Decizia Curtii Constitutionale nr. 184/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 206^51 alin. (1), art. 212 alin. (1) si art. 213 din Codul fiscal si art. 220 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 343 din 18 mai 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 184/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 206^51 alin. (1), art. 212 alin. (1) si art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Ursus Breweries” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 12.035/211/2007 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 19 martie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 12.035/211/2007, Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Ursus Breweries” – S.A. din Bucuresti.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt neconstitutionale, deoarece creeaza o discriminare intre operatorii economici din perspectiva platii accizelor datorate. Astfel, daca pentru produsele accizabile provenite din productia interna plata accizei se face pana in ziua de 25 a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila, pentru produsele provenite din spatiul comunitar sau din import, plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele.

    In continuare arata ca dispozitiile art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale, deoarece creeaza posibilitatea sanctionarii contraventionale a operatorului economic “oricand pe parcursul termenului de prescriptie a raspunderii contraventionale”, precum si a aplicarii masurii complementare a confiscarii marfii sau a contravalorii acesteia.

    Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Avocatul Poporului arata ca dispozitiile art. 185^1 alin. (3) si cele ale art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate, incepand cu 1 aprilie 2010, prin art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, astfel incat exceptia de neconstitutionalitate ce priveste aceste texte de lege este inadmisibila.

    In ceea ce priveste dispozitiile art. 212 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se arata ca acestea au fost modificate in substanta lor prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, solutia legislativa nefiind preluata. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate ce priveste acest text de lege este, de asemenea, inadmisibila.

    Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, arata ca aceasta este neintemeiata.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Prin incheiere, Tribunalul Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, precum si a dispozitiilor art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul continut:

    – Art. 185^1 alin. (3): “Pentru operatorii inregistrati, acciza va deveni exigibila la momentul receptionarii produselor.”

    – Art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.”

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plata a accizelor este:

    a) in cazul operatorilor inregistrati – ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele accizabile.”;

    – Art. 212 alin. (1) si (2): “(1) Pentru produsele provenite din productia interna, accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.

    (2) Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele sau la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import, dupa caz.”

    Dispozitiile art. 185^1 alin. (3) si art. 193 alin. (1) si alin. (2) lit. a) au fost abrogate prin art. III alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009. Dispozitiile art. 212 alin. (1) si (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate prin art. I pct. 149 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009. Solutia legislativa continuta de dispozitiile art. 193 alin. (1) a fost preluata, in esenta, in art. 206^51 alin. (1), iar solutia legislativa continuta de dispozitiile art. 212 alin. (2) a fost preluata, in esenta, in art. 213. Celelalte solutii legislative criticate nu au fost preluate in noua reglementare.

    Astfel, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 212 alin. (1), art. 206^51 alin. (1) si art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

    Dupa modificarea survenita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, textele care au preluat solutia legislativa au urmatorul continut:

    – Art. 206^51 alin. (1): “Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt termen de plata.”;

    – Art. 213: “(1) Pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele.

    (2) Pentru produsele provenite din operatiuni de import, plata accizelor se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.”

    Dispozitiile art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala au urmatorul cuprins:

    – Art. 220 alin. (1) lit. a): “(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal.”

    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) – Statul roman, art. 11 – Dreptul international si dreptul intern, art. 16 – Egalitatea in drepturi, art. 45 – Libertatea economica si art. 135 – Economia.

    1. Examinand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea constata ca acestea au fost abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009.

    Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare […]”. Avand in vedere aceste dispozitii legale, precum si jurisprudenta sa constanta in astfel de situatii, Curtea urmeaza sa respinga ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    2. In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206^51 alin. (1) si art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit careia se creeaza o discriminare intre operatorii economici din perspectiva platii accizelor datorate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata. Astfel, potrivit dispozitiilor criticate, termenul de plata a accizelor difera dupa cum acestea provin din teritoriul comunitar sau din operatiuni de import, fara insa a fi incalcat principiul egalitatii in materie fiscala. Diferenta impusa de textul de lege criticat este motivata de existenta unui motiv obiectiv, acela al provenientei produsului accizabil, textul criticat aplicandu-se deopotriva tuturor operatorilor economici care comercializeaza produse accizabile.

    3. In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Curtea constata ca art. 220, in integralitatea sa, a mai fost supus controlului de constitutionalitate.

    Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 766 din 12 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, si Decizia nr. 212 din 4 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 26 aprilie 2010, a retinut ca proprietatea privata poate constitui obiectul unor masuri restrictive, cum sunt cele care vizeaza bunurile folosite sau rezultate din savarsirea unor infractiuni ori contraventii; potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (8) teza intai din Constitutie, <<Averea dobandita licit nu poate fi confiscata>>, ceea ce presupune, per a contrario, ca poate fi confiscata averea dobandita in mod ilicit si deci este posibila instituirea unor sanctiuni pentru ipoteza in care desfasurarea activitatii de comercializare a unor produse de catre operatorii economici contravine legii. Aceste considerente sunt aplicabile si cu privire la critica de neconstitutionalitate formulata in raport cu art. 220 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

    1. Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 185^1 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a) si art. 212 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Ursus Breweries” – S.A. din Bucuresti in Dosarul nr. 12.035/211/2007 al Tribunalului Cluj – Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

    2. Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206^51 alin. (1) si art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close