Retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

In M. Of. nr. 286 din 22 aprilie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1285/437/2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat.

Din cuprins:

    ART. 1

    In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Elvetiei, din punctul de vedere al asigurarii la sistemul de asigurari sociale de sanatate si al platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate din Romania, denumit in continuare Fond, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul careia sa se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 1 face dovada ca este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Elvetia, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevazute de lege, sub rezerva dobandirii calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania si daca solicita in mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificarii prevazute la art. 1.

    ART. 3

    In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 1 declara ca nu este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Elvetia, acesta datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.

    ART. 4

    In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala – maternitate si fac obiectul respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta la art. 1.

    ART. 5

    In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 face dovada ca este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevazute de lege, sub rezerva dobandirii calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania si daca solicita in mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificarii prevazute la art. 1.

    ART. 6

    In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 declara ca nu este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta, acesta datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.

    ART. 7

    Prin exceptie de la dispozitiile art. 4 – 6, solicitantii de drepturi de pensie care au domiciliul pe teritoriul Turciei si care fac obiectul Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.

    ART. 8

    In aplicarea art. 2 si 5, solicitantii de drepturi de pensie in cauza au obligatia de a prezenta documente care fac dovada calitatii de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul respectiv.

    ART. 9

    In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care Romania nu aplica niciun instrument juridic cu caracter international in domeniul securitatii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boala – maternitate, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 10

    (1) Din momentul in care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai retine contributia la Fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita din acest sistem, acestia nu mai au calitatea de persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

    (2) Incepand cu aceeasi data, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul Romaniei nu se mai deconteaza din Fond.

    ART. 11

    Notificarea prevazuta la art. 1, respectiv la art. 9, semnata de solicitant in partea B, si documentele prevazute la art. 8, dupa caz, vor fi transmise de acesta casei de asigurari de sanatate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, fax, reprezentant legal etc.). Documentele transmise de solicitanti vor fi analizate de casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

    ART. 12

    In prima zi lucratoare a fiecarei luni, casele de asigurari de sanatate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificarile prevazute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fisiere de tip dbf, lista persoanelor, ale caror documente au fost comunicate de solicitanti si prelucrate de casele de asigurari de sanatate, care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse in evidentele informatice ale asiguratilor la Fond, continand urmatoarele informatii: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv de Casa Nationala de Pensii Publice (daca exista), tara de resedinta, respectiv de domiciliu, dupa caz.

    ART. 13

    Data de la care isi produce efectele notificarea transmisa de catre casa de asigurari de sanatate conform prevederilor art. 12 este prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrat fisierul de tip dbf de catre casa teritoriala de pensii competenta, dar nu mai devreme de data stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din Romania.

    ART. 14

    (1) Data mentionata la art. 13 va fi confirmata de catre casele teritoriale de pensii competente Casei Nationale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fisier de tip dbf care va contine urmatoarele informatii:

    1. Cod numeric personal;

    2. Nume si prenume;

    3. Stare;

    4. Data starii;

    5. Identificare dosar doveditor – nr. dosar/cod CTP;

    6. Data stabilirii pensiei;

    7. Tip pensie.

    (2) In cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, fisierul va contine la campul “Stare” mentiunea “nerezident” si la campul “Data starii” se va indica data de la care persoanei in cauza nu i se mai retin contributiile la Fond.

    (3) Datele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Nationale de Pensii Publice si comunicate Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prin acelasi fisier, in vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii in evidentele informatice ale asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

    ART. 15

    Punerea/Reluarea in plata a drepturilor de pensie de catre casa teritoriala de pensii competenta nu este conditionata de transmiterea datelor prevazute la art. 12.

    ART. 16

    Casele teritoriale de pensii au obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor la Fond in cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din Romania, in conformitate cu prevederile legale, cu exceptia celor pentru care casele de asigurari de sanatate au notificat exceptarea de la plata conform prevederilor art. 12.

    ART. 17

    (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica si persoanelor care la data intrarii in vigoare a acestuia au calitatea de pensionari in plata ai sistemului public de pensii din Romania. In cazul acestora, casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla pensionarii cu resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altor state le vor transmite beneficiarilor de drepturi de pensie notificarea prevazuta la art. 1, respectiv la art. 9, in vederea reglementarii statutului de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate.

    (2) Notificarile prevazute la alin. (1) se transmit atat ca urmare a consultarii bazelor de date ale caselor teritoriale de pensii, cat si la cererea persoanelor in cauza.

    ART. 18

    Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice caselor de asigurari de sanatate orice schimbare in situatia proprie de natura sa conduca la modificarea statutului de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate cu efecte asupra obligatiei de plata a contributiilor la Fond, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

    ART. 19

    Indrumarea metodologica cu privire la exceptarea de la plata contributiilor la Fond este asigurata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    ART. 20

    Dispozitiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 21

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

1 comentariu to “Retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat”

  1. buna ziua rog frumos ami preciza daca pentru pensionarii romani cu domiciliul stabil in israel se aplica acest ordin in sensul anularii contributiei la asigurari sociale aceasta fiind retinuta in statul de domiciliu multumiri anticipate

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close