Modificarea si completarea Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari

In M. Of. nr. 333 din 13 mai 2011 a fost publicat Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Normele privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) Pregatirea profesionala implica una dintre urmatoarele forme: calificarea profesionala, pregatirea profesionala continua sau specializarea/perfectionarea profesionala.

    (3) Pregatirea profesionala se realizeaza prin participarea la cursuri organizate de catre furnizorii de programe educationale in domeniul asigurarilor, autorizati conform prezentelor norme.”

    2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) sa aiba ca obiect principal de activitate desfasurarea altor forme de invatamant (pentru societatile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);”.

    3. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) detin spatiile de curs necesare si dotarile aferente procesului educativ;”.

    4. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    “(3) Entitatile care doresc sa devina furnizori de programe de pregatire e-learning in domeniul asigurarilor trebuie sa indeplineasca, pe langa conditiile precizate la alin. (1), respectiv alin. (2), dupa caz, si cerintele software pentru aprobarea platformei e-learning precizate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta norma, fara a fi insa obligate sa prezinte dovada existentei spatiului de curs si a dotarilor aferente procesului educativ.”

    5. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Principalele atributii ale Comisiei de monitorizare sunt:

    a) analizeaza documentatiile depuse de entitatile care doresc sa devina furnizori de programe educationale in domeniul asigurarilor si formuleaza propuneri catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

    b) verifica documentatia depusa de furnizorii de programe educationale in domeniul asigurarilor si aproba/respinge programele de pregatire profesionala;

    c) la propunerea Institutului de Management in Asigurari, analizeaza si propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor radierea furnizorilor din Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, daca acestia:

    (i) solicita radierea;

    (ii) intra in lichidare;

    (iii) in urma controalelor, se constata repetarea neregulilor sau incalcarea legislatiei din domeniul asigurarilor;

    (iv) nu aduc la cunostinta Comisiei de monitorizare modificarile conditiilor in baza carora au fost inregistrati in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor;

    (v) daca gradul de promovabilitate a cursantilor este sub 70%;

    d) atesta lectorii pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor;

    e) analizeaza si aproba radierea lectorilor din Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, la propunerea Institutului de Management in Asigurari, daca:

    (i) se solicita radierea;

    (ii) dupa maximum 2 ani de la atestarea provizorie nu au urmat un curs de pregatire in domeniul formarii formatorilor;

    f) monitorizeaza furnizorii de programe educationale, in sensul respectarii conditiilor sub care au fost aprobate programele de pregatire profesionala;

    g) la propunerea Institutului de Management in Asigurari, aproba organizarea si desfasurarea atat a examenelor de absolvire a cursurilor de calificare si formare profesionala continua, cat si a reexaminarilor;

    h) orice alte atributii stabilite prin prezentele norme sau prin dispozitii ale Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.”

    6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 4

    (1) Entitatile care indeplinesc conditiile mentionate la art. 2 si doresc sa devina furnizori de programe educationale in domeniul asigurarilor sunt autorizate si inregistrate, pe baza unei cereri scrise, in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.

    (2) La cererea scrisa adresata Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se vor anexa:

    a) certificatul de inmatriculare, certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului la data solicitarii, actul constitutiv si, dupa caz, statutul care dovedeste faptul ca are ca obiect principal de activitate desfasurarea altor forme de invatamant (pentru societatile comerciale, cod CAEN 8559, <<alte activitati n.c.a.>>), iar in cazul entitatilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, copia hotararii prin care s-au aprobat structura organizatorica, organigrama si regulamentul de organizare si functionare;

    b) pentru conducatorul formatorilor/conducatorul departamentului de training se va anexa dovada atestarii acestuia ca lector in domeniul asigurarilor;

    c) dovada existentei spatiului necesar si a dotarilor aferente desfasurarii procesului educativ, corelat cu numarul de participanti;

    d) proiectul de programa analitica, incluzand lista lectorilor pe fiecare segment de curs;

    e) dovada platii taxei de autorizare;

    f) indicarea paginii web a societatii, a unei persoane de contact, precum si a numarului de telefon la care aceasta poate fi contactata.

    (3) Entitatile atestate sa deruleze cel putin un program educational in domeniul asigurarilor nu mai trebuie sa depuna documentele prevazute la alin. (2) daca nu au intervenit modificari ale acestora.

    (4) Furnizorul de programe educationale in domeniul asigurarilor este obligat sa anunte in termen de 15 zile orice modificare survenita in datele pe baza carora s-a facut inregistrarea in Registrul furnizorilor de programe educationale in domeniul asigurarilor.”

    7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) Programul de pregatire profesionala este supus aprobarii Comisiei de monitorizare. In vederea aprobarii, furnizorul va depune o cerere de aprobare a programului insotita de documentatia aferenta [fisa de descriere a programului, dovada existentei spatiului necesar si a dotarilor aferente desfasurarii procesului educativ, corelat cu numarul de participanti (daca este cazul) si alte documente prevazute in prezentele norme].

    (2) Programul de pregatire profesionala cuprinde:

    a) conditiile de inscriere si de participare la cursuri;

    b) durata cursului;

    c) metodele folosite la pregatirea cursantilor;

    d) modalitati de tinere a evidentei prezentei la cursuri;

    e) programa analitica a cursurilor, prevazuta la art. 6, cu precizarea:

    (i) tematicii programului de pregatire;

    (ii) numarului de ore alocate;

    (iii) lectorilor;

    (iv) formelor de evaluare;

    (v) conditiilor de promovare (numai pentru programele de specializare/perfectionare);

    (vi) bibliografiei;

    f) suportul de curs (numai pentru programele de specializare/perfectionare);

    g) subiectele examenului de absolvire (numai pentru programele de specializare/perfectionare).”

    8. La articolul 6, litera f) se abroga.

    9. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    (1) Evaluarea programului de pregatire profesionala include: furnizorul programului, denumirea programului de formare, programa analitica a cursurilor, lectorii atasati programului si, in cazul programelor de perfectionare/specializare, suportul de curs, respectiv subiectele examenului de absolvire.

    (2) In cazul programelor e-learning, platforma e-learning va fi aprobata de catre Institutul de Management in Asigurari dupa verificarea respectarii criteriilor stabilite.”

    10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 9

    (1) Conditiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor sunt urmatoarele:

    a) sa fie absolventi cu diploma ai unei institutii de invatamant superior din Romania sau din Spatiul Economic European cu profil: economic, juridic, tehnic, medical;

    b) sa aiba o experienta de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor pentru persoanele care lucreaza in domeniu la data solicitarii atestarii si 5 ani pentru cei care au lucrat in domeniu, dar care nu mai lucreaza la data solicitarii atestarii; nu constituie vechime recunoscuta pentru atestarea ca lector pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor activitatea desfasurata de persoanele fizice in baza unui contract de asistent in brokeraj;

    c) sa fi absolvit o forma de pregatire pentru educatia adultilor in domeniul formarii formatorilor sau sa fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diploma de licenta.

    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) si c) specialistii desemnati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si cei aprobati de catre Comisia de monitorizare din cadrul unor autoritati/institutii al caror obiect de activitate are implicatii in domeniul asigurarilor, la propunerea Institutului de Management in Asigurari.

    (3) Pot fi atestati, cu titlu provizoriu, in calitate de formatori, fara a indeplini conditia prevazuta la alin. (1) lit. c), specialisti din piata asigurarilor si din domeniile conexe, cu obligatia ca acestia sa absolve un curs de pregatire in domeniul formarii formatorilor in termen de cel mult 2 ani de la data inscrierii in Registrul lectorilor, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

    (4) Persoanele care doresc sa fie atestate ca lectori pentru programele de pregatire profesionala in domeniul asigurarilor vor prezenta urmatoarele documente:

    a) copie de pe cartea de identitate;

    b) curriculum vitae semnat;

    c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior; pentru absolventii din Spatiul Economic European, aceasta va fi tradusa in limba romana;

    d) documente care sa dovedeasca experienta de 3 ani/5 ani pentru cei care lucreaza/au lucrat in domeniul asigurarilor (copie de pe cartea de munca, adeverinte, contracte de management etc.);

    e) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire pentru educatia adultilor in domeniul formarii formatorilor sau copie de pe diploma de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diploma de licenta; persoanele care nu au absolvit o astfel de forma de invatamant vor fi atestate provizoriu, cu obligatia ca acestea sa absolve un curs de pregatire in domeniul formarii formatorilor in termen de cel mult 2 ani de la data inscrierii in Registrul lectorilor;

    f) dovada platii taxei de atestare.”

    11. Articolul 10 se abroga.

    12. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 11

    (1) Inainte de inceperea fiecarui program de pregatire profesionala, furnizorii de programe educationale vor transmite electronic Institutului de Management in Asigurari, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea demararii activitatilor, urmatoarele:

    a) data inceperii cursurilor;

    b) data examenului de absolvire (numai pentru programele de specializare/perfectionare);

    c) tabelul nominal cu datele personale ale cursantilor;

    d) locatia de desfasurare a cursurilor.

    Pentru programele desfasurate in sistem e-learning, furnizorii de programe educationale vor respecta cerintele Institutului de Management in Asigurari.”

    13. Articolul 12 se abroga.

    14. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 13

    (1) Comisia de monitorizare nominalizeaza supraveghetori in vederea efectuarii unor controale ale procesului de formare.

    (2) Daca la controlul activitatii de formare s-au constatat nereguli, Comisia de monitorizare stabileste un termen pentru remedierea acestora.”

    15. La articolul 17, litera a) se abroga.

    16. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la norme)

          Cerintele software pentru aprobarea platformelor e-learning

    1. Aplicatia trebuie sa fie o solutie la cheie, personalizabila din punctul de vedere al dezvoltarii si accesibila cu mijloace clasice de navigare pe internet.

    2. Portalul trebuie sa permita accesul unui numar de minimum 999 de utilizatori.

    3. Aplicatia trebuie sa ofere suport pentru autentificarea pe baza de nume si parola, sa permita de asemenea schimbarea parolei de catre utilizator, sa permita administrarea centralizata.

    4. Aplicatia trebuie sa ofere posibilitatea ca fiecare utilizator sa aiba o pagina personala dedicata unde sa isi poata urmari planul personal de dezvoltare, cursurile urmate si calificativele obtinute.

    5. Aplicatia trebuie sa permita implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice (de exemplu: cursanti, administratori).

    6. Posibilitati de stocare:

    a) aplicatia trebuie sa permita stocarea intr-o structura organizata a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exercitii sau chestionare, inclusiv reactia cursantilor la acestea (selectii, raspunsuri);

    b) aplicatia trebuie sa permita stocarea altor tipuri de fisiere specifice beneficiarului (de exemplu, fisiere video/imagini).

    7. Reimprospatarea datelor si urmarirea lor trebuie sa fie efectuate folosind drepturi de acces si modalitati de colaborare de lucru.

    8. Comunicare – in functie de diverse evenimente, aplicatia trebuie sa fie capabila sa genereze si sa trimita notificari/alerte prin e-mail. Principalele evenimente pentru care se vor trimite notificari sunt urmatoarele: crearea si modificarea de documente, cursuri in asteptare, cursuri alocate participantilor.

    9. Mecanism de cautare si raportare:

    a) un utilizator final trebuie sa aiba posibilitatea de cautare ad-hoc atat dupa titlurile si proprietatile documentelor, cat si dupa continutul acestora, filtrare si raportare la anumite nivele, in functie de dreptul asociat al acestuia;

    b) utilizatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa defineasca diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite in aplicatie.

    10. Profile de utilizator:

    a) aplicatia trebuie sa permita stocarea informatiilor despre utilizatori, precum si sa ofere o interfata personalizata utilizatorului;

    b) aplicatia trebuie sa limiteze drepturile de utilizator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close