Modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

In M. Of. nr. 362 din 24 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2017/2011 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.

Din cuprins:

    ART. I

    Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La capitolul I litera A, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1.1, cu urmatorul cuprins:

    “1.1. Persoana impozabila poate solicita, potrivit prevederilor legale in vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobata la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de procedura fiscala, stingerea efectuandu-se in ordinea prevazuta la art. 115 din acelasi act normativ.”

    2. La capitolul I litera B, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “6. Solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut la art. 70 din Codul de procedura fiscala.”

    3. La capitolul II litera A, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “6. Decizia de rambursare emisa de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala, cu exceptia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei de nemodificare a bazei de impunere.”

    4. La capitolul II litera B sectiunea B2, punctul 3.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “3.1. In prima faza a analizei se selecteaza deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, care se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.”

    5. La capitolul II litera B sectiunea B2, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “6. Daca suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic si sistemul va genera in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta procedura. Decizia de rambursare se emite in maximum 5 zile de la data depunerii decontului.”

    6. La capitolul II litera B sectiunea B2, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “9. Daca toate sumele negative inscrise in coloana <<Sume negative>> se incadreaza, fiecare in parte, in SIN se considera ca decontul de TVA prezinta risc fiscal mic, nu se va completa cartusul <<Indicatori de analiza>> si se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Decizia de rambursare se emite in maximum 5 zile de la data depunerii decontului.”

    7. La capitolul II litera B dupa sectiunea B3 se introduce o noua sectiune, sectiunea B4, cu urmatorul cuprins:

    “B4. Dispozitii speciale privind solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse inspectiei fiscale, finalizata prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impunere

    1. Prevederile prezentei sectiuni se aplica deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, incadrate la risc fiscal mare, prin care se solicita la rambursare sume negative de taxa care provin si din perioade fiscale pentru care TVA a fost deja supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.

    2. Procedura se aplica pentru deconturile incadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicarii procedurii de la sectiunile B2 si B3, si anume:

    a) deconturi incadrate la SIN = 1, potrivit sectiunii B2 pct. 3.2 si 4.5;

    b) deconturi care au obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscala un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit sectiunii B2 pct. 5.1;

    c) deconturi care au obtinut la Fisa de analiza de risc un punctaj intre 51 si 140 de puncte, potrivit sectiunii B2 pct. 11 lit. b);

    d) deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost incadrate la risc fiscal mare, potrivit sectiunii B3 pct. 8.1.

    3. Pentru fiecare decont incadrat la risc fiscal mare potrivit pct. 2, compartimentul de specialitate verifica, in baza de date Phoenix, daca in ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus, a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru perioade in care a fost supusa inspectiei fiscale inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Ca urmare a verificarii se emite o lista care contine in mod obligatoriu: datele de identificare fiscala ale persoanei impozabile, perioada supusa inspectiei fiscale in cazul TVA, numarul si data deciziei de nemodificare a bazei de impunere.

    4. Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 2 lit. a) si b) se genereaza Fisa de analiza de risc – sectiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare.

    5. In Fisa de analiza de risc intocmita pentru toate deconturile cu risc fiscal mare, in sectiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare se inscrie, in coloana corespunzatoare, daca perioada respectiva a fost supusa inspectiei fiscale.

    6. Daca intreaga suma negativa solicitata la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA.

    7. Daca suma negativa solicitata la rambursare provine, partial, din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aproba rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisa decizia de nemodificare a bazei de impunere. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se comunica si compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.

    8. Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusa inspectiei fiscale sau ca urmare a inspectiei nu a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu atributii de inspectie fiscala pentru verificarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspectiei fiscale.”

    8. La capitolul II litera D, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “6. Inspectia fiscala ulterioara se efectueaza in maximum 4 ani de la aprobarea rambursarii.”

    9. La capitolul III litera A punctul 1.3 litera b) si litera B punctul 1.2, sintagma “… in procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro …” se inlocuieste cu sintagma “… in procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 500.000 euro …”.

    10. La capitolul III litera C, punctul 9.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “9.1. Daca decontul de TVA supus analizei se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 4.1 si, dupa caz, la pct. 5, este un decont cu risc fiscal mare.”

    11. La capitolul III litera C, dupa punctul 9.1 se introduc 5 noi puncte, punctele 9.1.1 – 9.1.5, cu urmatorul cuprins:

    “9.1.1. Pentru deconturile cu risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifica, in baza de date Phoenix, daca in ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus, a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru perioade in care a fost supusa inspectiei fiscale inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Ca urmare a verificarii se emite o lista care contine in mod obligatoriu: datele de identificare fiscala ale persoanei impozabile, perioada supusa inspectiei fiscale in cazul TVA, numarul si data deciziei de nemodificare a bazei de impunere.

    9.1.2. Pentru fiecare din deconturile cuprinse in lista se intocmeste Fisa de analiza de risc, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la procedura, completandu-se numai sectiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare, avand inscrisa in coloana corespunzatoare daca perioada respectiva a fost supusa inspectiei fiscale.

    9.1.3. Daca intreaga suma negativa solicitata la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA.

    9.1.4. Daca suma negativa provine, partial, din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aproba rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisa decizia de nemodificare a bazei de impunere. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se comunica si compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.

    9.1.5. Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusa inspectiei fiscale sau ca urmare a inspectiei nu a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu atributii de inspectie fiscala, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspectiei fiscale.”

    12. La capitolul III litera C, punctul 10.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “10.2. Decizia de rambursare emisa de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala, cu exceptia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei de nemodificare a bazei de impunere.”

    13. La capitolul III litera E, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “1. In cazul contribuabililor mari si mijlocii, inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectueaza in termen de maximum 4 ani de la aprobare.”

    14. Capitolul VI “Solutionarea solicitarilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Sumele negative de TVA cuprinse in deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicita anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anuleaza din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, numai in urma efectuarii inspectiei fiscale.”

    ART. II

    Anexa nr. 5 la procedura se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    Anexa nr. 6 la procedura se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. IV

    Anexa nr. 7 la procedura se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. V

    (1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata aferente lunii aprilie 2011.

    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica si pentru deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, cu exceptia deconturilor care au fost transmise, pana la data intrarii in vigoare a acestui ordin, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala in vederea solutionarii cu inspectie fiscala anticipata.

    ART. VI

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. VII

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close