Modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

In M. Of. nr. 284 din 21 aprilie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.

Din cuprins:

    Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene in materie, luand in considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local,

    tinand seama de faptul ca in momentul de fata Directia Generala Piata Interna si Servicii a Comisiei Europene (DG Markt) a atras atentia autoritatilor romane ca Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 este in contradictie cu normele Uniunii Europene privind contractele publice, iar incepand cu data de 2 februarie 2011 Romania a fost notificata in EU Pilot cu privire la acest aspect, partea romana avand 70 de zile sa incheie aceasta faza, termenul-limita fiind 15 aprilie 2011,

    tinand cont de toate aceste precizari, de recomandarile Comisiei Europene, precum si de perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, s-a impus initierea unei ordonante de urgenta pentru modificarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, in care sa fie prevazute ajustarile impuse de prevederile normelor europene si prin care sa fie imbunatatit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.

    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I

    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4, literele e) – h), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “e) investitor privat – orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie si este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat;

    f) companie de proiect – societate comerciala, persoana juridica romana, avand ca actionari partenerul public si pe cel privat, care sunt reprezentati proportional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura;

    g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect – actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale partenerului privat pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata;

    h) autoritate publica centrala – unul sau mai multe ministere, autoritati ori institutii publice, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;

    ………………………………………………………………..

    l) anunt de selectie pentru parteneriat public-privat – documentul formal publicat in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupa caz, de partenerul public, in vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile prezentei legi;

    m) document atasat anuntului de selectie sau document atasat – documentul intocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor privati descrierea proiectului avut in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate, criteriile si modalitatea de evaluare si selectie a investitorilor interesati;”.

    2. La articolul 4, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

    “e^1) partener privat – orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;”.

    3. La articolul 4, dupa litera q) se introduc trei noi litere, literele r) – s), cu urmatorul cuprins:

    “r) procedura deschisa – procedura de selectie a investitorului privat care se desfasoara intr-o singura etapa, in conformitate cu prevederile prezentei legi, si in cadrul careia orice investitor privat poate depune o oferta;

    s) dialogul competitiv – procedura de selectie a investitorului privat de catre partenerul public, la care poate participa orice investitor privat, care se desfasoara in doua etape, etapa de evaluare si etapa de negociere, si in cadrul careia partenerul public conduce un dialog in conformitate cu prevederile prezentei legi;

    s) valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat – valoarea insumata dintre valoarea aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare.”

    4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    In sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin urmatoarele tipuri de contracte:

    a) contracte de bunuri si servicii;

    b) contracte de lucrari.”

    5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 5^1

    (1) Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt urmatoarele:

    a) echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, pentru bunuri si servicii;

    b) echivalentul in lei al sumei de 4.845.000 euro, fara TVA, pentru lucrari.

    (2) Pragurile valorice prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu directivele europene aplicabile in materie.”

    6. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 6

    (1) Prin contractele de parteneriat public-privat, companiei de proiect ii sunt transferate obligatii cum ar fi:

    a) proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic;

    b) constructia;

    c) dezvoltarea;

    d) reabilitarea;

    e) operarea;

    f) intretinerea;

    g) finantarea.”

    7. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) – (2^3), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In situatia asocierii partenerilor publici potrivit dispozitiilor art. 8 lit. e), la constituirea asocierii, avand in vedere scopul si obiectivele asocierii si ale proiectului de parteneriat public-privat, precum si cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

    (2^2) In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, conform art. 8 lit. e), in vederea derularii unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).

    (2^3) In situatiile prevazute la alin. (2^1) si (2^2), anuntul de intentie si documentul atasat vor cuprinde si intelegerea partenerilor publici asociati, iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) se va face si cu aplicarea conditiilor stabilite prin intelegerea partenerilor publici asociati.”

    8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 12

    (1) Prezenta lege nu se aplica atunci cand contractul de parteneriat public-privat este incheiat ca urmare a:

    a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

    b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;

    c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.

    (2) Nu pot participa la procedurile de selectie prevazute de prezenta lege urmatoarele categorii de persoane:

    a) persoanele juridice care au intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;

    b) persoanele juridice care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

    c) persoanele juridice condamnate in conformitate cu Codul penal in ultimii 5 ani;

    d) persoanele juridice care prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

    (3) Partenerul public nu ia in considerare ofertele sau scrisorile de intentie depuse in cadrul procedurii de selectie de catre investitorii privati inclusi in una dintre categoriile prevazute la alin. (2).”

    9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 13

    (1) La derularea procedurilor de selectie, precum si la incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.

    (2) Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public in indeplinirea atributiilor sale din sectorul public incredintat, in legatura cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, pana la preluarea bunului conform art. 30.

    (3) Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public sa imputerniceasca compania de proiect sa incaseze platile facute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derularii contractului de parteneriat public-privat.”

    10. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    (1) Etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

    a) initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de selectie si a documentului atasat de catre partenerul public;

    b) selectia investitorilor privati prin <<procedura deschisa>> sau prin <<procedura de dialog competitiv>>;

    c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privati selectati, in cazul procedurii de dialog competitiv;

    d) negocierea cu investitorii privati selectati ce au semnat acordul de proiect, in cazul procedurii de dialog competitiv.

    (2) Ulterior incheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislatiei romane, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comerciala pe actiuni avand ca actionari partenerul public si partenerul privat, in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.”

    11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 18

    (1) Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisa sau procedura de dialog competitiv, conform conditiilor definite in prezenta lege.

    (2) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura deschisa se deruleaza dupa cum urmeaza:

    a) definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

    b) elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;

    c) elaborarea de catre partenerul public a anuntului de selectie si a documentului atasat;

    d) constituirea comisiei de evaluare a ofertelor de catre partenerul public si numirea acesteia;

    e) elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare tinandu-se cont de prevederile alin. (13), a grilelor de punctaj si a modului de tratare a ofertelor intarziate sau primite nesigilate;

    f) publicarea anuntului de selectie impreuna cu documentul atasat;

    g) primirea si inregistrarea plicurilor ce contin ofertele elaborate de investitorii privati interesati;

    h) convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand ofertele in prezenta tuturor membrilor comisiei si a investitorilor privati interesati;

    i) evaluarea ofertelor si a documentelor anexate la acestea;

    j) intocmirea raportului de evaluare a ofertelor, ierarhizarea investitorilor privati si desemnarea ofertei castigatoare de catre comisia de evaluare;

    k) decizia de selectie catre fiecare investitor privat care a participat la procedura este insotita de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale si de o declaratie precisa privind termenul exact de asteptare care se aplica conform art. 22 alin. (1) si se comunica prin oricare dintre urmatoarele modalitati: posta, fax, mijloace electronice (e-mail);

    l) partenerul public are dreptul de a nu comunica anumite informatii specificate la lit. k) numai in situatia in care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrara interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar prejudicia concurenta loiala;

    m) incheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat castigator.

    (3) In cazul procedurii deschise, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este egala cu sau mai mare decat pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile.

    (4) In cazul procedurii deschise, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este mai mica decat pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP cu cel putin 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

    (5) In cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, cand partenerul public nu este in masura sa defineasca, fara ajutor si in avans, mijloacele tehnice care sa ii satisfaca nevoile sau sa faca aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv.

    (6) In cazul alegerii procedurii de dialog competitiv, partenerul public va intocmi si o nota justificativa prin care va motiva alegerea acestei proceduri. Procedura selectata va fi indicata in anuntul de selectie.

    (7) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se deruleaza dupa cum urmeaza:

    a) definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;

    b) elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;

    c) elaborarea de catre partenerul public a anuntului de selectie si a documentului atasat;

    d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre partenerul public;

    e) elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate;

    f) elaborarea si aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privati;

    g) publicarea anuntului de selectie impreuna cu documentul atasat;

    h) primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;

    i) convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor comisiei si a investitorilor privati interesati;

    j) evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;

    k) intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare unde vor fi stabiliti investitorii privati selectati ce vor fi invitati la negocierea si semnarea acordului de proiect;

    l) constituirea de catre partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, pentru semnarea acordului de proiect;

    m) invitarea simultan si in scris a investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;

    n) desfasurarea negocierilor cu investitorii privati semnatari ai acordului de proiect, conform criteriilor stabilite de partenerul public in documentul atasat, pentru selectarea investitorului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;

    o) prezentarea ofertei finale, dupa finalizarea negocierilor, in termenul stabilit de catre partenerul public. Pentru contractele cu o valoare de pana la sau egala cu echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toti candidatii, iar pentru contractele cu o valoare ce depaseste echivalentul in lei al sumei de 125.000 euro, fara TVA, termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toti candidatii;

    p) partenerul public va publica in SEAP termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale, in conformitate cu lit. o);

    q) intocmirea raportului de ierarhizare a investitorilor privati participanti la procedura si de desemnare a ofertei castigatoare;

    r) decizia de selectie catre fiecare investitor privat care a participat la procedura este insotita de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale si de o declaratie precisa privind termenul exact de asteptare care se aplica conform art. 22 alin. (1) si se va comunica prin oricare dintre urmatoarele modalitati: posta, fax, mijloace electronice (e-mail);

    s) partenerul public are dreptul de a nu comunica anumite informatii specificate la lit. r) numai in situatia in care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrara interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privati sau ar prejudicia concurenta loiala;

    s) incheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat castigator.

    (8) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este egala cu sau mai mare decat pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a scrisorilor de intentie trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.

    (9) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este mai mica decat pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), partenerul public are obligatia de a transmite anuntul de selectie spre publicare in SEAP cu cel putin 22 de zile inainte de data-limita de depunere a scrisorilor de intentie.

    (10) Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, dupa aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public, criterii precizate in anuntul de selectie sau in documentul atasat.

    (11) Criteriile de evaluare si negociere sunt ponderate.

    (12) Daca partenerul public considera ca o astfel de ponderare nu este posibila din punct de vedere obiectiv, criteriile de evaluare vor fi ierarhizate si partenerul public va intocmi o nota justificativa in acest sens.

    (13) Criteriile de evaluare si negociere trebuie sa includa cel putin costul total al ofertei, obiectivele de performanta definite conform scopului contractului, dezvoltarea durabila si cota-parte din contract pe care partenerul privat se angajeaza sa o atribuie la randul sau intreprinderilor mici si mijlocii.

    (14) Prin costul total al ofertei se intelege suma costurilor generate de proiectarea, finantarea, constructia/realizarea sau transformarea, reabilitarea/modernizarea, intretinerea, mentenanta, operarea, exploatarea sau managementul lucrarilor, echipamentelor si valorilor imateriale/materiale si de prestarea de servicii prevazute pe durata contractului.

    (15) Alte criterii de evaluare si negociere, legate de obiectul contractului, pot fi: calitatea si natura inovatoare ale ofertei, termenul de realizare a lucrarilor, echipamentele sau valorile imateriale si calitatile arhitecturale, estetice sau functionale ale acestora.

    (16) In cazul alegerii de catre partenerul public a procedurii de dialog competitiv, criteriile de evaluare vor fi diferite de criteriile de negociere.

    (17) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori privati selectati, in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.

    (18) In cazul in care un ofertant depune o oferta cu un pret neobisnuit de scazut, partenerul public are dreptul sa o descalifice, daca in urma analizei unor detalii solicitate in scris de la ofertant aceasta nu este sustinuta din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de catre partenerul public prin anuntul de selectie si/sau documentul atasat.

    (19) Indiferent de procedura aplicata, in cazul nefinalizarii unui contract de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privati care au depus oferte, partenerul public are dreptul la reluarea intregii proceduri. Dupa caz, inainte de reluarea procedurii, partenerul public poate sa refaca sau sa completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate si/sau sa schimbe unele date din documentul atasat.

    (20) In procedura de dialog competitiv numarul minim de candidati invitati este de 3. Partenerul public poate limita numarul de investitori privati selectati pentru incheierea acordului de proiect, cu conditia sa fie disponibil un numar suficient de candidati pentru a asigura o concurenta reala. In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim stabilit in anuntul de selectie, partenerul public poate continua procedura, invitand investitorul privat sau investitorii privati care indeplinesc criteriile de selectie.

    (21) Procedura deschisa sau procedura de dialog competitiv se poate finaliza chiar daca se depune o singura oferta, cu conditia ca aceasta, impreuna cu documentele anexate de catre investitorul privat interesat, sa respecte cerintele minime impuse de anuntul de selectie si documentul atasat, elaborate de partenerul public.

    (22) Partenerul public are obligatia de a solicita investitorilor privati constituirea garantiei de participare in cuantum de 1%, fara TVA, din valoarea estimata a contractului. Garantia de participare se constituie prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, sau prin depunere la casieria partenerului public.

    (23) Partenerul public are obligatia de a verifica constituirea garantiei de participare, conform alin. (22), la data deschiderii ofertelor, respectiv la data deschiderii scrisorilor de intentie.”

    12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 19

    Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligatia de a include in oferta lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.”

    13. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 21

    Anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie si clarificarile solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) – (5) se publica in SEAP.”

    14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 22

    (1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate numai dupa implinirea termenului de asteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

    (2) Contractele de parteneriat public-privat, incheiate inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1), sunt lovite de nulitate.

    (3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a depune, in termen de pana la maximum 6 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie, solicitare de clarificari la anuntul de selectie si documentul atasat anuntului de selectie.

    (4) Partenerul public are obligatia de a raspunde la orice solicitare de clarificare depusa intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea investitorului privat. Totusi, aceste solicitari nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esentiali ai contractului, modificari care ar putea conduce la distorsionarea concurentei sau care ar putea avea un efect discriminatoriu.

    (5) Partenerul public are obligatia de a raspunde la solicitarile depuse conform alin. (3), cu minimum 3 zile lucratoare inainte de data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a scrisorilor de intentie.

    (6) La solicitarea partenerului public, investitorilor privati li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor continute in aceasta.”

    15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 24

    (1) Anuntul de selectie se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie realizat este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al pragurilor prevazute la art. 5^1 alin. (1).

    (2) SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificari solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3), (4) – (5), termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

    (3) Informatiile minime ce trebuie incluse in anuntul de selectie pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.”

    16. La articolul 25, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligata sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, in mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.

    (3) Compania de proiect are obligatia sa notifice cu cel putin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate a contractului, partenerul public cu privire la intentia de a preda bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligatia de a prelua bunurile prevazute la alin. (2) pana la incetarea efectelor contractului.”

    17. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 27

    Contractul de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurilor prevazute la art. 18 si avand in vedere:

    a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;

    b) stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

    c) valoarea investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;

    d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat si termenul de finalizare a acestuia;

    e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;

    f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect;

    g) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;

    h) clauzele de retragere din proiect;

    i) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract;

    j) conditiile de infiintare a companiei de proiect, care se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.”

    18. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 28

    (1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei legi.

    (2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:

    a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de selectie;

    b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al partenerului public, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de selectie.

    (3) In sensul prevederilor alin. (1), prin act al partenerului public se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta lege, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu ori in cadrul procedurii de selectie.”

    19. Dupa articolul 28, se introduc treizeci si cinci de noi articole, articolele 28^1 – 28^35, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 28^1

    In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu, cu respectarea prevederilor art. 28^3 alin. (1), art. 28^7 si 28^8.

    ART. 28^2

    (1) Inainte de a se adresa Consiliului, persoana vatamata notifica partenerul public cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat si la intentia de a sesiza Consiliul. Dispozitiile art. 22 alin. (1) si art. 28^3 alin. (1) raman aplicabile.

    (2) Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului.

    (3) Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selectie. Dupa primirea notificarii, partenerul public poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de selectie sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.

    (4) Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat partenerul public, cat si celorlalti investitori privati implicati in procedura de selectie.

    (5) Persoana vatamata care a notificat partenerul public potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de partenerul public potrivit alin. (3).

    (6) Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite partenerului public o notificare de renuntare la dreptul de a formula actiune in fata Consiliului sau, dupa caz, de renuntare la judecarea contestatiei.

    ART. 28^3

    (1) Persoana vatamata poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal.

    (2) In cazul in care sesizarea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de selectie publicate in SEAP in conditiile prezentei legi, data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei.

    ART. 28^4

    (1) Dupa primirea unei contestatii, partenerul public are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti investitori privati implicati in procedura de selectie, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.

    (2) In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului si partenerului public o notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, partenerul public nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 28^10 alin. (1).

    (3) In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliu pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), partenerul public are dreptul de a incheia contractul de parteneriat public-privat numai dupa comunicarea deciziei Consiliului in termenul prevazut la art. 28^17 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare. Daca decizia Consiliului a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 28^21 se aplica in mod corespunzator.

    (4) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absoluta.

    ART. 28^5

    (1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de selectie, inainte de incheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat potrivit legii.

    (2) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta decizii.

    ART. 28^6

    (1) Contestatia se solutioneaza de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de presedinte de complet.

    (2) In cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept.

    (3) Cauzele se distribuie completelor in mod aleatoriu.

    (4) Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.

    ART. 28^7

    (1) Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

    a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;

    b) denumirea si sediul partenerului public;

    c) denumirea obiectului contractului de parteneriat public-privat si procedura de selectie aplicata;

    d) obiectul contestatiei;

    e) motivarea in fapt si in drept a cererii;

    f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

    g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.

    (2) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate elementele prevazute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.

    ART. 28^8

    (1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si partenerului public, nu mai tarziu de expirarea termenelor prevazute la art. 28^3 alin. (1). Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor prevazute la art. 28^7 alin. (1), daca acestea sunt disponibile.

    (2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, partenerul public are obligatia sa ii instiinteze despre aceasta si pe ceilalti investitori privati participanti inca implicati in procedura de selectie. Instiintarea trebuie sa contina inclusiv o copie a contestatiei respective.

    (3) Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozitiile art. 18 alin. (2) lit. k) si ale art. 18 alin. (7) lit. r) se aplica in mod corespunzator.

    (4) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), dispozitiile art. 28^12 si ale art. 28^4 alin. (3) nu sunt aplicabile.

    ART. 28^9

    (1) Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de selectie vor fi conexate de catre Consiliu pentru a se pronunta o solutie unitara. Pentru contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de selectie se va pastra continuitatea completului de solutionare.

    (2) Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, investitorii privati participanti in cadrul aceleiasi proceduri de selectie se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele prevazute la art. 28^7 alin. (1).

    ART. 28^10

    (1) In vederea solutionarii contestatiei/contestatiilor, partenerul public are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la art. 22 alin. (1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea prevazuta la art. 28^12 alin. (3), o copie a dosarului procedurii de selectie. Lipsa punctului de vedere al partenerului public nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora.

    (2) Partenerul public va notifica punctul de vedere si contestatorului/contestatorilor, in acelasi termen prevazut la alin. (1).

    (3) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate in dosarul procedurii de selectie depuse de partenerul public la Consiliu, cu exceptia propunerilor tehnice ale celorlalti investitori privati participanti la procedura de selectie, acestea din urma putand fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privati, acord care se anexeaza la cererea pe care contestatorul o adreseaza Consiliului.

    ART. 28^11

    Partenerul public are dreptul de a transmite Consiliului punctul sau de vedere asupra contestatiei/contestatiilor, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si o copie a dosarului procedurii de selectie, inainte de expirarea termenului prevazut la art. 22 alin. (1).

    ART. 28^12

    (1) In vederea solutionarii contestatiei, Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra probe si de a solicita orice alte date/documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.

    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie sa conduca la depasirea termenului de solutionare a contestatiei, astfel cum este prevazut la art. 28^14.

    (3) Partenerul public are obligatia de a raspunde la orice solicitare a Consiliului si de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezinta relevanta pentru solutionarea contestatiei, intr-un termen care nu poate depasi 5 zile de la data primirii solicitarii, sub sanctiunea unei amenzi in cuantum de 10.000 lei, aplicata conducatorului partenerului public.

    (4) Consiliul are obligatia de a pronunta decizia privind amenda cel tarziu in cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

    (5) Decizia Consiliului privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.

    (6) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.

    (7) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.

    (8) Partile pot fi reprezentate de avocati si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele prevazute la art. 28^14.

    ART. 28^13

    (1) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, in termen de 3 zile, la cererea partii interesate, prin decizie, masura suspendarii procedurii de selectie.

    (2) Consiliul solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.

    (3) Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi atacata la instanta competenta, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

    ART. 28^14

    (1) Consiliul are obligatia de a solutiona pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selectie a investitorului privat de la partenerul public, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei, conform art. 28^15 alin. (1). In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile.

    (2) Nerespectarea termenului de solutionare a contestatiei prevazut la alin. (1) constituie abatere disciplinara si poate atrage inclusiv declansarea procedurii de evaluare potrivit legii.

    ART. 28^15

    (1) Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

    (2) Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga partenerul public sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de selectie. In cazul in care Consiliul dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul de selectie, documentul atasat ori din alte documente emise in legatura cu procedura de selectie, partenerul public are dreptul de a anula aplicarea procedurii de selectie.

    (3) In situatia in care Consiliul apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de selectie, exista si alte acte care incalca prevederile prezentei legi, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va sesiza Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, transmitandu-le in acest sens toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii.

    (4) In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, va preciza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu va fi mai mare decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului, asa cum este prevazut la art. 28^19 alin. (1).

    (5) Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.

    (6) In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de selectie.

    (7) Consiliul poate lua act oricand in cursul solutionarii contestatiei de renuntarea la aceasta de catre contestator.

    (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei.

    (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract catre un anumit investitor privat.

    ART. 28^16

    (1) In masura in care Consiliul respinge contestatia, partenerul public va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:

    a) intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv – 1% din aceasta valoare;

    b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;

    c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

    d) intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;

    e) intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;

    f) peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.

    (2) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, partenerul public are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.

    ART. 28^17

    (1) Decizia Consiliului privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine.

    (2) Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii acestuia si se consemneaza intr-un registru special tinut de Consiliu.

    (3) Decizia Consiliului, adoptata potrivit alin. (1), va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare. Decizia, fara motivarea acesteia, se publica pe pagina de internet a Consiliului inauntrul aceluiasi termen.

    (4) Decizia motivata se publica pe pagina de internet a Consiliului, in cadrul buletinului oficial, fara referire la datele de identificare a deciziei si ale partilor, precum si la datele personale, in termen de 10 zile de la data la care aceasta ramane definitiva si irevocabila.

    (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor masuri de remediere va fi inaintata, in copie, in acelasi termen prevazut la alin. (3), catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere.

    ART. 28^18

    (1) Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat este obligatorie pentru partenerul public.

    (2) In cazul in care termenul prevazut de art. 28^15 alin. (4) nu este respectat de partenerul public, se va aplica conducatorului unitatii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amenda pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea partii interesate.

    (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de parteneriat public-privat incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.

    (4) Decizia pronuntata de Consiliu privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de organele competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii.

    ART. 28^19

    (1) Deciziile Consiliului cu privire la solutionarea contestatiei si obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plangere la instanta judecatoreasca prevazuta la art. 28^20 alin. (1), in termen de 10 zile de la comunicare, pentru motive atat de nelegalitate, cat si de netemeinicie.

    (2) Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivata, dispozitiile art. 28^7 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.

    (3) Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice, in termenul prevazut la alin. (1), o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.

    (4) Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din sumele prevazute la art. 28^35.

    ART. 28^20

    (1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul partenerului public. Cu exceptia cazurilor in care plangerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte in proces.

    (2) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de selectie ce au ca scop incheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia in vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal. Cu exceptia cazurilor in care plangerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte in proces.

    (3) Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori.

    (4) Plangerea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 304^1 din Codul de procedura civila. Prevederile art. 28^23 – art. 28^35 se aplica in mod corespunzator.

    (5) Dupa solutionarea plangerii de catre instanta prevazuta la alin. (1) sau (2), dosarul cauzei se restituie de catre instanta Consiliului.

    ART. 28^21

    (1) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, presedintele instantei poate dispune, la cererea partii interesate, prin incheiere data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.

    (2) Instanta solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanta va putea sa nu dispuna masura prevazuta la alin. (1) in cazul in care consecintele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decat beneficiile ei. Hotararea de a nu dispune suspendarea executarii contractului nu trebuie sa prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a inaintat cererea prevazuta la alin. (1).

    (3) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

    ART. 28^22

    (1) Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand, dupa caz:

    a) anularea in tot sau in parte a actului partenerului public;

    b) obligarea la emiterea actului de catre partenerul public;

    c) indeplinirea unei obligatii de catre partenerul public, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul de selectie, documentul atasat sau din alte documente emise in legatura cu procedura de selectie;

    d) orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat.

    (2) Instanta sesizata cu o plangere impotriva unei decizii a Consiliului prin care acesta a solutionat contestatia cu privire la exceptie, admitand plangerea, va desfiinta decizia respectiva si va retine cauza spre judecare pe fond cu luarea in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei.

    (3) In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul partenerului public a incalcat prevederile legislatiei in materia parteneriatului public-privat, iar contractul a fost incheiat inainte de comunicarea deciziei de catre Consiliu, incalcandu-se astfel prevederile art. 28^4 alin. (3), dispozitiile art. 28^31 alin. (1) lit. b) alin. (2) – (6) sau, dupa caz, ale art. 28^32 se aplica in mod corespunzator.

    (4) Instanta poate respinge pe fond plangerea.

    (5) Hotararea pronuntata de instanta este definitiva si irevocabila.

    ART. 28^23

    (1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de selectie, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de parteneriat public-privat se solutioneaza in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul partenerului public.

    (2) In fata instantei de judecata, litigiile privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul procedurilor de selectie care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei legi se solutioneaza de urgenta si cu precadere, potrivit dispozitiilor art. 720^2 – 720^7 si 720^9 din Codul de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator.

    ART. 28^24

    (1) Despagubirile pentru repararea prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de selectie se solicita in justitie prin actiune separata.

    (2) Despagubirile reprezentand prejudiciul cauzat printr-un act al partenerului public sau ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind procedura de selectie, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat, se pot acorda numai dupa anularea in prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, dupa caz, dupa revocarea actului sau luarea oricaror altor masuri de remediere de catre partenerul public.

    (3) In cazul in care se solicita plata de despagubiri pentru repararea prejudiciului reprezentand cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de selectie, persoana vatamata trebuie sa faca doar dovada incalcarii prevederilor prezentei legi, precum si a faptului ca ar fi avut o sansa reala de a incheia contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii respective.

    ART. 28^25

    (1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune prin rezolutie comunicarea acesteia, precum si a inscrisurilor catre parat.

    (2) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata.

    (3) Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 3 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.

    (4) Cererea reconventionala se introduce in termenul prevazut la alin. (2).

    ART. 28^26

    (1) Comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura se poate face de grefa instantei si prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Partile, daca dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligatia de a indica datele corespunzatoare in cererea de chemare in judecata, respectiv in intampinare.

    (2) Partea careia, personal sau prin reprezentant ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei, i s-a inmanat citatia pentru un termen de judecata nu va fi citata in tot cursul judecarii la acea instanta, prezumandu-se ca ea cunoaste termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata.

    ART. 28^27

    (1) La data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 20 de zile de la data inregistrarii cererii de chemare in judecata, dispunand citarea partilor.

    (2) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

    ART. 28^28

    (1) Lipsa partii legal citate nu poate impiedica judecarea cauzei, daca legea nu dispune altfel.

    (2) Daca la orice termen fixat pentru judecata se infatiseaza numai una dintre parti, instanta, dupa ce va cerceta toate lucrarile din dosar si va asculta sustinerile partii prezente, se va pronunta in temeiul dovezilor administrate, examinand si exceptiile si apararile partii care lipseste.

    (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care lipsesc ambele parti, desi au fost legal citate, daca cel putin una dintre ele a cerut in scris judecarea cauzei in lipsa.

    ART. 28^29

    Instanta va putea dispune o singura data amanarea judecarii cauzei, numai in mod exceptional, pentru motive temeinice si care nu sunt imputabile partii sau reprezentantului ei.

    ART. 28^30

    (1) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.

    (2) Instanta solutioneaza cererea de suspendare sau privind o alta masura provizorie luand in considerare consecintele probabile ale acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanta va putea sa nu dispuna masurile prevazute la alin. (1) in cazul in care consecintele negative ale acestora ar putea fi mai mari decat beneficiile lor. Hotararea de a nu dispune masuri provizorii nu trebuie sa prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a inaintat cererea prevazuta la alin. (1).

    (3) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

    ART. 28^31

    (1) Instanta constata nulitatea contractului in urmatoarele cazuri:

    a) partenerul public a incheiat contractul fara sa respecte obligatiile referitoare la publicarea anuntului de selectie conform prevederilor prezentei legi;

    b) au fost incalcate prevederile art. 22 alin. (1) si art. 28^4 alin. (3), daca aceasta incalcare a privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac inainte de incheierea contractului, in cazul in care aceasta incalcare este combinata cu incalcarea altor dispozitii in materia parteneriatului public-privat, daca aceasta din urma incalcare a afectat sansele investitorului privat interesat de a obtine contractul.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care instanta considera, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, ca motive imperative de interes general impun mentinerea efectelor contractului, aceasta va dispune in schimb sanctiuni alternative, dupa cum urmeaza:

    a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de executie a acestuia; si/sau

    b) aplicarea unei amenzi partenerului public, cuprinsa intre 2% si 15% din valoarea contractului, cuantumul acesteia fiind invers proportional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispozitiilor lit. a).

    (3) La aplicarea sanctiunilor alternative prevazute la alin. (2), instanta va avea in vedere ca acestea sa fie eficiente, proportionale si descurajante.

    (4) Acordarea de despagubiri nu reprezinta o sanctiune alternativa adecvata in sensul prevederilor alin. (2).

    (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute in vedere ca motiv imperativ numai daca, in circumstante exceptionale, absenta efectelor ar conduce la consecinte disproportionate. Interesele economice in legatura directa cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de intarzieri in executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de selectie, costurile generate de schimbarea investitorului privat care va indeplini contractul sau costurile cu privire la obligatiile legale generate de absenta efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.

    (6) In toate cazurile in care sanctiunea nulitatii prevazuta la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, intrucat desfiintarea obligatiilor contractuale deja executate este imposibila, instanta va aplica in plus si sanctiunea prevazuta la alin. (2) lit. b).

    ART. 28^32

    In cazul unei incalcari a prevederilor art. 22 alin. (1) si art. 28^4 alin. (3), care nu face obiectul art. 28^31 alin. (1) lit. b), instanta poate decide, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, daca va constata nulitatea contractului sau daca este suficient sa dispuna sanctiuni alternative, precum cele prevazute la art. 28^31 alin. (2).

    ART. 28^33

    (1) Constatarea nulitatii contractului, in conditiile prevazute la art. 28^31 alin. (1), se poate solicita si prin actiune separata, in termen de:

    a) cel mult 30 de zile, incepand cu ziua urmatoare informarii de catre partenerul public a investitorilor privati participanti la procedura de selectie cu privire la incheierea contractului, cu conditia ca informarea sa fie motivata, potrivit art. 18 alin. (2) lit. k) si alin. (7) lit. r), sub rezerva dispozitiilor art. 18 alin. (2) lit. l) si alin. (7) lit. s);

    b) cel mult 6 luni, incepand cu ziua urmatoare incheierii contractului, in cazurile in care nu au fost respectate conditiile prevazute la lit. a).

    (2) Cererea introdusa dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (1) se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 28^32.

    ART. 28^34

    (1) Hotararea se pronunta in termen de 3 zile de la inchiderea dezbaterilor si se comunica partilor in cel mult 5 zile de la pronuntare.

    (2) Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca de sectia comerciala a curtii de apel.

    (3) Recursul nu suspenda executarea si se judeca de urgenta si cu precadere.

    (4) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificand sau casand sentinta, va rejudeca in toate cazurile litigiul in fond.

    ART. 28^35

    (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei legi, la instantele judecatoresti avand ca obiect contractele care intra in sfera de aplicare a acesteia, precum si cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxeaza, in functie de valoare, dupa cum urmeaza:

    a) pana la valoarea de 40.000 lei inclusiv – 1% din aceasta valoare;

    b) intre 40.001 lei si 400.000 lei inclusiv – 400 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 40.001 lei;

    c) intre 400.001 lei si 4.000.000 lei inclusiv – 760 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 400.001 lei;

    d) intre 4.000.001 lei si 40.000.000 lei inclusiv – 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 4.000.001 lei;

    e) intre 40.000.001 lei si 400.000.000 lei inclusiv – 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 40.000.001 lei;

    f) intre 400.000.001 lei si 4.000.000.000 lei inclusiv – 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 400.000.001 lei;

    g) peste 4.000.000.000 lei – 2.200 lei.

    (2) Cererile neevaluabile in bani se taxeaza cu 4 lei.

    (3) Dispozitiile art. 14 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.”

    20. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Intreaga procedura privind incheierea contractului de parteneriat public-privat se desfasoara in limba romana. Toate actele de administrare a proiectului de parteneriat public-privat se desfasoara in limba romana.”

    21. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 31

    Perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat se stabileste in baza ofertei depuse de investitorul privat, care are in vedere o analiza economico-financiara reala si riguroasa a proiectului, bazata pe criterii economice si in conformitate cu legislatia in vigoare.”

    22. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.

    23. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 36

    Compania de proiect va fi condusa de un consiliu de administratie, in care cei 2 parteneri vor fi reprezentati proportional cu participarea prevazuta la art. 4 lit. f) si art. 27 lit. f).”

    24. Dupa articolul 45 se introduc patru noi articole, articolele 45^1 – 45^4, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 45^1

    Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

    a) refuzul de a pune la dispozitia Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informatiilor referitoare la incheierea contractelor de parteneriat public-privat, pe care aceasta le solicita in scopul indeplinirii functiei de monitorizare si supraveghere;

    b) netransmiterea informatiilor referitoare la incheierea contractelor de parteneriat public-privat in termen de 5 zile de la primirea solicitarii scrise de la Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;

    c) neducerea la indeplinire a deciziei Consiliului in termenul stabilit in conditiile prezentei legi, dupa data la care aceasta ramane definitiva si irevocabila;

    d) orice alta incalcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea dispozitiilor art. 3, cu exceptia art. 3 alin. (1) lit. e).

    ART. 45^2

    (1) Contraventia prevazuta la art. 45^1 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.

    (2) Contraventiile prevazute la art. 45^1 lit. b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80.000 lei.

    (3) Contraventia prevazuta la art. 45^1 lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

    (4) Contravenientul are dreptul de a achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2).

    ART. 45^3

    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite ale Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat.

    (2) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 24 de luni de la data savarsirii faptei.

    (3) Orice persoana are dreptul de a sesiza Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat cu privire la incalcarea dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat. In vederea exercitarii acestui drept, persoanele respective vor transmite Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat impreuna cu sesizarea si datele/documentele relevante, in vederea sustinerii acesteia.

    (4) Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va monitoriza si supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi si a actelor normative emise in aplicarea acesteia, putand lua orice masuri pentru indreptarea neconformitatilor constatate.

    (5) Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabila pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selectie a partenerului privat, care intra sub incidenta legislatiei privind parteneriatul public-privat.

    ART. 45^4

    (1) Contraventiilor prevazute la art. 45^1 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de persoanele imputernicite se solutioneaza de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.”

    25. Dupa articolul 47 se introduce o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. II

    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

    ANEXA 1

    (Anexa la Legea nr. 178/2010)

                            INFORMATII MINIME

care trebuie incluse in anuntul de selectie pentru contractele de parteneriat public privat

    1. Denumirea, tara, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale partenerului public

    2. Procedura aleasa de selectie a partenerului privat

    3. Dupa caz, locul executiei lucrarilor, locul de livrare a bunurilor sau locul prestarii serviciilor

    4. Pentru contractul de parteneriat public-privat, dupa caz:

    – natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii;

    – natura si cantitatea bunurilor care urmeaza sa fie realizate;

    – categoria, descrierea si cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

    5. Informatii privind obiectul contractului de parteneriat public-privat

    6. Valoarea totala estimata a contractului de parteneriat public-privat

    7. Termenul de finalizare sau durata contractului de parteneriat public-privat. In cazul in care este posibil, termenul la care incep lucrarile, la care sunt livrate bunurile sau, dupa caz, la care sunt prestate serviciile

    8. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot solicita informatii in legatura cu derularea procedurii de selectie a partenerului privat, privind incheierea contractului de parteneriat public-privat

    9. Termenul de primire, adresa la care trebuie transmise si limba in care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intentie. Data pana la care se pot solicita clarificari

    10. Data, ora si locul deschiderii ofertelor/scrisorilor de intentie si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sau a scrisorilor de intentie

    11. Garantiile solicitate

    12. Modalitati de finantare si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza

    13. Forma juridica sub care trebuie sa se prezinte un grup de investitori privati care participa la procedura de selectie

    14. Criterii de selectie privind situatia personala a investitorilor privati care pot atrage excluderea acestora din urma si informatii solicitate care sa dovedeasca faptul ca nu se incadreaza in cazurile care justifica excluderea

    15. Criterii de selectie privind situatia economica-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala a investitorilor privati; informatii/documente pe care trebuie sa le prezinte investitorul privat pentru evaluarea capacitatilor minime cu caracter economic si tehnic, daca acestea au fost impuse. Nivelul specific minim al capacitatilor impuse

    16. Perioada in care ofertantul/investitorul privat trebuie sa isi mentina oferta valabila

    17. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

    18. Criteriile corespunzatoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum si ponderea lor sunt mentionate in cazul in care nu figureaza in documentul atasat anuntului de selectie

    19. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor

    20. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine aceste informatii

    21. Data transmiterii spre publicare a anuntului de selectie

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close