Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

In M. Of. nr. 341 din 17 mai 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    La data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 115/2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 20 mai 2008, cu modificarile ulterioare, se abroga.

    ART. 4

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                    NORME

privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale. Definitii

    ART. 1

    In cuprinsul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:

    – Camera = Camera Auditorilor Financiari din Romania;

    – norme = norme privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar;

    – stagiar = persoana fizica care a promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu sau care a echivalat testul de acces la stagiu conform protocoalelor incheiate de Camera si isi desfasoara activitatea conform prezentelor norme;

    – indrumator = persoana fizica, auditor financiar activ sau juridica, membra a Camerei, sub indrumarea careia se desfasoara stagiul unuia sau mai multor stagiari in activitatea de audit financiar;

    – stagiu = perioada de pregatire practica a stagiarului in activitatea de audit financiar;

    – Caiet de practica = caietul si documentatia intocmite de catre stagiarul in activitatea de audit financiar, prin care se consemneaza si se certifica activitatile desfasurate de acesta.

    CAPITOLUL II

    Organizarea stagiului

    ART. 2

    Stagiul in activitatea de audit financiar se efectueaza de catre persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu organizat de Camera sau care au beneficiat de exceptia de echivalare a testului de acces la stagiu in baza protocoalelor incheiate de Camera.

    ART. 3

    Testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizeaza in perioada ianuarie – februarie a fiecarui an, cu aprobarea Consiliului Camerei.

    ART. 4

    Admiterea candidatilor la stagiu in activitatea de audit financiar

    (1) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si candidatii carora li s-a echivalat acest test conform unui protocol incheiat de Camera vor urma procedurile stabilite prin prezentele norme.

    (2) Inscrierea la stagiu se realizeaza pe baza unei cereri-tip adresate Camerei, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme, dupa ce a fost achitat tariful de inscriere la stagiu.

    (3) Cererea-tip este adresata Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari pentru verificare si inscriere ca stagiar in activitatea de audit financiar.

    (4) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va elibera pentru fiecare stagiar o legitimatie a stagiarului in activitatea de audit financiar. Legitimatia se vizeaza anual odata cu indeplinirea tuturor obligatiilor anuale.

    (5) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil si candidatii carora li s-a echivalat testul de acces la stagiu conform unui protocol incheiat de Camera pot solicita inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar la Camera in perioadele:

    – aprilie – mai a anului in care au sustinut testul in conditiile stabilite de art. 3;

    – aprilie – mai a anului urmator daca li s-a echivalat testul.

    (6) Candidatilor care nu solicita inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar in termenul prevazut la art. 4 alin. (5) li se anuleaza testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea.

    ART. 5

    Durata stagiului

    (1) Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara pe o perioada de minimum 3 ani. Fiecare an de stagiu are durata unui an calendaristic.

    (2) Perioada de stagiu incepe de la data la care stagiarul a fost inregistrat la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari al Camerei.

    (3) La cererea stagiarului, perioada de pregatire practica poate fi suspendata cel mult un an, o singura data pe parcursul celor 3 ani de stagiu. Pentru suspendarea stagiului timp de un an, stagiarul va depune o cerere la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari al Camerei. Pe perioada suspendarii stagiarul nu este obligat sa participe la cursurile anuale de pregatire profesionala si nici sa achite tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatite practica pentru anul suspendat.

    (4) La finalizarea perioadei de stagiu, stagiarul se poate prezenta la sustinerea examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

    ART. 6

    Organizarea stagiului

    (1) Camera monitorizeaza activitatea desfasurata in perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

    (2) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va tine evidenta stagiarilor inscrisi, in ordinea aprobarii cererilor de inscriere la stagiu.

    (3) Activitatile practice desfasurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate intr-un dosar numit Caiet de practica.

    (4) In fiecare an de stagiu, stagiarii in activitatea de audit financiar au obligatia de a achita tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica.

    (5) Finalizarea stagiului se face personal prin indeplinirea tuturor obligatiilor conform prevederilor prezentelor norme.

    ART. 7

    Desfasurarea stagiului se deruleaza in cadrul a doua module distincte:

    a) anul I de stagiu este destinat pregatirii teoretice si aplicative a stagiarilor;

    b) anii II si III de stagiu sunt destinati practicii efective a stagiarului in cadrul societatilor sau cabinetelor de audit financiar.

    CAPITOLUL III

    Activitatea desfasurata in anul I de stagiu

    ART. 8

    Anul I de stagiu este destinat pregatirii teoretice si aplicative organizate in mod centralizat de catre Camera si se va organiza astfel:

    a) semestrul I – pregatire teoretica;

    b) semestrul II – pregatire aplicativa.

    ART. 9

    Activitatile pentru semestrul I de stagiu se vor organiza de catre Camera sau de catre societatile de audit financiar membre ale Camerei, care dispun de posibilitatile materiale necesare organizarii acestei activitati, aprobate de catre Consiliul Camerei. Activitatea de pregatire teoretica reprezinta participarea la cursuri organizate de Camera. Cursurile vor fi tinute de catre formatori agreati de Camera.

    ART. 10

    Pregatirea teoretica din anul I de stagiu va fi stabilita de catre Consiliul Camerei si se va referi in general la:

    a) standardele de contabilitate – reactualizarea cunostintelor stagiarilor in conformitate cu modificarile Standardelor internationale de contabilitate;

    b) standardele de audit financiar;

    c) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

    ART. 11

    Activitatile de pregatire teoretica prezentate mai sus vor fi studiate in semestrul I al anului I de stagiu pe un fond de timp de 25 de ore.

    ART. 12

    La sfarsitul programului de pregatire profesionala, stagiarii in activitatea de audit financiar vor sustine un test de verificare a cunostintelor dobandite pe parcursul celor 25 de ore.

    ART. 13

    Subiectele testului de semestru si punctajul de admitere se vor stabili de catre Consiliul Camerei, iar verificarea rezultatelor se va face de catre o Comisie formata din reprezentanti ai societatilor care au organizat cursul si reprezentanti ai Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei.

    ART. 14

    Candidatii care nu au fost admisi la testul organizat la sfarsitul programului de pregatire profesionala vor putea sustine un al doilea test intr-un interval de maximum 3 luni. Candidatilor care nu au promovat nici cel de-al doilea test li se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului si perioada de stagiu efectuata.

    ART. 15

    Candidatii declarati admisi la testul organizat la sfarsitul cursului de pregatire profesionala vor urma programul de pregatire aplicativa organizat de catre Camera, ce se va desfasura in semestrul II al anului I de stagiu.

    ART. 16

    In semestrul II de stagiu, in cadrul programului de pregatire aplicativa, stagiarii in activitatea de audit financiar vor elabora un proiect privind o lucrare practica cu tematica din audit financiar. Proiectul va fi predat la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar evaluarea se va realiza de catre inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala si de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Consiliul Camerei va stabili tematica proiectului si criteriile minimale ce trebuie realizate in cadrul acestuia. Lucrarea practica trebuie vizata de indrumatorul de stagiu.

    ART. 17

    Stagiarii care indeplinesc cerintele de pregatire profesionala cerute de programul de pregatire teoretica din semestrul I si de programul de pregatire aplicativa din semestrul II, care au achitat tariful pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica si au depus acceptul indrumatorului de stagiu, se vor putea inscrie in anul II.

    ART. 18

    Finalizarea anului I, depunerea lucrarii practice si a acceptului indrumatorului de stagiu vor avea loc in perioada aprilie – mai a fiecarui an. Stagiarilor care au depasit termenul de un an de la inscrierea la stagiu si nu au depus cerere de suspendare a anului de stagiu li se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului si perioada de stagiu efectuata.

    CAPITOLUL IV

    Activitatea desfasurata in anii II si III de stagiu

    ART. 19

    Activitatea de stagiu in anii II si III se desfasoara sub indrumarea unui auditor financiar activ, care are in desfasurare lucrari de audit pe toata durata stagiaturii (ca persoana fizica sau in cadrul societatilor ori cabinetelor de audit).

    ART. 20

    Participa la aceasta etapa a stagiului stagiarii care si-au indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile cap. III.

    ART. 21

    In vederea desfasurarii stagiului in anii II si III, stagiarul va prezenta la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari acceptul indrumatorului de stagiu, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, care face integranta din prezentele norme, care va contine declaratia pe propria raspundere a indrumatorului de stagiu ca are in derulare cel putin un contract de audit si va primi Caietul de practica. Anul II de stagiu incepe in momentul depunerii acceptului indrumatorului de stagiu la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

    ART. 22

    Stagiul trebuie sa se efectueze pe langa o persoana fizica, auditor financiar activ sau in cadrul unei societati comerciale de audit, membra a Camerei. Persoanele fizice si juridice, membre ale Camerei, care fac dovada ca au in derulare cel putin o misiune de audit financiar, pot sa inainteze Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari o scrisoare prin care isi iau angajamentul de a lua sub indrumare stagiari in activitatea de audit financiar.

    ART. 23

    Un indrumator de stagiu nu poate avea mai mult de 15 stagiari in activitatea de audit sub indrumare.

    ART. 24

    Stagiarul in activitatea de audit financiar are obligatia de a-si gasi un indrumator de stagiu, care sa ofere garantii suficiente in ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru desfasurarea perioadei de pregatire profesionala practica.

    ART. 25

    Indrumatorul este o persoana fizica. Cand stagiul este realizat intr-o societate comerciala de audit financiar, inscrisa in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice, aceasta precizeaza numele si calitatea indrumatorului de stagiu ales din randul angajatilor, asociatilor, care trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar activ.

    ART. 26

    Inlocuirea indrumatorului de stagiu va fi anuntata Camerei, in scris, in termen de 30 de zile lucratoare de la data efectuarii modificarii. In acest sens se vor trimite la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari urmatoarele documente:

    – cerere pentru inlocuirea indrumatorului de stagiu, care va fi semnata si de vechiul indrumator de stagiu ca a luat cunostinta de aceasta modificare;

    – acceptul noului indrumator de stagiu.

    ART. 27

    Nerespectarea obligatiei de a anunta Camera in legatura cu inlocuirea indrumatorului de stagiu in termenul prevazut la art. 26 conduce la nerecunoasterea ca perioada de stagiu a intervalului de timp dintre renuntarea la indrumatorul anterior si anuntarea Camerei.

    ART. 28

    In cazul in care un stagiar se prezinta la Camera pentru finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu si se constata ca indrumatorul de stagiu nu a avut angajamente de audit pentru anul respectiv, stagiarului i se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului si perioada de stagiu efectuata, iar indrumatorul de stagiu va fi sanctionat cu avertisment, potrivit prevederilor legale.

    ART. 29

    In perioada de stagiu, stagiarul este obligat sa efectueze anual un minim de 25 de zile lucratoare de experienta profesionala, in fiecare din domeniile: contabilitate, audit si optionale.

    ART. 30

    Repartizarea timpului de stagiu pe activitati este stabilita de indrumator, care trebuie sa acorde stagiarului toate facilitatile, pentru a-i permite sa efectueze instruirea.

    ART. 31

    Pe intreaga perioada de desfasurare a stagiului, stagiarul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile privind intocmirea Caietului de practica, in care se reflecta in mod corect si complet experienta profesionala acumulata.

    ART. 32

    La fiecare 6 luni, stagiarul trebuie sa prezinte indrumatorului un raport sintetic al experientei profesionale dobandite.

    ART. 33

    Stagiarii sunt obligati sa participe la cursurile de pregatire profesionala continua organizate de catre Camera atat in anul II, cat si in anul III de stagiu.

    ART. 34

    Nerespectarea prevederilor art. 33, in conditiile in care anul de stagiu nu a fost suspendat, duce la anularea testului de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului si a perioadei de stagiu efectuate.

    ART. 35

    Stagiarul trebuie sa prezinte anual sau la cerere Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari Caietul de practica pentru verificare.

    ART. 36

    Stagiarul trebuie sa prezinte anual Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari raportul referitor la activitatea desfasurata pe parcursul anului respectiv, intocmit, semnat si stampilat de indrumatorul de stagiu.

    ART. 37

    Stagiarul va primi viza pentru finalizarea anului de stagiu la data la care va prezenta la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari caietul si raportul indrumatorului de stagiu pentru anul respectiv, in urma indeplinirii cerintelor de pregatire profesionala si achitarii tarifului pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica.

    ART. 38

    Finalizarea anului II, respectiv anului III de stagiu se va face in perioada aprilie – mai a fiecarui an. Stagiarilor care nu vor finaliza anul de stagiu in perioada mentionata de prezentele norme si care nu au depus cerere de suspendare a unui an de stagiu li se va anula testul de acces la stagiu, respectiv echivalarea testului si perioada de stagiu efectuata.

    ART. 39

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari este autorizat:

    – sa stabileasca numarul de ore de pregatire, precum si repartizarea acestora pe domenii de activitate;

    – sa intrerupa perioada de stagiu, la cererea stagiarului, din motive cum ar fi: satisfacerea stagiului militar, sanatate sau alte motive considerate justificate.

    CAPITOLUL V

    Urmarirea, controlul si aprecierea activitatilor desfasurate de catre stagiarii in activitatea de audit financiar

    ART. 40

    Urmarirea modului de desfasurare a stagiului este realizata si apreciata de indrumatorul de stagiu si de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, in colaborare cu Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.

    ART. 41

    Indrumatorul de stagiu trebuie sa verifice activitatile desfasurate de stagiar si sa notifice evidenta detaliata a experientei profesionale din Caietul de practica al stagiarului la fiecare 6 luni.

    ART. 42

    Indrumatorul de stagiu trebuie sa le creeze stagiarilor conditii pentru:

    a) a urma pregatirea prevazuta in prezentele norme;

    b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevazute in prezentele norme.

    ART. 43

    Indrumatorul de stagiu trebuie sa mareasca treptat nivelul de dificultate al lucrarilor incredintate stagiarilor in activitatea de audit financiar si sa ii ajute sa isi insuseasca disciplinele profesionale ale pregatirii tehnice de baza (contabilitate si audit) in conformitate cu Caietul de practica al stagiarului.

    ART. 44

    Pentru fiecare 6 luni indrumatorul trebuie sa faca o evaluare a activitatii stagiarului pe urmatoarele domenii:

    – in ce masura a fost respectat programul de stagiu;

    – cunostintele si aptitudinile de specialitate;

    – gradul de insusire a experientei profesionale;

    – rationamentul profesional.

    ART. 45

    Pentru fiecare domeniu de evaluare se poate da unul dintre calificativele:

    1. satisfacator;

    2. nesatisfacator.

    ART. 46

    Indrumatorul trebuie sa intocmeasca anual un raport scris de evaluare a stagiarului in care sa se consemneze:

    1. progresele inregistrate de stagiar;

    2. deficientele constatate in experienta profesionala;

    3. actiuni de intreprins in viitor;

    4. opinia generala privind evolutia profesionala a stagiarului.

    ART. 47

    De asemenea indrumatorul de stagiu trebuie sa raspunda la solicitarile Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari si Departamentului de monitorizare si competenta profesionala in legatura cu furnizarea de informatii privind activitatea stagiarului.

    ART. 48

    Departamentul de monitorizare si competenta profesionala poate organiza, prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat din partea Consiliului Camerei, un control al calitatii activitatii stagiarilor si a indrumatorilor de stagiu. Inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala vor intocmi un raport in urma controlului efectuat. Acest raport va cuprinde o evaluare a activitatii stagiarului, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii stagiarilor.

    CAPITOLUL VI

    Dispozitii finale

    ART. 49

    La sfarsitul perioadei de stagiu, stagiarul va preda Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei Caietul de practica completat si vizat pentru toata perioada de pregatire profesionala practica.

    ART. 50

    La sfarsitul perioadei de stagiu, indrumatorul intocmeste declaratia care sa ateste capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen, al carei model este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme. In cazul in care stagiarul a avut mai multi indrumatori, acesta va obtine declaratii de la toti indrumatorii de stagiu pe care le va depune la Camera in momentul inscrierii la examenul de aptitudini profesionale pentru obtinerea calitatii de auditor financiar.

    ART. 51

    Stagiarii care au finalizat stagiul se pot prezenta la oricare dintre sesiunile examenului de competenta profesionala, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, organizate de Camera, in termen de 3 ani de la data finalizarii calendaristice a perioadei de stagiatura.

    ART. 52

    Pe parcursul celor 3 ani de zile in care stagiarii se pot prezenta la examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, acestia vor avea obligatia de a participa anual la cursurile de pregatire profesionala organizate de catre Camera. Neparticiparea la oricare dintre aceste cursuri duce la imposibilitatea participarii la urmatoarele sesiuni de examen de competenta profesionala, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

    ART. 53

    Persoanele care nu obtin calitatea de auditor financiar in acesti 3 ani isi pierd calitatea de stagiar in activitatea de audit financiar, iar procedura de admitere in stagiu va putea fi reluata ulterior.

    ART. 54

    Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close