Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

In M. Of. nr. 307 din 4 mai 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.

Din cuprins:

    Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la data de 1 ianuarie 2007, ca stat membru cu drepturi si obligatii depline, necesita implementarea la nivel national si a legislatiei europene in domeniul achizitiilor publice. Principala obligatie a statului este aplicarea legislatiei europene.

    Luand in considerare faptul ca statele membre au obligatia de a asigura transpunerea Directivei 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic pana la 4 decembrie 2010, se impune initierea unui proiect de ordonanta de urgenta in vederea transpunerii acesteia intr-un timp cat mai scurt, pentru evitarea riscului de declansare a unei proceduri de infringement.

    Tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri aduce prejudicii importante Romaniei prin declansarea procedurii de infringement si aplicarea de sanctiuni pecuniare, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene, cu consecinte grave asupra bugetului de stat,

    avand in vedere faptul ca sursele clasice de carburant, dupa cum se stie, sunt surse epuizabile, precum si preocuparea constanta a Romaniei pentru crearea unui cadru legislativ pentru un mediu curat si nepoluat, se impune adoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta pentru a se crea posibilitatea achizitionarii vehiculelor “curate” nepoluante, hibride sau electrice.

    Astfel, prin prezentul act normativ se urmareste o reorientare a consumatorilor spre automobile nepoluante, care constituie o alternativa la autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant.

    In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1

    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza o obligatie generala in sarcina autoritatilor contractante si a operatorilor enumerati la art. 4 de a tine cont la achizitia de vehicule de transport rutier de impactul energetic si de mediu pe durata de viata, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO2, NOx, NMHC si particule.

    ART. 2

    Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta promovarea si stimularea pietei vehiculelor nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si imbunatatirea contributiei sectorului transporturilor la politicile Uniunii Europene in domeniul mediului, climei si energiei.

    ART. 3

    De la prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt exceptate vehiculele prevazute in sectiunea 2 cap. I pct. 2 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 4

    Prezenta ordonanta de urgenta este aplicabila contractelor de achizitie de vehicule de transport rutier incheiate de:

    a) autoritati contractante, in masura in care acestea intra sub incidenta obligatiei de a aplica procedurile de achizitie prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) operatori care indeplinesc obligatii de serviciu public in cadrul unui contract de servicii publice, in sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, pentru contracte cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile prevazute de art. 55 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 5

    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) autoritate contractanta – entitatea definita la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) vehicul de transport rutier – autovehicul din categoria M sau categoria N, astfel cum sunt definite in Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 6

    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate autoritatile contractante prevazute la art. 4 lit. a) si operatorii prevazuti la art. 4 lit. b) au obligatia de a tine cont la achizitia de vehicule de transport rutier de impactul energetic si de mediu pe intreaga durata de viata a acestora, cel putin prin elementele enumerate la alin. (2), aplicand cel putin una dintre optiunile prevazute la alin. (4).

    (2) Aspectele care vor fi luate in considerare pentru evaluarea impactului operational energetic si de mediu includ cel putin urmatoarele:

    a) consumul de energie;

    b) emisiile de CO2;

    c) emisiile de NOx, NMHC si particule.

    (3) In plus fata de aspectele prevazute la alin. (2), autoritatile contractante si operatorii prevazuti la art. 4 pot avea in vedere si alte aspecte ale impactului asupra mediului.

    (4) Indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza prin cel putin una dintre urmatoarele optiuni:

    a) stabilirea de specificatii tehnice pentru performanta energetica si ecologica, in documentatia de atribuire aferenta achizitiei respective, cu privire la fiecare dintre aspectele de impact prevazute la alin. (2), precum si orice alte aspecte ale impactului asupra mediului;

    b) utilizarea aspectelor de impact prevazute la alin. (2) ca factori de evaluare in cadrul criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

    (5) In cazul in care aspectele de impact prevazute la alin. (2) sunt evaluate in bani, in vederea aplicarii optiunii de la alin. (4) lit. b), se va putea utiliza metodologia de calcul prevazuta la art. 7.

    ART. 7

    (1) In sensul art. 6 alin. (5), costurile operationale pentru consumul energetic, precum si costurile pentru emisiile de dioxid de carbon si emisiile de poluanti stabilite in tabelul 1 din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, aferente operarii vehiculelor care fac obiectul achizitiei, sunt evaluate in bani si calculate dupa cum urmeaza:

    a) costul operational al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toata durata de viata a acestuia, se calculeaza astfel:

    (i) consumul de carburant al unui vehicul per kilometru se contorizeaza in unitati de consum energetic per kilometru, chiar daca acesta este furnizat direct, cum este, de exemplu, cazul automobilelor electrice, sau nu. In cazul in care consumul de carburant este calculat in alte unitati, acesta se converteste in consum energetic per kilometru, folosindu-se factorii de conversie pentru continutul energetic al diferitilor carburanti prevazuti in tabelul 2 din anexa;

    (ii) se utilizeaza o singura valoare monetara per unitate energetica. Aceasta valoare unica reprezinta cel mai scazut cost per unitate de energie derivata din benzina sau motorina inainte de impozitare, atunci cand acestea sunt folosite drept carburant pentru transport;

    (iii) costul operational al consumului energetic pentru un vehicul, estimat pe toata durata de viata a acestuia, se calculeaza inmultindu-se kilometrajul inregistrat pe durata de viata a vehiculului, tinandu-se seama, daca este cazul, de distanta deja parcursa, cu consumul de energie per kilometru si cu costul per unitate energetica;

    b) costul operational pe durata de viata pentru emisiile de CO2 generate de operarea unui vehicul se calculeaza inmultindu-se kilometrajul pe durata de viata a acestuia, tinandu-se seama, daca este cazul, de distanta deja parcursa, cu emisiile de CO2 in kilograme per kilometru si cu costul per kilogram preluat din intervalul prevazut in tabelul 1 din anexa;

    c) costul operational pe durata de viata pentru emisiile de poluanti prevazuti in tabelul 1 din anexa generate de un vehicul se calculeaza ca suma costurilor operationale pe durata de viata pentru emisiile de oxizi de azot, de hidrocarburi nemetanice si de particule. Costul operational pe durata de viata pentru fiecare poluant se calculeaza prin inmultirea kilometrajului pe durata de viata a unui vehicul, prevazut in tabelul 3 din anexa, tinandu-se seama, daca este cazul, de distanta deja parcursa, cu emisiile in grame per kilometru si cu costul respectiv per gram. Acest cost se preia din valorile medii la nivelul Uniunii Europene prevazute in tabelul 1 din anexa.

    (2) Valoarea emisiilor de poluanti, valoarea emisiilor de CO2 si a consumului de carburant sunt cele prevazute in Certificatul de conformitate CE, Dosarul de omologare CE de tip, Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile poluante si/sau in Certificatul de omologare CE de tip privind emisiile de CO2 si consumul de carburant al autovehiculului prezentat la licitatie, dupa caz.

    (3) Pentru autovehiculele care nu detin documentele prevazute la alin. (2), acele aspecte prevazute la art. 6 alin. (2) care fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, dupa caz, vor fi declarate de catre producator in baza unui raport de incercare privind aspectele respective emis de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeana pentru efectuarea testelor respective, raport ce va fi atasat la declaratie.

    (4) In cazul categoriilor de autovehicule pentru care unele dintre aspectele prevazute la art. 6 alin. (2) nu fac obiectul unei proceduri europene standardizate de testare a autovehiculului sau motorului, dupa caz, comparabilitatea ofertelor pentru aceste aspecte se asigura pe baza informatiilor furnizate de catre producator.

    (5) Consumul energetic se va calcula utilizandu-se continutul energetic al carburantilor pentru autovehicule prevazut in tabelul 2 din anexa.

    ART. 8

    Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice transmite Comisiei Europene, cu sprijinul celorlalte institutii cu atributii in domeniu, datele solicitate de aceasta privind aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

    ART. 9

    Persoanele fizice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice care predau spre casare autovehicule uzate in cadrul “Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national” beneficiaza, pentru anul 2011, de un numar de pana la 4 tichete valorice, astfel:

    a) doua tichete valorice pentru achizitionarea unui autovehicul hibrid, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat;

    b) 4 tichete valorice pentru achizitionarea unui autovehicul electric, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat.

    ART. 10

    (1) Persoanele fizice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice care nu participa la “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national”, dar care achizitioneaza autovehicule hibride sau electrice, beneficiaza de:

    a) o reducere de pana la 10% din pretul de comercializare a autovehiculului hibrid achizitionat, dar nu mai mult de 1.800 de euro, in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii;

    b) o reducere de pana la 20% din pretul de comercializare a autovehiculului electric achizitionat, dar nu mai mult de 3.700 de euro, in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii.

    (2) Reducerile prevazute la alin. (1) se suporta din Fondul pentru mediu.

    (3) Instructiunile privind aplicarea prevederilor alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

                                      *

     Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 15 mai 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close