Metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului

In M. Of. nr. 303 din 3 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4062/2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    (1) Referendumul care face obiectul prezentului ordin se organizeaza la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior de stat, particulare si confesionale, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, denumite in continuare universitati.

    (2) Obiectul referendumului, denumit in continuare referendum universitar, il constituie stabilirea, prin vot universal, direct, secret si egal, a modalitatii de desemnare a rectorului.

    (3) Referendumul universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului in institutiile de invatamant superior acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu se organizeaza de catre institutia de invatamant superior si se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului ordin.

    (4) Referendumul universitar se organizeaza periodic: la fiecare interval de timp corespunzator de drept unui nou mandat legal constituit, inaintea initierii de alegeri ale structurilor si functiilor de conducere de la nivelul universitatii sau ori de cate ori functia de rector se vacanteaza conform legii.

    (5) Organizarea si desfasurarea referendumului universitar cu privire la revizuirea modalitatii de desemnare a rectorului, precum si aplicarea rezultatului acestuia sunt obligatorii.

    (6) Organizarea si desfasurarea referendumului universitar se realizeaza cu respectarea principiilor legalitatii, autonomiei universitare, transparentei, raspunderii publice, responsabilitatii, eficientei manageriale si financiare, respectarii drepturilor si libertatilor studentilor si ale personalului academic si a normelor etice si deontologice.

    (7) Metodologia proprie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului, aprobata de senatul universitar, se publica pe pagina web a institutiei de invatamant superior, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia, si se transmite Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 2

    (1) Tema supusa referendumului universitar prevazut la art. 1 alin. (2) este stabilirea optiunii pentru una dintre cele doua modalitati de desemnare a rectorului prevazute la art. 209 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011:

    a) pe baza de concurs public; sau

    b) pe baza de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret si egal.

    (2) Pentru realizarea referendumului universitar prevazut la alin. (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului tipareste buletinele de vot, pe care le transmite universitatilor.

    (3) Persoanele cu drept de vot inscrise pe listele de vot ale universitatii sunt chemate sa se pronunte prin aplicarea stampilei de vot pe una dintre variantele inscrise pe buletinul de vot pentru care opteaza.

    (4) Au drept de vot toate cadrele didactice si cercetatorii care sunt angajate/angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din cadrul universitatii, si reprezentantii studentilor din senatul universitar si din consiliile facultatilor.

    ART. 3

    (1) Referendumul universitar se desfasoara in intervalul mai – iulie al anului universitar anterior procesului de alegeri ale structurilor si functiilor de conducere de la nivelul universitatii sau de cate ori este nevoie, conform art. 1 alin. (4).

    (2) Data organizarii referendumului universitar este stabilita de catre senatul universitar.

    (3) Data si tema referendumului universitar se aduc la cunostinta membrilor universitatii, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispozitia universitatii.

    (4) Referendumul la nivel de universitate se desfasoara intr-o singura zi.

    (5) Data de desfasurare a referendumului universitar se comunica Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu cel putin 14 zile inainte de desfasurare, in vederea desemnarii unor reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in calitate de observatori.

    (6) Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului poate desemna prin ordin unul sau mai multi reprezentanti in calitate de observatori la desfasurarea referendumului universitar.

    (7) Referendumul universitar se finalizeaza prin stabilirea modalitatii de desemnare a rectorului, cu minimum 6 luni inainte de fiecare desemnare a rectorului.

    ART. 4

    (1) Pentru desemnarea rectorilor in anul universitar 2011 – 2012 se va avea in vedere urmatorul calendar:

    a) organizarea referendumului universitar pana la data de 1 iulie 2011;

    b) desemnarea rectorului in perioada cuprinsa intre 1 decembrie 2011 si 15 martie 2012.

    (2) Desemnarea rectorului va fi planificata astfel incat mandatul rectorilor alesi in anul universitar 2007 – 2008 sa nu depaseasca 4 ani. Mandatele se iau in calcul de la data confirmarii rectorului prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

    ART. 5

    (1) Referendumul universitar este validat daca la acesta participa cel putin jumatate plus unu din numarul persoanelor cu drept de vot inscrise pe listele de votare.

    (2) In situatia in care referendumul universitar este validat, rezultatul referendumului universitar se stabileste cu majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate.

    (3) In situatia in care referendumul universitar nu este validat, se organizeaza, la interval de cel mult doua saptamani, un nou referendum universitar, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.

    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) ambele scrutine se realizeaza in cadrul acelorasi sectii de votare, operatiunile electorale fiind indeplinite de catre aceleasi birouri electorale, constituite potrivit prezentului ordin.

    (5) Rezultatul referendumului universitar va fi adus la cunostinta comunitatii academice si a conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in termen de doua zile calendaristice de la incheierea procesului de vot. Data-limita pentru comunicarea rezultatului referendumului universitar din anul 2011 este 15 iulie.

    CAPITOLUL II

    Organizarea si desfasurarea referendumului universitar

    ART. 6

    (1) Perioada de organizare a referendumului universitar cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostinta publica a zilei referendumului universitar si desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea si comunicarea rezultatului referendumului universitar.

    (2) Senatul universitar desemneaza la propunerea facultatilor un birou electoral al universitatii ca organism impartial la nivel de universitate, responsabil cu: a) organizarea si desfasurarea referendumului universitar; b) validarea rezultatelor referendumului universitar. Senatul universitar desemneaza birourile de votare pentru sectiile de votare care urmeaza a se organiza.

    (3) Senatul universitar stabileste locatiile in care se amplaseaza cabinele de vot. In functie de marimea lor, universitatile pot stabili mai multe sectii de votare in aceeasi locatie. Extensiile din teritoriu vor organiza sectia de votare la sediul extensiei.

    (4) Biroul senatului universitar este responsabil cu organizarea campaniei de informare cu privire la: data si obiectul referendumului universitar, cine participa la vot si locatia referendumului universitar.

    (5) Constituirea biroului electoral al universitatii se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investire.

    (6) Biroul electoral al universitatii indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentului ordin.

    (7) In termen de 24 de ore de la investire, membrii desemnati in biroul electoral al universitatii aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele biroului electoral al universitatii si loctiitorul acestuia.

    (8) Fiecare universitate are obligatia sa organizeze cel putin 3 dezbateri publice pentru informarea comunitatii academice asupra referendumului universitar si implicatiilor care decurg din acesta. Universitatile afiseaza pe site-ul propriu data si locul desfasurarii acestor dezbateri si le comunica Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in vederea desemnarii unor reprezentanti ai acestuia. La fiecare dezbatere se realizeaza un borderou de prezenta.

    ART. 7

    (1) Biroul electoral al universitatii este format dintr-un numar impar de membri (5 – 7 membri), dintre care unul poseda in mod obligatoriu pregatire juridica. Din biroul electoral al universitatii fac parte 1 – 2 studenti.

    (2) Biroul electoral al universitatii este responsabil pentru urmatoarele actiuni:

    a) intocmirea si/sau reactualizarea listelor de vot;

    b) arondarea pe sectii de votare, unde este cazul;

    c) afisarea listelor de vot arondate pe sectii;

    d) aducerea la cunostinta publica a locatiei sectiilor de votare;

    e) distribuirea buletinelor de vot;

    f) numararea si verificarea proceselor-verbale intocmite de comisiile de votare pe sectii;

    g) centralizarea voturilor si comunicarea rezultatului referendumului biroului senatului universitar.

    (3) Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral al universitatii este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

    (4) Biroul electoral al universitatii lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lui si ia decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

    ART. 8

    (1) Numarul sectiilor de votare este stabilit de catre biroul senatului universitar.

    (2) Sectiile de votare sunt prevazute cu cabine de vot in numar suficient pentru numarul de votanti inscrisi pe listele de vot.

    (3) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt formate dintr-un numar impar de membri (5 – 7 membri).

    (4) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare sunt desemnati de biroul electoral al universitatii.

    (5) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt responsabile cu organizarea si desfasurarea referendumului universitar pe sectii de votare.

    (6) Biroul electoral al sectiei de votare identifica si consemneaza in tabele electorale participarea la vot.

    ART. 9

    (1) Persoanele cu drept de vot sunt inscrise pe listele de vot ale universitatii.

    (2) Listele de vot ale universitatii contin: numarul curent, numele si prenumele, codul numeric personal, facultatea/departamentul.

    (3) Afisarea listelor de vot, delimitarea sectiilor, numerotarea si aducerea la cunostinta publica a sectiilor de votare si a locatiei de vot se fac cu cel putin 14 zile calendaristice inaintea declansarii votului.

    (4) Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele de vot. Intampinarile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din listele electorale se fac la biroul electoral al sectiei de votare care a intocmit listele electorale, acesta fiind obligat sa se pronunte ad-hoc sau in cel mult 24 de ore de la inregistrare.

    (5) Cu 3 zile inainte de data de organizare a referendumului universitar nu se mai fac modificari ale listelor de vot.

    (6) Participantul la vot se legitimeaza cu acte de identitate dupa cum urmeaza: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau pasaport pentru cetatenii straini titulari din universitatile din Romania sau in cazul pierderii cartii de identitate/buletinului de identitate/cartii de identitate provizorii.

    (7) Intervalul orar in care se desfasoara procedura de votare este 8,00 – 20,00.

    ART. 10

    Pe buletinele de vot se aplica stampila de control a biroului electoral al universitatii.

    ART. 11

    (1) Formatul stampilelor de vot va fi unic pe tara, de dimensiune mai mica decat patrulaterele tiparite pe buletinele de vot.

    (2) Pe stampilele de vot se va inscriptiona cuvantul “VOTAT”, scris cu majuscule.

    (3) Numarul stampilelor de vot pentru fiecare sectie de votare este aprobat de biroul senatului universitar.

    (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va aviza confectionarea stampilelor de control ale birourilor electorale ale universitatilor, iar universitatile raspund de gestionarea lor.

    ART. 12

    (1) Imediat dupa incheierea procedurii de vot se trece la numararea si validarea voturilor valabil exprimate.

    (2) La toate operatiunile necesare pentru numararea voturilor participa membrii birourilor sectiilor de votare si pot asista persoanele acreditate in conditiile prezentului ordin.

    (3) Dupa incheierea votului, presedintele, in prezenta membrilor biroului sectiei de votare, anuleaza buletinele de vot ramase neintrebuintate. Anularea se realizeaza prin aplicarea stampilei “ANULAT”.

    (4) Se consemneaza distinct, in procesul-verbal, numarul buletinelor de vot anulate.

    (5) Se numara toti alegatorii din listele electorale care au participat la vot si se consemneaza numarul lor in rubricile corespunzatoare din procesele-verbale.

    (6) Se aduna buletinele de vot utilizate, asa cum rezulta din listele electorale, cu buletinele de vot neutilizate si anulate. Suma acestora, care trebuie sa corespunda cu numarul de buletine primite in cadrul sectiei de votare, se consemneaza in procesul-verbal. In cazul in care suma lor este alta decat numarul de buletine de vot primite, se precizeaza in procesul-verbal motivul pentru care apare diferenta, luandu-se in considerare contestatiile adresate biroului electoral al sectiei de votare.

    (7) In cazul in care suma nu se verifica, membrii biroului electoral al sectiei de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemneaza in procesul-verbal.

    (8) Dupa aceste operatiuni, se procedeaza la deschiderea urnei. Presedintele citeste, cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, optiunea votata si arata buletinul de vot celor prezenti. Pe formularul tipizat elaborat de biroul electoral al universitatii, unul dintre membrii biroului electoral al sectiei de votare, asistat de cel putin inca un membru al acestuia, consemneaza optiunea care rezulta prin citirea fiecarui buletin de vot.

    (9) Fiecare buletin de vot citit si consemnat in formular este asezat de catre presedinte, ajutat de catre ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare, intr-un pachet separat pentru fiecare optiune supusa votarii.

    (10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum si pentru cele contestate se fac pachete separate.

    (11) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a biroului electoral al universitatii, buletinele de vot avand alt format decat cel legal aprobat sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere ori in afara acestora. Aceste buletine de vot nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.

    (12) In cazul in care exista buletine de vot pentru care exista opinii diferite privind valabilitatea votului, se va tine seama de optiunea majoritatii membrilor biroului electoral al sectiei de votare.

    (13) Buletinele care nu au aplicata stampila “VOTAT” sunt voturi albe. Aceste buletine nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.

    (14) Rezultatul se consemneaza in tabele separate, pentru care se incheie procese-verbale in doua exemplare originale.

    (15) Procesele-verbale se semneaza de catre presedinte, loctiitorul acestuia, precum si de catre membrii biroului sectiei de votare si vor purta stampila de control.

    (16) Fiecare membru al biroului electoral al sectiei de votare are dreptul la o copie a procesului-verbal, semnata de catre presedintele sectiei de votare sau de catre loctiitorul acestuia, dupa caz, si de catre ceilalti membri ai biroului.

    (17) In timpul operatiunilor de vot si de deschidere a urnei se pot face contestatii cu privire la aceste operatiuni. Acestea se solutioneaza ad-hoc, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

    (18) Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare. Ele se formuleaza in scris, in doua exemplare, dintre care unul, semnat si stampilat de presedinte, ramane la contestatar.

    (19) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare hotaraste de indata asupra contestatiilor a caror rezolvare nu poate fi intarziata.

    (20) Se intocmeste un dosar care cuprinde: procesul-verbal in doua exemplare originale, contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum si listele electorale utilizate in cadrul sectiei de votare.

    (21) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, insotiti de persoanele acreditate, predau dosarele intocmite conform prevederilor alin. (20), sigilate si stampilate, la sediul biroului electoral al universitatii, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii.

    (22) Buletinele de vot folosite, cele neintrebuintate si anulate, precum si stampilele de la sectiile de votare se depun spre arhivare la biroul electoral al universitatii. Perioada de pastrare este de 5 ani.

    CAPITOLUL III

    Rezultatele referendumului universitar

    ART. 13

    (1) Biroul electoral al universitatii centralizeaza informatiile cu privire la voturile exprimate in intreaga universitate.

    (2) Biroul electoral al universitatii completeaza un proces-verbal privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul institutiei de invatamant superior pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului prin insumarea proceselor-verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare. Modelele proceselor-verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare si de biroul electoral al universitatii sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

    (3) O copie a procesului-verbal ramane la sediul biroului electoral al universitatii si poate fi pusa, la cerere, la dispozitia persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 14

    (1) Biroul electoral al universitatii va inainta copiile listelor electorale, respectiv tabelele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare biroului senatului universitar, care le va verifica in vederea depistarii eventualelor voturi multiple, in termen de 15 zile de la data referendumului universitar. In situatia in care biroul senatului universitar va constata existenta unor persoane care si-au exercitat votul de doua sau mai multe ori, va sesiza organele de urmarire penala.

    (2) Biroul senatului universitar primeste rezultatele centralizate de la biroul electoral al universitatii, valideaza rezultatele si le comunica senatului universitar si publicului, prin intermediul paginii web si Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 15

    (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului universitar de la fiecare sectie de votare, insotit de buletinele de vot folosite, cele neintrebuintate si cele anulate, de contestatiile formulate si de copiile listelor electorale, este inaintat biroului electoral al universitatii de catre presedintele sectiei de votare, insotit de 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti.

    (2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmata de catre presedintele sau loctiitorul biroului electoral al sectiei de votare, care consemneaza si stampileaza documentele primite. Procesele-verbale ale sectiilor de votare contrasemnate sunt utilizate in centralizarea rezultatului votarii.

    CAPITOLUL IV

    Dispozitii finale

    ART. 16

    Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor si senatele universitare ale institutiilor de invatamant superior vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 17

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close