Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011

In M. Of. nr. 271 din 18 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.

    ART. 3

    Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011

    CAPITOLUL I

    Situatii financiare trimestriale

    1.1. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

    1.2. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2011 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

    1.3. Situatiile financiare trimestriale se intocmesc pe modelele aprobate prin:

    – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 30, 40a – 40c);

    – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28);

    – prezentele norme metodologice.

    1.3.(1) Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    – dupa anexa 7 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” se introduce anexa 7b “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli”, care are cuprinsul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

    – anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

    – anexa 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;

    – anexa 12 “Contul de executie a bugetului local – Venituri” se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;

    – anexa 13 “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

    – anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

    – dupa anexa 30 “Plati restante” se introduce anexa 30b “Plati restante”, care are cuprinsul prevazut in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;

    – dupa anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de” se introduce anexa 31b “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici”, care are cuprinsul prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice;

    – anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.

    1.4. Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2011 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit celorlalte acte normative in vigoare.

    1.5. Modelele formularelor valabile pentru raportarile trimestriale in anul 2011 sunt publicate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

    1.6. Ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora bugetul unitatilor administrativ-teritoriale si al institutiilor subordonate, cu exceptia bugetelor fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor imprumuturilor externe si interne, dupa caz, se aproba separat pentru sectiunea de functionare si pentru sectiunea de dezvoltare, incepand cu situatiile financiare trimestriale aferente trimestrului I 2011 si cu raportarile financiare lunare aferente lunii aprilie 2011, formularele de situatii financiare si anexele se intocmesc astfel:

    1.6.(1) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare situatii financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli, distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).

    1.6.(2) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala indiferent de modul de finantare a acestora, pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli, distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).

    1.6.(3) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat.

    1.6.(4) Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

    La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.

    Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

    1.6.(5) Formularul “Contul de executie a bugetului local – Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

    1.6.(6) Formularul “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

    La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.

    Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

    1.6.(7) Formularul “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice indiferent de subordonare si de sursa de finantare. Randul 16 se completeaza cu soldurile altor conturi de disponibil in lei deschise la trezorerie sau disponibil in lei si valuta deschise la institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (contul 770 “Finantarea de la buget”). Tot la acest rand se raporteaza si soldul contului 5121 “Disponibil la banci in lei” la institutiile publice care primesc mijloace banesti in contul de trezorerie 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” si efectueaza cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judetene.

    1.6.(8) Formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor.

    1.6.(9) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

    Soldurile finale ale platilor restante la 31 decembrie 2010 aferente fondurilor in afara bugetului local (sursa 11), care au fost incluse in bugetul local (sursa 02), se vor raporta ca solduri initiale la bugetul local (sursa 02), la codul 42. Soldurile finale ale platilor restante la 31 decembrie 2010 aferente fondurilor care nu au fost incluse in bugetul local si care se gestioneaza prin conturi de disponibilitati deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri initiale la codul 50.

    1.6.(10) Formularul “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale care detin actiuni si parti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2010.

    Coloana 3 se completeaza cu codul judetului din care face parte unitatea administrativ-teritoriala.

    Coloana 6 se completeaza cu unitatea administrativ-teritoriala care este actionar direct la operatorul economic (situatia in care o unitate administrativ-teritoriala detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un operator economic).

    Coloana 7 se completeaza cu unitatea administrativ-teritoriala care este actionar indirect la operatorul economic (situatia in care un operator economic, la care o unitate administrativ-teritoriala detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt operator economic).

    In cazul municipiului Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in numele municipiului Bucuresti.

    Coloana 10 se completeaza cu denumirea operatorilor economici, societati comerciale la care o unitate administrativ-teritoriala detine actiuni sau parti sociale, respectiv regii autonome aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale. Se vor raporta toti operatorii economici la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect.

    1.6.(11) Formularul “Corelatii intre formularele de situatii financiare” – anexa 41 la situatiile financiare.

    1.7. Patrimoniul unitatilor sanitare cu paturi desfiintate, aflate in reteaua autoritatilor publice locale, stabilit pe baza bilantului contabil de inchidere, insotit de balanta de verificare sintetica, balantele de verificare analitice, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie si celelalte anexe, inclusiv cele care se intocmesc la finele anului, potrivit normelor in vigoare, impreuna cu protocolul de predare-primire, se preia de catre caminele pentru persoanele varstnice infiintate in conditiile Hotararii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice”.

    1.7.(1) Datele din coloana 1 “Sold la inceputul anului” din bilantul unitatilor sanitare cu paturi desfiintate trebuie sa se regaseasca in coloana 1 din bilantul caminelor pentru persoane varstnice.

    1.7.(2) In situatia in care unitatile sanitare cu paturi s-au desfiintat si nu s-au infiintat camine pentru persoane varstnice, situatiile financiare de inchidere vor fi preluate in situatiile financiare centralizate ale unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, datele din coloana 1 “Sold la inceputul anului” din bilantul unitatilor sanitare cu paturi desfiintate trebuie sa se regaseasca in coloana 1 din bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si in celelalte anexe centralizate la situatiile financiare in care se raporteaza solduri initiale, iar datele din coloana 2 “Sold la sfarsitul perioadei” din bilantul unitatilor sanitare cu paturi desfiintate trebuie sa se regaseasca in coloana 2 din bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si in celelalte anexe centralizate la situatiile financiare in care se raporteaza soldurile finale. Soldurile conturilor in afara bilantului se inregistreaza pe baza protocoalelor de predare-primire.

    1.8. Patrimoniul unitatilor sanitare cu paturi reorganizate aflate in reteaua autoritatilor publice locale, stabilit pe baza bilantului contabil de inchidere, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie si celelalte anexe, inclusiv cele care se intocmesc la finele anului, potrivit normelor in vigoare, impreuna cu protocolul de predare-primire, se preia de catre unitatile sanitare cu paturi stabilite prin hotararea consiliului local/judetean.

    1.8.(1) Datele din coloana 1 “Sold la inceputul anului” din bilantul unitatilor sanitare cu paturi reorganizate trebuie sa se regaseasca in coloana 1 din bilantul unitatilor care le-au preluat.

    1.8.(2) Unitatile sanitare care preiau alte unitati sanitare au obligatia sa intocmeasca bilantul contabil de deschidere la data preluarii. Soldurile conturilor in afara bilantului se inregistreaza pe baza protocoalelor de predare-primire.

    1.9. Din formularele de situatii financiare se elimina urmatoarele:

    – anexa 8 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri”;

    – anexa 10 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli”;

    – anexa 19 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Venituri”;

    – anexa 20 “Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Cheltuieli”.

    1.10. La “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 15, 16 si 18 la situatiile financiare) si la “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 7b, 11 si 13 la situatiile financiare), coloana 1 “Credite de angajament” se completeaza cu creditele de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare.

    1.11. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

    1.11.(1) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de plati si contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).

    CAPITOLUL II

    Raportari financiare lunare

    2.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome raporteaza urmatoarele:

    a) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare) si, respectiv, a Fondului pentru mediu, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), respectiv in formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare)

    La raportarile lunare, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Incasari realizate”, iar in formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.

    Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

    b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare)

    Anexele intocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.

    Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

    2.2. Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar urmatoarele:

    a) executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, in formularele: “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” si “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli (anexele 15 si 16 la situatiile financiare), precum si in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)

    La raportarile lunare, in formularele “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli (anexa 16 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.

    Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

    b) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele: “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)

    La raportarile lunare, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Incasari realizate”, iar in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.

    In formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare), la sectiunile de functionare si dezvoltare informatiile se completeaza numai la nivel de capitol.

    Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

    c) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)

    Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare), intocmit pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56), se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile aferente lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile aferente lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.

    Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

    2.3. Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raporteaza lunar urmatoarele:

    a) formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) si formularul “Plati restante”, dupa caz (anexa 30b la situatiile financiare), care vor fi insotite de nota explicativa prevazuta la pct. 13 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) urmatorii indicatori din bilant: “Creante comerciale si avansuri”, cod rand 22, “Avansuri acordate”, cod rand 22.1, “Datorii comerciale si avansuri”, cod rand 61, “Avansuri primite”, cod rand 61.1, “Datoriile institutiilor catre bugete”, cod rand 63, “Contributii sociale”, cod rand 63.1, “Salariile angajatilor”, cod rand 72, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)”, cod rand 73, “Pensii, indemnizatii de somaj, burse”, cod rand 73.1.

    Aceasta raportare va fi insotita de o nota explicativa pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati mai sus.

    CAPITOLUL III

    Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare

    3.1. Termenele de depunere a situatiilor financiare trimestriale la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice – sunt cele prevazute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicata.

    3.2. Situatiile financiare intocmite de ordonatorii tertiari si secundari de credite se depun la organul ierarhic superior potrivit prevederilor legale in vigoare.

    3.3. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate depun o copie de pe situatiile financiare centralizate la Directia generala de programare bugetara, iar institutiile publice autonome la Directia generala de sinteza a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

    3.4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare si in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

    3.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar conturile de executie bugetara solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.

    3.6. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice – a raportarilor financiare lunare precizate la cap. II pct. 2.1 si 2.2 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. II pct. 2.3 este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.

    CAPITOLUL IV

    Alte prevederi

    4.1. In aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea evidentierii sumelor din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, incepand cu luna ianuarie 2011, in Planul de conturi pentru institutiile publice se introduc urmatoarele conturi:

    – Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”;

    – Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”.

    4.1.(1) Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”

    Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, potrivit legii.

    Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele acordate, potrivit legii, iar in credit sumele restituite.

    Soldul debitor al contului reprezinta sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, potrivit legii.

    Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” se debiteaza prin creditul contului:

    5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

    – cu sumele acordate in timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile bugetului local.

    Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” se crediteaza prin debitul contului:

    5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

    – cu sumele restituite in cursul anului, din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli.

    4.1.(2) Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”

    Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, potrivit legii.

    Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele primite, potrivit legii, iar in debit sumele restituite.

    Soldul creditor al contului reprezinta sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, potrivit legii, nerestituite.

    Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” se crediteaza prin debitul contului:

    5211 “Disponibil al bugetului local”

    – cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli.

    Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” se debiteaza prin creditul contului:

    5211 “Disponibil al bugetului local”

    – cu sumele restituite pentru reintregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta in cursul anului.

    4.2. Monografia principalelor operatiuni

    4.2.(1) Inregistrarea sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare:

    4687 “Sume acordate din excedentul anului   = 5213 “Rezultatul executiei

         precedent pentru acoperirea golurilor         bugetare din anii

         temporare de casa”/analitic distinct:         precedenti”

         – sectiunea de functionare

         – sectiunea de dezvoltare

    4.2.(2) Inregistrarea sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare:

    5211 “Disponibil al bugetului local”  = 5197 “Sume primite din excedentul

         (cod 40.02.11)                          anului precedent pentru

                                                 acoperirea golurilor temporare

                                                 de casa”/analitic distinct:

                                                 sectiunea de functionare

    5211 “Disponibil al bugetului local”  = 5197 “Sume primite din excedentul

         (cod 40.02.13)                          anului precedent pentru

                                                 acoperirea golurilor temporare

                                                 de casa”/analitic distinct:

                                                 sectiunea de dezvoltare

    4.2.(3) La sfarsitul anului, restituirea sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli din timpul anului:

    5197 “Sume primite din excedentul anului    = 5211 “Disponibil al bugetului

         precedent pentru acoperirea golurilor         local”

         temporare de casa”/analitic distinct:

         – sectiunea de functionare

         – sectiunea de dezvoltare

    concomitent:

    5213 “Rezultatul executiei bugetare din     = 4687 “Sume acordate din

         anii precedenti”                              excedentul anului

                                                       precedent pentru

                                                       acoperirea golurilor

                                                       temporare de

                                                       casa”/analitic distinct:

                                                       – sectiunea de

                                                       functionare

                                                       – sectiunea de dezvoltare

    4.2.(4) Evidentierea sumelor din excedentul anului precedent ce vor fi utilizate ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se efectueaza astfel:

    5211 “Disponibil al bugetului local”        = 5213 “Rezultatul executiei

         (cod 40.02.14)                                bugetare din anii

                                                       precedenti”

    4.2.(5) Sumele incasate la codul 40.02.14 “Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” nu se mai restituie la finele anului in contul de excedent al anului precedent.

    4.2.(6) Utilizarea sumelor incasate la codurile 40.02.11 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare”, 40.02.13 “Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare” si 40.02.14 “Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” se efectueaza prin deschidere de credite bugetare, iar platile se inregistreaza cu ajutorul contului 7702 “Finantarea de la bugetul local”.

    4.2.(7) In aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) – (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentierea varsamintelor din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare a bugetelor locale se efectueaza astfel:

    – la unitatile administrativ-teritoriale:

                    %

    5211 “Disponibil al bugetului local”        = 581 “Viramente interne”

         (- cod 37.02.03)

    5211 “Disponibil al bugetului local”

         (+ cod 37.02.04)

    – la institutiile subordonate finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatile finantate din venituri proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale:

                    %

    560  “Disponibil al institutiilor publice   = 581 “Viramente interne”

         finantate integral din venituri

         proprii”

         (- cod 37.10.03)

    560  “Disponibil al institutiilor publice

         finantate integral din venituri

         proprii”

         (+ cod 37.10.04)

                    %

    561  “Disponibil al institutiilor publice   = 581 “Viramente interne”

         finantate din venituri proprii si

         subventii”

         (- cod 37.10.03)

    561  “Disponibil al institutiilor publice

         finantate din venituri proprii si

         subventii”

         (+ cod 37.10.04)

                    %

    562  “Disponibil al activitatilor finantate = 581 “Viramente interne”

         din venituri proprii”

         (- cod 37.10.03)

    562  “Disponibil al activitatilor finantate

         din venituri proprii”

         (+ cod 37.10.04)

    4.3. Ca urmare a modificarilor si completarilor intervenite in Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, in Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza urmatoarele modificari:

    – contul sintetic 736 isi pastreaza denumirea: “Impozit pe comertul exterior si tranzactii internationale”, iar contul sintetic de gradul II 7361 “Taxe vamale si alte taxe pe tranzactii internationale” isi schimba denumirea astfel: “Venituri incadrate in resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene”;

    – veniturile incasate la bugetul de stat la codul 44.01 “Donatii din strainatate” si la bugetul fondurilor externe nerambursabile la codul 44.08 “Donatii din strainatate” se evidentiaza cu ajutorul contului 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”.

    4.4.(1) Institutiile publice finantate integral din venituri proprii, din venituri proprii si subventii si cele finantate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidentierea subventiilor primite de la bugetul de stat in vederea sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare si fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 “Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” in locul contului 7721 “Subventii de la bugetul statului”.

    4.4.(2) Urmatoarele conturi: 450 “Sume de primit si de restituit Comisiei Europene – PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4504 “Sume de restituit Comisiei Europene – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4505 “Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4506 “Sume avansate de Comisia Europeana – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI” si contul 4507 “Sume de primit de la Comisia Europeana datorate altor beneficiari – ONG-uri, societati comerciale etc. – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4646 “Sume datorate beneficiarilor – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii, institutii finantate din bugetul local – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI” isi schimba denumirea astfel: contul 450 “Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/altor donatori – PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4503 “Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/altor donatori – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4504 “Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/altor donatori – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4505 “Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4506 “Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI” si contul 4507 “Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari – ONG-uri, societati comerciale etc. – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”, contul 4646 “Sume datorate beneficiarilor – institutii publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI”.

    4.4.(3) Din Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se elimina contul 475 “Sume in curs de declarare/certificare – institutii publice finantate integral din buget – INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI”.

    4.5. Ca urmare a prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, in Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce contul 8035 “Sume solicitate la restituire”, cu urmatoarea functiune:

    Contul 8035 “Sume solicitate la restituire”

    Cu ajutorul acestui cont autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, tin evidenta sumelor solicitate la restituire de catre persoanele care au drept de restituire.

    In debitul contului se inregistreaza sumele solicitate la restituire de catre persoanele care au drept de restituire, iar in credit se inregistreaza sumele comunicate de organul fiscal competent cu privire la efectuarea operatiunilor de compensare/restituire.

    Soldul contului reprezinta sumele solicitate la restituire de catre persoanele care au drept de restituire la un moment dat.

    4.6. Anexele nr. 1 – 9*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

————

    *) Anexele nr. 1 – 9 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close