Modificarea si completarea O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plata si Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare

In M. Of. nr. 303 din 3 mai 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.

Din cuprins:

    Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in vederea mentinerii stabilitatii economice in contextul crizei financiare globale actuale si de a asigura imbunatatirea corespunzatoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar in legislatia nationala,

    tinand seama ca prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, s-a realizat transpunerea Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE, care este o directiva de maxima armonizare,

    intrucat institutiilor de plata le este permis si accesul la alte activitati comerciale, inclusiv activitatea de creditare, cu respectarea legislatiei nationale ce reglementeaza activitatile in cauza,

    luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca neadoptarea cu celeritate a modificarilor legislative preconizate, astfel incat sa se asigure corelarea legislatiei nationale in domeniul activitatii de creditare in termenul prescris pentru asigurarea continuitatii activitatii entitatilor care desfasoara astfel de activitate, respectiv 30 aprilie 2011, luand in considerare si aspectele inerente de natura contabila, conduce la instabilitate legislativa cu crearea de dezechilibre pe segmentul institutiilor financiare nebancare autorizate deja si cu impact negativ asupra stabilitatii financiare, cum ar fi posibila migrare a unei activitati reglementate spre un cadru legislativ lipsit de instrumente ce tin de adoptarea unei conduite prudente si responsabile in desfasurarea activitatii de creditare si de evitare a supraindatorarii populatiei,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In scopul aplicarii alin. (1), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor furnizeaza Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acesteia, informatii cu privire la persoane si entitati expuse la risc de spalare a banilor si finantare a actelor de terorism.”

    2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) In vederea luarii unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Nationala a Romaniei poate consulta si alte autoritati cu competente relevante.”

    3. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) Institutiile de plata desfasoara activitatea de creditare prevazuta la alin. (1) in conformitate cu regulile unei practici prudente si sanatoase, cu respectarea prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor emise in aplicare.”

    4. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Institutiile de plata pot acorda alte credite decat cele prevazute la alin. (1) cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.”

    5. La articolul 27, alineatele (2) – (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la retragerea autorizatiei se comunica in scris institutiei de plata, impreuna cu motivele care au stat la baza hotararii, si se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.

    (3) Actionarii sau asociatii institutiei de plata pot hotari renuntarea la autorizatie si, daca e cazul, dizolvarea entitatii, numai daca pentru institutia de plata nu s-a deschis procedura insolventei.

    (4) In aplicarea alin. (3), institutia de plata comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea adunarii generale a actionarilor, respectiv a asociatilor, insotita de un plan care sa asigure stingerea integrala a obligatiilor fata de utilizatorii serviciilor de plata.”

    6. La articolul 27, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5) – (9), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Banca Nationala a Romaniei aproba solicitarea de renuntare la autorizatie numai daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (3) si (4).

    (6) Autorizatia unei institutii de plata isi inceteaza de drept valabilitatea in urmatoarele situatii:

    a) a avut loc o fuziune sau o divizare a institutiei de plata in urma careia aceasta isi inceteaza existenta;

    b) s-a pronuntat o hotarare de declansare a procedurii falimentului institutiei de plata.

    (7) Incetarea valabilitatii autorizatiei in situatia prevazuta la alin. (6), precum si hotararea prin care se aproba solicitarea de renuntare la autorizatie se publica de catre Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala.

    (8) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la retragerea autorizatiei si cea prin care se aproba solicitarea de renuntare la autorizatie produc efecte de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau de la o data ulterioara, specificata in hotararile respective.

    (9) De la data la care produc efecte hotararile prevazute la alin. (8), respectiv de la incetarea valabilitatii autorizatiei, entitatile nu mai pot presta servicii de plata.”

    7. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 30

    (1) Este interzisa utilizarea multipla a elementelor eligibile pentru calcularea nivelului fondurilor proprii ale unei institutii de plata in cazul in care aceasta apartine unui grup din care mai face parte o alta institutie de plata, o institutie de credit, o societate de servicii de investitii financiare, o societate de administrare a portofoliului ori o societate de asigurari.

    (2) Este interzisa utilizarea elementelor de fonduri proprii luate in calcul la determinarea nivelului fondurilor proprii aferent activitatii de prestare de servicii de plata pentru determinarea nivelului fondurilor proprii aferent altor activitati comerciale decat prestarea serviciilor de plata prevazute la art. 8.”

    8. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Prin derogare de la prevederile legislatiei in materie, utilizatorii serviciilor de plata au prioritate fata de alti creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), in cazul in care institutia de plata nu isi mai indeplineste obligatiile, in particular in caz de insolventa a institutiei de plata.”

    9. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 33^1

    (1) Pentru creditele legate de serviciile de plata, institutiile de plata constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

    (2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    10. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 34

    (1) Institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata organizeaza si conduc contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu reglementarile specifice elaborate de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

    (2) Situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate ale institutiilor de plata prevazute la alin. (1) sunt supuse auditarii de catre auditorii statutari sau firme de audit.”

    11. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 52

    (1) Ulterior primirii notificarii transmise de autoritatea competenta din statul membru de origine in legatura cu intentia unei institutii de plata de a desfasura activitate pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, la cererea Bancii Nationale a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si alte autoritati relevante furnizeaza acesteia informatii cu privire la riscul de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism pe care il implica proiectul ce face obiectul notificarii.”

    12. Dupa articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 63^1

    (1) Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari regimul institutiilor de plata care desfasoara activitate de creditare, legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Bancii Nationale a Romaniei.

    (2) Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional transmiterea de catre Centrala riscurilor bancare a informatiilor existente in baza sa de date institutiilor de plata.”

    13. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul achizitionarii de participatii calificate la institutia de plata, inclusiv prin majorarea participatiilor existente, Banca Nationala a Romaniei aproba sau se poate opune achizitiei daca, in urma evaluarii realizate, constata ca actionarul care detine participatii calificate nu indeplineste cerintele prevazute de prezentul titlu si reglementarile emise in aplicare. Banca Nationala a Romaniei se pronunta asupra achizitionarii de participatii calificate la institutia de plata in termen de 60 de zile de la data primirii documentelor si informatiilor complete, potrivit reglementarilor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Pe perioada pana la pronuntare, actionarul sau asociatul in cauza nu are drept de vot legat de deciziile privind activitatea de prestare de servicii de plata.”

    14. Dupa articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 119^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 119^1

    (1) Contractele de credit legate de serviciile de plata incheiate de prestatorii de servicii de plata, precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii.

    (2) Garantiile constituite in favoarea prestatorilor de servicii de plata in scopul garantarii creditelor legate de serviciile de plata, care indeplinesc conditiile de publicitate prevazute de lege, confera acestora prioritate fata de terti, inclusiv statul, ale caror creante si garantii au indeplinit ulterior conditiile de publicitate.”

    ART. II

    Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare avand sediul in strainatate.”

    2. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.

    3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 2

    (1) Activitatea de creditare se desfasoara cu titlu profesional prin institutii de credit si prin institutiile financiare prevazute la sectiunea a 2-a a cap. IV al titlului I al partii I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile actului normativ sus-mentionat, prin prestatori de servicii de plata care acorda credite legate de serviciile de plata, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementeaza activitatea si prin reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentei legi.”

    4. La articolul 5, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) institutii financiare nebancare – entitati ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional in conditiile stabilite de prezenta lege;”.

    5. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cadrul derularii activitatii de creditare, institutiile financiare nebancare pot presta servicii de emitere si administrare de carduri de credit pentru clienti, altele decat cele care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si pot desfasura activitati legate de procesarea tranzactiilor cu acestea, cu respectarea reglementarilor in domeniu.”

    6. La articolul 14, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

    “(9) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general pot presta servicii de plata si pot acorda credite legate de activitatea de plata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest tip de credite nu intra sub incidenta prezentei legi.”

    7. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional transmiterea de catre Centrala riscurilor bancare a informatiilor existente in baza sa de date institutiilor financiare nebancare.”

    ART. III

    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Banca Nationala a Romaniei emite reglementari pentru punerea ei in aplicare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close