Organizarea si functionarea DLAF

In M. Of. nr. 331 din 12 mai 2011 a fost publicata Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF.

Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    Departamentul pentru lupta antifrauda – DLAF, denumit in continuare Departament, se organizeaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

    ART. 2

    (1) Departamentul asigura, sprijina si coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

    (2) Departamentul este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda – OLAF din cadrul Comisiei Europene.

    (3) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, Departamentul actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala, independent de alte autoritati si institutii publice.

    ART. 3

    In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) fonduri europene – sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei;

    b) resurse proprii – sume prevazute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunitatilor Europene, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007.

    CAPITOLUL II

    Organizarea si conducerea Departamentului

    ART. 4

    (1) Departamentul este condus de un sef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioada de 5 ani, ordonator tertiar de credite.

    (2) Seful Departamentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

    a) sa aiba o experienta profesionala de cel putin 5 ani in domenii de activitate ce intra in sfera competentelor Departamentului;

    b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice, in perioada mandatului;

    c) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar;

    d) sa nu fie membru al vreunui partid politic in perioada exercitarii mandatului.

    (3) Mandatul sefului Departamentului inceteaza:

    a) la expirarea duratei;

    b) prin demisie;

    c) prin deces;

    d) prin revocare, in cazul imposibilitatii de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 120 de zile consecutive sau in cazul trimiterii in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta.

    ART. 5

    (1) Seful Departamentului reprezinta Departamentul in raporturile cu autoritatile publice, institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.

    (2) Seful Departamentului nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfasurarea controalelor ori la intocmirea si valorificarea actelor de control.

    (3) Seful Departamentului participa la sedintele Guvernului si ale consiliilor si grupurilor interministeriale atunci cand ordinea de zi priveste protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

    ART. 6

    (1) In exercitarea prerogativelor ce ii revin, seful Departamentului emite ordine si instructiuni.

    (2) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAPITOLUL III

    Competenta si atributiile Departamentului

    ART. 7

    In aplicarea art. 2, Departamentul indeplineste urmatoarele functii:

    a) functia de coordonare a luptei antifrauda, in scopul asigurarii unei protectii efective si echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    b) functia de control, in scopul identificarii de nereguli, fraude si alte activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    c) functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    d) functia de reprezentare, prin care se asigura participarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare sau schimb de informatii, in materia protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

    ART. 8

    In realizarea functiilor sale, Departamentul indeplineste urmatoarele atributii principale:

    a) asigura si faciliteaza cooperarea intre institutiile nationale implicate in protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, intre acestea si Oficiul European de Lupta Antifrauda – OLAF si autoritatile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenta financiara din partea Uniunii Europene;

    b) efectueaza sau coordoneaza actiuni de control in vederea identificarii neregulilor, fraudelor si altor activitati ilicite in legatura cu gestionarea, obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a celor de cofinantare aferente, precum si a oricaror altor fonduri ce intra in sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a imprumuturilor si garantiilor acordate de Banca Europeana de Investitii;

    c) efectueaza sau coordoneaza actiuni de control in vederea identificarii neregulilor, fraudelor si altor activitati ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania prin diminuarea ilegala a resurselor proprii;

    d) culege, analizeaza si prelucreaza date si efectueaza cercetari statistice in domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    e) initiaza sau avizeaza proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    f) elaboreaza si coordoneaza programe de perfectionare profesionala si instruire in domeniul luptei antifrauda;

    g) solutioneaza cererile de asistenta administrativa, in calitate de unitate centrala, conform acordurilor de cooperare internationala, avand ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care Romania este parte;

    h) asigura, coordoneaza si monitorizeaza raportarea neregulilor intre institutiile nationale si Comisia Europeana in conformitate cu prevederile legislatiei europene.

    ART. 9

    (1) Departamentul primeste sesizarile Oficiului European de Lupta Antifrauda – OLAF sau ale altor surse ori se sesizeaza din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

    (2) Modul de solutionare a sesizarilor se aduce la cunostinta institutiei/persoanei care a formulat sesizarea.

    ART. 10

    (1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, in sensul art. 214 din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, in privinta aspectelor de natura infractionala care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

    (2) Departamentul poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze controale cu privire la respectarea dispozitiilor legale in materia protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene.

    ART. 11

    (1) In exercitarea functiei de control, Departamentul efectueaza investigatii administrative, controale la fata locului, analize si verificari documentare.

    (2) In cadrul desfasurarii actiunilor de control, in sensul atributiilor prevazute la art. 8 lit. b) si c):

    a) toate institutiile si autoritatile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice alta entitate, precum si persoanele fizice sunt obligate sa permita reprezentantilor Departamentului accesul in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice;

    b) Departamentul solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricaror altor entitati, precum si persoanelor fizice documentele si informatiile necesare intocmirii actului de control. In cazul existentei unei imposibilitati temporare motivate in furnizarea acestora, persoanele prevazute au obligatia ca in termen de 10 zile de la primirea solicitarii sa dea curs acesteia;

    c) reprezentantii Departamentului procedeaza la luarea de declaratii de la orice persoana care poate furniza date si informatii cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

    (3) Departamentul intocmeste acte de control care pot constitui mijloace de proba, in conditiile Codului de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Actele de control intocmite de Departament nu sunt acte sau operatiuni administrative in sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 12

    (1) In scopul clarificarii unor aspecte ce fac obiectul unei actiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sau institutiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competente in materie de control administrativ specializat sa efectueze verificari si controale in domeniul lor de activitate.

    (2) La intocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor si institutiilor prevazute la alin. (1).

    (3) La cererea Departamentului, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa acorde sprijin echipei de control in exercitarea atributiilor ce ii revin.

    ART. 13

    (1) In cazul identificarii de nereguli privind obtinerea sau utilizarea fondurilor europene, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, Departamentul transmite actul de control autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in materia raportarii neregulilor si recuperarii financiare, conform legii.

    (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a comunica, in termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum si actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

    ART. 14

    (1) In cazul identificarii de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort in vederea luarii masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor constatate si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.

    (2) Ministerele de resort informeaza Departamentul, in termen de 60 de zile, cu privire la masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control si, dupa caz, la sanctiunile dispuse.

    ART. 15

    (1) In cazul identificarii de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autoritatii responsabile pentru stabilirea si colectarea acestora.

    (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) informeaza Departamentul, in termen de 60 de zile, cu privire la masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate si, dupa caz, recuperarea sumelor datorate.

    ART. 16

    In cazul constatarii unor elemente de natura infractionala, Departamentul sesizeaza parchetul competent sa efectueze urmarirea penala si transmite actul de control in vederea recuperarii prejudiciului si tragerii la raspundere penala a persoanelor vinovate.

    ART. 17

    (1) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute la art. 8 lit. a) si d), toate autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in stabilirea, colectarea si controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligatia de a transmite Departamentului, in termen de 15 zile, datele si informatiile solicitate.

    (2) In scopul indeplinirii atributiei prevazute la art. 8 lit. g), autoritatile si institutiile competente au obligatia de a transmite Departamentului informatiile solicitate pentru solutionarea cererilor de asistenta administrativa, conform obligatiilor ce ii revin potrivit acordurilor de cooperare internationala avand ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care Romania este parte.

    CAPITOLUL IV

    Sanctiuni

    ART. 18

    Constituie contraventie refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispozitie, in termenul prevazut, documentele si informatiile necesare intocmirii actului de control, solicitate de catre reprezentantii Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b).

    ART. 19

    (1) Contraventia prevazuta la art. 18 se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

    (2) Constatarea contraventiei prevazute la art. 18 si aplicarea sanctiunii se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Departamentului.

    (3) Contraventiei prevazute la art. 18 ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL V

    Statutul functionarului public din cadrul Departamentului

    ART. 20

    (1) Personalul necesar desfasurarii activitatii Departamentului este alcatuit din functionari publici cu statut special si din personal contractual.

    (2) Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munca se aproba prin ordin al sefului Departamentului.

    ART. 21

    (1) Statutul special al functionarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atributiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania, in scopul indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

    (2) Functionarul din cadrul Departamentului indeplineste o functie de interes public, cu un statut special conferit de atributiile, raspunderile, complexitatea, riscurile si interdictiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum si din alte acte normative referitoare la organizarea si functionarea Departamentului.

    (3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2), in exercitarea atributiilor sale de serviciu, functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei ingradiri sau presiuni de orice natura si beneficiaza de stabilitate in functie.

    ART. 22

    (1) Dupa nivelul atributiilor exercitate, functiile publice specifice din cadrul Departamentului se impart in:

    A. Functii publice specifice de conducere:

    a) director;

    b) director adjunct;

    c) sef serviciu;

    d) sef birou.

    B. Functii publice specifice de executie:

    a) consilier;

    b) referent de specialitate;

    c) referent.

    (2) Functiile publice de executie sunt structurate pe gradele profesionale prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Vechimea in specialitatea studiilor necesara ocuparii functiilor publice de conducere sau de executie este cea prevazuta la art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Activitatea desfasurata de catre functionarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum si cea desfasurata de catre consilierii din cadrul acestuia, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, absolventi ai facultatilor cu profil juridic, constituie vechime in specialitate juridica.

    ART. 23

    (1) Recrutarea functionarilor publici cu statut special si ocuparea functiilor de conducere in cadrul Departamentului se fac prin concurs sau examen, dupa caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Organizarea si desfasurarea concursurilor sau examenelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin ordin al sefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, seful Departamentului poate stabili si alte conditii specifice, fara sa fie ingradite drepturile si libertatile cetatenesti si fara orice discriminare.

    (3) Promovarea in gradele profesionale prevazute la art. 22 se face in baza evaluarii anuale si a vechimii in specialitate.

    ART. 24

    Performanta profesionala individuala obtinuta in activitatea functionarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluata anual, in conformitate cu metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Departamentului.

    ART. 25

    (1) Drepturile si indatoririle functionarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Functionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis:

    a) sa faca parte din partide politice, organizatii carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice;

    b) sa isi exprime public opinia cu privire la actiunile de control in curs de desfasurare;

    c) sa dea consultatii entitatii supuse controlului;

    d) sa ofere consultanta in domeniul de activitate al Departamentului;

    e) sa permita folosirea functiilor pe care le indeplinesc in scop de reclama comerciala, publicitate sau propaganda de orice fel ori dobandire de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane;

    f) sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau europene, in relatiile cu reprezentantii altor state;

    g) sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

    (3) Functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului are urmatoarele obligatii specifice:

    a) in afara atributiilor specifice de serviciu, este obligat sa adopte o atitudine proactiva, inclusiv prin aducerea la cunostinta conducerii Departamentului a oricarei situatii, fapte sau imprejurari din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    b) sa se abtina de la orice act, fapta sau manifestare de natura sa aduca atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania;

    c) in afara atributiilor specifice de serviciu, functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului care face parte din echipe de coordonare a controalelor este obligat sa nu aduca atingere drepturilor personalului coordonat;

    d) sa pastreze caracterul confidential al informatiilor dobandite in exercitarea atributiilor profesionale pe o perioada de 3 ani de la incetarea raporturilor de serviciu;

    e) sa promoveze, in calitate de reprezentant al institutiei, o imagine favorabila tarii si Departamentului in cadrul oricaror activitati desfasurate in afara Romaniei, din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene;

    f) sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii-gazda, in cazul deplasarilor externe;

    g) in situatia in care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanti ai Oficiului European de Lupta Antifrauda – OLAF, sunt obligati sa acorde intregul sprijin pentru buna desfasurare a misiunii de control si sa se abtina de la a-si exprima opinia cu privire la calificarea juridica a constatarilor, daca acestea nu sunt insusite de seful Departamentului;

    h) sa se asigure ca rapoartele de nereguli si fraude transmise catre Oficiul European de Lupta Antifrauda – OLAF respecta cerintele prevazute in regulamentele Uniunii Europene in domeniu.

    ART. 26

    Prin ordin al sefului Departamentului se aproba Codul de conduita etica si profesionala a personalului.

    ART. 27

    Functionarii publici cu statut special raspund contraventional, civil si penal, in conditiile legii.

    CAPITOLUL VI

    Dispozitii finale

    ART. 28

    (1) Salarizarea personalului Departamentului se face in conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Structura organizatorica, atributiile personalului, numarul maxim de posturi si manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Departamentului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

    ART. 29

    Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenta si dotare tehnica, precum si de programe de pregatire specifica a personalului.

    ART. 30

    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul incadrat in cadrul Departamentului este preluat si reincadrat corespunzator functiilor din prezentul act normativ.

    ART. 31

    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu ale altor acte normative in vigoare aplicabile functionarului public.

    ART. 32

    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

    a) art. 6 – 13^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda – DLAF, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close