Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

In M. Of. nr. 310 din 5 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1274/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                             GHID DE FINANTARE

a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    Ghidul de finantare

    (1) Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, denumit in continuare program.

    (2) Ghidul contine dispozitii privind:

    a) programul;

    b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finantare, a proiectului propus si a cheltuielilor legate de acesta;

    c) conditiile de depunere a dosarului de finantare, analiza si selectare, aprobare, finantare, implementare si monitorizare a proiectului propus.

    ART. 2

    Scopul programului

    Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

    ART. 3

    Sursa de finantare pentru derularea programului

    (1) Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.

    (2) Programul se deruleaza in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

    (3) Suma alocata sesiunii, distribuita pe judete conform numarului de locuitori, se publica odata cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

    ART. 4

    Definitii

    In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

    a) Autoritate – Administratia Fondului pentru Mediu;

    b) beneficiar – persoana fizica care depune dosar de finantare si cu care Autoritatea incheie contract de finantare;

    c) cerere de finantare nerambursabila – document completat si depus in cadrul sesiunii de depunere de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare nerambursabila este prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ghid;

    d) cerere de tragere – solicitare a beneficiarului adresata in scris Autoritatii, in baza careia se face decontarea; formularul cererii de tragere este prevazut in anexa nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ghid;

    e) cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de produse sau lucrari necesare implementarii proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia indeplinirii in mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a incadrarii lor in categoriile de cheltuieli eligibile;

    f) contributie proprie – parte din valoarea totala a cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului, nefinantata din Fondul pentru mediu, sustinuta de catre beneficiar din surse financiare proprii;

    g) dosar de decontare – cererea de tragere definita la lit. d), insotita in mod obligatoriu de documentele justificative a caror lista este prevazuta in anexa nr. 2 la contractul de finantare nerambursabila prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ghid;

    h) dosar de finantare – cererea de finantare nerambursabila definita la lit. c), insotita de documentatia care trebuie depusa de catre solicitant in vederea analizarii si aprobarii finantarii de catre Autoritate;

    i) finantare nerambursabila – modalitate de sustinere financiara a proiectului, caracterizata prin decontarea de catre Autoritate a unei cote-parti din cheltuielile eligibile realizate de catre beneficiar cu achizitia serviciilor/produselor sau lucrarilor;

    j) instalator – operatorul economic specializat care comercializeaza si instaleaza sisteme de incalzire care utilizeaza energie solara;

    k) sistem de incalzire – complex de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii sau producerii exclusiv de energie termica;

    l) sistem de incalzire clasic – sistem de incalzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, carbuni;

    m) solicitant – persoana fizica ce depune dosar de finantare.

    ART. 5

    Organizarea sesiunii de finantare

    (1) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitia presedintelui Autoritatii, se stabilesc:

    a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;

    b) suma alocata sesiunii de finantare.

    (2) Dispozitia presedintelui prevazuta la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

    ART. 6

    Etapele sesiunii de finantare

    Etapele sesiunii de finantare sunt urmatoarele:

    a) publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;

    b) depunerea dosarelor de finantare;

    c) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;

    d) aprobarea dosarelor de finantare selectate;

    e) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;

    f) solutionarea contestatiilor;

    g) incheierea contractelor de finantare;

    h) implementarea proiectului.

    CAPITOLUL II

    Eligibilitatea solicitantului si a proiectului, depunerea dosarului de finantare

    ART. 7

    Cuantumul finantarii

    (1) Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:

    a) pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;

    b) pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;

    c) pana la 6.000 lei, pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

    (2) In cazul cumularii in cadrul aceleiasi cereri de finantare a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul programului.

    ART. 8

    Tipuri de proiecte finantate prin program

    Prin program se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire:

    a) instalarea de panouri solare;

    b) instalarea de pompe de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;

    c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

    ART. 9

    Criterii de eligibilitate a solicitantului

    (1) Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) este persoana fizica si isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;

    b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

    c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale in vigoare;

    d) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

    (2) Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente – locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

    ART. 10

    Criterii de eligibilitate a proiectului

    Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

    a) respecta prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;

    b) proiectul vizeaza realizarea unei instalatii conform cu scopul programului si cu prevederile prezentului ghid.

    ART. 11

    Categorii de cheltuieli eligibile

    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

    a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;

    b) cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;

    c) taxa pe valoarea adaugata (TVA).

    (2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

    ART. 12

    Dosarul de finantare

    Dosarul de finantare va cuprinde:

    a) cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;

    b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completata si semnata de catre solicitant, in original;

    c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

    d) extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;

    e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;

    f) autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;

    h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;

    i) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

    ART. 13

    Depunerea dosarului de finantare

    (1) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentata la art. 12.

    (2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.

    (3) Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

    (4) Un solicitant poate depune in cadrul sesiunii de finantare o singura cerere de finantare. In cadrul aceleiasi cereri de finantare se pot cumula doua tipuri de instalatii. In cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari se poate depune o singura cerere de finantare, pentru acel imobil, pe sesiune.

    (5) Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii mentionate la art. 12 va fi depus la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

    (6) Documentele se vor depune intr-un singur exemplar.

    (7) Dosarul de finantare se depune personal la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

    (8) Personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, cu responsabilitati in derularea programului, verifica conformitatea administrativa a documentelor si completeaza fisa prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ghid.

    (9) Dupa constatarea conformitatii, cererea de finantare primeste numar de inregistrare de la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, in ordinea sosirii.

    (10) Documentele depuse de catre solicitant, insotite de fisa conformitatii administrative, vor fi introduse in plic de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul si inaintate Autoritatii.

    (11) Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.

    CAPITOLUL III

    Verificarea conformitatii administrative, analiza, selectarea dosarelor de finantare si acordarea finantarii

    ART. 14

    Verificarea conformitatii administrative

    (1) Agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul procedeaza la verificarea existentei in dosar a tuturor documentelor solicitate, in formatul solicitat, completand fisa conformitatii administrative prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ghid, si, ulterior, inregistreaza cererea de finantare nerambursabila.

    (2) Dosarele de finantare conforme din punct de vedere administrativ se trimit in plic sigilat impreuna cu fisa conformitatii administrative completata la Autoritate.

    ART. 15

    Analiza si selectarea dosarelor de finantare

    (1) In cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiza numita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii procedeaza la:

    a) verificarea informatiilor inscrise pe plicul continand dosarul de finantare;

    b) deschiderea plicului continand dosarul de finantare al solicitantului;

    c) analiza eligibilitatii solicitantului si a proiectului;

    d) inaintarea catre Comitetul director al Autoritatii a centralizatorului cuprinzand proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzand proiectele neselectate la finantare.

    (2) Comisia poate solicita documente sau informatii suplimentare cu privire la documentele depuse, in vederea clarificarii dosarului de finantare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, in maximum 10 zile lucratoare de la data solicitarii, documentele si informatiile solicitate; in caz contrar, dosarul de finantare este respins.

    ART. 16

    Aprobarea dosarelor de finantare

    (1) Dupa avizare, Comitetul director al Autoritatii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand proiectele selectate.

    (2) Comitetul director al Autoritatii avizeaza centralizatorul privind proiectele respinse.

    ART. 17

    Comunicarea rezultatelor

    Comunicarea hotararii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzand proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii.

    ART. 18

    Contestatii

    (1) Se poate depune contestatie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritatii, in termen de 10 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finantare respinse pe site-ul Autoritatii.

    (2) Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, analizeaza motivele respingerii si inainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei.

    (3) Autoritatea solutioneaza contestatia in termen de 15 zile de la inregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.

    ART. 19

    Acordarea finantarii

    (1) Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, avand asupra sa actul de identitate, in original.

    (2) Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate.

    ART. 20

    Contractul de finantare nerambursabila

    (1) Modelul contractului de finantare nerambursabila este prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ghid.

    (2) Contractul de finantare nerambursabila se intocmeste in doua exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.

    (3) Contractul de finantare nerambursabila intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante si este valabil pana la finalizarea proiectului, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii.

    (4) Contractul de finantare nerambursabila se poate modifica cu acordul partilor, prin act aditional. In cazul in care solicitarea de modificare, prin act aditional, apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentata in scris cu minimum 30 de zile lucratoare inainte de data la care se doreste a se opera modificarea.

    (5) In conditiile neexecutarii de catre beneficiar a obligatiilor din contractul de finantare nerambursabila, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind instiintat asupra rezilierii contractului prin “Notificare de reziliere a contractului pentru finantare”.

    (6) Rezilierea contractului de finantare nerambursabila din culpa beneficiarului are drept consecinta restituirea, in termenul precizat in notificare, de catre beneficiar a finantarii primite, sub forma de plata de daune-interese in cuantum egal cu suma trasa din finantarea nerambursabila acordata, la care se adauga dobanda legala pentru suma acordata, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata de la data platii. In cazul nerestituirii finantarii, Autoritatea procedeaza la executarea contractului de finantare nerambursabila, in conditiile Codului de procedura fiscala.

    (7) In cazul in care incetarea contractului intervine inainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

    ART. 21

    Decontarea cheltuielilor eligibile

    (1) Suma aprobata nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind sa asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

    (2) Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila. De asemenea, Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza contractelor incheiate intre beneficiarii finantarii si furnizorii de servicii/produse/lucrari aferente proiectului.

    (3) Odata cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat sa faca dovada achitarii integrale a serviciilor/produselor/lucrarilor aferente proiectului.

    ART. 22

    Documente obligatorii necesare decontarii

    Beneficiarii finantarii vor depune la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia isi are domiciliul solicitantul dosarul de decontare continand urmatoarele documente:

    a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ghid, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;

    b) contractul de executie, in copie legalizata;

    c) factura fiscala/facturile fiscale, in copie (se va/se vor prezenta si in original, in vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea programului);

    d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare insotite de ordine de plata) si/sau chitanta;

    e) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in original;

    f) certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, in copie;

    g) un plic pe care se vor completa numele si adresa completa ale solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila in baza caruia se solicita decontarea.

    ART. 23

    Conditii generale ale documentelor depuse in vederea decontarii

    (1) Factura depusa in vederea decontarii va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa fie completata integral si corect;

    b) sa fie emisa inainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate si dupa data semnarii contractului de finantare nerambursabila;

    c) sa precizeze data si numarul contractului conform caruia se emite.

    (2) Autoritatea finanteaza suma solicitata prin cererea de tragere, insotita de documentele justificative, dar nu mai mult decat suma prevazuta in contractul de finantare nerambursabila.

    (3) Ulterior verificarii si stabilirii conformitatii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua o vizita la punctul de lucru unde se implementeaza proiectul. Beneficiarul este obligat sa prezinte toate documentele solicitate care au legatura cu proiectul odata cu efectuarea controlului. In urma controlului se va intocmi o nota de control, care va fi semnata de cel care efectueaza controlul si de catre beneficiar.

    (4) In cazul in care exista neconcordante intre documentele verificate in vederea decontarii si realitatea constatata pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului in conditiile art. 20 alin. (6) si alin. (7).

    ART. 24

    Monitorizarea

    (1) Beneficiarul este obligat sa mentina investitia realizata in cadrul programului pentru o perioada de cel putin un an dupa finalizarea sa.

    (2) In perioada de monitorizare personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la fata locului, in vederea constatarii mentinerii/nementinerii investitiei realizate.

    (3) Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si in cazul in care acestea au fost vandute in timpul derularii proiectului si/sau dupa finalizarea proiectului, pe o perioada de un an.

    ART. 25

    Reguli de publicitate privind programul

    (1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu programul se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, si/sau al Ministerului Mediului si Padurilor, www.mmediu.ro

    (2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si Padurilor si/sau a Autoritatii.

    ART. 26

    Pastrarea documentelor de catre Autoritate

    (1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.

    (2) Documentatia depusa de catre solicitant, care a fost aprobata, nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

    (3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui cererea de finantare depusa de catre persoana fizica, in conditiile in care aceasta a fost respinsa.

    ART. 27

    Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal

    Autoritatea raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor participante in cadrul programului, pe care aceasta le prelucreaza.

    ART. 28

    Anexe

    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ghid.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close