Modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara

In M. Of. nr. 335 din 16 mai 2011 a fost publicata Legea nr. 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara.

Din cuprins:

    ART. I

    Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

    “d) vehiculelor de patrimoniu care opereaza pe retelele nationale, cu conditia sa respecte normele si reglementarile nationale in materie de siguranta, in vederea asigurarii unei circulatii sigure a unor astfel de vehicule;

    e) cailor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care opereaza pe retele proprii, inclusiv atelierele, vehiculele si personalului acestora.”

    2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Reglementarea activitatilor privind siguranta, desfasurate pe retelele de transport feroviar prevazute la alin. (2), se face prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

    3. La articolul 3, dupa litera u) se introduc trei noi litere, literele v) – x), cu urmatorul cuprins:

    “v) detinator – persoana sau entitatea care, fiind proprietara unui vehicul sau avand dreptul de a-l utiliza, exploateaza acest vehicul ca mijloc de transport si care este inregistrata ca atare in Registrul national al vehiculelor, denumit in continuare R.N.V., prevazut la art. 33 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Comunitate (reformare), denumita in continuare Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar;

    w) entitate responsabila cu intretinerea – o entitate care raspunde de intretinerea unui vehicul si care este inregistrata ca atare in R.N.V.;

    x) vehicul – un vehicul feroviar care circula pe propriile roti pe liniile de cale ferata, cu sau fara tractiune; un vehicul este alcatuit din unul sau mai multe subsisteme structurale si functionale ori din una sau mai multe parti ale acestor subsisteme.”

    4. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere raspunderii fiecarui producator, furnizor de intretinere, detinator, prestator de servicii si fiecarei entitati achizitoare, legate de asigurarea faptului ca materialul rulant, instalatiile, accesoriile, echipamentele si serviciile furnizate de acestia respecta cerintele si conditiile de utilizare specificate, astfel incat pot fi puse in functiune in mod sigur de operatorul de transport feroviar si/sau de administratorul de infrastructura.”

    5. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “c) metode pentru a verifica daca subsistemele structurale ale sistemelor feroviare sunt exploatate si intretinute in conformitate cu cerintele esentiale relevante, in masura in care nu sunt inca sub incidenta S.T.I.”

    6. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 10

    Certificate de siguranta

    (1) Pentru a i se acorda acces la infrastructura feroviara, un operator de transport feroviar trebuie sa detina un certificat de siguranta. Certificatul de siguranta poate acoperi intreaga retea feroviara din Romania sau numai o parte determinata a acesteia. Scopul certificatului de siguranta este de a dovedi ca operatorul de transport feroviar si-a stabilit sistemul de management al sigurantei si poate indeplini cerintele stabilite in S.T.I., in alte dispozitii legislative comunitare relevante si in normele de siguranta nationale, in scopul de a controla riscurile si de a furniza in siguranta servicii de transport in retea.”

    7. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) o certificare confirmand acceptarea dispozitiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru a indeplini cerintele specifice necesare pentru furnizarea in siguranta a serviciilor sale pe reteaua corespunzatoare. Aceste cerinte se pot referi la aplicarea S.T.I. si a normelor de siguranta nationale, inclusiv a regulilor de exploatare a retelei, la acceptarea certificatelor de personal si la autorizatia de introducere in circulatie a vehiculelor folosite de catre operatorul de transport feroviar. Certificarea se bazeaza pe documentatia prezentata de operatorul de transport feroviar, prevazuta in anexa nr. 4.”

    8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    Intretinerea vehiculelor

    (1) Fiecarui vehicul, anterior introducerii sale in circulatie sau utilizarii sale in retea, i se atribuie o entitate responsabila cu intretinerea, inregistrata in R.N.V. in conformitate cu prevederile art. 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

    (2) Entitatea responsabila cu intretinerea poate fi un operator de transport feroviar, un administrator de infrastructura sau orice alt detinator.

    (3) Fara a aduce atingere raspunderii operatorilor de transport feroviar si administratorilor de infrastructura in ceea ce priveste exploatarea in siguranta a unui tren, astfel cum este prevazuta la art. 4, entitatea se asigura, cu ajutorul unui sistem de intretinere, ca vehiculele de a caror intretinere raspunde se afla in stare de functionare si ca prezinta siguranta. In acest scop, entitatea responsabila cu intretinerea garanteaza ca vehiculele sunt intretinute in conformitate cu:

    a) manualul de intretinere a fiecarui vehicul;

    b) cerintele in vigoare, inclusiv normele privind intretinerea si dispozitiile S.T.I.

    (4) Entitatea responsabila cu intretinerea poate efectua ea insasi intretinerea sau poate contracta ateliere de intretinere, dupa caz.

    (5) In cazul vagoanelor de marfa, fiecare entitate responsabila cu intretinerea este certificata de un organism acreditat sau recunoscut in conformitate cu prevederile alin. (7) sau de catre autoritatea nationala de siguranta. Procesul de acreditare se bazeaza pe criterii de independenta, competenta si impartialitate, cum ar fi standardele europene relevante privind seria EN 45000. Procesul de recunoastere se bazeaza, de asemenea, pe criteriile de independenta, competenta si impartialitate.

    (6) In cazul in care entitatea responsabila cu intretinerea este un operator de transport feroviar sau un administrator de infrastructura, respectarea dispozitiilor adoptate in conformitate cu prevederile alin. (7) se verifica de catre autoritatea nationala de siguranta competenta, in conformitate cu procedurile prevazute la art. 10 sau 11, si se confirma prin certificate specificate in cadrul respectivelor proceduri.

    (7) Certificatele emise in conformitate cu sistemul de certificare a entitatii responsabile cu intretinerea pentru vagoanele de marfa, instituit pe baza prevederilor adoptate de catre Comisia Europeana, confirma respectarea atat a cerintelor prevazute la alin. (3) si (4), cat si a urmatoarelor cerinte privind:

    a) sistemul de intretinere instituit de catre entitate;

    b) formatul si validitatea certificatului emis entitatii;

    c) criteriile de acreditare sau de recunoastere a organismului sau a organismelor responsabile cu emiterea de certificate si cu asigurarea controalelor necesare pentru functionarea sistemului de certificare;

    d) data aplicarii sistemului de certificare, inclusiv o perioada de tranzitie de un an pentru entitatile existente responsabile cu intretinerea.

    (8) Certificatele emise in conformitate cu prevederile alin. (7) sunt valabile pe intreg teritoriul Comunitatii Europene.

    (9) Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se pot stabili masuri alternative in vederea indeplinirii obligatiilor de a identifica entitatile responsabile cu intretinerea si de a le certifica, in urmatoarele cazuri:

    a) vehicule inregistrate intr-o tara terta si intretinute in conformitate cu legislatia tarii respective;

    b) vehicule care sunt folosite in retele sau pe linii cu ecartament diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Comunitatii Europene si pentru care indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (3) este asigurata prin acorduri internationale cu tari terte;

    c) vehicule prevazute la art. 2 alin. (2) si echipamentul militar si de transport special ce necesita un permis ad-hoc de la autoritatea nationala de siguranta care trebuie emis inainte de utilizare. In acest caz, se acorda derogari pentru perioade de cel mult 5 ani.

    (10) Masurile alternative prevazute la alin. (9) se pun in aplicare prin derogari care se acorda de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana:

    a) la inregistrarea vehiculelor, conform prevederilor art. 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, in ceea ce priveste identificarea entitatii responsabile cu intretinerea;

    b) la eliberarea certificatelor si a autorizatiilor de siguranta catre operatorii de transport feroviar si administratorii de infrastructura, in conformitate cu prevederile art. 10 si 11, in ceea ce priveste identificarea sau certificarea entitatii responsabile cu intretinerea.

    (11) Derogarile acordate in conformitate cu prevederile alin. (10) se identifica si se motiveaza in raportul anual prevazut la art. 18.”

    9. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) autorizarea introducerii in circulatie a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar, in conformitate cu prevederile art. 15 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, si verificarea respectarii cerintelor esentiale relevante la exploatarea si intretinerea acestora;”.

    10. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se abroga.

    11. La articolul 16 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “g) supravegherea inregistrarii corespunzatoare a vehiculelor in R.N.V. si informatiile continute de acesta cu privire la siguranta sunt precise si actualizate.”

    12. La articolul 18, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

    “e) derogarile care au fost acordate in conformitate cu prevederile art. 14.”

    ART. II

    Trimiterile la Hotararea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar conventional, cu modificarile si completarile ulterioare, si la Hotararea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza ca trimiteri la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta prevazut in anexa nr. 11 la aceasta.

    ART. III

    Prezenta lege transpune in totalitate prevederile Directivei 2008/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranta cailor ferate comunitare (Directiva privind siguranta feroviara), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008, precum si prevederile art. 40 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Comunitate (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191 din 18 iulie 2008.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close