Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 21/2009

In M. Of. nr. 316 din 9 mai 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1 alineatul (2), dupa punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iii^1), cu urmatorul cuprins:

    “(iii^1) conditiile privind desfasurarea activitatii de creditare;”.

    2. La articolul 15, literele b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “b) planul de afaceri, cuprinzand estimarile situatiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care sa demonstreze ca solicitantul este capabil sa angajeze sistemele, resursele si procedurile adecvate si proportionale cu natura si intinderea activitatii vizate, dupa caz, ultima situatie financiara anuala si cea mai recenta situatie financiara, depuse la organele competente, precum si estimarile necesarului si ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie sa se bazeze pe date plauzibile si sa demonstreze inclusiv fezabilitatea proiectului;

    ………………………………………………………………..

    h) lista actionarilor semnificativi si marimea participatiilor detinute de fiecare dintre acestia si, potrivit art. 8 alin. (2), documentatia prevazuta la art. 18;”.

    3. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Necesarul fondurilor proprii al unei institutii de plata calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decat maximul dintre valoarea obtinuta prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) si 80% din media aritmetica simpla calculata pe baza necesarului fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exercitii financiare.”

    4. La articolul 37, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In situatia in care institutia de plata nu a implinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetica a necesarului fondurilor proprii prevazuta la art. 36 alin. (3) se calculeaza raportat la anii financiari impliniti.”

    5. Dupa capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV^1 “Conditii privind desfasurarea activitatii de creditare”, cuprinzand articolele 52^1 si 52^2, cu urmatorul cuprins:

    “CAPITOLUL IV^1

    Conditii privind desfasurarea activitatii de creditare

    ART. 52^1

    (1) Institutiile de plata care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare trebuie sa aplice reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniul limitarii riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.

    (2) In cazul institutiilor de plata care desfasoara si activitatea de creditare prevazuta la art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul activitatii supuse cerintei de la alin. (1) se determina prin cumularea activitatii de creditare legate de serviciile de plata cu cea realizata cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 52^2

    (1) In aplicarea art. 52^1 alin. (1), prin nivel semnificativ al activitatii de creditare se intelege indeplinirea cumulativa a limitelor aferente celor doua criterii prevazute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestriala succesive.

    (2) Limitele prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

    a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii si surselor imprumutate pe baza contractelor de imprumut/finantare existente in sold sa fie de minimum 50.000.000 lei;

    b) nivelul cumulat al creditelor/finantarilor acordate si angajamentelor asumate existente in sold, determinate conform art. 52^1 alin. (2), sa fie de minimum 25.000.000 lei.

    (3) Se considera ca institutiile de plata nu mai inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare in cazul in care pentru o perioada care cuprinde 3 raportari trimestriale succesive nu mai indeplinesc cel putin una dintre limitele aferente criteriilor prevazute la alin. (2).”

    6. La articolul 54, dupa primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

    “(2) Institutiile de plata pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la institutii de credit autorizate sa desfasoare activitate intr-un stat membru.”

    7. La articolul 84, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Institutiile de plata raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere necesarul de fonduri proprii in termenul prevazut pentru depunerea la Banca Nationala a Romaniei a situatiilor financiare anuale.”

    8. Dupa articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 86^1

    (1) Institutiile de plata care desfasoara activitate de creditare raporteaza trimestrial Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere situatia privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevazute la art. 52^2 alin. (2), prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 5^1.

    (2) Institutiile de plata care desfasoara activitate de creditare si care nu au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii conform reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei vor avea in vedere la calcularea si raportarea trimestriala la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere conturile corespunzatoare in care sunt inregistrate capitalurile proprii si sursele imprumutate pe baza contractelor de imprumut/finantare, respectiv creditele/finantarile acordate si angajamentele asumate cuprinse in planul de conturi prevazut de reglementarile contabile aplicabile acestor entitati.”

    9. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 87

    (1) In aplicarea art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de plata raporteaza anual informatiile contabile reprezentand elemente de bilant si cont de profit si pierdere referitoare la serviciile de plata, in termenul prevazut pentru depunerea la Banca Nationala a Romaniei a situatiilor financiare anuale.”

    10. La anexa nr. 5 “Formular de calcul si raportare a fondurilor proprii”, la randul nr. 1.2.1.2 textul din coloana “Referinte legale si comentarii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 43 alin. (2) lit. b) din regulament”.

    11. La anexa nr. 5 “Formular de calcul si raportare a fondurilor proprii”, la randul nr. 1.2.1.3 textul din coloana “Referinte legale si comentarii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Art. 43 alin. (2) lit. c) din regulament.

    A se vedea art. 45 si 47 din regulament.”

    12. Dupa anexa nr. 5 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5^1 “Situatie privind activitatea de creditare”, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

    13. La anexa nr. 6, formularul 2 “Contul de profit si pierdere”, textul din coloana “Denumirea indicatorului”, cod pozitie 020, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “- Venituri din dobanzi, din care:”.

    14. La anexa nr. 6, formularul 2 “Contul de profit si pierdere”, textul din coloana “Denumirea indicatorului”, cod pozitie 030, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “- Venituri din comisioane, din care:”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close