Regulamentul de organizare si functionare a CAFR

In M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

    ANEXA 1

                               REGULAMENT

    de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, este organizatia profesionala de utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte auditorii financiari care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 2

    Camera este constituita ca persoana juridica autonoma, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu si sigla proprii. Ca urmare a indeplinirii prevederilor legale privind protectia marcilor, nicio alta persoana, cu exceptia Camerei, nu are dreptul de a folosi aceasta denumire sau o denumire similara.

    ART. 3

    Prevederile prezentului regulament se aplica de catre membrii Camerei, persoane fizice active si nonactive si persoane juridice, precum si de catre orice alte persoane care solicita prestarea unor servicii ce intra in competentele Camerei.

    CAPITOLUL II

    Organizarea si functionarea Camerei

    ART. 4

    (1) Camera este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania, asigurand exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, potrivit legii si prezentului regulament.

    (2) In vederea realizarii acestor obiective, Camera exercita atributiile care i-au fost conferite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin celelalte acte normative incidente domeniului sau de activitate.

    ART. 5

    Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta Camerei, Consiliul Camerei si Biroul permanent al Consiliului Camerei.

    ART. 6

    (1) Conferinta Camerei este organul superior de conducere al Camerei, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia.

    (2) Conferinta Camerei, denumita in continuare Conferinta, este ordinara si extraordinara.

    ART. 7

    Conferinta ordinara a Camerei se intruneste o data pe an, la convocarea Consiliului Camerei, in cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar precedent.

    ART. 8

    Conferinta ordinara a Camerei are urmatoarele atributii:

    a) dezbate si aproba raportul anual de activitate al Consiliului Camerei;

    b) dezbate si aproba situatiile financiare anuale ale Camerei;

    c) dezbate raportul de audit al Comisiei de auditori statutari ai Camerei;

    d) aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;

    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar urmator;

    f) aproba normele de reprezentare la Conferinta;

    g) alege si revoca membrii Consiliului Camerei;

    h) alege si revoca membrii Comisiei de auditori statutari;

    i) stabileste obiectivele strategice ale Camerei;

    j) aproba programul de activitate al Consiliului Camerei pe anul in curs;

    k) aproba infiintarea sau desfiintarea reprezentantelor din tara si strainatate ale Camerei;

    l) decide asupra propunerilor de modificare si completare a prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

    m) alte atributii, potrivit legii si prezentului regulament, cu exceptia celor date in competenta Consiliului Camerei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    ART. 9

    (1) Convocarea Conferintei ordinare se face de catre Consiliul Camerei, cu cel putin 30 de zile inainte de data intrunirii.

    (2) Anuntul privind convocarea se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala si pe site-ul Camerei si cuprinde: locul, data de desfasurare, ora, precum si ordinea de zi a Conferintei ordinare.

    (3) La Conferinta ordinara participa membrii cu drept de vot, alesi conform normelor de reprezentare aprobate de Camera.

    ART. 10

    (1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei ordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor Camerei cu drept de vot, alesi potrivit normelor de reprezentare, iar hotararile trebuie sa fie adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

    (2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta ordinara, intrunita la a doua convocare, de regula in aceeasi zi si acelasi loc, poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti, cu majoritate simpla de voturi.

    (3) Membrii Camerei cu drept de vot sunt auditorii financiari care si-au indeplinit toate obligatiile catre Camera la termenele stabilite prin hotararile acesteia si care au fost alesi pentru participare la Conferinta ordinara.

    ART. 11

    (1) Conferinta extraordinara a Camerei poate fi convocata la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numarul membrilor cu drept de vot ai Camerei, care adreseaza o cerere in acest sens, specificand in aceasta problemele propuse pentru a fi dezbatute.

    (2) Conferinta extraordinara se intruneste in termen de cel mult 45 de zile de la data convocarii.

    ART. 12

    (1) Conferinta se deschide de catre presedintele Camerei sau un alt membru al Consiliului Camerei desemnat de acesta. In deschidere, Conferinta alege prin vot deschis unul sau mai multi secretari, care verifica indeplinirea conditiilor legale de intrunire si asigura consemnarea lucrarilor acesteia in procese-verbale.

    (2) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi si la adoptarea hotararilor.

    (3) Conferinta adopta hotarari prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului Camerei si ai Comisiei de auditori statutari.

    (4) Procesul-verbal, semnat de presedinte si de secretarii lucrarilor Conferintei, va constata: indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, hotararile adoptate, numarul de voturi valabil exprimate, dezbaterile in rezumat, iar la cererea membrilor, declaratiile facute de acestia in cadrul sedintei.

    (5) Hotararile Conferintei sunt obligatorii pentru toti membrii Camerei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 13

    (1) Consiliul Camerei este format din 11 membri, alesi in cadrul Conferintei pentru o perioada de 3 ani, conform procedurilor aprobate de Camera. Mandatul Consiliului Camerei poate fi reinnoit o singura data.

    (2) Orice persoana fizica, membra a Camerei, poate fi aleasa in Consiliul Camerei, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

    a) are capacitate deplina de exercitiu;

    b) nu a fost sanctionata disciplinar de Camera in ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii;

    c) nu detine o functie in conducerea unui alt organism profesional national;

    d) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevazuta in normele emise de Camera.

    (3) Candidaturile se depun la Registratura Camerei, la termenul si conform modelului stabilite prin hotarare a Consiliului acesteia, publicate in cel putin doua cotidiene de larga circulatie si pe site-ul Camerei.

    (4) Consiliul Camerei poate cere candidatilor sa dea o declaratie privind respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la alin. (2).

    (5) Consiliul Camerei respinge candidatura oricarei persoane care refuza sa dea declaratia prevazuta la alin. (4).

    (6) In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei pe baza unei declaratii false sau incorecte, alegerea acestuia este nula. Consiliul Camerei constata prin hotarare nulitatea alegerii si comunica aceasta hotarare persoanei respective.

    ART. 14

    (1) Votul pentru alegerea Consiliului Camerei se exprima pe baza de buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul Camerei.

    (2) Fiecare membru al Camerei, ales potrivit normelor de reprezentare, poate vota un numar de candidati dintre cei propusi, care nu trebuie sa depaseasca numarul locurilor eligibile.

    (3) In vederea alegerii Consiliului Camerei, Conferinta alege dintre membrii sai o comisie de vot, care are urmatoarele atributii:

    a) primirea buletinelor de vot si distribuirea acestora;

    b) numararea voturilor exprimate si stabilirea voturilor valabile si a celor nule;

    c) prezentarea listei candidatilor in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil obtinute si – pe acest temei – comunicarea candidatilor care au fost alesi;

    d) intocmirea unui proces-verbal scris cu privire la rezultatele votului, care se prezinta plenului Conferintei;

    e) predarea buletinelor de vot Registraturii Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu durata mandatului respectivului Consiliu ales;

    f) alte atributii stabilite de Conferinta.

    (4) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate. In caz de egalitate de voturi, candidatii aflati in aceasta situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmand a fi declarat ales candidatul care a intrunit numarul cel mai mare de voturi. In aceasta situatie, votul este secret si se efectueaza dupa prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatele votului plenului Conferintei de catre Comisia de vot. Votul final se va consemna in procesul-verbal privind alegerile.

    (5) Orice membru al Consiliului Camerei poate fi revocat prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti la Conferinta ordinara sau extraordinara.

    (6) Revocarea se face prin vot secret, procedura putand fi declansata prin cerere scrisa, asumata de un numar de cel putin 25% din numarul reprezentantilor cu drept de vot prezenti la Conferinta respectiva.

    (7) In cazul vacantarii unui loc prin revocare, se aplica prevederile art. 18 alin. (3).

    ART. 15

    (1) Consiliul Camerei coordoneaza, conduce si controleaza activitatea Camerei si are urmatoarele atributii:

    a) asigura executarea hotararilor Conferintei si informeaza Conferinta asupra modului de indeplinire a acestora, conform legii;

    b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea eficienta a patrimoniului Camerei, potrivit legii;

    c) adopta si prezinta Conferintei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei;

    d) adopta si prezinta spre aprobare Conferintei raportul de activitate, situatiile financiare anuale si executia bugetului de venituri si cheltuieli privind exercitiul incheiat, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si cel al programului de activitate pentru exercitiul in curs;

    e) adopta si prezinta spre analiza Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar raportul anual cu privire la activitatea Camerei, cu 30 de zile inainte de data Conferintei;

    f) adopta si prezinta spre analiza Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar reglementarile cu incidenta asupra activitatii de audit statutar, in vederea avizarii sau aprobarii acestora, conform legii;

    g) alege si revoca membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei;

    h) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atributiile si responsabilitatile structurilor executive, precum si raporturile dintre acestea, contractul colectiv de munca, statul de functii si politica de personal;

    i) aproba acordarea titlurilor de “Presedinte de onoare” si “Auditor financiar de onoare” in conditiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Camera si aproba componenta Comitetului de excelenta la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei;

    j) infiinteaza comitete de lucru pe domenii de activitate;

    k) stabileste anual indemnizatiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei si ai Comisiei de auditori statutari;

    l) stabileste cuantumul indemnizatiilor pentru persoanele desemnate la art. 22 – 25 din prezentul regulament, dupa caz;

    m) desemneaza un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta Camera pe langa Ministerul Finantelor Publice;

    n) desemneaza un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta auditorii nonactivi;

    o) indeplineste alte atributii prevazute de lege si de prezentul regulament, cu exceptia celor date in competenta Conferintei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    (2) Consiliul Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare.

    (3) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul Camerei emite hotarari.

    (4) Hotararile Consiliului Camerei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 16

    (1) Consiliul Camerei se intruneste trimestrial si ori de cate ori se considera necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin o treime din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin Registratura Camerei.

    (2) Sedintele sunt conduse de presedinte, prim-vicepresedinte sau de un vicepresedinte desemnat de presedintele Camerei sau de Biroul permanent al Consiliului Camerei.

    ART. 17

    (1) Consiliul Camerei adopta hotarari valabile cu votul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor sai.

    (2) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar in cazul egalitatii voturilor, cel al presedintelui de sedinta este decisiv.

    (3) Procesele-verbale ale tuturor sedintelor se semneaza de toti membrii Consiliului Camerei prezenti la sedinta si se pastreaza la Registratura Camerei.

    ART. 18

    (1) Calitatea de membru al Consiliului Camerei inceteaza de drept in una dintre urmatoarele situatii:

    a) incetarea calitatii de membru al Camerei;

    b) sanctionarea disciplinara a persoanei respective;

    c) absenta nejustificata de la 4 sedinte consecutive ale Consiliului Camerei;

    d) demisia;

    e) existenta unei situatii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de auditor financiar, care impiedica exercitarea mandatului de membru al Consiliului Camerei.

    (2) Constatarea producerii uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a Consiliului Camerei.

    (3) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea descrescatoare a numarului de voturi intrunit la Conferinta, conform procesului-verbal al comisiei de vot, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in prezentul regulament.

    ART. 19

    (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei are in componenta sa presedintele, prim-vicepresedintele si cei 3 vicepresedinti ai Consiliului Camerei.

    (2) Alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei se face de catre Consiliul Camerei, dintre membrii acestuia, in prima sedinta ce urmeaza alegerii acestuia.

    (3) Biroul permanent al Consiliului Camerei se intruneste o data pe luna si ori de cate ori este necesar si ia decizii valabile cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

    (4) Sedintele sunt conduse de presedinte, iar in absenta acestuia de prim-vicepresedinte sau de un alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei, desemnat de presedinte.

    (5) Fiecare membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar, in cazul egalitatii voturilor, cel al presedintelui de sedinta este decisiv.

    (6) Procesele-verbale ale tuturor sedintelor se semneaza de toti membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei prezenti la sedinta si se pastreaza la Registratura Camerei.

    ART. 20

    (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei asigura conducerea curenta a Camerei si exercita urmatoarele atributii:

    a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care il inainteaza spre dezbatere si adoptare Consiliului Camerei, nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;

    b) supravegheaza executia bugetului de venituri si cheltuieli;

    c) propune spre adoptare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei pe anul in curs;

    d) aproba programele de activitate ale aparatului executiv;

    e) adopta si transmite spre informare Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar planul anual de inspectie in ceea ce priveste controlul de calitate in domeniul auditului statutar;

    f) aproba programul deplasarilor in strainatate;

    g) angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si concediaza personalul cu functii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;

    h) propune spre aprobare Consiliului Camerei organigrama aparatului executiv al Camerei, normele privind activitatea acestuia si politica de personal;

    i) aproba, la propunerea directorului executiv, contractul colectiv de munca la nivelul Camerei;

    j) monitorizeaza intocmirea, actualizarea si publicarea Registrului public;

    k) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau hotarate de Consiliu, cu exceptia celor date in competenta Conferintei sau a Consiliului Camerei.

    (2) Biroul permanent al Consiliului Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare.

    (3) In exercitarea atributiilor sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei emite decizii.

    ART. 21

    (1) Presedintele ales de Consiliul Camerei este presedintele Camerei, Consiliului si Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    (2) Presedintele conduce lucrarile Conferintei, Consiliului Camerei si Biroului permanent al Consiliului Camerei si reprezinta Camera in justitie si in raporturile cu terte persoane, autoritati publice, organizatii profesionale din alte tari si organisme internationale ale profesiei contabile, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor Camerei.

    (3) Camera este angajata din punct de vedere legal prin semnatura presedintelui sau a unei persoane desemnate de acesta.

    (4) In calitate de reprezentant legal al Camerei, presedintele semneaza hotararile Conferintei, ale Consiliului Camerei si deciziile Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    (5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.

    (6) In cazul in care presedintele se afla intr-o situatie de incapacitate temporara a exercitarii atributiilor sale, prim-vicepresedintele preia, pe perioada incapacitatii respective, prerogativele presedintelui.

    ART. 22

    (1) In vederea recunoasterii contributiei aduse la dezvoltarea profesiei de auditor financiar si la indeplinirea misiunii de utilitate publica atribuita de lege Camerei, se instituie titlul onorific de “Presedinte de onoare”, care poate fi acordat persoanelor care si-au incheiat mandatul de presedinte al Camerei.

    (2) Titlul de “Presedinte de onoare” se acorda prin hotararea Consiliului Camerei, la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei.

    ART. 23

    (1) Presedintele de onoare poate fi invitat la sedintele Biroului Permanent al Consiliului Camerei si ale Consiliului Camerei si poate fi implicat in activitati ale Camerei, potrivit hotararilor Consiliului Camerei.

    (2) Mandatul presedintelui de onoare este de 3 ani si nu poate fi reinnoit.

    ART. 24

    (1) In vederea asigurarii unei expertize de inalta calitate in ceea ce priveste atingerea obiectivelor strategice ale Camerei si dezvoltarea profesiei de auditor financiar, se infiinteaza Comitetul de excelenta, format din membrii Consiliului Camerei care si-au incheiat mandatul si s-au remarcat in mod deosebit prin contributia semnificativa la dezvoltarea si evolutia profesiei de auditor financiar si prin prestigiul profesional dobandit.

    (2) Membrii Comitetului de excelenta sunt desemnati prin hotarare a Consiliului Camerei.

    (3) Membrii Comitetului de excelenta pot avea atributii in cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei si pot fi consultati la analiza si la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative in domeniul profesiei.

    (4) Membrii Comitetului de excelenta pot fi invitati la sedintele Consiliului Camerei.

    (5) Activitatea Comitetului de excelenta este reglementata prin hotarare a Consiliului Camerei.

    ART. 25

    (1) Consiliul Camerei poate aproba infiintarea unor comitete de lucru in domenii specifice, cum ar fi: standarde de audit, standarde de contabilitate sau standarde de educatie si reglementare.

    (2) Comitetele de lucru pot fi permanente si se constituie cu scopul analizarii standardelor de lucru, elaborarii de suporturi tehnice de lucru, acordarii de consultanta si asistenta de specialitate membrilor Camerei, aparatului executiv si organismelor de conducere. Consiliul Camerei stabileste prin hotarare obiectivele fiecarui comitet in parte.

    (3) Comitetele de lucru sunt formate din specialisti, auditori financiari cu experienta. In comitetele de lucru pot fi desemnati, cu acordul conducatorilor institutiilor, reprezentanti ai ministerelor sau ai altor institutii ori organizatii care activeaza in domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului in care sunt desemnati.

    (4) Membrii fiecarui comitet de lucru sunt desemnati de Consiliul Camerei, pe termen determinat, in baza unei proceduri aprobate in acest scop.

    (5) Comunicarea intre comitetele de lucru si Consiliul Camerei se realizeaza prin intermediul reprezentantului aparatului executiv al Camerei.

    ART. 26

    Persoanele prevazute la art. 22 – 25 nu sunt remunerate pentru activitatea desfasurata. In mod exceptional, in functie de complexitatea si volumul misiunilor incredintate, se pot acorda indemnizatii in cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului Camerei.

    ART. 27

    (1) Comisia de auditori statutari este alcatuita din 3 membri, auditori financiari activi, membri ai Camerei, alesi de Conferinta ordinara. Membrii Comisiei de auditori statutari aleg dintre ei un presedinte.

    (2) Mandatul comisiei de auditori statutari este de 3 ani si poate fi reinnoit o singura data.

    (3) Orice membru al Comisiei de auditori statutari poate fi revocat prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti la Conferinta ordinara.

    (4) Revocarea se face prin vot secret, procedura putand fi declansata prin cerere scrisa, asumata de un numar de cel putin 25% din numarul reprezentantilor cu drept de vot prezenti la Conferinta respectiva.

    ART. 28

    Comisia de auditori statutari a Camerei are urmatoarele atributii:

    a) efectueaza auditul situatiilor financiare anuale ale Camerei;

    b) intocmeste raportul anual de audit, precum si alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei, pe care le prezinta Conferintei ordinare spre dezbatere;

    c) participa la sedintele Consiliului Camerei, fara drept de vot.

    ART. 29

    Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

    a) membrii Consiliului Camerei sau personalul salariat si colaborator al Camerei;

    b) asociatii, angajatii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanelor prevazute la lit. a).

    ART. 30

    Organizarea si functionarea aparatului executiv se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul Camerei. Conducerea activitatii aparatului executiv se realizeaza de catre directorul executiv.

    CAPITOLUL III

    Calitatea de membru al Camerei. Drepturi si obligatii

    ART. 31

    (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau nonactivi si persoane juridice

    (2) Este auditor financiar nonactiv persoana care a declarat aceasta situatie sau nu are dreptul sa exercite profesia de auditor financiar deoarece se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:

    a) a fost sanctionata disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru pe o perioada de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament;

    b) nu indeplineste conditiile de obtinere a vizei anuale;

    c) are atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege;

    d) se afla intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala.

    (3) Schimbarea calitatii declarate de auditor financiar activ sau nonactiv se va comunica in scris Camerei, de catre persoana in cauza, in termen de 10 zile de la modificarea situatiei existente anterior.

    ART. 32

    Conditiile de autorizare a auditorului financiar persoana fizica sunt urmatoarele:

    a) sa fie licentiata a unei facultati cu profil economic sau a unei alte facultati, caz in care trebuie sa fi urmat un program de pregatire suplimentara cu profil economic. Diploma obtinuta la absolvirea facultatii, respectiv la finalizarea programului de pregatire suplimentara trebuie sa fie recunoscuta de autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul educatiei;

    b) sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica, conform normelor pentru desfasurarea programului de pregatire a stagiarilor in activitatea de audit financiar, emise de catre Camera;

    c) sa fi promovat examenul de competenta profesionala organizat de catre Camera;

    d) sa aiba o buna reputatie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerintelor Codului etic emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si adoptat de Camera.

    ART. 33

    Examenul de competenta profesionala trebuie sa certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si aptitudinea de a le aplica. Acesta se organizeaza de catre Camera, conform prevederilor Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala, aprobate de Consiliul Camerei.

    ART. 34

    Examenul de competenta profesionala verifica cunostintele teoretice si practice ale candidatilor si consta in sustinerea de probe scrise la urmatoarele domenii:

    a) teoria si principiile contabilitatii generale;

    b) cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

    c) Standardele internationale de raportare financiara (IFRS);

    d) analiza financiara;

    e) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala;

    f) managementul riscului si controlul intern;

    g) auditul si aptitudinile profesionale;

    h) cerintele legale si standardele profesionale referitoare la auditul statutar si la auditorii statutari;

    i) Standardele internationale de audit intern (ISA);

    j) etica profesionala si independenta;

    k) alte domenii:

    – legea societatilor comerciale si guvernanta corporativa;

    – legislatia privind falimentul si alte acte normative in domeniu;

    – legislatia fiscala;

    – Codul civil si Codul comercial;

    – legislatia privind asigurarile sociale si Codul muncii;

    – tehnologia informatiei si sistemele computerizate;

    – economia financiara, generala si de afaceri;

    – matematica si statistica;

    – principiile de baza ale managementului financiar al intreprinderilor.

    ART. 35

    (1) Camera poate acorda derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala, cu respectarea dispozitiilor legale, pe baza de protocol incheiat cu institutiile de invatamant.

    (2) Aceste protocoale se incheie in conformitate cu normele privind stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari si reglementarea criteriilor care stau la baza incheierii de protocoale pentru acordarea de exceptii, emise de Camera si avizate de organismul de supraveghere publica.

    ART. 36

    (1) Atribuirea calitatii de membru al Camerei persoanelor admise la examenul de competenta profesionala se face la cererea acestora, pe baza declaratiei pe propria raspundere privind exercitarea profesiei, a cazierului judiciar si a documentelor care atesta achitarea obligatiilor legale catre Camera.

    (2) Cererile depuse de candidatii admisi sunt analizate de Consiliul Camerei conform conditiilor prevazute de lege si de prezentul regulament si se aproba sau se resping.

    (3) Prin aprobarea cererii, persoana respectiva devine membra a Camerei si este inscrisa in Registrul public.

    (4) Dupa aprobare, Camera elibereaza solicitantului certificatul, carnetul si parafa de auditor financiar, membru al Camerei, iar acesta semneaza un angajament prin care se obliga sa respecte dispozitiile legii, ale prezentului regulament si normele interne ale Camerei.

    (5) Consiliul poate respinge cererile numai in urmatoarele cazuri:

    a) se constata lipsa cazierului judiciar sau a documentului care atesta achitarea obligatiilor fata de Camera, documente care se ataseaza la cererea de atribuire a calitatii de membru;

    b) se constata ca a trecut mai mult de un an de la data promovarii examenului de competenta profesionala pana la depunerea cererii de atribuire a calitatii de membru;

    c) alte situatii expres prevazute prin normele aprobate de Camera.

    In aceste situatii, Camera comunica in scris solicitantului hotararea sa si restituie acestuia jumatate din sumele achitate la depunerea cererii.

    (6) In vederea aplicarii unitare a prevederilor prezentului articol, Camera adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

    ART. 37

    (1) Conditiile de autorizare a persoanei juridice sunt urmatoarele:

    a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele persoanei juridice trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 32;

    b) o majoritate a drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor/asociatilor persoanei juridice trebuie sa fie detinuta de persoane fizice care indeplinesc conditiile prevazute art. 32 si sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Camera;

    c) o majoritate a membrilor organelor de administrare sau de conducere ale persoanei juridice, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de persoane fizice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 32 si sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Camera; in cazul in care aceste structuri nu au mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 32;

    d) persoana juridica trebuie sa aiba o buna reputatie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerintelor Codului etic emis de IFAC si adoptat de Camera.

    (2) Autorizarea persoanelor juridice se face la cererea acestora, de catre Consiliul Camerei, pe baza unei documentatii care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si achitarea obligatiilor legale catre Camera.

    (3) In cazul aprobarii cererii, persoana juridica respectiva devine membra a Camerei, este inscrisa in Registrul public si i se elibereaza autorizatia de functionare in calitate de membru al Camerei.

    (4) Consiliul poate respinge cererile numai in urmatoarele cazuri:

    a) se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1);

    b) a fost solicitata completarea documentatiei potrivit prezentului regulament si normelor adoptate de Camera, in cadrul unui termen stabilit in acest scop si persoana juridica solicitanta nu a procedat la completarea documentatiei in termenul acordat;

    c) alte situatii expres prevazute prin normele aprobate de Camera.

    (5) In vederea aplicarii unitare a prevederilor prezentului articol, Camera adopta norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.

    ART. 38

    (1) Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei si cetatenii romani care au obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei pot dobandi calitatea de auditor financiar in Romania, potrivit prevederilor normelor emise de Camera in acest sens, cu respectarea conditiilor prevazute in actele legislative ale Uniunii Europene aplicabile in materie.

    (2) Recunoasterea diplomelor si a calificarilor profesionale obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, necesare dobandirii in Romania a calitatii de auditor financiar, se efectueaza potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si cetatenii romani care au dobandit calitatea de auditor financiar intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, pot solicita recunoasterea calificarii obtinute in vederea exercitarii profesiei in Romania, dupa sustinerea testului de aptitudini organizat de Camera in conformitate cu normele emise de Camera in acest sens.

    (4) In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza fie prin contactarea autoritatilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei, fie prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne (IMI), in conditiile legii.

    (5) Inscrierea auditorilor financiari prevazuti la alin. (3) in Registrul public se face in cel mult 30 de zile de la data sustinerii testului de aptitudini.

    (6) Procedurile si formalitatile de autorizare prevazute de prezentul regulament pot fi indeplinite prin intermediul punctului de contact unic, in conformitate cu prevederile legale.

    (7) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Camera, in calitate de autoritate competenta, elaboreaza norme specifice in acest domeniu, aprobate de Consiliul Camerei.

    ART. 39

    (1) Nu are calitatea de membru al Camerei persoana care:

    a) nu s-a inscris in evidentele Camerei ca membru al acesteia in termen de un an de la absolvirea examenului de competenta profesionala si a exercitat activitati din sfera de competente a auditorului financiar;

    b) a omis sa solicite inscrierea ca membru al Camerei in termen de un an de la data la care a fost declarata admisa la examenul de competenta profesionala sau de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Camerei cu privire la recunoasterea calificarii de auditor financiar pentru persoanele care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor altui stat, dupa caz.

    Hotararea Camerei privind refuzul de inregistrare ca membru a unui auditor financiar aflat in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si b) poate fi contestata in conditiile legii, la instanta competenta.

    (2) Calitatea de membru al Camerei inceteaza in oricare dintre urmatoarele situatii:

    a) condamnarea penala definitiva pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar care il fac nedemn sa exercite aceasta calitate;

    b) excluderea din profesie dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentului regulament;

    c) decesul persoanei fizice, respectiv incetarea personalitatii juridice a persoanei juridice;

    d) persoana juridica nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 37 din prezentul regulament.

    (3) Incetarea calitatii de membru al Camerei se constata prin hotarare motivata a Consiliului Camerei si are drept consecinta radierea din Registrul public si din evidentele Camerei.

    (4) Camera comunica in scris persoanei in cauza hotararea de constatare a incetarii calitatii de membru al Camerei, hotarare ce poate fi contestata, in conditiile legii, la instanta competenta.

    ART. 40

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice, au urmatoarele drepturi:

    a) sa exercite profesia de auditor financiar, in conformitate cu prevederile legale;

    b) sa foloseasca in exercitarea profesiei titlul de auditor financiar, prescurtat “AF”;

    c) sa participe, ca urmare a desemnarii in baza normelor de reprezentare, la conferintele ordinare si extraordinare ale Camerei;

    d) sa isi exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat in cadrul conferintelor;

    e) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si control ale Camerei, conform prevederilor legale;

    f) sa fie informati si consultati asupra activitatilor desfasurate de Camera.

    (2) Membrii Camerei, persoane juridice, au drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) – d) si f).

    (3) In fata organelor alese ale Camerei, punctele de vedere si interesele persoanelor juridice sunt sustinute de catre reprezentantii legali ai acestora, care sunt membri ai Camerei si care au drepturile prevazute de lege si de prezentul regulament.

    ART. 41

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice si persoane juridice, in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta:

    a) standardele de audit;

    b) Codul etic;

    c) normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari, procedurile de control al calitatii activitatii de audit financiar, obligatiile financiare privitoare la cotizatii si tarife, asigurarea pentru riscul profesional si celelalte norme emise de Camera;

    d) standardele de audit intern;

    e) alte reglementari aplicabile profesiei.

    (2) Membrii Camerei, persoane fizice si persoane juridice, sunt obligati sa se asigure pentru riscul profesional rezultat din exercitarea profesiei de auditor financiar.

    ART. 42

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa transmita, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care are loc modificarea, notificari in legatura cu urmatoarele situatii:

    a) schimbarea numelui, situatie in care persoana in cauza va solicita in scris Camerei eliberarea unui nou certificat, carnet de auditor financiar membru al Camerei si parafa;

    b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenta;

    c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/actionar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoana fizica autorizata sa exercite in mod independent activitatea de audit financiar;

    d) orice alte date comunicate Camerei, care se refera la calitatea de membru al acesteia.

    (2) Odata cu notificarea inaintata Camerei vor fi depuse si documentele, in copie legalizata, care probeaza temeiul notificarii, dupa caz.

    ART. 43

    Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au loc, producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora, mentionand toate informatiile si atasand toate documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:

    a) aplicarea unor sanctiuni disciplinare de catre o autoritate legala sau un alt organism profesional al carui membru este persoana in cauza;

    b) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva persoanei respective pentru infractiuni savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar;

    c) punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar;

    d) orice alte informatii solicitate de Camera pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a auditorului financiar.

    ART. 44

    (1) Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa notifice Camerei, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care are loc modificarea, urmatoarele situatii:

    a) schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica, situatie in care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizatii;

    b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenta;

    c) deschiderea sau inchiderea unei filiale sau a unei subunitati;

    d) orice modificare in ceea ce priveste statutul angajatilor, asociatilor/actionarilor sau al administratorilor persoanei juridice;

    e) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva persoanei juridice;

    f) orice alte date comunicate Camerei, care se refera la calitatea de membru al acesteia.

    (2) Odata cu notificarea inaintata Camerei vor fi depuse si documentele, in copie, care probeaza temeiul notificarii, dupa caz.

    ART. 45

    Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligati sa transmita, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care s-au produs, notificari in legatura cu producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora, mentionand toate informatiile si atasand toate documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:

    a) demisia sau revocarea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui asociat/actionar al persoanei juridice;

    b) aplicarea unor sanctiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de masuri impotriva acesteia de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana juridica in cauza;

    c) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva unui asociat/actionar sau administrator al persoanei juridice, pentru infractiuni savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar;

    d) punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata a unui asociat/actionar ori administrator al persoanei juridice, pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar;

    e) numirea unui lichidator de catre autoritatea competenta.

    ART. 46

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice si persoane juridice, pot solicita suspendarea activitatii pe o perioada cuprinsa intre unu si 3 ani, din motive intemeiate, dovedite cu documente justificative, in conformitate cu normele aprobate de Consiliul Camerei.

    (2) Dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar poate fi suspendat prin hotarare a Consiliului Camerei si in situatiile in care impotriva auditorului financiar s-a pus in miscare actiunea penala sau s-a dispus trimiterea in judecata pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de auditor financiar care il fac nedemn sa exercite aceasta calitate, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.

    (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), Camera face mentiune in Registrul public.

    ART. 47

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice si persoane juridice, care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei, notifica in scris acest lucru Consiliului Camerei.

    (2) Consiliul Camerei va hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public, in urmatoarele situatii:

    a) existenta unor obligatii inca neexecutate ale auditorului financiar, persoana fizica sau persoana juridica, fata de Camera;

    b) existenta unor masuri sanctionatorii disciplinare impotriva auditorului financiar, aflate in curs de solutionare, potrivit legii;

    c) existenta unor masuri speciale de monitorizare a calitatii activitatii de audit financiar, adoptate in temeiul Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si al serviciilor conexe, emise de Camera.

    (3) Hotararea Consiliului Camerei prin care se ia act de renuntare se comunica in scris persoanei in cauza, iar Camera face mentiunile corespunzatoare in Registrul public.

    ART. 48

    (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotarare a Consiliului Camerei, fara indeplinirea procedurii disciplinare, in oricare dintre urmatoarele situatii:

    a) neachitarea cotizatiilor si tarifelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de Camera, la termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului Camerei, desi auditorul a fost notificat despre aceste situatii si i s-a acordat un termen pentru conformare;

    b) in urma condamnarii definitive a unui auditor financiar pentru infractiuni economice;

    c) la cererea auditorului financiar sau a persoanei juridice, daca are indeplinite la zi obligatiile fata de Camera.

    (2) Hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Camera face mentiunile corespunzatoare in Registrul public.

    (3) Hotararea privind retragerea calitatii de membru al Camerei poate fi contestata in conditiile legii, la instanta competenta.

    ART. 49

    Orice auditor financiar care a renuntat sau caruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile de reatribuire a calitatii de membru al Camerei stabilite prin norme.

    CAPITOLUL IV

    Stagiarii in activitatea de audit financiar

    ART. 50

    Sunt stagiari in activitatea de audit financiar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic sau sunt licentiate ale unei alte facultati, caz in care trebuie sa fi urmat un program de pregatire suplimentara cu profil economic. Diploma obtinuta la absolvirea facultatii, respectiv in urma programului de pregatire suplimentara trebuie sa fie recunoscuta de autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul educatiei;

    b) au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani;

    c) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

    d) respecta cerintele Codului etic.

    ART. 51

    Camera adopta norme pentru desfasurarea programului de pregatire a stagiarilor in activitatea de audit financiar, care constau in:

    a) conditiile de acces si admitere la stagiu;

    b) durata, organizarea si desfasurarea stagiului;

    c) atributiile indrumatorilor de stagiu;

    d) modul de completare a Caietului de practica in activitatea de audit financiar;

    e) conditiile in care pot fi acordate derogari cu privire la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sau pentru reducerea vechimii in activitatea financiar-contabila ceruta pentru accesul la stagiu;

    f) alte obligatii ale stagiarului, stabilite prin hotarare a Consiliului Camerei.

    ART. 52

    Pentru a asigura capacitatea de aplicare in practica a cunostintelor teoretice a caror testare este inclusa in examen, persoana fizica efectueaza un stagiu de pregatire practica de 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situatiilor financiare anuale sau a situatiilor financiare anuale consolidate, in cadrul cabinetelor individuale sau al persoanelor juridice autorizate de Camera.

    CAPITOLUL V

    Exercitarea profesiei de auditor financiar

    ART. 53

    (1) Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta si integritate prevazute de legislatia in vigoare.

    (2) Auditorul financiar poate sa isi exercite independent profesia numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) este membru activ al Camerei;

    b) indeplineste conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament.

    ART. 54

    Profesia de auditor financiar se exercita avand la baza:

    a) viza anuala, respectiv autorizatia pentru exercitarea profesiei;

    b) contractul de audit incheiat cu clientul;

    c) documentatia privind respectarea cerintelor prevazute in standardele profesionale in domeniu.

    ART. 55

    (1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, in exercitarea independenta a profesiei trebuie sa fie perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.

    (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot sa isi exercite profesia in cazul in care se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfasura activitati de audit financiar, audit intern, alte misiuni de asigurare si servicii conexe in situatii care prejudiciaza sau care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta ori reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul etic.

    ART. 56

    Auditorul financiar activ care la un anumit moment nu mai indeplineste conditiile pentru exercitarea profesiei va proceda conform art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 57

    (1) In activitatea de monitorizare a aplicarii normelor emise de Camera, a prezentului regulament si a altor prevederi legale, auditorii financiari activi au obligatia sa coopereze cu aceasta si sa depuna diligentele necesare prin care sa se asigure ca si persoanele cu care sunt asociate in indeplinirea activitatilor specifice profesiei de auditor financiar coopereaza cu Camera.

    (2) Auditorii financiari activi au obligatia sa conduca evidenta corecta a activitatii lor si sa prezinte Camerei toate datele si informatiile necesare acesteia pentru desfasurarea in mod eficient a procesului de monitorizare.

    (3) Monitorizarea activitatii auditorilor financiari activi se organizeaza si se desfasoara potrivit Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar, emise de Camera, care prevad – in principal – urmatoarele:

    a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligatia de a intocmi si de a prezenta acesteia, pana la data de 31 martie a anului urmator celui de raportare, un raport anual asupra activitatii desfasurate in anul anterior;

    b) auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajati, administratori sau asociati/actionari ai unei persoane juridice si nu efectueaza audit financiar in nume propriu, au obligatia de a transmite Camerei, in acelasi termen, o declaratie in care vor specifica aceasta situatie;

    c) nedepunerea raportului ori a declaratiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prezentului regulament;

    d) auditorii financiari si persoanele juridice care efectueaza auditul statutar al entitatilor de interes public publica pe website-ul propriu un raport anual privind transparenta, in conformitate cu art. 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Camera verifica prin inspectii realitatea si conformitatea cu cerintele legale a informatiilor cuprinse in rapoartele inaintate Camerei de catre auditorii financiari activi, membri ai acesteia. De asemenea, evalueaza continutul celui mai recent raport privind transparenta, publicat de auditori sau persoanele juridice.

    ART. 58

    (1) Auditorii financiari activi trebuie sa dea dovada de integritate in toate relatiile profesionale, de afaceri si personale. Integritatea implica onestitate, justete si corectitudine si nu trebuie sa fie afectata de interese de natura familiala sau personala.

    (2) Auditorii financiari activi sunt obligati sa dea dovada de obiectivitate in exercitarea profesiei, la evaluarea acestei cerinte urmand a fi avute in vedere toate considerentele relevante pentru incheierea fiecarui angajament profesional.

    (3) Auditorii financiari activi trebuie sa dea dovada de independenta in exercitarea profesiei. Prin independenta se intelege exercitarea profesiei de catre auditorii financiari activi care nu au raporturi juridice de munca sau civile ori comerciale cu clientii si nu au niciun fel de alte interese materiale directe sau indirecte in raport cu acestia, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor financiar. Independenta nu trebuie sa fie afectata in niciun caz de interese de natura familiala sau personala.

    (4) Auditorii financiari activi trebuie sa accepte si sa desfasoare doar activitatile pentru care sunt competenti. In cazurile in care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialisti si din alte domenii.

    (5) Auditorii financiari activi trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala cu respectarea confidentialitatii asupra informatiilor cu care opereaza; confidentialitatea nu opereaza pentru solicitarile exprese de informatii, formulate de catre organele competente, in temeiul unei dispozitii legale exprese care le confera acest drept. In conditiile pastrarii confidentialitatii informatiilor asupra clientilor, Camera are acces la acestea ca urmare a atributiei sale privind controlul calitatii auditului financiar.

    ART. 59

    Pentru asigurarea respectarii principiilor etice fundamentale de desfasurare a activitatii de audit financiar, auditorii financiari activi trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli generale:

    a) sa nu incheie contractul daca in ultimii 2 ani anteriori acceptarii acestuia au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup;

    b) sa nu incheie contractul daca in conducerea sau in actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai auditorului financiar;

    c) sa nu se implice direct sau indirect in desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavand dreptul sa detina actiuni ori parti sociale, sa incheie contracte de imprumut sau de garantare a unor imprumuturi, sa incheie acte ori fapte de comert ori sa fi beneficiat sau sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor prevazute in contract;

    d) sa nu presteze pentru acelasi client servicii de audit financiar sau alte servicii de asigurare, in sensul dat acestor notiuni de standardele internationale de audit si asigurare, daca desfasoara activitati de contabilitate, consultanta, fiscalitate sau alte activitati profesionale similare;

    e) sa cuprinda in contractul de audit financiar incheiat cu clientul clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz;

    f) sa respecte recomandarile Camerei referitoare la eventualele limitari in timp ale numarului contractelor care pot fi incheiate cu acelasi client;

    g) sa isi organizeze propriile proceduri si politici de control conform standardelor internationale de audit, pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a misiunilor de audit.

    CAPITOLUL VI

    Auditul intern

    ART. 60

    (1) Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii actionarilor/asociatilor, cu exceptia celor prevazute la alin. (5), organizeaza activitatea de audit intern potrivit normelor de audit intern elaborate si aprobate de Camera in conformitate cu standardele internationale de audit intern.

    (2) Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice, in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

    (3) Activitatea de audit intern se exercita in cadrul entitatii economice de catre persoane din interiorul sau exteriorul acesteia, cu respectarea prevederilor legale. Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii economice.

    (4) Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie, potrivit art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa aiba calitatea de auditor financiar.

    (5) La regiile autonome, companiile/societatile nationale, precum si la celelalte entitati economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeaza si functioneaza potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitatile publice.

    ART. 61

    (1) Camera elaboreaza norme de audit intern in conformitate cu standardele internationale de audit intern, scopul acestora fiind:

    a) definirea principiilor de baza privind modul in care trebuie sa se exercite auditul intern;

    b) asigurarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea activitatilor de audit intern;

    c) stabilirea criteriilor de baza pentru evaluarea calitatii serviciilor de audit intern;

    d) evaluarea proceselor si structurilor organizatorice din entitatea economica.

    (2) Normele elaborate de Camera cuprind reguli de organizare, exercitare si implementare in domeniul auditului intern, precum si Codul de etica pentru profesia de auditor intern.

    (3) Regulile de exercitare se refera la natura activitatilor de audit intern si stabilesc criterii de calitate pe baza carora exercitarea acestor servicii poate fi evaluata.

    (4) Regulile de implementare se elaboreaza in functie de tipurile specifice de angajamente.

    CAPITOLUL VII

    Veniturile Camerei

    ART. 62

    (1) Camera isi asigura veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare si functionare din urmatoarele surse:

    a) cotizatii anuale, fixe si variabile;

    b) tarife pentru servicii prestate in conformitate cu prevederile legale;

    c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

    d) donatii, sponsorizari si alte venituri, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

    (2) Cuantumul si nivelurile cotizatiilor, tarifelor si ale altor venituri ale Camerei se stabilesc periodic prin hotarari ale Consiliului Camerei, potrivit prezentului regulament.

    ART. 63

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice active si persoane juridice, datoreaza cotizatii fixe si variabile.

    (2) Membrii Camerei, persoane fizice nonactive, datoreaza numai cotizatie fixa.

    (3) Cotizatiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizata din activitatea de audit financiar, audit intern si alte activitati desfasurate in exercitarea profesiei de auditor financiar.

    ART. 64

    (1) Camera incaseaza tarife pentru servicii prestate in legatura cu:

    a) inscrierea la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

    b) inscrierea la examenul de competenta profesionala in vederea atribuirii calitatii de auditor financiar;

    c) monitorizarea activitatii stagiarilor in activitatea de audit financiar;

    d) atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul public;

    e) alte servicii prestate potrivit reglementarilor Camerei.

    (2) Tarifele se platesc de persoanele care solicita prestarea serviciilor prevazute la alin. (1).

    ART. 65

    Membrii Camerei sunt obligati sa plateasca cotizatiile datorate catre Camera, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului acesteia. Neachitarea cotizatiilor datorate anual atrage raspunderea disciplinara a acestora.

    CAPITOLUL VIII

    Supravegherea publica

    ART. 66

    Activitatea Camerei se desfasoara sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, potrivit legislatiei in vigoare.

    ART. 67

    Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si promoveaza spre adoptare proiecte de acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Camerei, cu consultarea acesteia si a organismului de supraveghere publica.

    CAPITOLUL IX

    Registrul public

    ART. 68

    Membrii Camerei sunt inscrisi in Registrul public in baza declaratiei pe propria raspundere, in una dintre cele doua categorii:

    a) auditori financiari activi; sau

    b) auditori financiari nonactivi.

    ART. 69

    (1) Membrii Camerei, persoane fizice active si nonactive si persoane juridice, se inscriu in Registrul public.

    (2) Registrul public se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (3) Modificarile intervenite in Registrul public se publica trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 70

    (1) Membrii Camerei sunt identificati in Registrul public printr-un numar individual. Informatiile referitoare la auditorii financiari si persoanele juridice se pastreaza si intr-un registru in format electronic, care este accesibil publicului pe site-ul Camerei.

    (2) Registrul public contine, de asemenea, adresa si datele de contact ale Camerei, precum si datele de contact si detalii cu privire la organismul de supraveghere publica.

    CAPITOLUL X

    Investigatii si sanctiuni

    ART. 71

    Camera este autoritatea competenta pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea raspunderii disciplinare si aplicarea sanctiunilor pentru membrii sai.

    ART. 72

    Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

    a) nerespectarea prevederilor Codului etic;

    b) desfasurarea activitatii de auditor financiar in conditii care au avut ca efect prejudicierea grava a reputatiei profesionale;

    c) incalcarea dispozitiilor prezentului regulament, ale hotararilor si reglementarilor emise de Camera, aplicabile activitatii desfasurate de catre auditorii financiari, persoanele juridice sau orice angajat, asociat/actionar, administrator ori partener din cadrul unei persoane juridice;

    d) nerespectarea cerintelor privind pregatirea profesionala continua, prevazute in normele emise de Camera;

    e) necomunicarea la termen a documentelor care implica modificari ale informatiilor cuprinse in Registrul public;

    f) incalcarea prevederilor legale referitoare la independenta si obiectivitate.

    ART. 73

    (1) Membrii Camerei pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:

    a) mustrare;

    b) avertisment scris;

    c) suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 1 an. In perioada suspendarii, persoana in cauza nu are dreptul sa exercite sub nicio forma activitate de audit financiar, sa faca uz de calitatea de auditor financiar si nu are dreptul sa participe la activitatile Camerei;

    d) retragerea calitatii de membru al Camerei.

    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. d), odata cu aplicarea sanctiunii disciplinare se retrage si autorizarea de membru al Camerei.

    ART. 74

    Actiunea disciplinara poate fi exercitata de catre Consiliul Camerei in cel mult 3 ani de la data luarii la cunostinta de catre Camera despre fapta savarsita.

    ART. 75

    Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta si va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.

    ART. 76

    Abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica de catre Consiliul Camerei.

    ART. 77

    (1) La sedintele Consiliului Camerei pot participa, pe baza de convocare, numai persoanele implicate, aparatorii acestora si alte persoane care ar putea furniza informatii relevante pentru solutionarea sesizarilor supuse solutionarii. La deliberari participa numai membrii Consiliului Camerei.

    (2) Persoanele care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei reclamate sau ai celei care a declansat procedura disciplinara nu au dreptul de a participa la niciuna dintre etapele procedurii disciplinare.

    ART. 78

    Orice persoana care este afectata de actiunile unui membru al Camerei poate depune o reclamatie la adresa acestuia. Toate faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru al Camerei se reclama la Camera si se inregistreaza la Registratura acesteia. Procedura disciplinara se efectueaza conform regulamentului adoptat de Camera.

    ART. 79

    (1) Cercetarea faptelor reclamate se face numai dupa instiintarea in scris a persoanei reclamate si comunicarea catre aceasta a sesizarii primite.

    (2) Persoana reclamata are dreptul de a prezenta explicatii scrise. La audieri poate fi asistata de un avocat sau de un alt auditor financiar, membru al Camerei.

    (3) Refuzul nejustificat de a da curs convocarii constituie o incalcare a conduitei profesionale si nu impiedica desfasurarea cercetarii disciplinare.

    (4) Persoana convocata va fi ascultata, vor fi audiate si alte persoane care pot contribui la elucidarea faptelor, vor fi verificate inscrisuri si obtinute informatii prin toate mijloacele prevazute de lege.

    (5) Rezultatele cercetarii vor fi consemnate intr-un referat care va cuprinde faptele reclamate, pozitia celui cercetat, probele administrate, concluzii si propunerea de solutionare a reclamatiei.

    ART. 80

    (1) In situatiile in care din cercetari rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile pentru atragerea raspunderii disciplinare, se transmite persoanei reclamate si reclamantului o notificare corespunzatoare. In celelalte situatii, referatul de cercetare se inainteaza Consiliului Camerei, impreuna cu punctul de vedere al persoanei reclamate asupra concluziilor acestuia.

    (2) Referatul se supune deciziei Consiliului Camerei in sedinta imediat urmatoare celei in care acesta a fost inregistrat la Registratura Camerei.

    (3) Persoana reclamata poate fi convocata de Consiliul Camerei, in vederea audierii, dupa caz.

    (4) Consiliul poate hotari sanctionarea disciplinara, completarea cercetarii sau clasarea cauzei.

    (5) Hotararea se comunica persoanei reclamate si reclamantului in termen de 15 zile de la adoptare si devine executorie pe data expirarii termenului de apel.

    ART. 81

    In cazul aplicarii sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 73 alin. (1) lit. c) si d), pe baza hotararii de sanctionare, Camera va face mentiunile corespunzatoare in Registrul public.

    ART. 82

    Hotararile de sanctionare disciplinara pot fi contestate, in conditiile legii, la instanta competenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close