Constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

In M. Of. nr. 252 din 11 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 67/2011 privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Din cuprins:

ART. 1

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se constituie Comisia de dialog social între administraţia publică, patronate şi sindicate, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare comisie.

ART. 2

(1) Din comisie fac parte:

a) reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) reprezentanţi ai patronatelor, numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;

c) reprezentanţi ai sindicatelor, numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.

(2) Preşedinţia comisiei este asigurată de secretarul de stat pentru comunităţile locale.

(3) Componenţa comisiei este prevăzută în anexa nr. 1.

ART. 3

(1) În cadrul comisiei se organizează următoarele subcomisii de specialitate:

a) Subcomisia de dialog social pentru administraţia publică locală şi dezvoltare locală, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 2;

b) Subcomisia de dialog social pentru funcţia publică şi funcţionarii publici, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 3;

c) Subcomisia de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Din subcomisiile prevăzute la alin. (1) fac parte:

a) reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) reprezentanţi ai patronatelor din domeniile de activitate ale subcomisiilor, respectiv ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

c) reprezentanţi ai federaţiilor sindicale din domeniile de activitate ale subcomisiilor.

(3) Conducerea subcomisiilor este asigurată de:

a) directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale – pentru subcomisia prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – pentru subcomisia prevăzută la alin. (1) lit. b);

c) adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică – pentru subcomisia prevăzută la alin. (1) lit. c).

ART. 4

Comisia se întruneşte, de regulă, lunar sau de câte ori este necesar.

ART. 5

(1) Secretariatul comisiei se asigură de personal din cadrul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale – Direcţia pentru administraţie publică locală şi Secretariatul general – Serviciul secretariat tehnic administrativ.

(2) Secretariatul Subcomisiei de dialog social pentru administraţia publică locală şi dezvoltare locală, respectiv al Subcomisiei de dialog social pentru funcţia publică şi funcţionarii publici se asigură de personal din cadrul compartimentelor stabilite de preşedinţii acestor subcomisii.

(3) Secretariatul Subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice se asigură de către Secretariatul general – Serviciul secretariat tehnic administrativ.

ART. 6

Activitatea comisiei are caracter consultativ şi vizează următoarele aspecte care privesc domeniul de activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor:

a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social – administraţie, patronate, sindicate -, care să permită o informare permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali;

b) consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;

c) alte probleme care privesc domeniile de activitate ale ministerului.

ART. 7

(1) Subcomisiile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (1) analizează problemele privitoare la administraţia publică locală şi dezvoltarea locală, funcţia publică şi funcţionarii publici, respectiv ordinea şi siguranţa publică şi elaborează propuneri de soluţionare a acestora.

(2) Concluziile şedinţelor subcomisiilor de specialitate se prezintă, în scris, în şedinţele comisiei, de către preşedinţii subcomisiilor de specialitate.

ART. 8

Comisia dezbate toate proiectele de acte normative cu impact economic şi social iniţiate de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi transmite către Consiliul Economic şi Social şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale minutele şedinţelor comisiei în care s-au dezbătut aceste proiecte de acte normative.

ART. 9

Comisia adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

ART. 10

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1

COMPONENŢA

Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

Preşedinte: secretar de stat pentru comunităţile locale

Membri:

A. Reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor:

1. adjunct al şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică;

2. director general/director al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale;

3. director general/director general adjunct al Direcţiei generale juridice;

4. director general/director general adjunct al Direcţiei generale financiare;

5. director general/director general adjunct al Direcţiei generale audit intern;

6. director general/director general adjunct al Corpului de control al ministrului;

7. director general/director general adjunct al Direcţiei generale management resurse umane;

8. director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

9. director general/director general adjunct al Direcţiei generale management operaţional;

10. director/director adjunct al Unităţii centrale pentru reforma administraţiei publice;

11. director/director adjunct al Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative;

12. director/director adjunct al Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale;

13. director/director adjunct al unităţii de politici publice;

14. director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;

15. director/director adjunct al Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale;

16. director/director adjunct al Direcţiei Schengen;

17. director/director adjunct al Direcţiei medicale;

18. director general/director general adjunct al Direcţiei generale logistice;

19. director/director adjunct al Direcţiei informare şi relaţii publice;

20. director/director adjunct al Secretariatului general;

21. director general/director general adjunct al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă;

22. preşedinte/secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

În funcţie de tematica înscrisă pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei de dialog social, preşedintele stabileşte participarea reprezentanţilor şi a altor instituţii şi/sau structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor*.

B. Reprezentanţii confederaţiilor patronale:

1. Confederaţia Patronală din Industria României – CONPIROM;

2. Confederaţia Naţională a Patronatului Român – CNPR;

3. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR;

4. Consiliul Naţional al Patronilor din România – CoNPR;

5. Patronatul Naţional Român – PNR;

6. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR;

7. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903;

8. Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR;

9. Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO;

10. Patronatul Român;

11. Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului din România – C.P.I.S.C.;

12. Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România – UNPCPR;

13. Confederaţia Patronală CONCORDIA – C.P. CONCORDIA.

C. Reprezentanţii confederaţiilor sindicale:

1. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România CNSLR – FRĂŢIA;

2. Blocul Naţional Sindical – BNS;

3. Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”;

4. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – CSDR;

5. Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN.

D. Reprezentanţii Federaţiei Autorităţilor Locale din România*

E. Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România*

————

* Cu statut de invitaţi.

ANEXA 2

COMPONENŢA

Subcomisiei de dialog social pentru administraţia publică locală şi dezvoltare locală

Preşedinte: directorul general al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale

Membri:

A. Reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor:

1. director al Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale;

2. director general/director general adjunct al Direcţiei generale juridice.

B. Reprezentanţii confederaţiilor patronale:

1. Confederaţia Patronală din Industria României – CONPIROM;

2. Confederaţia Naţională a Patronatului Român – CNPR;

3. Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România – UNPCPR;

4. Confederaţia Patronală CONCORDIA – C.P. CONCORDIA;

5. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR;

6. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903;

7. Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR.

C. Reprezentanţii confederaţiilor sindicale:

1. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România CNSLR – FRĂŢIA;

2. Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”;

3. Blocul Naţional Sindical – BNS;

4. Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN.

D. Reprezentanţii Federaţiei Autorităţilor Locale din România*

E. Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România*

————

* Cu statut de invitaţi.

ANEXA 3

COMPONENŢA

Subcomisiei de dialog social pentru funcţia publică şi funcţionarii publici

Preşedinte: preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Membri:

A. Secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

B. Reprezentanţii confederaţiilor patronale:

1. Confederaţia Patronală din Industria României – CONPIROM;

2. Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România – UNPCPR;

3. Confederaţia Patronală CONCORDIA – C.P. CONCORDIA;

4. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR;

5. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903;

6. Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR.

C. Reprezentanţii confederaţiilor sindicale:

1. Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”;

2. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România CNSLR – FRĂŢIA;

3. Blocul Naţional Sindical – BNS;

4. Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN.

D. Reprezentanţii Federaţiei Autorităţilor Locale din România*

E. Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România*

————

* Cu statut de invitaţi.

ANEXA 4

COMPONENŢA

Subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice

Preşedinte: adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică

Membri:

A. Reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor:

I. Subcomisia pentru probleme profesionale:

1. director general/director general adjunct al Direcţiei generale management resurse umane;

2. director general/director general adjunct al Direcţiei generale juridice;

3. director general/director general adjunct al Corpului de control al ministrului;

4. director general/director general adjunct al Direcţiei generale audit intern;

5. director general/director general adjunct al Direcţiei generale management operaţional;

6. inspector general/adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;

7. inspector general/adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;

8. director general/director general adjunct al Oficiului Român pentru Imigrări;

9. director/director adjunct al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

10. director/director adjunct al Direcţiei pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date;

11. director general/director general adjunct al Direcţiei generală de paşapoarte.

II. Subcomisia pentru probleme sociale:

1. director/director adjunct al Direcţiei medicale;

2. director general/director general adjunct al Direcţiei generale logistice;

3. director general/director general adjunct al Direcţiei generale financiare;

4. director/director adjunct al Direcţiei informare şi relaţii publice.

B. Reprezentanţii confederaţiilor patronale:

1. Confederaţia Patronală din Industria României – CONPIROM;

2. Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România – UNPCPR;

3. Confederaţia Patronală CONCORDIA – C.P. CONCORDIA;

4. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR;

5. Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903;

6. Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR.

C. Reprezentanţii confederaţiilor sindicale:

1. Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel ALFA”;

2. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România CNSLR – FRĂŢIA;

3. Blocul Naţional Sindical – BNS;

4. Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN.

D. Reprezentanţii altor organizaţii sindicale*

E. Reprezentanţii Corpului Naţional al Poliţiştilor – pentru Subcomisia pentru probleme profesionale

F. Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România**

La şedinţele subcomisiei de dialog social pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice pot participa şi alţi invitaţi cu atribuţii în domeniu, desemnaţi de preşedintele subcomisiei pentru fiecare întâlnire, în funcţie de tematica ordinii de zi.**

————

* Se desemnează de organizaţiile sindicale ale poliţiştilor, reprezentative la nivelul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al unei instituţii/structuri din subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin solicitări scrise adresate secretariatului subcomisiei, însoţite de documentele care fac dovada reprezentativităţii.

** Cu statut de invitaţi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close