Modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

In M. Of. nr. 265 din 14 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1957/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Din cuprins:

    ART. I

    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. Anexa nr. 1 “Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifica dupa cum urmeaza:

    a) La capitolul I punctul 1.3, litera a) va avea urmatorul cuprins:

    “a) ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice care intentioneaza sa efectueze prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania, sa repuna in circulatie un autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau sa reintroduca in parcul auto national un autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei;”.

    b) Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL II

    Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima inmatriculare in Romania, la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau la reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national”

    c) La capitolul II, punctul 2.12 va avea urmatorul cuprins:

    “2.12. Taxa pe poluare calculata de organul fiscal prin decizia comunicata contribuabilului se achita in conditiile prevazute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada platii taxei se prezinta autoritatii competente pentru inmatricularea autovehiculului, pentru repunerea in circulatie a autovehiculului dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei.”

    d) La anexa nr. 2, nota de subsol va avea urmatorul cuprins:

    “*) Se completeaza cu:

    I – solicitare initiala de stabilire a taxei pe poluare in vederea primei inmatriculari in Romania;

    R – pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii; sau

    RI – pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit valoarea reziduala a taxei.”

    2. Anexa nr. 2 “Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    3. Anexa nr. 3 “Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    4. Anexa nr. 4 “Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. II

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 986/2008)

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

    Unitatea fiscala ……………………

    Nr. ……../……………………….

                                                      Aprobat

                                        Director executiv adjunct coordonator/

                                        Sef administratie adjunct coordonator,

                                        ………………………………..

                                 REFERAT

           de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

    Prin Cererea inregistrata sub nr. ……../………………..,

…………………………………………………………………..,

                        (denumirea contribuabilului)

cod de identificare fiscala ………………………….., avand domiciliul fiscal in localitatea ………………….., str. …………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judetul/sectorul ………………… solicita*1):

     _

    |_| stabilirea, in temeiul dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, a taxei pe poluare pentru prima inmatriculare in Romania a autovehiculului, pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national;

     _

    |_| restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a valorii reziduale a taxei pe poluare, in situatia scoaterii autovehiculului din parcul auto national;

     _

    |_| restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a diferentei dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule;

     _

    |_| restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a diferentei de taxa rezultate in urma contestarii taxei pe poluare.

    Pentru stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost depuse de contribuabil urmatoarele documente:

    ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

    Pe baza documentatiei depuse, a elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, au rezultat urmatoarele*2):

    ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

                  Verificat                               Intocmit

    Functia ……………………..      Functia ……………………..

    Numele si prenumele …………..      Numele si prenumele …………..

    Data ………………………..      Data ………………………..

    Semnatura ……………………      Semnatura ……………………

————

    *1) Se bifeaza situatia in cauza.

    *2) Se detaliaza modul de calcul al taxei pe poluare.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 986/2008)

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     Nr. de inregistrare ……..

    Unitatea fiscala ……………………     Data …../………/…….

    Numar de inregistrare

    ca operator de date

    cu caracter personal …..

                                  DECIZIE

              de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

    Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului: ……………………..

    Cod de identificare fiscala ……………………………………….

    Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ……….., str. ……………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judetul/sectorul …………………

    Ca urmare a Cererii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal sub nr. ………, prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculului/pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduala a taxei

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..,

din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, a rezultat

    TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, in suma de …………………. lei.

    La stabilirea taxei s-au avut in vedere urmatoarele*1):

    ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

    Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.

    Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

    Daca autovehiculul pentru care se efectueaza inmatricularea face obiectul unei achizitii intracomunitare si acesta indeplineste conditiile prevazute de art. 125^1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca:

    Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 156^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa faca plata taxei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nasterea exigibilitatea operatiunii.

    De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna Decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

             Aprobat                   Avizat                    Intocmit

    Functia …………..    Functia …………..    Functia …………..

    Numele si                 Numele si                 Numele si

    prenumele …………    prenumele …………    prenumele …………

    Semnatura si              Semnatura …………    Semnatura …………

    stampila ………….

    Cod: 14.13.02.50

————

    *1) Se detaliaza modul de calcul al taxei pe poluare.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 986/2008)

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     Nr. de inregistrare ……..

    Unitatea fiscala ……………………     Data …../………/…….

    Numar de inregistrare

    ca operator de date

    cu caracter personal …..

                                  DECIZIE

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

    Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului: ……………………..

    Cod de identificare fiscala ……………………………………….

    Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea ……….., str. ……………… nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judetul/sectorul …………………

    Ca urmare a Cererii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal sub nr. ……….., prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehiculele cuprinse in Centralizatorul privind autovehiculele in leasing anexat la cerere, in vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculelor, pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii ori scutirii sau pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, a rezultat

    TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.

    Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii.

    Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

    Daca autovehiculele pentru care se efectueaza inmatricularea fac obiectul unei achizitii intracomunitare si acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. 125^1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca:

    Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal trebuie sa depuna la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 156^3 din Codul fiscal, si sa faca plata taxei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nasterea exigibilitatea operatiunii.

    De asemenea, persoanele care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal si care au obligatia platii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3) din Codul fiscal au obligatia sa depuna Decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare inainte de inmatricularea mijloacelor de transport in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

             Aprobat                   Avizat                    Intocmit

    Functia …………..    Functia …………..    Functia …………..

    Numele si                 Numele si                 Numele si

    prenumele …………    prenumele …………    prenumele …………

    Semnatura si              Semnatura …………    Semnatura …………

    stampila ………….

    Cod: 14.13.02.50/1

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close