Cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

In M. Of. nr. 309 din 5 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4061/2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2011 – 2012.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Organizarea admiterii

     ART. 1

    In vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv artistice sau sportive si a admiterii intr-un program de studii de licenta, master ori doctorat, institutiile de invatamant superior organizeaza examene de admitere pentru fiecare program si ciclu de studii, pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de catre fiecare institutie de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului ordin.

    ART. 2

    (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta, la specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    (2) Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizeaza la programele de studii/specializarile acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    (3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, admiterea se realizeaza pe domeniile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in cadrul institutiei de invatamant superior acreditate in acest sens in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat si ale legislatiei in vigoare.

    ART. 3

    (1) Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor universitare mentionate la art. 2 se poate organiza in una sau doua sesiuni, inainte de inceperea anului universitar.

    (2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice conform prevederilor legale in vigoare, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina web proprie.

    ART. 4

    Admiterea la studii universitare de licenta poate sa fie sustinuta in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale (la programele de studii care functioneaza in limba minoritatii nationale), daca disciplinele de concurs au fost studiate in liceu in limba respectiva.

    ART. 5

    Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.

    CAPITOLUL II

    Candidatii la admitere

    ART. 6

    (1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot candida absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.

    (2) La admiterea in ciclul de studii universitare de master pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii invatamantului nr. 84/1995*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate.

    (3) La admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si absolventii cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate in strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate.

    (4) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia in afara Romaniei se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului inainte de inscrierea candidatilor la concursul de admitere, fiecare candidat avand obligatia de a prezenta, la inscrierea la concurs, atestatul de recunoastere a studiilor.

    (5) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare din invatamantul superior militar, de ordine publica si siguranta nationala pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, cu respectarea reglementarilor specifice elaborate de ministerele de resort.

    (6) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Aceeasi conditie se impune si in cazul transferurilor studentilor intre institutiile de invatamant superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul sa scolarizeze cetatenii straini si sunt recunoscute de catre statul roman.

————

    *) Legea invatamantului nr. 84/1995 a fost abrogata prin art. 361 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

    ART. 7

    (1) Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de invatamant care le ofera. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultati opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat in original la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urma.

    (2) Costurile aferente depasirii duratei invatamantului gratuit, prevazute de lege, se suporta de catre studenti.

    (3) In cadrul metodologiei proprii, institutiile de invatamant superior pot stabili facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenta a candidatilor care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale.

    CAPITOLUL III

    Inscrierea candidatilor

    ART. 8

    Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru inscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie.

    ART. 9

    (1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/disertatie in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2010/2011 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat/licenta/disertatie in anul 2011, in locul diplomei de bacalaureat/licenta/master, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.

    (2) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna, pana la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat/licenta/disertatie (adeverinta pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea 2010 – 2011), in original, la secretariatul facultatii/departamentului.

    (3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenta/disertatie sau a adeverintei, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la buget.

    (4) Pentru inscrierea la studii universitare de master, precum si la studii universitare de doctorat, institutiile de invatamant superior vor prevedea in metodologia proprie de admitere conditiile si documentele necesare. Metodologia se va aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina web proprie.

    (5) Pentru fiecare candidat inscris la admitere, institutiile de invatamant superior vor colecta datele cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 10

    Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie, dupa afisarea rezultatelor finale, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere.

    ART. 11

    (1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale institutiilor de invatamant superior.

    (2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.

    (3) Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de gratuitate la cazare in camine si internate.

    CAPITOLUL IV

    Rezultatele admiterii

    ART. 12

    (1) Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.

    (2) Conditiile minime (medii generale, punctaje generale, calificative etc.) de admitere la studii universitare de master sunt stabilite prin metodologiile proprii ale institutiei de invatamant superior.

    (3) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de invatamant superior la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

    (4) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la admitere, astfel incat numarul candidatilor declarati admisi sa nu depaseasca cifra de scolarizare alocata fiecarui domeniu sau fiecarei specializari/program de studii, atat pentru locurile finantate de la bugetul de stat, cat si pentru cele cu taxa.

    (5) Pentru fiecare candidat declarat admis si inmatriculat, institutiile de invatamant superior vor colecta datele cuprinse in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    (6) Inmatricularea candidatilor declarati admisi in urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior. Dupa aprobarea inmatricularii studentii sunt inscrisi in Registrul matricol sub un numar unic, valabil pentru intreaga perioada de scolarizare la specializarea/specializarile, programul/programele de studii la care au fost admisi.

    ART. 13

    Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de invatamant superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.

    CAPITOLUL V

    Dispozitii finale

    ART. 14

    Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

    ART. 15

    Locurile ramase neocupate dupa admitere se gestioneaza la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior, potrivit prevederilor legale in vigoare, cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 16

    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.

    ART. 17

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2010 – 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 4 iunie 2010.

    ART. 18

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close