Dreptul concurentei – Evolutii legislative si practice

feature photo

 Introducere

 Angajamentele se materializeaza in obligatii asumate de catre parti cu privire la operatiunile de concentrare economica sau la posibilele practici anticoncurentiale investigate de catre Consiliul Concurentei, ce au drept scop eliminarea problemelor de concurenta identificate de autoritate.

Acceptarea angajamentelor de catre Consilul Concurentei duce la inchiderea investigatiei cu privire la presupusele practici anticoncurentiale si neaplicarea unei sanctiuni catre partile implicate, respectiv la autorizarea concentrarii economice care ridica probleme de concurenta.

Mentionam ca decizia de acceptare a angajamentelor este o situatie de exceptie, Consiliul Concurentei avand libertate deplina in a decide daca aplicarea unei sanctiuni sau neautorizarea operatiunii de concentrare economica raspund mai bine obiectivelor politicii de concurenta.

Totusi, fata de reglementarile anterioare in materie de practici anticoncurentiale si concentrari economice, partile au acum la indemana un nou instrument. Angajamentele servesc pe de o parte intereselor partilor implicate, prin evitarea aplicarii unei sanctiuni sau prin autorizarea unei tranzactii avute in vedere, dar in acelasi timp servesc mai bine scopului legii concurentei in general, respectiv acela de a mentine un mediu concurential normal, prin eliminarea imediata a problemelor de concurenta identificate de Consiliul Concurentei.

 Masuri interimare

 In cazul in care Consiliul Concurentei constata in cursul unei investigatii existenta unor fapte de natura anticoncurentiala interzise expres de lege, care trebuie eliminate fara intarziere, poate impune partilor implicate orice masura interimara pe care o considera necesara in vederea prevenirii sau opririi producerii unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei.

La sfarsitul anului 2010 si inceputul anului 2011, Consiliul Concurentei a adoptat un nou set de acte normative menite sa completeze cadrul legal aplicabil practicilor anticoncurentiale si concentrarilor economice. In acest sens, au fost adoptate:

Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11/05.01.2011;

Instructiunile privind angajamentele in materia concentrarilor economice puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 688/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1/03.01.2011;

Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 40/2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91/04.02.2011.

 Angajamente

Potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, intreprinderile fata de care a fost declansata o investigatie cu privire la o posibila savarsire a unei practici anticoncurentiale, precum si intreprinderile implicate intr-o operatiune de concentrare economica pot adresa Consiliului Concurentei propuneri de angajamente.

Avand situatii-premise diferite, aceste angajamente au facut obiectul a doua seturi de instructiuni adoptate recent de Consiliul Concurentei, care detaliaza conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea acestor angajamente.

I. Notiunea de angajamente in materia concurentei

A. Propunerea si acceptarea angajamentelor in cazul practicilor anticoncurentiale

 In cazul practicilor anticoncurentiale, propunerea de angajamentele are ca premisa declansarea unei investigatii privind posibilitatea existentei unei practici anticoncurentiale, ce intra sub incidenta art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Potrivit Instructiunilor Consiliului Concurentei1, procedura de angajamente se desfasoara in paralel cu procedura de investigatie, intreprinderile fata de care a fost declansata investigatia fiind cele care au in mod exclusiv initiativa formularii propunerii de angajamente. Scopul principal urmarit de angajamente consta in restabilirea rapida si durabila a mediului concurential normal.

 • Termenul in care pot fi propuse angajamentele

 Intreprinderile se pot adresa Consiliului Concurentei cu scopul verificarii disponibilitatii autoritatii de concurenta de a se angaja in discutii privind acceptarea de angajamente in orice moment incepand cu data la care au luat cunostinta de declansarea investigatiei, insa cel mai tarziu pana la data transmiterii raportului de investigatie.

In termen de maxim 3 luni, autoritatea de concurenta informeaza intreprinderile daca in cazul respectiv supus investigatiei pot fi initiate sau nu discutii privind angajamentele.

Daca in urma evaluarii problemelor concurentiale, Consiliul Concurentei considera oportuna initierea discutiilor privind angajamentele, acesta va comunica intreprinderilor ingrijorarile concurentiale care fac obiectul investigatiei, precum si termenul in care aceastea trebuie sa prezinte in scris angajamentele.

Potrivit Instructiunilor, inaintarea unei propuneri de angajamente nu poate fi considerata ca o recunoastere din partea intreprinderii a existentei unei incalcari. Consiliul Concurentei nu va folosi oferirea de angajamente de catre intreprindere pentru a proba intr-o decizie ulterioara intelegerea sau practica intreprinderii.

 • Conditii pentru acceptarea propunerilor de angajamente de catre Consiliul Concurentei

 Pentru a fi acceptate, propunerile de angajamente trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Astfel:

(i) Conditii de forma

Potrivit Instructiunilor, angajamentele trebuie sa fie prezentate in scris, in termenul comunicat de Consiliul Concurentei, suficient de detaliate pentru a permite Consiliului Concurentei sa realizeze o evaluare completa. Acestea trebuie sa reprezinte o oferta serioasa, ferma, neechivoca, precisa, completa, neconditionata si irevocabila pe perioada analizarii de catre Consiliul Concurentei a propunerilor formulate, sa cuprinda explicatii cu privire la modul in care angajamentele propuse permit inlaturarea situatiei ce a condus la declansarea investigatiei, sa cuprinda detalii privind mecanismul de monitorizare propus de parti.

(ii) Conditii de baza

Pentru a putea fi acceptate de Consiliul Concurentei, angajamentele trebuie sa inlature situatia care a condus la declansarea investigatiei si sa contribuie suplimentar la protectia concurentei precum si sa poata fi puse in aplicare in mod efectiv intr-o perioada scurta de timp.

 • Acceptarea angajamentelor

 In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca angajamentele propuse sunt suficiente pentru protectia concurentei si ca indeplinirea lor conduce la inlaturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei, Consiliul Concurentei emite o decizie prin care confera forta obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi, stabilind perioada pentru care intreprinderea respectiva este tinuta de angajamentele asumate.

Potrivit Instructiunilor, inchiderea unei investigatii printr-o decizie de acceptare a angajamentelor este o situatie de exceptie, Consiliul Concurentei neacceptand acele angajamente propuse in cazul in care considera ca aplicarea unei sanctiuni raspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenta.

Dupa emiterea deciziei, Consiliul Concurentei monitorizeaza indeplinirea angajamentelor cuprinse in decizia emisa, Instructiunile reglementand si posibilitatea de redeschidere a procedurii de investigatie in anumite cazuri.

1 Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, puse in aplicare prin Ordinul nr. 724/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 11/05.01.2011

 B. Propunerea si acceptarea angajamentelor in materia concentrarilor economice

 Conform Instructiunilor privind angajamentele in materia concentrarilor economice2 adoptate de Consiliul Concurentei (“Instructiunile”), in situatia in care o concentrare economica genereaza probleme de concurenta (sub forma de indoieli serioase sau constatari preliminare), in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, partile implicate in respectiva concentrare economica pot propune angajamente de modificare a concentrarii in vederea eliminarii obstacolelor din calea concurentei efective si realizarii compatibilitatii concentrarii economice cu un mediu concurential normal.

 • Termenul in care pot fi propuse angajamentele si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca

 Propunerile de angajamente pot fi formulate numai de catre parti, fie inainte de data efectiva a notificarii fie intr-un termen de maximum 2 saptamani de la aceasta data. Angajamentele prezentate in aceasta faza pot fi acceptate numai in situatia in care problema de concurenta este usor de identificat si poate fi usor corectata, cu alte cuvinte, este suficient de precisa. Angajamentele trebuie sa fie foarte clare, incat sa nu fie necesara initierea unei investigatii, si suficiente, pentru a inlatura orice indoieli serioase ridicate de operatiunea de concentrare economica.

In cazul in care angajamentele propuse sunt acceptate de Consiliul Concurentei, acesta va emite o decizie in ce priveste concentrarea economica notificata, in termenul prevazut de Legea concurentei nr .21/1996, putand autoriza concentrarea economica, in prima faza, adica fara a declansa o investigatie.

Daca partile nu au reusit sa elimine indoielile serioase prin angajamentele propuse, Consiliul Concurentei va trece in a doua faza, respectiv va decide deschiderea unei investigatii. In aceasta etapa, partile pot de asemenea propune angajamente intr-un termen de 30 de zile de la data deschiderii investigatiei (termen ce poate fi prelungit, in mod exceptional, cu maximum 15 zile sub conditia justificarii cererii de prelungire).

In cazul in care evaluarea angajamentelor propuse confirma ca acestea rezolva problemele de concurenta, operatiunea de concentrare economica fiind compatibila cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei va emite o decizie de autorizare conditionata. In caz contrar, autoritatea de concurenta va emite o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu un mediu concurential normal.

 • Conditii pentru acceptarea angajamentelor de catre Consiliul Concurentei

 Pentru a fi acceptate, angajamentele trebuie sa indeplineasca o serie de conditii de baza, respectiv trebuie sa fie complete si eficiente, sa poata fi puse in aplicare in mod efectiv, intr-o perioada scurta de timp si sa elimine in intregime problemele de concurenta generate de concentrarea economica. Instructiunile detaliaza conditii specifice pentru variate tipuri de angajamente.

 • Tipuri de angajamente

 Dintre tipurile de angajamente mentionate de Instructiuni, cesionarile sau eliminarea legaturilor cu concurentii sunt prezentate ca fiind angajamente preferate. Conform Instructiunilor, Consiliul Concurentei poate accepta si alte tipuri de angajamente, cum ar fi, angajamente de acces la infrastructuri, retele sau tehnologii importante, inclusiv brevete, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala, precum si factori de productie.

 • Consecintele nerespectarii de catre parti a angajamentelor asumate

 Deciziile de autorizare emise de Consiliul Concurentei vor fi conditionate de respectarea angajamentelor acceptate de autoritate. Astfel, in cazul in care partile nu vor respecta obligatiile si/sau conditiile impuse prin respectivele decizii, Consiliul va putea aplica sanctiuni sau, dupa caz, impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva.

2 Instructiunile privind angajamentele in materia concentrarilor economice puse in aplicare prin Ordinul nr. 688/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1/03.01.2011

II. Adoptarea de masuri interimare

In cazul investigatiilor declansate fie ex officio, fie la plangerea unei persoane fizice sau juridice, anterior emiterii unei decizii potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

– Consiliul Concurentei constata, la o prima evaluare, existenta unor fapte de natura anticoncurentiala interzise expres de lege, care trebuie eliminate fara intarziere

– Exista o urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei.

 Cu caracter de exceptie, masurile interimare pot fi adoptate si ulterior emiterii unei decizii, mai exact in cazul in care o concentrare economica a fost pusa in aplicare fie cu incalcarea unei conditii sau obligatii impuse prin decizie, fie, desi s-a emis o decizie prin care concentrarea a fost declarata incompatibila cu un mediu concurential normal.

Conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare sunt reglementate intr-un set de Instructiuni3 adoptate de Consiliul Concurentei. Potrivit acestor Instructiuni, masurile interimare dispuse de Consiliul Concurentei trebuie sa se caracterizeze prin:

necesitate. Adoptarea de masuri interimare va fi necesara in masura in care doar actiunea imediata a Consiliului Concurentei ar fi in masura sa previna sau sa opreasca producerea unui prejudiciu grav si ireparabil concurentei.

proportionalitate. Masura interimara aleasa trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit prin adoptarea ei. Cu alte cuvinte, se vor alege numai acele masuri care creeaza cele mai putine dificultati partilor carora li se adreseaza.

 − caracter provizoriu. Masurile interimare trebuie sa fie limitate in timp, fiind adoptate pe o durata determinata de timp. Acestea inceteaza de drept la data emiterii de catre Consiliul Concurentei a deciziei finale privind cazul investigat.

caracter de conservare. Prin adoptarea de masuri interimare se urmareste mentinerea situatiei existente inainte de manifestarea faptelor de natura anticoncurentiala care genereaza respectiva masura fara a crea un avantaj pentru o intreprindere.

 Decizia Consiliului Concurentei cu privire la adoptarea masurilor interimare se comunica partilor si poate fi atacata in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Nerespectarea deciziei de impunere a masurilor interimare se sanctioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii.

De asemenea, in vederea respectarii unei decizii prin care se impun masuri interimare, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderea la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie.

3 Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 40/2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91/04.02.2011

Dreptul concurentei – Evolutii legislative si practice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close