Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

In M. Of. nr. 316 din 9 mai 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare straine, cu exceptia celor ce se incadreaza in prevederile titlului I cap. IV sectiunea a 2-a <<Institutiile financiare din alte state membre>> din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in Registrul general deschis la Banca Nationala a Romaniei, precum si institutiilor de plata persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata si reglementeaza:

    a) in cazul institutiilor de credit:

    – clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

    – clasificarea creditelor acordate altor institutii de credit si a plasamentelor constituite la acestea;

    – determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;

    – constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

    b) in cazul institutiilor financiare nebancare:

    – clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

    – determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

    – constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;

    c) in cazul institutiilor de plata:

    – clasificarea creditelor legate de serviciile de plata, acordate debitorilor din afara sectorului institutiilor de credit;

    – determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;

    – constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.”

    2. La articolul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:

    “b^1) institutii de plata – entitati definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

    3. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) imprumutatori – institutiile de credit, institutiile financiare nebancare si institutiile de plata carora li se aplica prezentul regulament;”.

    4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 2^1

    Institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si care nu conduc contabilitatea conform reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei vor avea in vedere conturile corespunzatoare cuprinse in planul de conturi prevazut de reglementarile contabile aplicabile acestor entitati, in care sunt inregistrate elementele prevazute in anexa nr. 1.”

    5. La articolul 3, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(4) Normele interne prevazute la alin. (1) se aproba, in cazul institutiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora, iar in cazul institutiilor de plata vor fi insusite de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, in intelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (5) Normele interne ale institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special si ale institutiilor de plata care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare in intelesul Regulamentului nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere.”

    6. La articolul 18 punctul 1 subpunctul 1.2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) in cazul institutiilor financiare nebancare si al institutiilor de plata:

    – serviciul datoriei;

    – initierea de proceduri judiciare.

    Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevazuta in tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;”.

    7. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In cazul institutiilor de plata forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitatile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) sunt cele stabilite pentru institutiile financiare nebancare prin ordinul prevazut la alin. (2).”

    8. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 29

    Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute, dupa caz, la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    9. In anexa nr. 3, denumirea tabelului nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Tabelul nr. 2 – Criterii de incadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, inregistrate de institutiile financiare nebancare si institutiile de plata fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close