Unele masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

In M. Of. nr. 333 din 13 mai 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

Din cuprins:

         Avand in vedere prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile ulterioare, prin care s-au stabilit obligatiile conducatorilor ministerelor, Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, precum si ai altor institutii publice care au in subordine, autoritate, coordonare sau in portofoliu operatori economici,

    tinand cont de conditiile actuale ale economiei, in care intarirea disciplinei economico-financiare si eliminarea tuturor disfunctionalitatilor si blocajelor reprezinta interes national major,

    luand in considerare constrangerile bugetare impuse de efectele crizei economice si necesitatea implementarii unor masuri unitare la nivelul tuturor operatorilor economici, indiferent de subordonarea acestora,

    avand in vedere termenele de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici stabilite prin prevederile art. 28 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare,

    tinand cont de conditionalitatile cuprinse in Aranjamentul stand-by incheiat cu Fondul Monetar International,

    in considerarea faptului ca instanta de contencios constitutional a retinut, in considerentele Deciziei nr. 392/2003, ca statului ii revine obligatia de a asigura, potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara, aceste elemente constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I

    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 5^1

    Conducatorii operatorilor economici prevazuti la art. 1 au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice lunar, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.”

    2. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc sapte noi alineate, alineatele (2) – (8), cu urmatorul cuprins:

    “(2) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici prevazuti la art. 1 vor avea in vedere urmatoarele:

    a) elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli in conditii de eficienta;

    b) reducerea arieratelor;

    c) reducerea pierderilor si a subventiilor din exploatare;

    d) respectarea politicii salariale a Guvernului.

    (3) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele de venituri si cheltuieli, calculat ca raport procentual intre incasari si program, in fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.

    (4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite. Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli in sensul majorarii cheltuielilor se face in limita veniturilor incasate peste nivelul programat.

    (5) In programele de reducere a arieratelor se prevad distinct sursele destinate stingerii arieratelor, astfel incat valoarea acestora inregistrata la sfarsitul anului anterior sa fie achitata in totalitate in anul in curs.

    (6) Programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii se fundamenteaza pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, iar in executie angajamentele legale vor fi facute tinandu-se seama de posibilitatile reale de incasare a veniturilor programate.

    (7) Programele de investitii si dotari se fundamenteaza in limita surselor legale de finantare a acestora.

    (8) Conducatorii ministerelor, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, precum si ai altor institutii publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, dupa caz, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum si estimari pentru urmatorii 2 ani, insotite de urmatoarele anexe:

    a) repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul curent;

    b) programul de investitii, detaliat pe surse de finantare;

    c) programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si piese de schimb, produse finite;

    d) programe de reducere a arieratelor;

    e) situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent.”

    3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    (1) Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui de crestere a castigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii, calculat in unitati valorice comparabile sau in unitati fizice, dupa caz. Castigul salarial mediu brut lunar se determina luand in calcul salariul de baza, sporurile, precum si bonificatiile si bonusurile in bani si/sau in natura acordate in conditiile legii.”

    4. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

    “(7) Prevederile art. 6 alin. (2), (3) si (8) si ale art. 7 alin. (1) se aplica incepand cu faza de elaborare a bugetelor de venituri si cheltuieli aferente anului 2012.”

    5. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 8^1

    Controlul respectarii indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici nominalizati la art. 1 se face de catre organele de control financiar ale Ministerului Finantelor Publice.

    ART. 8^2

    (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:

    a) nerespectarea programului de reducere a arieratelor;

    b) nerespectarea programului de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si piese de schimb, produse finite, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli;

    c) depasirea in structura a nivelului de cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli;

    d) nerespectarea prevederilor art. 5^1.

    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

    (3) Organele de control ale Ministerului Finantelor Publice prin aparatul propriu si/sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt abilitate sa constate contraventiile de la alin. (1) si sa aplice sanctiunea prevazuta la alin. (2) conducatorilor operatorilor economici nominalizati la art. 1.

    (4) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

    (5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    ART. II

    Articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 33/2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. VI

    (1) Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si operatorilor economici carora le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile ulterioare.

    (2) In cazuri temeinic justificate, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pentru operatorii economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum achizitionarea unor bunuri si servicii de natura celor prevazute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    ART. III

    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close