Organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

In M. Of. nr. 331 din 12 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog.

Din cuprins:

    ART. 1

    Agentia Nationala Antidrog, denumita in continuare Agentie, se organizeaza si functioneaza la nivel de directie, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, avand personalitate juridica.

    ART. 2

    (1) Agentia stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, politicile in domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri, precum si al asistentei integrate a consumatorilor, aplicate de catre institutiile cu atributii in domeniu.

    (2) Agentia este autorizata sa difuzeze si sa dea publicitatii date si informatii cu caracter oficial, din domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

    (3) Pentru realizarea atributiilor sale Agentia coopereaza cu institutii publice si organizatii neguvernamentale, romane si straine, precum si cu organizatii internationale.

    ART. 3

    (1) Agentia are urmatoarele atributii principale:

    a) elaboreaza, pe baza propunerii institutiilor cu atributii in domeniu, proiectul Strategiei nationale antidrog si planul sau de actiune si le supune spre aprobare Guvernului;

    b) asigura coordonarea activitatii desfasurate de institutiile, organizatiile guvernamentale implicate in realizarea obiectivelor prevazute in Strategia nationala antidrog;

    c) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale in scopul realizarii obiectivelor prevazute in Strategia nationala antidrog;

    d) monitorizeaza activitatile desfasurate de institutiile publice cu atributii in implementarea Strategiei nationale antidrog si evalueaza ori de cate ori se impune stadiul realizarii acesteia;

    e) colecteaza, stocheaza, proceseaza si analizeaza date si informatii cu caracter personal si statistic in domeniul sau de competenta, in conditiile legii;

    f) efectueaza studii, cercetari si analize privind evolutia fenomenului traficului si consumului ilicit de droguri;

    g) intocmeste anual, pe baza datelor furnizate, raportul national privind evolutia si nivelul traficului si consumului ilicit de droguri, pe care il inainteaza, prin Ministerul Administratiei si Internelor, Guvernului Romaniei si organismelor internationale abilitate sa asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, in conformitate cu acordurile ratificate de Romania;

    h) indeplineste rolul de punct focal national in Reteaua europeana de informatii privind drogurile si toxicomania (Reitox), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie;

    i) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor in baza ghidurilor si recomandarilor europene, in vederea furnizarii de informatii comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;

    j) gestioneaza anual Acordul de finantare cu Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanii si asigura implementarea acestuia;

    k) gestioneaza sistemul de inregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;

    l) furnizeaza, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistenta medicala, psihologica si sociala, precum si servicii de prevenire;

    m) elaboreaza, fundamenteaza, implementeaza, finanteaza, monitorizeaza si evalueaza programul national si programul de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri, precum si alte programe in domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri;

    n) monitorizeaza operatiunile cu precursori, conform legii, si constituie punct national focal privind precursorii de droguri;

    o) asigura legatura cu organismele si organizatiile internationale si europene cu atributii in domeniu, precum si reprezentarea in cadrul acestora;

    p) asigura schimbul de informatii in cadrul Sistemului european de avertizare rapida timpurie (EWAS);

    q) propune, prin Ministerul Administratiei si Internelor, modificarea legislatiei in domeniul sau de activitate;

    r) acrediteaza si implementeaza programe de formare in domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri;

    s) participa la aplicarea dispozitiilor privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, prin personal anume imputernicit, potrivit legii;

    t) exercita si alte atributii in domeniu, potrivit legii.

    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara fara a se produce imixtiuni in competentele si activitatile specifice fiecarei institutii.

    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 4

    (1) Agentia este condusa de un director ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.

    (2) Directorul Agentiei este coordonatorul national al activitatilor de reducere a cererii si ofertei de droguri.

    (3) Directorul Agentiei este ordonator de credite si reprezinta Agentia in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

    (4) In exercitarea atributiilor sale, directorul Agentiei emite dispozitii.

    ART. 5

    Directorul Agentiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

    a) coordoneaza activitatea de elaborare a Strategiei nationale antidrog si a planurilor de actiune adoptate si actioneaza pentru aplicarea acestora;

    b) urmareste aplicarea conventiilor si a acordurilor internationale la care Romania este parte si propune, prin Ministerul Administratiei si Internelor, Guvernului masuri pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din aceste documente internationale;

    c) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor;

    d) propune spre aprobare ministrului administratiei si internelor statul de functii al Agentiei, numeste si elibereaza din functie personalul propriu.

    ART. 6

    (1) In cadrul Agentiei se infiinteaza structuri regionale, fara personalitate juridica, care au in structura unul sau mai multe centre regionale integrate de prevenire si asistenta/centre de asistenta integrata in adictii, in functie de tipul serviciilor acordate consumatorilor, si a caror organizare se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.

    (2) Un centru de prevenire, evaluare si consiliere antidrog sau/si centru de asistenta integrata in adictii este prevazut cu cel putin 3 posturi, corespunzatoare specializarii in unul dintre domeniile: medical, psihosociologic si al asistentei sociale si, dupa caz, si cu posturi corespunzatoare specializarii in domeniile prevenirea criminalitatii si educatie-invatamant.

    (3) Personalul Agentiei este format din functionari publici cu statut special si personal contractual.

    (4) Salarizarea personalului prevazut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale in vigoare, aplicabile fiecarei categorii de personal din cadrul Agentiei.

    (5) Numarul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 325.

    (6) Posturile prevazute la alin. (5) se asigura prin redistribuire, in limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

    (7) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

    ART. 7

    Agentia poate avea in subordine unitati fara personalitate juridica, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistenta pentru consumatorii de droguri, precum si laboratoare de analiza si cercetare a drogurilor.

    ART. 8

    In scopul implementarii unui sistem performant de comunicare si colaborare intre Agentie si institutiile/autoritatile implicate in aplicarea Strategiei nationale antidrog, pe langa Agentie se constituie Consiliul stiintific.

    ART. 9

    (1) Consiliul stiintific este alcatuit din personalitati marcante din domeniul stiintific sau academic si asigura cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor si programelor antidrog.

    (2) Componenta nominala a Consiliului stiintific si modul de lucru al acestuia se stabilesc prin dispozitie a directorului Agentiei.

    ART. 10

    (1) Ministerele si institutiile publice centrale si locale cu responsabilitati in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si al asistentei consumatorilor, precum si furnizorii privati de servicii pentru consumatori au obligatia sa furnizeze, la cererea Agentiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.

    (2) Ministerele si institutiile publice prevazute la alin. (1) informeaza Agentia cu privire la datele si informatiile referitoare la droguri, pe care le dau publicitatii in tara si in strainatate.

    ART. 11

    (1) Fondurile necesare desfasurarii activitatilor din Agentie se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse legal constituite.

    (2) Agentia poate beneficia de donatii, sponsorizari sau bunuri oferite prin contract de comodat, in conditiile prevazute de lege.

    ART. 12

    (1) Agentia preia pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, de la Inspectoratul General al Politiei Romane, patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) In vederea asigurarii continuitatii activitatii, suportul financiar-contabil, logistic, IT, in domeniul resurselor umane si al relatiilor internationale se asigura de catre Inspectoratul General al Politiei Romane pe o perioada de doua luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, perioada in care Inspectoratul General al Politiei Romane nu se poate angaja juridic in numele Agentiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close