Decizia Curtii Constitutionale nr. 99/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 2441 alin. (5) si art. 20669 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In M. Of. nr. 266 din 15 aprilie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 99/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 2441 alin. (5) si art. 20669 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

            Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Elisa Oil” – S.R.L. din Arad in Dosarul nr. 16.974/55/2009 al Judecatoriei Arad.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care arata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal este neintemeiata. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, arata ca acestea au fost abrogate, solutia legislativa regasindu-se in prezent in dispozitiile art. 206^69 alin. (6) si (7). In continuare, arata ca aceste dispozitii se circumscriu obligatiei pozitive a statului, astfel cum este prevazuta de prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a) si b).

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 24 martie 2010, pronuntata in Dosarul 16.974/55/2009, Judecatoria Arad a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Elisa Oil” – S.R.L. din Arad.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2008, in ansamblu, este neconstitutionala, deoarece nu sunt respectate conditiile prevazute de prevederile art. 115 alin. (4) din Legea fundamentala, legiuitorul delegat nemotivand urgenta adoptarii acestui act normativ. In ceea ce priveste dispozitiile art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se arata ca prin instituirea in sarcina operatorilor economici, care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice, a obligatiei de inregistrare la autoritatea fiscala teritoriala se incalca principiul libertatii economice prevazut de art. 45 din Constitutie.

    Judecatoria Arad arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 16 octombrie 2008 si aprobata prin Legea nr. 164/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009. De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il constituie si dispozitiile art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.

    Dispozitiile art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in forma criticata de autorul exceptiei, au urmatorul continut:

    “(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e), sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    (5) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), in termen de 90 de zile de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. […]

    (7) Desfasurarea activitatii de catre operatorii economici prevazuti la alin. (5), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (4), dupa termenul stabilit la alin. (5), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1 – 3 luni.”

    Dispozitiile art. 175 alin. (3) lit. a) – e), la care fac referire prevederile art. 244^1 alin. (4) si (5), dispuneau asupra categoriei produselor energetice pentru care se datoreaza accize, lit. a) – e) referindu-se la benzina cu plumb, benzina fara plumb, motorina, petrol lampant (kerosen) si gaz petrolier lichefiat.

    Dispozitiile art. 244^1 alin. (4), (5) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate expres, incepand cu data de 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010.

    Prin art. I pct. 148 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dupa capitolul I s-a introdus un nou capitol, capitolul I^1 “Regimul accizelor armonizate”, alcatuit din art. 206^2 – 206^69.

    Dispozitiile art. 206^69 alin. (6) si (7), nou-introduse, au urmatorul cuprins: “(6) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    (7) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6), care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.”

    Curtea constata ca solutia legislativa continuta de dispozitiile art. 244^1 alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost preluata de dispozitiile art. 206^69 alin. (6) si (7), introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, iar cea prevazuta de dispozitiile art. 244^1 alin. (5) nu a mai fost preluata, textul fiind abrogat.

    Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 244^1 alin. (5) si ale art. 206^69 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 45 – Libertatea economica si ale art. 115 alin. (4) – Delegarea legislativa.

    I. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea constata ca acestea au fost abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009.

    Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare […]”. Avand in vedere aceste dispozitii legale, precum si jurisprudenta sa constanta in astfel de situatii, Curtea urmeaza sa respinga ca devenita inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    II. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206^69, Curtea constata ca acestea prevad in alin. (6) obligatia operatorilor economici, care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice, de a se inregistra la autoritatea fiscala, iar la alin. (7) prevad sanctiunea nerespectarii acestei obligatii.

    Referitor la invocarea prevederilor constitutionale ale art. 45, Curtea constata ca dispozitiile Legii fundamentale consacra libertatea economica constand in accesul liber pe care il are oricare persoana la activitatea economica, posibilitatea de a manifesta libera initiativa si de a exercita aceste drepturi “in conditiile legii”. Astfel, libertatea economica nu apare ca un drept absolut al persoanei, ci este conditionata de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmaresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale. Altfel spus, libertatea economica nu se poate manifesta decat in limitele impuse de asigurarea respectarii drepturilor si intereselor legitime ale tuturor. A se vedea, in acest sens, si Decizia nr. 31 din 14 ianuarie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 8 martie 2010.

    Totodata, Curtea constata ca textul criticat face referire la comercializarea produselor energetice, produse care sunt incluse in categoria celor accizabile, or, tocmai datorita regimului special, din punct de vedere fiscal, al produselor accizabile, este firesc ca legiuitorul sa impuna anumite conditii suplimentare operatorilor economici atunci cand acestia doresc comercializarea unor atare produse.

    In ceea ce priveste dispozitiile art. 206^69 alin. (7), Curtea constata ca acestea prevad sanctiunea nerespectarii obligatiei de catre operatorii economici, care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice, de a se inregistra la autoritatea fiscala. In contextul asigurarii libertatii economice, statul are obligatia sa impuna reguli de disciplina economica, pe care operatorii economici trebuie sa le respecte, iar legiuitorul are competenta de a stabili sanctiunile corespunzatoare pentru nerespectarea acestora. A se vedea, in acest sens, si Decizia nr. 556 din 7 iunie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 15 august 2007.

    Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea constata ca adoptarea acesteia a fost motivata – astfel cum reiese din preambulul actului normativ – de necesitatea reglementarii de masuri fiscale urgente care sa sprijine piata bursiera din Romania, masuri ce urmaresc reducerea influentelor negative generate de dificultatile inregistrate pe piata de capital asupra mediului investitional romanesc, de nevoia sustinerii programului de colectare a veniturilor la bugetul de stat si imperativul diminuarii fenomenului de evaziune fiscala in domeniul comercializarii produselor energetice accizabile.

    Prin urmare, Curtea constata, pe de-o parte, ca aceste imprejurari se incadreaza in conceptul constitutional de “situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata”, astfel cum acesta a fost definit in jurisprudenta sa (a se vedea Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, si Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009), iar, pe de alta parte, ca urgenta a fost motivata corespunzator in cuprinsul ordonantei de urgenta criticate.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    I. Respinge ca devenita inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Elisa Oil” – S.R.L. din Arad in Dosarul nr. 16.974/55/2009 al Judecatoriei Arad.

    II. Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 206^69 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close