Actul adiţional la Protocolul de colaborare încheiat între ANCPI şi UNNPR privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară

În M. Of. nr. 260 din 13 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 337/2011 pentru aprobarea Actului adiţional la Protocolul de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010.

Din cuprins:

ART. 1

Se aprobă Actul adiţional la Protocolul de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. 1.034.784 din 31 martie 2011

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Nr. 833 din 4 martie 2011

ACT ADIŢIONAL

la Protocolul de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Protocolul de colaborare încheiat la data de 26.04.2010 între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

ART. I

La capitolul II “Principii generale care vor sta la baza colaborării dintre cele două instituţii”, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul conţinut:

“5^1. În cazul în care părţile nu mai înţeleg să încheie actul notarial la notarul public care a solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare, acesta poate fi cedat altui notar public, în termenul de valabilitate, cu menţionarea pe verso a acordului notarului public cedent, însoţit de semnătura şi sigiliul acestuia.”

ART. II

La capitolul III “Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară”, la punctul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) este însoţit, cu excepţia scutirilor legale, de dovada achitării tarifului constând în:

(i) chitanţă personalizată cu antetul OCPI; sau

(ii) copie a bonului fiscal eliberat de biroul notarial; sau

(iii) copie a ordinului de plată a tarifului.

Copia bonului fiscal sau a ordinului de plată vor fi vizate şi ştampilate pentru conformitate de biroul notarial.”

ART. III

La capitolul III “Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară”, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. În aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente prestării serviciilor de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele ANCPI, în numerar (pe chitanţiere puse la dispoziţie de către oficiul teritorial sau pe bonuri fiscale care vor conţine aceleaşi menţiuni cu chitanţele) sau prin virament bancar în contul biroului notarului public care întocmeşte actul ce urmează a fi supus publicităţii imobiliare.

Indiferent de modalitatea de achitare a tarifului, notarul public poate emite, la cerere, factură personalizată cu antetul oficiului teritorial în circumscripţia căruia biroul notarial îşi desfăşoară activitatea, pusă la dispoziţie de către acesta şi pe care se va menţiona modalitatea de plată a tarifului:

(i) chitanţa oficiului teritorial;

(ii) bonul fiscal eliberat de biroul notarial;

(iii) ordinul de plată în contul biroului notarial, cu menţionarea contului biroului notarial, a tarifului şi a codului aferent serviciului solicitat.

Sumele încasate de notarii publici vor fi virate/vărsate în perioada 20 – 25 a lunii următoare celei în care acestea au fost încasate, într-o singură tranşă, în contul unic deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, de către ANCPI: IBAN RO80 TREZ 7005 032X XX00 4164, CIF: 9051601. Documentul de plată va cuprinde în mod obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) atribuit de Ministerul Finanţelor Publice biroului notarial respectiv sau asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici. Pentru sumele a căror provenienţă nu poate fi identificată (în lipsa menţionării CIF-ului sau în cazul identificării eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descărcat de obligaţia de plată până la identificarea cu CIF-ul corespunzător.

În cazul în care o asociaţie formată din 2 sau mai mulţi notari publici urmează a fi dizolvată, sumele datorate de aceasta ca urmare a încasării tarifelor de publicitate imobiliară se virează în contul unic al ANCPI înainte de intervenirea dizolvării, iar documentul de plată va cuprinde în mod obligatoriu CIF-ul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice asociaţiei respective.

Completarea facturii se va efectua astfel:

– în secţiunea dreapta sus dedicată furnizorului de servicii:

– se regăseşte personalizat antetul oficiului teritorial furnizor al facturierului (nu necesită completare din partea notarului public).

– în secţiunea centru sus:

– se regăsesc date despre factură. Se completează astfel:

Nr. factură: – se completează cu numărul facturii tipărit în colţul din stânga sus al acesteia;

Data (ziua, luna, anul): – se completează sub următoarea formă: zz/ll/an;

Nr. avizului de însoţire a mărfii: – nu se completează.

– în secţiunea stânga sus dedicată beneficiarului serviciului. Se completează astfel:

Cumpărător: – se completează cu denumirea completă a persoanei juridice/fizice;

Nr.ord.reg.com./an: – se completează pentru persoanele juridice cu numărul atribuit de către registrul comerţului;

C.I.F/C.N.P. – se completează pentru persoanele juridice cu codul de identificare fiscală, iar pentru persoanele fizice, cu codul numeric personal;

Sediul: – se completează cu adresa sediului persoanei juridice/fizice;

Judeţul: – se completează cu denumirea judeţului de reşedinţă a persoanei juridice/fizice;

Contul: – se completează cu IBAN-ul contului curent al persoanei juridice/fizice;

Banca: – se completează cu denumirea băncii unde persoana juridică/fizică are deschis contul curent.

– secţiunea centrală a facturii se completează astfel:

Denumirea produselor sau a serviciilor: – se completează detaliat cu titulatura serviciului de publicitate imobiliară conform reglementărilor în vigoare în materie de tarife, precum şi codul aferent;

U.M.:- nu se completează;

Cantitatea: – se completează cu numărul de servicii de care beneficiază cumpărătorul la codul de tarif aferent;

Preţul unitar: – se completează cu valoarea în lei a codului de tarif/serviciu;

Valoare: – se calculează şi completează preţul final al serviciului;

Total: – se calculează şi se completează preţul final al serviciilor de care beneficiază cumpărătorul.

– în secţiunea centru jos dedicată datelor privind expediţia se completează astfel:

Numele delegatului: – se completează cu numele şi prenumele celui căruia îi este eliberată factura fiscală;

C.I.: – se completează cu seria şi numărul cărţii de identitate, precum şi data când aceasta a fost eliberată;

Semnătura: – în această rubrică se solicită semnătura persoanei căreia îi este eliberată factura.

Completarea documentelor de plată trebuie să aibă obligatoriu în vedere următoarele elemente:

Plătitor: se completează cu denumirea biroului notarial/asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;

Cod de identificare fiscală: se completează cu CIF-ul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice biroului notarial sau asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;

Adresă: se completează cu adresa biroului notarial sau a asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;

Cod IBAN plătitor: se completează cu IBAN-ul biroului notarial sau al asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;

Beneficiar: ANCPI;

Cod de identificare fiscală: 9051601;

Adresă: Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, Bucureşti;

Cod IBAN beneficiar: RO80TREZ7005032XXX004164;

Deschis la: Trezoreria operativă a municipiului Bucureşti;

Reprezentând: tarife aferente lunii …………;

Birourile notarilor publici ale căror plăţi nu corespund sumelor ce trebuiau încasate vor fi înştiinţate de către oficiul teritorial. Înştiinţarea va fi transmisă spre informare camerei notarilor publici în circumscripţia căreia se situează biroul notarial respectiv.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportării comisioanelor bancare aferente sumelor încasate şi virate de către notarii publici în numele acesteia.”

ART. IV

La capitolul III “Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară”, după punctul 5 se introduc trei noi puncte, punctele 5^1 – 5^3, cu următorul cuprins:

“5^1. Chitanţierele şi facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obţin de la oficiul teritorial din raza căruia îşi are sediul biroul notarial/asociaţia constituită din 2 sau mai mulţi notari publici, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemnează felul documentului, seria şi numărul de început şi de sfârşit ale acestuia. Aceste documente se predau către oficiul teritorial în baza unui proces-verbal de predare-primire al cărui model este cuprins în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul protocol. Predarea chitanţierelor şi a facturierelor se efectuează lunar, după folosirea tuturor filelor acestora, dar nu mai târziu de 30 de zile de la completarea lor integrală. La predarea fiecărui chitanţier în procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor înscrise în filele acestora.

5^2. Chitanţele puse la dispoziţie de către oficiul teritorial cuprind un număr de 4 file şi se utilizează astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, un exemplar se arhivează în cadrul biroului notarial, la actul notarial întocmit, un exemplar se ataşează la documentaţia transmisă oficiului teritorial, iar un exemplar rămâne ataşat la cotorul chitanţierului.

5^3. Facturile puse la dispoziţie de către oficiul teritorial cuprind un număr de 3 file şi se utilizează astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, iar două exemplare rămân ataşate la cotorul facturierului, dintre care unul se foloseşte pentru înregistrare în contabilitatea oficiului teritorial, iar celălalt se arhivează de oficiul teritorial.”

ART. V

La capitolul IV “Atribuţiile ce revin UNNPR şi notarilor publici”, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. În ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, consecutivă celei în care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de moştenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale înscrise în cartea funciară sau care au documentaţie cadastrală, notarul public are obligaţia de a transmite biroului de cadastru şi publicitate imobiliară cererea de înscriere în cartea funciară însoţită de actul notarial în original.

În actul autentic sau, după caz, în certificatul de moştenitor ori de legatar se va menţiona expres obligaţia notarului public de a-l comunica în vederea înscrierii în cartea funciară, în condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Notarul public va menţiona, după caz, în încheierea de autentificare, certificatul de moştenitor sau de legatar, tarifele încasate pentru serviciul de publicitate imobiliară, situaţie care echivalează cu îndeplinirea condiţiei prevăzute la cap. III pct. 2 lit. g) pentru admiterea de către registrator a cererii de înscriere în cartea funciară.”

ART. VI

După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul act adiţional.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţile semnatare, şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close