Republicare oficiala. Ordinul BNR si al CNVM nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

In M. Of. nr. 311 din 5 mai 2011 a fost republicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii.

Din cuprins:

    *) Republicat in temeiul art. 4 din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/75/2010 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 725 din 1 noiembrie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.034 si 1.034 bis din 27 decembrie 2006 si ulterior a fost modificat si completat prin:

    – Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/146/2007 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007;

    – Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/99/2008 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008;

    – Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/24/2009 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009;

    – Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/71/2010 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 14 octombrie 2010.

    ART. 1

    Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 3

    Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ANEXA 1

                          REGULAMENTUL Nr. 18/23/2006

privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica bancilor, bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ, bancilor de credit ipotecar, caselor centrale ale cooperativelor de credit si institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, denumite in continuare institutii de credit, si reglementeaza metodologia de calcul a fondurilor proprii, la nivel individual si consolidat si, dupa caz, la nivel de retea cooperatista, precum si nivelul minim al capitalului initial al acestor institutii si al retelei cooperatiste.

    (2) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent fondurilor proprii ale cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementarile emise vor avea in vedere prevederile prezentului regulament in ceea ce priveste determinarea fondurilor proprii la nivelul cooperativelor de credit si nu vor putea stabili cerinte mai putin restrictive decat cele prevazute de acesta. In acest sens reglementarile emise de casa centrala vor fi transmise spre avizare Bancii Nationale a Romaniei.

    (3) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatista.

    (4) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator societatilor de servicii de investitii financiare, precum si societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. In acest sens, orice referire la Banca Nationala a Romaniei se considera a fi facuta, dupa caz, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

    (5) Prevederile cap. II, sectiunea 1.1 – “Componenta fondurilor proprii de nivel 1”, ale cap. IV – “Dispozitii privind raportarea fondurilor proprii” si ale cap. V – “Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale” din prezentul regulament se aplica, in mod corespunzator, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

    ART. 2

    (1) Termenii si expresiile folosite in cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Termenii si expresiile: securitizare, pozitie din securitizare, initiator, imbunatatire a calitatii creditului au semnificatiile prevazute in Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare.

    (3) In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) participatie – detinerea unor drepturi in capitalul unei entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi durabile cu acea entitate, sunt destinate sa contribuie la activitatile acesteia ori detinerea, in mod direct sau indirect, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati;

    b) IFRS – Standardele Internationale de Raportare Financiara, incluzand Standardele Internationale de Contabilitate, si interpretarile lor, in cea mai recenta versiune a acestora adoptata de Comisia Europeana in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, care se aplica in conditiile prevazute de Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) instrumente de capital hibride – instrumente prevazute la art. 4 lit. c) din prezentul regulament.

    CAPITOLUL II

    Fondurile proprii la nivel individual

    ART. 3

    (1) Fondurile proprii ale institutiilor de credit prevazute la art. 1 alin. (1) si, respectiv, ale unei retele cooperatiste de credit sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.

    (2) Fondurile proprii ale sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte sunt reprezentate de fondurile proprii de nivel 1.

    (3) Elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 1 trebuie sa poata fi utilizate in orice moment si cu prioritate pentru a absorbi pierderile, sa nu implice costuri fixe pentru institutia de credit si sa fie efectiv puse la dispozitia acesteia, respectiv sa fie integral platite.

    SECTIUNEA 1

    1.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 1

    ART. 4

    Fondurile proprii de nivel 1 reprezinta o componenta a fondurilor proprii si cuprind:

    a) capitalul social subscris in sensul prevederilor pct. 54 din Reglementarile contabile, aprobate prin Ordinul BNR nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu primele de capital integral incasate, aferente acestuia, sau, dupa caz, capitalul de dotare pus la dispozitia sucursalei din Romania de catre institutia de credit din statul tert, care acopera in intregime pierderile in conditii de asigurare a continuitatii activitatii si care, in cazul falimentului sau lichidarii institutiei de credit, are rang de prioritate inferior fata de toate celelalte creante. Sumele respective se iau in calcul in masura in care sunt efectiv varsate.

    In cazul societatilor de servicii de investitii financiare, precum si al societatilor de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii, acest element al fondurilor proprii de nivel 1 cuprinde capitalul, in sensul prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impreuna cu primele de capital integral incasate, aferente acestuia. Sumele respective se iau in calcul in masura in care sunt efectiv varsate;

    b) rezervele legale, statutare si alte rezerve, precum si rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului conform hotararii adunarii generale a actionarilor;

    c) instrumentele, altele decat cele prevazute la lit. a), care indeplinesc cerintele stipulate in cadrul sectiunii 1.2 “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, precum si pe cele mentionate la art. 18 lit. a), lit. c) – e) si la art. 20 din prezentul regulament.

    ART. 5

    Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce urmatoarele elemente:

    a) valoarea de inregistrare in contabilitate (cost de achizitie) a actiunilor proprii si a altor instrumente proprii de capital, detinute de institutia de credit;

    b) obligatiile casei centrale fata de cooperativele de credit afiliate reprezentand diferente ramase de regularizat ca urmare a recalcularii la sfarsitul exercitiului financiar a valorii participatiilor acestora la capitalul social al casei centrale;

    c) sumele reprezentand contravaloarea partilor sociale aferente aportului cooperativelor de credit la capitalul social al casei centrale la care sunt afiliate, in cazul in care aceste cooperative participa la un proces de fuziune sau de divizare de retele cooperatiste, in urma caruia vor parasi reteaua, sau in cazul in care casa centrala a hotarat dizolvarea lor, urmata de lichidare. Sumele vor fi deduse incepand cu data hotararii consiliului de administratie al casei centrale cu privire la incetarea calitatii de cooperativa de credit afiliata la respectiva casa centrala;

    d) rezultatul reportat, reprezentand pierdere;

    e) pierderea perioadei curente inregistrata pana la data determinarii fondurilor proprii;

    f) valoarea de inregistrare in contabilitate a imobilizarilor necorporale;

    g) alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 stabilite in conformitate cu prevederile art. 26.

    ART. 6

    (1) Profitul interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar inregistrat in rezultatul reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de adunarea generala a actionarilor, pot fi incluse in fondurile proprii numai daca sumele aferente au fost verificate de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare si daca in raportul intocmit in urma verificarii se exprima opinia ca sumele respective au fost evaluate in conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibila/previzibil la data determinarii sau, dupa caz, de repartizari efectuate pana la aceasta data.

    (2) In sensul prezentului regulament, prin profit interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii se intelege profitul net calculat de institutia de credit la data determinarii fondurilor proprii, conform reglementarilor contabile aplicabile.

    (3) Pierderea perioadei curente in sensul art. 5 lit. e) se deduce indiferent daca a fost sau nu verificata de persoane responsabile de auditarea situatiilor financiare.

    ART. 7

    (1) La determinarea fondurilor proprii de nivel 1 ale caselor centrale, in cadrul elementelor prevazute la art. 4 lit. b) nu se includ sumele existente in sold reprezentate de: fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare si alte fonduri constituite in vederea efectuarii unor plati pentru necesitatile casei centrale si ale cooperativelor de credit, fondul social si fondurile de natura fondului social constituite potrivit prevederilor statutare si rezerva mutuala de garantare.

    (2) La determinarea fondurilor proprii de nivel 1 ale cooperativelor de credit nu se vor lua in considerare sumele existente in sold reprezentand rezerva de intrajutorare, fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare, fondul social sau fondurile constituite in vederea efectuarii unor plati pentru necesitatile cooperativelor de credit si ale membrilor cooperatori.

    ART. 8

    In cazul unei institutii de credit care este initiatorul unei operatiuni de securitizare, castigurile nete aferente activelor securitizate, recunoscute in conturile de rezerve si care contribuie la o crestere a calitatii creditului pentru pozitiile din securitizare, vor fi excluse de la calculul elementelor prevazute la art. 4 lit. b).

    1.2. Cerinte privind instrumentele de capital hibride

    ART. 9

    Instrumentele de capital hibride, prevazute la art. 4 lit. c), trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de art. 10 si art. 11, precum si urmatoarele:

    a) trebuie sa fie emise pe durata nedeterminata sau sa aiba scadenta, potrivit contractului initial, de cel putin 30 de ani. Determinarea scadentei se face de la data includerii sumelor respective in calculul fondurilor proprii;

    b) pot include una sau mai multe optiuni de cumparare (call options) la discretia exclusiva a emitentului, dar nu pot fi rascumparate cel putin 5 ani de la data includerii sumelor aferente acestora in calculul fondurilor proprii;

    c) dispozitiile care guverneaza instrumentele emise pe durata nedeterminata pot sa prevada un stimulent de rascumparare pentru institutia de credit doar daca acesta se considera a fi moderat si nu va interveni mai devreme de 10 ani de la data emiterii instrumentelor. Banca Nationala a Romaniei va defini, pentru scopurile acestui regulament, notiunea de stimulent moderat de rascumparare;

    d) prevederile care guverneaza instrumentele emise pe durata determinata nu trebuie sa permita un stimulent de rascumparare la o data diferita de cea a scadentei;

    e) instrumentele emise pe durata determinata si nedeterminata pot fi rascumparate numai cu aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei;

    f) prevederile care guverneaza instrumentul trebuie sa permita institutiei de credit sa inceteze, atunci cand este necesar, plata dobanzii sau dividendelor pentru o perioada nelimitata de timp, pe baza necumulativa. Cu toate acestea, institutia de credit trebuie sa inceteze aceste plati daca nu indeplineste cerintele de capital prevazute la art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare. Banca Nationala a Romaniei poate solicita incetarea platilor de dobanzi sau dividende, pe baza situatiei financiare si a solvabilitatii institutiei de credit. Banca Nationala a Romaniei va reglementa criteriile avute in vedere la solicitarea incetarii platii de dobanzi/dividende de catre institutia de credit;

    g) prevederile care guverneaza instrumentul trebuie sa asigure, prin aplicarea unor mecanisme adecvate, ca principalul, dobanda sau dividendul neplatite acopera pierderile si nu impiedica recapitalizarea institutiei de credit. Banca Nationala a Romaniei va reglementa modul in care trebuie sa se deruleze aceste mecanisme;

    h) in cazul falimentului sau lichidarii institutiei de credit, instrumentele de capital hibride au rang de prioritate la plata inferior celui aferent elementelor prevazute la art. 15 alin. (2) lit. c).

    ART. 10

    (1) Aprobarea prealabila prevazuta la art. 9 lit. e) se poate obtine numai in conditiile in care cererea este facuta la initiativa institutiei de credit emitente si, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, atat situatia financiara, cat si cea a solvabilitatii institutiei de credit nu sunt afectate in mod semnificativ. Banca Nationala a Romaniei va reglementa conditiile in care se acorda aprobarea prealabila pentru rascumpararea instrumentelor de capital hibride de catre institutia de credit.

    (2) In contextul aprobarii prealabile prevazute la art. 9 lit. e), Banca Nationala a Romaniei poate solicita institutiilor de credit sa inlocuiasca instrumentele de capital hibride cu elemente din categoriile celor prevazute la art. 4 lit. a) sau c), avand aceeasi calitate sau o calitate mai buna.

    (3) Banca Nationala a Romaniei solicita suspendarea rascumpararii instrumentelor emise pe durata determinata in cazul in care institutia de credit nu indeplineste cerintele de capital prevazute la art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. O astfel de solicitare poate fi adresata si in alte cazuri in functie de situatia financiara si cea a solvabilitatii institutiilor de credit.

    (4) Banca Nationala a Romaniei poate acorda in orice moment permisiunea pentru rascumpararea anticipata a instrumentelor emise pe durata determinata si nedeterminata, in cazul in care regimul fiscal aplicabil sau clasificarea din punct de vedere al reglementarilor prudentiale a respectivelor instrumente sufera o modificare care nu a fost prevazuta la data emiterii acestora, avand in vedere totodata si situatia financiara si cea a solvabilitatii institutiei de credit.

    ART. 11

    (1) Orice incetare de plata de dobanzi sau dividende nu va aduce atingere dreptului institutiei de credit de a inlocui plata acestora cu o plata sub forma unui instrument mentionat la art. 4 lit. a), cu conditia ca orice astfel de mecanism alternativ de plata a dobanzilor/dividendelor sa permita institutiei de credit pastrarea resurselor financiare.

    (2) Banca Nationala a Romaniei va reglementa conditiile specifice de derulare a mecanismelor alternative de plata a dobanzilor sau dividendelor.

    1.3. Componenta fondurilor proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste

    ART. 12

    Fondurile proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste cuprind elementele prevazute la art. 4 si la art. 6 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit.

    ART. 13

    Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 ale unei retele cooperatiste se vor deduce urmatoarele elemente:

    a) elementele prevazute la art. 5, inregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit, cu exceptia celor prevazute la lit. b);

    b) sumele reprezentand contravaloarea partilor sociale care urmeaza sa fie restituite de cooperativele de credit din retea in cazurile de incetare a calitatii de membru cooperator. Sumele vor fi deduse incepand cu data hotararii consiliului de administratie cu privire la incetarea calitatii de membru cooperator.

    1.4. Cerinte privind nivelul minim al capitalului initial

    ART. 14

    (1) Capitalul initial al institutiilor de credit este constituit din suma elementelor mentionate la art. 4 lit. a) si b), din care se deduc valorile prevazute la art. 5 lit. a), d) si e).

    (2) Capitalul initial al unei case centrale este constituit din suma elementelor mentionate la art. 4 lit. a) si b), din care se deduc valorile prevazute la art. 5 lit. a) – e).

    (3) Bancile, persoane juridice romane, trebuie sa dispuna la momentul autorizarii de un nivel al capitalului initial de minimum 37 milioane lei.

    (4) Bancile de credit ipotecar trebuie sa dispuna la momentul autorizarii de un nivel al capitalului initial de minimum 25 milioane lei.

    (5) Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ trebuie sa dispuna la momentul autorizarii de un nivel al capitalului initial de minimum 25 milioane lei.

    (6) Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa dispuna la momentul autorizarii de un nivel al capitalului initial de minimum 12 milioane lei.

    (7) Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte vor mentine permanent capitalul initial cel putin la nivelul minim aplicabil stabilit prin prezentul regulament, conform alin. (3) – (6), dupa caz.

    (8) Nivelul minim al capitalului initial si, respectiv, cel al fondurilor proprii ale unei case centrale se stabilesc la echivalentul in lei a 5 milioane euro.

    (9) Limita minima a fondurilor proprii ale unei cooperative de credit se stabileste la 300 mii lei.

    (10) Nivelul minim al capitalului agregat si, respectiv, cel al fondurilor proprii ale unei retele cooperatiste se stabileste la echivalentul in lei a 10 milioane euro. Capitalul agregat al unei retele este reprezentat de fondurile proprii de nivel 1, asa cum sunt acestea stabilite la art. 12 si 13.

    SECTIUNEA a 2-a

    2.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 2

    ART. 15

    (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:

    a) Fonduri proprii de nivel 2 de baza;

    b) Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.

    (2) Fondurile proprii de nivel 2 de baza se compun din:

    a) rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale, ajustate cu obligatiile fiscale aferente, previzibile la data calcularii fondurilor proprii;

    b) alte elemente care indeplinesc conditiile prevazute la art. 17 alin. (1), inclusiv elementele prevazute la art. 17 alin. (3);

    c) titlurile pe durata nedeterminata si alte instrumente de aceeasi natura care indeplinesc, cumulativ, conditiile prevazute la art. 18. Acestora li se pot adauga, fiind asimilate lor, actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele prevazute la alin. (3).

    (3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din actiunile preferentiale cumulative pe durata determinata si capitalul sub forma de imprumut subordonat, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 19.

    (4) Pentru determinarea fondurilor proprii de nivel 2 se vor lua in considerare elementele deductibile din acest nivel al fondurilor proprii, stabilite in conformitate cu prevederile art. 26.

    2.2. Elemente specifice componentei fondurilor proprii de nivel 2 la nivel de retea cooperatista si la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit

    ART. 16

    (1) La determinarea fondurilor proprii de nivel 2 ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste nu se vor lua in considerare sumele provenite din elemente de natura celor prevazute la art. 15 alin. (2) lit. c) si alin. (3) inregistrate de o organizatie cooperatista de credit din cadrul unei retele cooperatiste fata de ceilalti membri ai retelei.

    (2) In vederea determinarii fondurilor proprii de nivel 2 de baza la nivelul casei centrale si al retelelor cooperatiste, se va lua in considerare, in plus fata de elementele prevazute la art. 15 alin. (2), rezerva mutuala de garantare, constituita la nivelul casei centrale.

    2.3. Conditii privind elementele de fonduri proprii de nivel 2 de baza

    ART. 17

    (1) Cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei, pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 de baza alte elemente, cu conditia ca, indiferent de semnificatia lor juridica sau contabila, acestea sa aiba urmatoarele caracteristici:

    a) sa fie la dispozitia institutiei de credit fara restrictii pentru acoperirea riscurilor specifice activitatii bancare, atunci cand pierderile sau minusurile de valoare nu au fost inca identificate;

    b) sa se regaseasca in evidenta contabila interna;

    c) nivelul lor sa fie stabilit de conducerea institutiei de credit, verificat de auditori independenti, comunicat Bancii Nationale a Romaniei si supus supravegherii acesteia.

    (2) In categoria elementelor prevazute la alin. (1) pot fi incluse, in particular, subventiile publice sau private nerambursabile.

    (3) In cazul institutiilor de credit care utilizeaza abordarea bazata pe modele interne de rating pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor, valorile pozitive rezultate din calculul efectuat potrivit art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi acceptate, in limita de 0,6% din valorile ponderate la risc ale expunerilor calculate potrivit acestei abordari, ca alte elemente componente ale fondurilor proprii de nivel 2 de baza prevazute la art. 15 alin. (2) lit. b). In acest scop, valorile ponderate la risc ale expunerilor nu includ valorile expunerilor calculate pentru pozitiile din securitizare carora le-a fost atribuita ponderea de risc de 1250%.

    ART. 18

    Elementele prevazute la art. 15 alin. (2) lit. c) pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 de baza daca, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, sunt indeplinite conditiile generale de respectare a caracterului subordonat prevazute la art. 20, precum si urmatoarele cerinte specifice:

    a) rambursarea nu se poate efectua la initiativa detinatorului sau fara aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Aceste conditii trebuie indeplinite si in cazul rascumpararii titlurilor de catre institutia de credit sau de catre filialele sale in vederea anularii lor. Rambursarea nu poate fi solicitata de institutia de credit in primii 5 ani de la data includerii sumelor respective in fondurile proprii. Ulterior acestui interval, Banca Nationala a Romaniei accepta rambursarea doar daca este incredintata ca, ulterior rambursarii, atat situatia solvabilitatii, cat si nivelul si structura fondurilor proprii ale institutiei de credit raman adecvate, cel putin pe o perioada de 2 ani;

    b) contractul de emisiune trebuie sa asigure ca institutia de credit are optiunea de a amana plata dobanzii aferente;

    c) creantele creditorului asupra institutiei de credit trebuie sa fie in totalitate subordonate creantelor tuturor celorlalti creditori nesubordonati;

    d) prospectul de emisiune al titlurilor trebuie sa specifice faptul ca principalul si dobanda neplatite aferente sunt la dispozitia institutiei de credit pentru acoperirea pierderilor, in conditii de asigurare a continuitatii activitatii;

    e) numai sumele integral platite sunt luate in considerare.

    ART. 19

    (1) Actiunile preferentiale cumulative pe durata determinata si capitalul sub forma de imprumut subordonat prevazute la art. 15 alin. (3) pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar numai daca, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, obligatiile contractuale ferme asigura ca, in cazul falimentului sau lichidarii institutiei de credit, acestea au un rang inferior in raport cu creantele tuturor celorlalti creditori si ca nu vor fi rambursate decat dupa ce toate celelalte datorii nerambursate la acea data au fost achitate. In acest sens prevederile contractuale trebuie sa indeplineasca conditiile generale referitoare la datoria subordonata mentionate la art. 20.

    (2) Elementele prevazute la art. 15 alin. (3) trebuie sa indeplineasca, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, cumulativ, in plus fata de conditiile mentionate la alin. (1), urmatoarele cerinte:

    a) numai sumele integral platite pot fi luate in considerare;

    b) scadenta initiala sa fie de cel putin 5 ani, dupa care pot fi rambursate;

    c) suma totala luata in considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie sa fie redusa gradual incepand cu cel putin 5 ani inaintea scadentei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale egale, astfel incat pentru raportarile aferente ultimului semestru inaintea scadentei finale imprumutul sa nu mai fie luat in considerare;

    d) contractul de credit sa nu includa clauze care sa conduca, in circumstante specificate in acesta, altele decat lichidarea institutiei de credit, la rambursarea anticipata a datoriei inainte de data convenita a scadentei.

    (3) Pentru scopurile lit. b) a alin. (2), in cazul imprumuturilor a caror scadenta nu este fixata, rambursarea este conditionata de efectuarea notificarii catre Banca Nationala a Romaniei, cu cel putin 5 ani inainte de data rambursarii, exceptand situatiile in care capitalul sub forma de imprumut subordonat nu mai este inclus in calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar.

    (4) Banca Nationala a Romaniei poate aproba rambursarea anticipata a imprumuturilor a caror scadenta nu este fixata, doar ulterior expirarii perioadei de 5 ani de la data emiterii, in conditiile in care solicitarea este facuta la initiativa emitentului si, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit imprumutate ramane adecvat, cel putin pe o perioada de doi ani.

    ART. 20

    (1) Toate formele de datorie subordonata prevazute la art. 18 si 19 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale pentru a putea fi incluse in fondurile proprii de nivel 2:

    a) subordonarea trebuie sa fie efectiva;

    b) contractul nu trebuie sa contina clauze care pot conduce la rambursarea anticipata a datoriei sau la cresterea costurilor initiale ale datoriei. Aceasta insa nu trebuie sa prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu, in cazuri de neindeplinire culpabila a obligatiilor contractuale. Doar in cadrul procedurilor de realizare a creantelor, mentionate la alin. (2) lit. c), se pot pretinde despagubiri suplimentare, care se vor incasa odata cu creanta principala, in urma tuturor celorlalte creante.

    (2) In sensul celor prevazute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie sa asigure ca:

    a) creantele creditorului subordonat au rang inferior fata de toti creditorii nesubordonati. In caz de lichidare a institutiei de credit, creditorii subordonati nu trebuie sa poata primi sau retine orice sume sau active pana cand toti creditorii nesubordonati au fost platiti sau despagubiti in intregime;

    b) creditorii renunta la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datoreaza institutiei de credit cu sumele subordonate datorate lor de catre institutia de credit;

    c) singurele situatii care pot fi admise in contract drept cazuri de neindeplinire culpabila a obligatiilor de catre debitor (cazuri de culpa) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobanda, pe perioada derularii contractului si principalul, la scadenta) si, respectiv, falimentul imprumutatului. In aceste situatii, creditorul nu trebuie sa aiba la dispozitie alte mijloace de realizare a creantei sale in afara posibilitatii de a solicita falimentul debitorului sau de a-si realiza drepturile intr-o procedura de lichidare a acestuia din urma.

    (3) In sensul celor prevazute la alin. (1) lit. b), prevederile contractuale nu trebuie sa contina:

    a) clauza de declarare simultana a exigibilitatii obligatiilor ca urmare a neindeplinirii culpabile a uneia dintre ele (“cross default”) – clauza conform careia obligatiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neindeplinite din culpa debitorului daca oricare alt imprumut al acestuia intra in stare de nerambursare;

    b) clauza de gaj negativ – clauza potrivit careia constituie caz de culpa constituirea de garantii de catre institutia de credit debitoare asupra oricaruia dintre activele sale pentru obligatiuni, titluri sau alte datorii.

    SECTIUNEA a 3-a

    Fondurile proprii totale

    ART. 21

    (1) Sumele aferente elementelor incluse in fondurile proprii, prevazute la art. 4, art. 6 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. a) si art. 16 alin. (2) trebuie sa fie la dispozitia institutiei de credit pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, in vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de indata ce acestea apar.

    (2) La momentul calcularii sumelor prevazute la alin. (1), acestea trebuie sa fie nete de orice obligatie fiscala, previzibila in momentul respectiv, sau sa fie ajustate corespunzator in masura in care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul pana la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.

    ART. 22

    Institutiile de credit publice (cu capital de stat) nu includ in fondurile proprii garantiile pe care administratiile centrale sau autoritatile locale le acorda acestor institutii.

    ART. 23

    Elementele care prin continutul economic sau contabil nu respecta principiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca componentele fondurilor proprii, statuate prin prezentul regulament, nu vor fi luate in considerare la determinarea fondurilor proprii la nivel individual.

    ART. 24

    (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevazute la art. 15 si 16, sunt supuse urmatoarelor limite:

    a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depasi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

    b) totalul valorii actiunilor preferentiale cumulative pe durata determinata si al capitalului sub forma de imprumut subordonat, prevazute la art. 15 alin. (3), ce poate fi luat in considerare la calculul fondurilor proprii nu poate depasi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1).

    (2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), totalul elementelor prevazute la art. 4 lit. c) este supus urmatoarelor limite:

    a) valoarea totala a instrumentelor care, prin contract, trebuie sa fie convertite in timpul situatiilor de urgenta si care, la initiativa Bancii Nationale a Romaniei, pot fi convertite in orice moment, pe baza analizei situatiei financiare si a solvabilitatii institutiei de credit emitente, in elemente prevazute la art. 4 lit. a), in limita unui numar maxim de astfel de instrumente, nu poate depasi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculata potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

    b) in situatia in care valoarea instrumentelor mentionata la lit. a) nu atinge limita prevazuta la aceasta litera, in cadrul respectivei limite, toate celelalte instrumente nu pot depasi 35% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculata potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

    c) in cadrul limitelor prevazute la lit. a) si b), instrumentele emise pe durata determinata si instrumentele ale caror prevederi stipuleaza un stimulent de rascumparare nu pot depasi 15% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculata potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1);

    d) valoarea elementelor ce excedeaza limitelor prevazute la lit. a) – c) este supusa limitarii prevazute in cadrul alin. (1).

    (3) Banca Nationala a Romaniei poate aproba, in situatii de urgenta, la cererea institutiei de credit, depasirea temporara a limitelor prevazute la alin. (1) si (2).

    ART. 25

    (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, urmatoarele elemente vor fi deduse, jumatate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1), si jumatate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 15 si 16, dupa aplicarea limitelor prevazute la art. 24 alin. (1):

    a) valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute in alte institutii de credit sau financiare care depasesc 10% din capitalul social al acestora;

    b) creantele si instrumentele subordonate, de tipul celor prevazute de art. 15 alin. (2) lit. c) si alin. (3), pe care o institutie de credit le inregistreaza fata de institutii de credit sau institutii financiare in capitalul carora inregistreaza detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depasesc 10% din capitalul social al acestora;

    c) partea din valoarea totala a detinerilor de actiuni si alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor institutii de credit sau institutii financiare, a creantelor si a instrumentelor subordonate de tipul celor prevazute de art. 15 alin. (2) lit. c) si alin. (3), pe care o institutie de credit le inregistreaza fata de institutii de credit sau institutii financiare, altele decat cele prevazute la lit. a) si lit. b), parte ce depaseste 10% din nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit determinat inaintea deducerii elementelor prevazute in prezentul alineat la lit. a) – e);

    d) participatiile pe care o institutie de credit le detine in societati de asigurare, societati de reasigurare, societati holding de asigurare;

    e) instrumentele de tipul celor prevazute la art. 15 alin. (2) lit. c) si art. 15 alin. (3) pe care o institutie de credit le detine in societati de asigurare, societati de reasigurare, societati holding de asigurare in care o institutie de credit detine o participatie;

    f) in cazul institutiilor de credit care utilizeaza abordarea bazata pe modele interne de rating pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor, valorile negative rezultate din calculul efectuat potrivit art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si valorile pierderii asteptate calculate potrivit art. 61 si art. 62 din cadrul aceluiasi regulament;

    g) valorile expunerilor aferente pozitiilor din securitizare care primesc o pondere de risc de 1250% in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/16/2010, cu exceptia cazurilor in care au fost luate in considerare la calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor in vederea determinarii cerintelor de capital potrivit art. 126 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum se mentioneaza in cadrul aceluiasi regulament;

    h) alte elemente deductibile stabilite in conformitate cu prevederile art. 26 din prezentul regulament.

    (2) In vederea determinarii fondurilor proprii totale ale cooperativelor de credit, participatiile acestora la casa centrala se vor deduce jumatate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 si art. 6 alin. (1), si jumatate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 15 si art. 16, dupa aplicarea limitelor prevazute la art. 24 alin. (1).

    (3) In situatia in care jumatate din valoarea elementelor deductibile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, alin. (2) depaseste nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 15 si art. 16, suma aflata in exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 4, 5 si art. 6 alin. (1).

    ART. 26

    Banca Nationala a Romaniei poate sa stabileasca prin reglementari cu caracter prudential si alte elemente deductibile la calculul fondurilor proprii.

    ART. 27

    Pentru scopurile aplicarii cerintelor prudentiale in domeniul expunerilor mari si al participatiilor calificate in afara sectorului financiar, prevederile prezentului regulament vor fi citite fara a se lua in considerare elementele prevazute la art. 17 alin. (3) si la art. 25 alin. (1) lit. f) si lit. g).

    ART. 28

    Institutiile emitente de moneda electronica ce desfasoara activitatea de emitere de moneda electronica de mai putin de 6 luni, inclusiv de la data efectuarii primei operatiuni de emitere de moneda electronica, vor mentine in permanenta fondurile proprii la un nivel cel putin egal cu cea mai mare dintre urmatoarele valori:

    a) 2% din valoarea obligatiilor financiare curente aferente monedei electronice emise; si

    b) 2% din valoarea totala a obligatiilor financiare aferente monedei electronice, estimata a fi emisa in primele 6 luni de activitate, potrivit datelor din studiul de fezabilitate in baza caruia a fost obtinuta autorizatia de functionare.

    CAPITOLUL III

    Fondurile proprii la nivel consolidat

    ART. 29

    (1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua in considerare valorile consolidate ale elementelor ce intra in calculul fondurilor proprii la nivel individual potrivit Capitolului II, valori determinate prin aplicarea prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si firmelor de investitii, cu modificarile ulterioare.

    (2) In vederea determinarii fondurilor proprii la nivel consolidat, prin aplicarea IFRS, in cadrul rezervelor se includ orice castiguri sau pierderi amanate sau nerealizate.

    (3) La determinarea fondurilor proprii pe baza consolidata urmatoarele elemente, atunci cand sunt sume creditoare, pot fi considerate rezerve consolidate si pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 1:

    a) interesul minoritar, reprezentand partea ce revine actionarilor minoritari din rezultatele nete pozitive si activele nete ale unei filiale, in cazul utilizarii metodei integrarii globale. Orice instrumente prevazute la art. 4 lit. c), care dau nastere unor interese minoritare trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in cadrul sectiunii 1.2 “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, precum si pe cele mentionate la art. 18 lit. a), lit. c) – e), art. 20 si 24 din prezentul regulament;

    b) diferentele de curs valutar favorabile, rezultate din conversia rezultatelor si pozitiilor financiare ale operatiunilor din strainatate, clasificate ca o componenta separata a capitalurilor proprii.

    (4) In conditiile aplicarii art. 30 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006, cu modificarile ulterioare, la determinarea fondurilor proprii pe baza consolidata, pe langa elementele mentionate la alin. (3), urmatoarele elemente, atunci cand sunt sume creditoare, pot fi considerate rezerve consolidate si pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 1:

    a) diferentele rezultate din prima consolidare prevazute la pct. 32, 33, 51 si 52 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005*);

    b) orice diferenta rezultata din includerea anumitor interese de participare in conformitate cu metoda descrisa la pct. 59 – 64 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005.*)

    (5) La determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat, din valoarea obtinuta prin aplicarea alin. (1) si alin. (2) se deduc elementele prevazute la alin. (3) si alin. (4), dupa caz, atunci cand acestea sunt sume debitoare. De asemenea, se deduce orice fond comercial pozitiv dobandit in contextul unei combinari de intreprinderi.

————

    *) Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.175 din 27 decembrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 3 martie 2011.

    ART. 30

    (1) Valoarea fondurilor proprii determinata potrivit art. 29 alin. (1) – (3) si (5) prin aplicarea IFRS este ajustata potrivit urmatoarelor filtre:

    a) castigurile si pierderile nerealizate, recunoscute in capitalurile proprii potrivit IFRS, ca urmare a unei operatiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1.

    In cazul in care elementele acoperite sunt active incluse in categoria “activelor financiare disponibile pentru vanzare”, asupra castigurilor si pierderilor nerealizate, recunoscute in capitalurile proprii potrivit IFRS, ca urmare a unei operatiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie, se aplica o ajustare similara cu cea aplicata diferentelor din evaluarea la valoarea justa a activelor respective, inregistrate in capitalurile proprii potrivit IFRS, conform alin. (2);

    b) castigurile si pierderile aferente evaluarii datoriilor la valoarea justa determinate de modificarea calitatii de credit asociata institutiei de credit trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1;

    c) instrumentele financiare emise sunt incluse in fondurile proprii, indiferent de modul de clasificare stabilit potrivit IFRS, la valoarea care rezulta fara separarea componentei de datorie si cea de capitaluri proprii, in conditiile in care aceste instrumente respecta conditiile relevante pentru a fi considerate fonduri proprii de nivel 1 si 2.

    Cresterea capitalurilor proprii determinata de inregistrarea in cadrul acestora a instrumentelor financiare derivate pe propriile actiuni trebuie exclusa din fondurile proprii.

    Scaderea capitalurilor proprii determinata de inregistrarea in cadrul acestora a instrumentelor financiare derivate pe propriile actiuni nu este ajustata;

    d) castigurile nerealizate, nete de impozit, aferente evaluarii investitiilor imobiliare si imobilizarilor corporale rezultate din aplicarea modelului valorii juste, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, element cu element, la valoarea neta de impozit si incluse, element cu element, inainte de impozitare, in fondurile proprii de nivel 2 de baza, in proportie de 45%. Pierderile nerealizate, nete de impozit, nu sunt ajustate.

    (2) Diferentele rezultate din evaluarea la valoarea justa a activelor financiare din categoria “active financiare disponibile pentru vanzare”, inregistrate in capitalurile proprii potrivit IFRS, sunt ajustate astfel:

    a) Pentru fiecare instrument de capitaluri proprii, castigurile nerealizate, nete de impozit, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1 si incluse, inainte de impozitare, in fondurile proprii de nivel 2 de baza, in proportie de 45%. Pierderile nerealizate, nete de impozit, inregistrate in capitalurile proprii potrivit IFRS, nu sunt ajustate;

    b) Castigurile si pierderile nerealizate aferente altor instrumente financiare, incluzand instrumentele de datorie sau creditele si creantele, trebuie excluse din fondurile proprii de nivel 1, la valoarea neta de impozit;

    c) Pierderile de valoare inregistrate in contul de profit si pierdere, ca urmare a deprecierii aferente “activelor financiare disponibile pentru vanzare”, nu sunt ajustate.

    ART. 31

    Elementele care prin continutul economic sau contabil nu respecta principiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca componentele fondurilor proprii, statuate prin prezentul regulament, nu vor fi luate in considerare la determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat.

    ART. 32

    Obligatia de determinare a fondurilor proprii la nivel consolidat revine institutiilor de credit, persoane juridice romane, care fac obiectul supravegherii pe baza consolidata si sub-consolidata de catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006, cu modificarile ulterioare.

    CAPITOLUL IV

    Dispozitii privind raportarea fondurilor proprii

    ART. 33

    (1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 alin. (1) raporteaza lunar nivelul si componenta fondurilor proprii la nivel individual, potrivit prevederilor prezentului regulament, pe baza datelor inscrise in evidenta contabila si a datelor calculate extracontabil.

    (2) Institutiile de credit prevazute la art. 1 alin. (1) raporteaza semestrial nivelul si componenta fondurilor proprii la nivel consolidat, potrivit prevederilor prezentului regulament, pe baza datelor inscrise in evidenta contabila si a datelor calculate extracontabil.

    ART. 34

    Pentru toti indicatorii de prudenta bancara a caror determinare se face in functie de fondurile proprii, institutiile de credit sunt obligate sa utilizeze nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori sau pentru perioada de raportare imediat anterioara perioadei de raportare a respectivilor indicatori (in cazul unor perioade de raportare diferite).

    ART. 35

    Institutiile de credit trebuie sa poata dovedi in orice moment Bancii Nationale a Romaniei indeplinirea cerintelor prevazute de prezentul regulament.

    CAPITOLUL V

    Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 36

    Nerespectarea dispozitiilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226, 227, 229, precum si la art. 284 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 37

    Pe perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentului regulament prevazuta la art. 40 si 31 martie 2007 masurile si sanctiunile prevazute la art. 36 nu se vor aplica in cazul in care indicatorii de prudenta bancara determinati pe baza fondurilor proprii calculate potrivit prezentului regulament nu se incadreaza in limitele prevazute de alte reglementari prudentiale aplicabile.

    ART. 38

    (1) Institutiile de credit care pana la data de 31 decembrie 2010 nu se conformeaza limitelor stabilite la art. 24 alin. (2) vor elabora strategii si procese cu privire la masurile necesare rezolvarii acestei situatii inainte de termenele stabilite la art. 39.

    (2) Masurile prevazute la alin. (1) se verifica si se evalueaza in temeiul art. 166 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 39

    Pentru instrumentele care pana la data de 31 decembrie 2010 au fost considerate, in conformitate cu reglementarile nationale, a fi echivalente cu elementele mentionate la art. 4 lit. a), lit. b) si la art. 6 alin. (1), insa nu intra sub incidenta prevederilor art. 4 lit. a) sau nu intrunesc cerintele stabilite in cadrul sectiunii 1.2 “Cerinte privind instrumentele de capital hibride”, se va aprecia ca acestea intra sub incidenta art. 4 lit. c) pana la data de 31 decembrie 2040, sub rezerva urmatoarelor limitari:

    a) pana la 20% din fondurile proprii de nivel 1, intre 10 si 20 de ani dupa 31 decembrie 2010;

    b) pana la 10% din fondurile proprii de nivel 1, intre 20 si 30 de ani dupa 31 decembrie 2010.

    ART. 40

    Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

    ART. 41

    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2003 privind supravegherea pe baza individuala si consolidata a fondurilor proprii, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 10 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 10 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                     *

    Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 (10), art. 9 paragraful 1 teza 2, art. 57 teza (1) lit. a) – b), lit. d), lit. f), lit. h), art. 57 tezele (2) – (4), art. 58 – 61, art. 63, art. 64 paragrafele (2) – (4), art. 65 – 67 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006, precum si prevederile art. 4 paragraful (3) din Directiva 2000/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 275 din 27 octombrie 2000.

    NOTA:

    Reproducem mai jos art. II din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/146/2007, care nu a fost inclus in prezenta forma republicata, precum si mentiunea de transpunere din finalul Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/18/2010, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/75/2010:

    “ART. II

    Pentru imprumuturile subordonate care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se afla cu mai putin de 5 ani inaintea scadentei, pana la finele semestrului curent aferent derularii respectivului imprumut, in curs la data prezentei modificari, institutiile de credit aplica metodologia prevazuta de art. 16*) alin. (2) lit. c) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, in vigoare inainte de modificarea adusa prin prezentul regulament**).

    Sumei ramase de amortizat la sfarsitul respectivului semestru ii va fi aplicabila noua metodologie, asa cum este aceasta stabilita prin art. I pct. 3***), incepand cu prima raportare a urmatorului semestru.”

————

    *) Art. 16 a devenit in forma republicata art. 19.

    **) Potrivit art. III din Regulamentul BNR-CNVM nr. 10/12/2007, acesta a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv la 19 decembrie 2007, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2008.

    ***) Art. I pct. 3 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 10/12/2007 a modificat art. 16 alin. (2) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, care a devenit prin republicare art. 19 alin. (2) lit. c).

                                      *

     “Prezentul regulament transpune prevederile articolului 1, paragrafele 7 – 12, paragraful 37, primul si al doilea subparagraf, din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2007/64/CE in ceea ce priveste bancile afiliate institutiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementarile privind supravegherea, precum si gestionarea crizelor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close