Tarifele de aeroport

In M. Of. nr. 346 din 18 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) Prezenta hotarare stabileste principii comune pentru perceperea tarifelor de aeroport pe aeroporturile din Romania.

    (2) Prezenta hotarare se aplica tuturor aeroporturilor deschise utilizarii publice, cu un trafic anual mai mare de 5 milioane de pasageri, precum si aeroportului cu cel mai mare trafic de pasageri, cu exceptia prevederilor art. 5, care se aplica tuturor aeroporturilor deschise utilizarii publice, indiferent de traficul inregistrat.

    ART. 2

    Ministerul Transporturilor si Infrastructurii asigura publicarea anuala, pe pagina de internet www.mt.ro, a listei aeroporturilor din Romania carora li se aplica prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare nu se aplica in cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriana de ruta si terminala in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, prevazute in anexa la Reglementarea aeronautica civila romana privind accesul pe piata serviciilor de handling la sol pe aeroporturi – RACR-APSH, editia 03/2007, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finantarea asistentei acordate pasagerilor cu handicap sau pasagerilor cu mobilitate redusa, prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap si ale persoanelor cu mobilitate redusa pe durata calatoriei pe calea aerului.

    ART. 4

    In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) aeroport inseamna orice suprafata de teren special amenajata pentru aterizarea, decolarea si manevrele unei aeronave, inclusiv instalatiile auxiliare de care aceste operatiuni pot avea nevoie pentru indeplinirea cerintelor traficului aerian si ale serviciilor aeriene, inclusiv instalatiile necesare pentru a asista serviciile aeriene comerciale si pentru care administratorul detine un certificat valid, emis de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, pentru transport aerian public;

    b) administrator al aeroportului este o persoana fizica sau juridica care, pe langa alte activitati, are sau nu, dupa caz, ca obiectiv, in temeiul legislatiei sau reglementarilor nationale ori al unor contracte, administrarea si gestionarea infrastructurilor unui aeroport sau ale unei retele de aeroporturi, precum si coordonarea si controlul activitatilor diferitilor operatori prezenti in aeroporturile sau in reteaua de aeroporturi in cauza;

    c) utilizator al aeroportului este orice persoana fizica sau juridica responsabila pentru transportul aerian al pasagerilor, postei si/sau al marfii, catre ori de la aeroportul in cauza;

    d) tarif de aeroport inseamna o suma colectata in beneficiul administratorului aeroportului si platita de catre utilizatorii aeroportului pentru utilizarea facilitatilor si a serviciilor care le sunt puse la dispozitie in exclusivitate de administratorul aeroportului si care au legatura cu aterizarea, decolarea, iluminarea si parcarea aeronavelor, precum si cu procesarea pasagerilor si a marfurilor;

    e) retea de aeroporturi inseamna un grup de aeroporturi, desemnat in acest sens in conformitate cu reglementarile aplicabile in vigoare, care este operat de acelasi administrator.

    ART. 5

    (1) Tarifele de aeroport se aplica nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor aeroportului si se publica impreuna cu toate conditiile asociate, in Publicatia de informare aeronautica AIP – Romania, precum si pe pagina de internet a aeroportului, prin grija administratorului aeroportului.

    (2) Administratorul aeroportului are dreptul de a adapta tarifele de aeroport in functie de anumite aspecte de interes public si general, inclusiv din considerente ce tin de protectia mediului, in baza unor criterii relevante, obiective si transparente.

    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se stabilesc conditiile ce pot fi asociate tarifelor de aeroport si criteriile prevazute la alin. (1) si (2).

    ART. 6

    In cazul unei retele de aeroporturi se accepta introducerea unui sistem comun si transparent de tarifare care sa fie aplicabil intregii retele.

    ART. 7

    Dupa informarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate autoriza un administrator de aeroport sa aplice un sistem comun si transparent de tarifare in aeroporturile care deservesc acelasi oras sau aceeasi conurbatie, cu conditia ca fiecare aeroport sa respecte in totalitate cerintele prevazute la art. 8 alin. (4) – (6).

    ART. 8

    (1) Administratorul aeroportului asigura desfasurarea unor consultari periodice cu utilizatorii aeroportului, cu reprezentantii acestora sau cu asociatiile de utilizatori ai aeroportului, cu privire la functionarea sistemului de tarife de aeroport, a nivelului tarifelor de aeroport si, daca este cazul, cu privire la calitatea serviciilor furnizate, pe baza unei proceduri care se publica pe pagina de internet a aeroportului.

    (2) Consultarea prevazuta la alin. (1) are loc cel putin o data pe an, exceptand cazul in care s-a convenit altfel cu ocazia ultimei consultari.

    (3) In cazul in care exista un acord multianual intre administratorul aeroportului si utilizatorii acestuia, consultarile au loc in conformitate cu dispozitiile respectivului acord.

    (4) Administratorul aeroportului are obligatia de a pune la dispozitia tuturor utilizatorilor aeroportului, a reprezentantilor acestora si a asociatiilor de utilizatori ai aeroportului, cu ocazia organizarii consultarilor prevazute la alin. (1), informatii cu privire la componentele care stau la baza stabilirii sistemului de tarife de aeroport sau a nivelului acestora, care trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

    a) o lista a diferitelor servicii si infrastructuri puse la dispozitie in schimbul tarifului de aeroport perceput;

    b) metodologia folosita pentru stabilirea tarifelor de aeroport;

    c) structura generala a costurilor aferente facilitatilor si serviciilor corespunzatoare tarifelor de aeroport;

    d) veniturile din diferite tarife si costul total al serviciilor acoperite de aceste tarife;

    e) orice finantare din partea autoritatilor publice destinata facilitatilor si serviciilor la care se raporteaza tarifele de aeroport;

    f) previziuni privind evolutia situatiei in aeroport in ceea ce priveste tarifele, cresterea traficului si investitiile propuse;

    g) utilizarea efectiva a infrastructurii aeroportuare si a echipamentului pe o anumita perioada de timp;

    h) rezultatele prevazute ale oricaror investitii majore propuse, in ceea ce priveste efectele acestora asupra capacitatii aeroportului.

    (5) Utilizatorii aeroporturilor au obligatia de a transmite administratorului aeroportului, inaintea fiecarei consultari, informatii in special cu privire la:

    a) previziunile in ceea ce priveste traficul;

    b) previziunile cu privire la componenta si utilizarea preconizata a flotei acestora;

    c) proiectele proprii de dezvoltare privind aeroportul in cauza;

    d) cerintele lor in cadrul aeroportului in cauza.

    (6) Modalitatea de furnizare si utilizare a informatiilor prevazute la alin. (4) si (5), inclusiv aplicarea unui tratament de confidentialitate cu privire la aceste informatii, se stabilesc prin acorduri incheiate intre administratorul aeroportului si utilizatorii acestuia.

    ART. 9

    (1) Modificarile sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport se efectueaza de catre administratorul aeroportului, in situatia in care este posibil, in acord cu utilizatorii aeroportului.

    (2) Pentru ducerea la indeplinire a dispozitiei alin. (1), administratorul aeroportului prezinta utilizatorilor aeroportului orice propunere de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, impreuna cu motivele care stau la baza acestei propuneri, cu minimum 4 luni inainte de data prevazuta pentru intrarea in vigoare a modificarilor respective, cu exceptia cazului in care intervin imprejurari exceptionale, ce trebuie justificate fata de utilizatorii aeroportului.

    (3) Dupa consultarea utilizatorilor aeroporturilor pe tema modificarilor propuse si prezentate conform prevederilor alin. (2), administratorul aeroportului adopta decizia privind modificarea sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, tinand cont, in situatia in care este posibil, de opiniile utilizatorilor.

    (4) Decizia prevazuta la alin. (3) se publica pe pagina de internet a aeroportului si, in cazul in care nu exista nicio solicitare formulata in conformitate cu prevederile art. 10, in Publicatia de informare aeronautica AIP – Romania, aplicandu-se de la data prevazuta in aceasta publicatie, dar nu mai devreme de doua luni de la data publicarii pe pagina de internet a aeroportului.

    (5) In cazul in care nu s-a ajuns la un acord cu utilizatorii aeroportului asupra modificarii propuse, pe pagina de internet a aeroportului se publica justificarea corespunzatoare.

    ART. 10

    (1) In cazul unui dezacord intre administratorul aeroportului si utilizatorii aeroportului in ceea ce priveste o decizie adoptata privind modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, orice parte implicata poate solicita, in scris si in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii deciziei pe pagina de internet a aeroportului, o investigatie din partea autoritatii independente de supraveghere, prevazuta la art. 14, in scopul analizarii justificarilor pentru modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor.

    (2) Autoritatea independenta de supraveghere solutioneaza dezacordul prevazut la alin. (1) pe baza unei proceduri proprii si a unor criterii prestabilite.

    (3) Solicitarile transmise dupa termenul prevazut la alin. (1) sau care nu indeplinesc conditiile stabilite de autoritatea independenta de supraveghere pentru a fi admise nu se mai iau in considerare.

    (4) O modificare a sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport, care face obiectul unei investigatii din partea autoritatii independente de supraveghere, ca urmare a unei solicitari depuse in conformitate cu prevederile alin. (1), nu se publica in Publicatia de informare aeronautica AIP – Romania si nu produce efecte inainte ca autoritatea respectiva sa fi adoptat o decizie provizorie sau finala cu privire la aceasta.

    (5) In termen de cel mult 4 saptamani de la data la care a fost primita o solicitare conform prevederilor alin. (1), autoritatea independenta de supraveghere adopta o decizie provizorie sau finala privind modificarea adusa sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport care a facut obiectul investigatiei.

    (6) Decizia finala privind modificarea adusa sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport va fi adoptata de autoritatea independenta de supraveghere in termen de cel mult 4 luni de la data la care a fost primita o solicitare conform prevederilor alin. (1), termen ce poate fi prelungit cu maximum doua luni in situatii exceptionale si justificate in mod corespunzator.

    (7) Decizia prevazuta la alin. (6) se comunica in scris tuturor partilor implicate si este obligatorie pentru acestea.

    ART. 11

    Administratorul aeroportului are obligatia de a se consulta cu utilizatorii aeroportului inainte de finalizarea planurilor si/sau a studiilor privind proiectele de infrastructuri noi.

    ART. 12

    (1) Administratorul aeroportului si reprezentantii sau asociatiile de utilizatori ai aeroportului pot negocia si incheia un acord privind nivelul calitativ al serviciilor furnizate in aeroport. Negocierile cu privire la nivelul calitativ al serviciilor pot avea loc in cadrul consultarilor prevazute la art. 8.

    (2) Acordul prevazut la alin. (1) va stabili nivelul serviciilor ce urmeaza sa fie furnizate de catre administratorul aeroportului, luandu-se in considerare sistemul sau nivelul existent al tarifelor de aeroport, precum si nivelul serviciilor la care utilizatorii aeroportului au dreptul in schimbul tarifelor de aeroport.

    ART. 13

    (1) Administratorul aeroportului poate pune la dispozitia utilizatorilor servicii aeroportuare personalizate, precum si terminale sau parti din terminale dedicate, cu destinatie si nivel calitativ specifice.

    (2) In cazurile prevazute la alin. (1) si fara a aduce atingere prevederilor art. 5, administratorul aeroportului este liber sa stabileasca nivelul tarifelor de aeroport, in mod diferentiat, in functie de calitatea si de natura serviciilor specifice, costurile acestora sau pe baza oricarei alte justificari obiective si transparente.

    (3) Accesul la serviciile, terminalele sau partile din terminale specificate la alin. (1) este permis, in mod nediscriminatoriu, oricarui utilizator al aeroportului care solicita acest lucru.

    (4) In cazul in care la serviciile aeroportuare personalizate si/sau terminalele ori partile din terminale dedicate, specificate la alin. (1), doresc sa aiba acces mai multi utilizatori ai aeroportului decat este posibil, date fiind constrangerile de capacitate, accesul se stabileste pe baza unor criterii relevante, obiective, transparente si nediscriminatorii, stabilite de catre administratorul aeroportului si aduse la cunostinta utilizatorilor.

    ART. 14

    (1) Se desemneaza Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” ca autoritate independenta de supraveghere, responsabila cu supravegherea aplicarii prevederilor prezentei hotarari.

    (2) In vederea asigurarii independentei in exercitarea obligatiilor, competentelor si atributiilor ce decurg din prezenta hotarare, Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” nu are dreptul sa detina actiuni la aeroporturile din Romania sau transportatori aerieni, iar angajatii sai nu au dreptul sa faca parte din organele de conducere sau administrare ale acestora.

    (3) Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” exercita toate obligatiile, competentele si atributiile ce decurg din prezenta hotarare pentru autoritatea independenta de supraveghere, in mod impartial si transparent.

    (4) In scopul ducerii la indeplinire a prevederilor alin. (3), Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” are obligatia de a intocmi si de a publica pe pagina de internet proprie, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotarari, urmatoarele:

    a) procedura de solutionare a dezacordurilor dintre administratorul aeroportului si utilizatorii aeroportului, precum si criteriile in raport cu care vor fi analizate aceste dezacorduri, prevazute la art. 10 alin. (2);

    b) conditiile in care solicitarile de solutionare a unui dezacord sunt admise de autoritatea independenta de supraveghere in vederea investigarii, prevazute la art. 10 alin. (3).

    (5) Procedura, conditiile si criteriile prevazute la alin. (4) trebuie sa fie nediscriminatorii, transparente si obiective.

    (6) In urma unei cereri justificate, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are dreptul de a aproba prin ordin aplicarea de catre Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” a unui tarif aeroporturilor si utilizatorilor aeroporturilor, pentru acoperirea costurilor acesteia ce decurg din desfasurarea activitatii de autoritate independenta de supraveghere.

    (7) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii comunica Comisiei Europene denumirea si adresa autoritatii independente de supraveghere, sarcinile si responsabilitatile atribuite acesteia, precum si masurile luate pentru a garanta conformitatea cu prevederile art. 11 alin. (3) din Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.

    ART. 15

    In situatia in care se desfasoara o investigatie cu privire la temeiul modificarii sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport, conform atributiilor prevazute la art. 10, autoritatea independenta de supraveghere are acces la informatiile necesare de care dispun partile implicate si are obligatia de a consulta toate partile implicate inaintea luarii unei decizii.

    ART. 16

    (1) Autoritatea independenta de supraveghere publica un raport anual privind activitatile sale.

    (2) Autoritatea independenta de supraveghere coopereaza cu Comisia Europeana, inclusiv prin transmiterea informatiilor referitoare la punerea in aplicare a prezentei hotarari, progresele realizate, precum si eventuale propuneri de revizuire a Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport.

    ART. 17

    Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispozitii legale nationale adoptate in domeniul reglementat de Directiva 2009/12/CE.

    ART. 18

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, atributiile prevazute la art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 405/1993, cu modificarile ulterioare, se completeaza cu atributiile ce rezulta pentru Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” din prezenta hotarare.

                                       *

     Prezenta hotarare transpune in totalitate Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 70 din 14 martie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close