12. codul numeric personal al contribuabilului, care se completeaza in rubrica “reprezentand”, numai in cazul obligatiilor bugetare prevazute la pct. 9 lit. a) si b), in situatia in care platitorul dispune plati pentru alt contribuabil.

3.2. (1) Contribuabilii persoane fizice pot utiliza pentru efectuarea platilor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu atat OPTT, cat si alte instrumente de plata agreate cu institutia de credit.

(2) OPTT se completeaza de catre platitori distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara, pe suport hartie, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, sau pe suport electronic, in functie de termenii si conditiile contractuale convenite cu institutia de credit la care acestia isi au conturile deschise.

(3) Institutiile de credit pot accepta pentru clientii proprii alte instrumente de plata decat cele prevazute la alin. (2), cu conditia ca acestea sa cuprinda toate informatiile obligatorii necesare efectuarii platii prevazute in OPTT si sa respecte instructiunile cu privire la completarea acestora.

(4) Modelul OPTT si instructiunile de completare a acestuia sunt prevazute in anexele nr. 2 si 2.1.

3.3. Pentru operatiunile de plati efectuate prin contul tranzitoriu, momentul platii este cel prevazut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta informatie este transmisa Ministerului Finantelor Publice prin mesajul electronic de plati de catre institutia de credit initiatoare.

3.4. Institutiile de credit nu percep comisioane pentru operatiunile de plati dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu.

CAPITOLUL IV

Decontarea sumelor achitate prin intermediul contului tranzitoriu

4.1. Institutiile de credit asigura creditarea contului tranzitoriu cu sumele achitate de contribuabili, in aceeasi zi in care s-a debitat contul platitorilor cu sumele respective.

4.2. Sumele colectate zilnic in contul tranzitoriu se transfera de catre institutiile de credit in contul Ministerului Finantelor Publice deschis la trezoreria operativa centrala, in prima zi lucratoare urmatoare de la incasare, denumita in continuare ziua z+1, pentru tranzactiile aferente zilei lucratoare anterioare, denumita in continuare ziua z. Operatiunea de transfer se efectueaza de institutia de credit pe baza de ordin de plata, astfel incat sa crediteze contul curent general al Trezoreriei Statului pana la ora 12,00 a zilei z+1.

CAPITOLUL V

Intocmirea si transmiterea fisierelor electronice de plati de catre institutiile de credit

5.1. In ziua z+1, institutiile de credit intocmesc un fisier electronic de plati ce contine mesaje electronice de plata aferente tranzactiilor zilei z, care va fi semnat electronic cu certificate calificate si va fi transmis Ministerului Finantelor Publice in sistem informatic.

5.2. Totalul platilor din fisierul prevazut la pct. 5.1 va corespunde cu totalul sumei din ordinul de plata pentru Trezoreria Statului prin care institutiile de credit transfera soldul contului tranzitoriu, intocmit in ziua z+1.

5.3. Fisierul electronic de plati se transmite Ministerului Finantelor Publice in sistem informatic in ziua in care institutia de credit a intocmit ordinul de plata pentru transferul soldului contului tranzitoriu, pana la ora 12,00, impreuna cu extrasul de cont al contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. La finele fiecarei luni, extrasele de cont transmise zilnic in sistem informatic vor fi eliberate si pe suport hartie, semnate de persoanele autorizate, sau in sistem informatic, semnate electronic cu certificate calificate.

5.4. Denumirea fisierelor electronice de plati va cuprinde:

– caracterele 1 – 4 – codul BIC al bancii;

– caracterele 5 – 13 – data fisierului (format AAAALLZZ);

– caracterele 14 – 20 – o secventa numerica unica atasata fisierului.

5.5. Informatiile obligatorii care se regasesc in fisierul electronic de plati sunt urmatoarele:

1. numarul de referinta al tranzactiei;

2. numarul ordinului de plata intocmit de platitor;

3. data ordinului de plata intocmit de platitor;

4. data platii, constand in data debitarii contului platitorului si creditarii contului tranzitoriu;

5. codul de identificare fiscala al platitorului;

6. denumirea platitorului;

7. adresa platitorului;

8. codul IBAN al platitorului (codul IBAN al contului care s-a debitat);

9. codul de identificare fiscala al beneficiarului;

10. denumirea beneficiarului;

11. suma platita, in cifre;

12. informatiile cuprinse de platitor in cele 3 campuri din rubrica “reprezentand” a OPTT, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilitati in care se dispune plata; codul de identificare fiscala al contribuabilului; alte explicatii privind plata, care se completeaza astfel:

– maximum 10 caractere sunt atribuite codului contului de venituri bugetare sau de disponibilitati in care se dispune plata (potrivit anexei la conventiile incheiate cu institutiile de credit);

– maximum 13 caractere sunt atribuite codului de identificare fiscala al contribuabilului;

– maximum 45 de caractere sunt atribuite explicatiilor in legatura cu plata efectuata.

Cele 3 categorii de informatii cuprinse la rubrica “reprezentand” vor fi separate prin caracterul “/” (de exemplu: 20030103/1701010400243/buget de stat).

5.6. In situatia in care fisierul electronic de plati nu poate fi transmis datorita unor defectiuni ale liniilor de comunicatie sau din alte motive, acesta va fi copiat pe suport flash sau optic si va fi depus de institutia de credit la sediul Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la ora 14,00 a zilei z+1, insotit de adresa de inaintare.

CAPITOLUL VI

Solutionarea diferentelor inregistrate intre sumele transferate din contul tranzitoriu si informatiile din fisierul continand mesaje electronice de plati

6.1. (1) Ministerul Finantelor Publice va sesiza institutiile de credit in legatura cu orice problema privind sumele transferate din contul tranzitoriu, cel tarziu pana la ora 14,00 a zilei lucratoare in care au fost incasate sumele in contul deschis la trezoreria operativa centrala.

(2) Institutiile de credit impreuna cu Ministerul Finantelor Publice solutioneaza, pana la ora 16,00 a zilei in care au fost incasate sumele in contul deschis la trezoreria operativa centrala, erorile care fac obiectul sesizarii.

(3) Adresele de e-mail de la/la care se fac sesizarile si la/de la care se primesc propunerile de solutionare se stabilesc in conventiile incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si institutiile de credit.

6.2. Restituirea si returnarea sumelor catre institutia de credit

6.2.1. (1) In cazul in care suma totala din fisierul continand mesaje electronice de plati este diferita de suma transferata din contul tranzitoriu, acesta se restituie de catre Ministerul Finantelor Publice institutiei de credit, in ziua in care a fost primit, pana la ora 14,00, cu explicatia “fisier intocmit incorect”.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), institutia de credit are obligatia de a retransmite Ministerului Finantelor Publice fisierul continand mesaje electronice de plati, refacut la nivelul sumei transferate din contul tranzitoriu, pana cel tarziu la ora 16,00 a zilei in care acesta i-a fost restituit.

(3) In cazul in care institutia de credit nu transmite fisierul continand mesaje electronice de plati refacut in cadrul termenului prevazut la alin. (2), Ministerul Finantelor Publice va proceda la restituirea integrala in contul institutiei de credit a sumei incasate, in prima zi lucratoare urmatoare.

6.2.2. Ministerul Finantelor Publice va returna institutiei de credit sumele aferente unor plati cuprinse in fisier in urmatoarele situatii:

a) codul de identificare fiscala al beneficiarului nu se regaseste in evidenta fiscala;

b) contul de venituri bugetare sau de disponibilitati in care s-a dispus plata nu se regaseste in anexa la conventia incheiata cu institutia de credit;

c) sumele aferente platilor cuprinse in fisier nu sunt decontate in termenul prevazut la art. 5^1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) mesajul electronic de plata nu contine toate elementele prevazute la pct. 5.5.

6.2.3. Virarea sumei catre institutia de credit potrivit pct. 6.2.2 se realizeaza printr-un ordin de plata care va insuma valoarea tuturor platilor care fac obiectul returului si care va fi insotit de un fisier care se transmite in sistem informatic si care va contine urmatoarele informatii din mesajele electronice de plata initiale:

1. numarul de referinta al platii;

2. numarul ordinului de plata intocmit de platitor;

3. data ordinului de plata intocmit de platitor;

4. data platii, constand in data debitarii contului platitorului si creditarii contului tranzitoriu;

5. codul de identificare fiscala al platitorului;

6. denumirea platitorului;

7. adresa platitorului;

8. codul IBAN al platitorului (codul IBAN al contului care s-a debitat);

9. codul de identificare fiscala al beneficiarului;

10. denumirea beneficiarului;

11. suma platita, in cifre;

12. informatiile cuprinse de platitor in cele 3 campuri din rubrica “reprezentand” a OPTT, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilitati in care se dispune plata; codul de identificare fiscala al contribuabilului; alte explicatii privind plata, care se completeaza astfel:

– 10 caractere sunt atribuite codului contului de venituri bugetare sau de disponibilitati in care se dispune plata (potrivit anexei la conventiile incheiate cu institutiile de credit);

– 13 caractere sunt atribuite codului de identificare fiscala al contribuabilului;

– 45 de caractere sunt atribuite explicatiilor in legatura cu motivul returului.

6.2.4. In cazul in care ordinul de plata prin care se transfera soldul contului tranzitoriu nu se intocmeste si nu se deconteaza prin sistemul electronic de plata in ziua z+1, suma se restituie integral in contul institutiei de credit, iar mesajul electronic de plata aferent se restituie acesteia, cu explicatia “termenul de decontare a fost depasit”.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

7.1. Anexele nr. 1, 2 si 2.1 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close