Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

In M. Of. nr. 371 din 26 mai 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari institutiile de invatamant superior elaboreaza Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumita in continuare metodologia proprie, numai cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevazuta la art. 1. Metodologia proprie este aprobata de catre senatul universitar si publicata pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.

    ART. 3

    (1) Institutiile de invatamant superior care nu au organizat departamentele pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari deleaga, pana la organizarea departamentelor, atributiile prevazute de prezenta hotarare pentru directorul de departament, respectiv consiliul departamentului, in sarcina decanului, respectiv consiliului facultatii.

    (2) Pana la organizarea departamentelor si prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (2) si (6), ale art. 23 alin. (10), ale art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru, atributiile directorului de departament si ale consiliului departamentului se deleaga decanului, respectiv consiliului facultatii.

    (3) Pana la organizarea departamentelor si prin exceptie de la prevederile art. 22 alin. (3) – (5) din metodologia-cadru, comisia de concurs este propusa de consiliul facultatii, aprobata de decan si transmisa spre aprobare senatului universitar.

    ART. 4

    Ocuparea posturilor pe parcursul anului universitar 2010 – 2011 se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 5

    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari toate concursurile pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                       METODOLOGIA-CADRU DE CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din invatamantul superior pot candida numai persoane care indeplinesc standardele minime si obligatorii pentru inscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice si de cercetare din invatamantul superior, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) si art. 295 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, denumite in continuare standarde minimale nationale.

    (2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumita in continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice si de cercetare pentru urmatoarele functii didactice si de cercetare:

    a) asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata;

    b) lector universitar/sef de lucrari;

    c) conferentiar universitar;

    d) profesor universitar;

    e) asistent de cercetare angajat pe perioada nedeterminata;

    f) cercetator stiintific;

    g) cercetator stiintific gradul III;

    h) cercetator stiintific gradul II;

    i) cercetator stiintific gradul I.

    (3) Standardele aferente functiilor prevazute la alin. (2) sunt cerinte minime si obligatorii pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea functiilor respective si sunt denumite in continuare standardele universitatii.

    (4) Standardele prevazute la alin. (2) sunt stabilite de institutia de invatamant superior prin aprobarea de catre senatul universitar. Standardele universitatii nu pot deroga de la standardele minimale nationale definite la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. Standardele universitatii sunt superioare sau egale standardelor minimale nationale.

    (5) Institutia de invatamant superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea indeplinirii de catre un candidat a standardelor minimale nationale prevazute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferiti de cei prevazuti de standardele minimale nationale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (6) Metodologia proprie contine prevederi referitoare la solutionarea contestatiilor in cadrul institutiei care a organizat concursul. Contestatiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.

    (7) In situatia in care un candidat detine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatului. Contestatia se formuleaza in scris, se inregistreaza la registratura institutiei de invatamant superior si se solutioneaza de comisia de concurs.

    (8) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de catre persoanele cu atributii in procedura de organizare si desfasurare a concursurilor constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, in functie de incadrarea faptei.

    ART. 2

    Metodologia proprie va fi elaborata cu respectarea principiilor care guverneaza invatamantul superior prevazute in Legea nr. 1/2011 si a altor prevederi legale in vigoare.

    ART. 3

    (1) Anuntul privind organizarea concursului se publica cu cel putin doua luni inainte de data desfasurarii primei probe de concurs. Inscrierea la concurs incepe in ziua publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs si se incheie cu 15 zile calendaristice inaintea desfasurarii primei probe de concurs.

    (2) Anunturile se publica cel putin prin urmatoarele modalitati:

    a) la loc vizibil, pe pagina principala a site-ului web al institutiei de invatamant superior;

    b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

    c) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    (3) Institutia de invatamant superior si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pot anunta concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea in mass-media, in publicatii stiintifice nationale si internationale, pe site-uri web specializate in publicarea ofertelor de locuri de munca si altele asemenea.

    (4) Pagina web a concursului este pagina web care prezinta direct informatiile complete despre concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    (5) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, in termenul prevazut la alin. (1), cel putin urmatoarele informatii:

    a) descrierea postului scos la concurs;

    b) atributiile/activitatile aferente postului scos la concurs, incluzand norma didactica si tipurile de activitati incluse in norma didactica, in cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare;

    c) salariul minim de incadrare a postului la momentul angajarii;

    d) calendarul concursului;

    e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor sustinute efectiv;

    f) descrierea procedurii de concurs;

    g) lista completa a documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa in dosarul de concurs;

    h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

    (6) Anunturile referitoare la posturile de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I vor fi publicate si in limba engleza.

    ART. 4

    Pe pagina web a concursului si pe site-ul web al institutiei de invatamant superior vor fi publicate, cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data-limita pentru inscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidatii inscrisi si cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal, in sensul legii, urmatoarele:

    a) curriculum vitae;

    b) fisa de verificare a indeplinirii standardelor minimale.

    ART. 5

    (1) Concursurile au caracter deschis.

    (2) La concurs pot participa persoanele care indeplinesc conditiile de inscriere la concurs, fara nicio discriminare, in conditiile legii.

    (3) Metodologia de concurs nu poate contine prevederi discriminatorii privind candidatii in functie de sex, origine etnica sau sociala, cetatenie, religie ori credinta, dizabilitati, opinii politice, conditie sociala sau economica.

    (4) Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime si nu poate contine prevederi care sa dezavantajeze candidatii din afara institutiei sau din afara tarii.

    (5) Descrierea postului scos la concurs va fi facuta in termeni cuprinzatori, care corespund nevoilor reale ale institutiei de invatamant superior, avandu-se in vedere sa nu se limiteze, in mod artificial, numarul potentialilor candidati.

    ART. 6

    (1) Se considera a fi implicate in procedura de concurs persoanele care:

    a) participa in procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;

    b) sunt membri sau membri supleanti ai comisiei de concurs;

    c) sunt implicati in decizii de evaluare profesionala sau administrativa in cadrul concursului;

    d) sunt implicati in solutionarea contestatiilor.

    (2) Nu pot fi implicate in procedura de concurs persoane care:

    a) sunt soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai multi candidati;

    b) sunt angajate in aceeasi institutie cu un candidat care detine o functie de conducere si sunt subordonate ierarhic candidatului;

    c) sunt asociate cu un candidat in societati comerciale in care detin, fiecare, parti sociale care reprezinta cel putin 10% din capitalul societatii comerciale;

    d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, in ultimii 5 ani anteriori concursului;

    e) beneficiaza ori au beneficiat in ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natura din partea unui candidat.

    ART. 7

    In situatia in care, in urma castigarii unui concurs de catre un candidat, una sau mai multe persoane din institutia de invatamant superior urmeaza sa se afle intr-o situatie de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post si acordarea titlului universitar de catre institutia de invatamant superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai dupa solutionarea situatiei/situatiilor de incompatibilitate. Modalitatea de solutionare a situatiei de incompatibilitate se comunica Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in termen de doua zile lucratoare de la solutionare.

    CAPITOLUL II

    Concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare

    ART. 8

    Ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe perioada nedeterminata se realizeaza numai prin concurs public, organizat de institutia de invatamant superior in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii si cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.

    ART. 9

    (1) Institutiile de invatamant superior pot sa organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai daca acesta este declarat vacant.

    (2) Un post se considera vacant daca este prevazut astfel in statul de functii, intocmit anual, sau daca este vacantat pe parcursul anului universitar.

    (3) Postul se vacanteaza printr-una dintre urmatoarele modalitati:

    a) prin incetarea contractului de munca, conform legii;

    b) prin transferul persoanei care ocupa postul pe un alt post din cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior, ca urmare a castigarii unui concurs.

    (4) Posturile didactice si de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat intr-un post de rang superior.

    ART. 10

    (1) Institutia de invatamant superior poate sa organizeze concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post didactic sau de cercetare numai dupa publicarea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a postului scos la concurs, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    (2) In vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, institutiile de invatamant superior transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului urmatoarele documente:

    a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs si structura acestora, semnata si stampilata de rectorul institutiei de invatamant superior;

    b) extrasul din statul de functii care contine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan si directorul de departament sau conducatorul scolii doctorale;

    c) in cazul posturilor didactice, declaratia pe propria raspundere a rectorului institutiei de invatamant superior care atesta ca toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au in structura numai discipline din planurile de invatamant ale specializarilor/programelor de studii legal infiintate, inclusiv ca forma de invatamant si localitate de desfasurare;

    d) metodologia proprie.

    (3) Transmiterea catre Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a solicitarii in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizeaza obligatoriu in primele 30 de zile calendaristice de la inceperea fiecarui semestru al anului universitar.

    (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului verifica structura posturilor, in raport cu prevederile legale in vigoare.

    (5) Declansarea procedurilor de concurs poate fi demarata doar dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs.

    (6) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de catre directorul departamentului sau conducatorul scolii doctorale in structura caruia se afla postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul scolii doctorale si de consiliul facultatii.

    (7) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobata de decan si inaintata consiliului de administratie al institutiei de invatamant superior in vederea aprobarii conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011.

    ART. 11

    (1) Conditiile pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea unei functii didactice sunt cele prevazute de prezentul articol.

    (2) Pentru functia de asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata sunt necesare cumulativ:

    a) detinerea diplomei de doctor;

    b) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, prevazute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitatilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011.

    (3) Pentru functiile de lector universitar/sef de lucrari sunt necesare cumulativ:

    a) detinerea diplomei de doctor;

    b) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari, prevazute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitatilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011.

    (4) Pentru functia de conferentiar universitar sunt necesare cumulativ:

    a) detinerea diplomei de doctor;

    b) indeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de conferentiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

    c) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de conferentiar universitar, prevazute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie sa fie superioare sau egale standardelor minimale nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (5) Pentru functia de profesor universitar sunt necesare cumulativ:

    a) detinerea diplomei de doctor;

    b) detinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate, obtinut inaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011;

    c) indeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

    d) indeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de profesor universitar, prevazute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie sa fie superioare sau egale standardelor minimale nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

    (6) Pentru ocuparea posturilor din invatamantul superior medical, cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie indeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la alin. (2) – (5):

    a) pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata – detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior;

    b) pentru sef de lucrari sau conferentiar – detinerea titlului de medic specialist;

    c) pentru profesor universitar – detinerea titlului de medic primar.

    ART. 12

    Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea unei functii de cercetare este necesara indeplinirea conditiilor prevazute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si de Legea nr. 1/2011, astfel:

    a) pentru posturile pe perioada nedeterminata, detinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

    b) indeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice functiei, prevazute de metodologia proprie conform art. 1.

    ART. 13

    (1) In vederea inscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic si de cercetare candidatul intocmeste un dosar care contine, cel putin, urmatoarele documente:

    a) cererea de inscriere la concurs, semnata de candidat, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar;

    b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atat din punct de vedere didactic, in cazul posturilor didactice, cat si din punctul de vedere al activitatilor de cercetare stiintifica; propunerea se redacteaza de catre candidat, cuprinde maximum 10 pagini si este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor.

    c) curriculum vitae al candidatului in format tiparit si in format electronic;

    d) lista de lucrari ale candidatului in format tiparit si in format electronic;

    e) fisa de verificare a indeplinirii standardelor universitatii de prezentare la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat;

    f) documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, in cazul in care diploma de doctor originala nu este recunoscuta in Romania, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;

    g) rezumatul, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat sau, dupa caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagina pentru fiecare limba;

    h) declaratie pe propria raspundere a candidatului in care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 in care s-ar afla in cazul castigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate;

    i) in cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizata a atestatului de abilitare;

    j) in cazurile prevazute la art. 11 alin. (6), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective;

    k) copii ale altor diplome care atesta studiile candidatului;

    l) copia cartii de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului;

    m) in cazul in care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui – certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui;

    n) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, in format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii.

    (2) Institutia de invatamant superior va specifica reglementarile care se aplica lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile in format electronic.

    ART. 14

    Curriculum vitae al candidatului trebuie sa includa:

    a) informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute;

    b) informatii despre experienta profesionala si locurile de munca relevante;

    c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect si granturile obtinute, in cazul in care exista astfel de proiecte sau granturi, indicandu-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul finantarii si principalele publicatii sau brevete rezultate;

    d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contributiilor stiintifice ale candidatului.

    ART. 15

    Lista completa de lucrari ale candidatului va fi structurata astfel:

    a) lista celor maximum 10 lucrari considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii, care sunt incluse in format electronic in dosar si care se pot regasi si in celelalte categorii de lucrari prevazute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrarilor va specifica care dintre lucrarile prezentate sunt realizate dupa dobandirea atestatului de abilitare;

    b) teza sau tezele de doctorat;

    c) brevete de inventie si alte titluri de proprietate industriala;

    d) carti si capitole in carti;

    e) articole/studii in extenso, publicate in reviste din fluxul stiintific international principal;

    f) publicatii in extenso, aparute in lucrari ale principalelor conferinte internationale de specialitate;

    g) alte lucrari si contributii stiintifice sau, dupa caz, din domeniul creatiei artistice.

    ART. 16

    (1) Candidatii la posturile de conferentiar universitar sau cercetator stiintific gradul II trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv, din tara sau din strainatate, exterioare institutiei de invatamant superior al carei post este scos la concurs, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului.

    (2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I trebuie sa includa in dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalitati din domeniul respectiv din strainatate, din institutiile de invatamant superior si de cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat sa elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitatile profesionale ale candidatului.

    (3) In cazul domeniilor stiintifice cu specific romanesc, scrisorile de recomandare pentru candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetator stiintific gradul I pot proveni si din partea unor personalitati din domeniul respectiv din Romania, exterioare institutiei de invatamant superior al carei post este scos la concurs.

    (4) Domeniile stiintifice cu specific romanesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

    ART. 17

    Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la adresa institutiei de invatamant superior specificata pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor postale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs incepand cu data inchiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe a concursului.

    ART. 18

    Indeplinirea de catre un candidat a conditiilor legale de prezentare la concurs este certificata prin avizul compartimentului juridic al institutiei de invatamant superior, pe baza verificarii informatiilor din fisa de verificare prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. e) si a altor documente necesare inscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai putin de 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii primei probe a concursului.

    ART. 19

    Candidatii care indeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs vor fi invitati de catre institutia de invatamant superior la sustinerea probelor de concurs.

    ART. 20

    Comisia de concurs evalueaza candidatul din perspectiva urmatoarelor aspecte:

    a) relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului;

    b) capacitatea candidatului de a indruma studenti sau tineri cercetatori;

    c) competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevad activitati didactice;

    d) capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si rezultatele sale catre mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate stiintifice;

    e) capacitatea candidatului de a lucra in echipa si eficienta colaborarilor stiintifice ale acestuia, in functie de specificul domeniului candidatului;

    f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

    g) experienta profesionala a candidatului in alte institutii decat institutia care a scos postul la concurs, in special experienta in cadrul institutiilor de invatamant superior si cercetare din lista aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

    ART. 21

    Competentele profesionale ale candidatului se evalueaza de catre comisia de concurs pe baza dosarului de concurs si, aditional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzand prelegeri, sustinerea unor cursuri ori altele asemenea, conform metodologiei proprii. Pentru toate posturile pe perioada nedeterminata, cel putin o proba de concurs este obligatoriu reprezentata de o prelegere publica de minimum 45 de minute in care candidatul prezinta cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta proba contine in mod obligatoriu si o sesiune de intrebari din partea comisiei si a publicului. Institutia de invatamant superior anunta pe pagina web a concursului ziua, ora si locul desfasurarii acestei probe, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii probei.

    ART. 22

    (1) Stabilirea componentei comisiei de concurs se face dupa publicarea anuntului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.

    (2) Componenta comisiei de concurs poate include membri supleanti.

    (3) Consiliul departamentului sau al scolii doctorale in structura caruia se afla postul face propuneri pentru componenta nominala a comisiei de concurs.

    (4) Componenta comisiei de concurs este propusa de decanul facultatii, pe baza propunerilor prevazute la alin. (3), si este avizata de consiliul facultatii.

    (5) Componenta nominala a comisiei de concurs insotita de avizul consiliului facultatii este transmisa senatului universitar si supusa aprobarii senatului universitar.

    (6) In urma aprobarii de catre senatul universitar, comisia de concurs este numita prin decizie a rectorului.

    (7) In termen de doua zile lucratoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmisa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, iar componenta nominala a comisiei de concurs este publicata pe pagina web a concursului. In cazul posturilor de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul II si cercetator stiintific gradul I, componenta comisiei este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. In cazul institutiilor de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, decizia rectorului este transmisa si structurilor cu atributii in domeniu.

    ART. 23

    (1) Comisia de concurs este formata din 5 membri, incluzand presedintele acesteia, specialisti in domeniul postului scos la concurs sau in domenii apropiate.

    (2) In cazul indisponibilitatii participarii unui membru la lucrarile comisiei, membrul respectiv este inlocuit de membrul supleant, numit dupa aceeasi procedura ca si membrii comisiei.

    (3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este valida daca a intrunit votul a cel putin 3 membri ai comisiei.

    (4) Lucrarile comisiei de concurs sunt conduse de presedintele comisiei.

    (5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de invatamant superior, din tara sau din strainatate. In cazul institutiilor de invatamant superior din strainatate, acestea sunt obligatoriu dintre cele incluse in lista aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

    (6) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetator stiintific gradul I sau cercetator stiintific gradul II, cel putin 3 membri ai comisiei trebuie sa fie din afara institutiei care organizeaza concursul, din tara sau din strainatate.

    (7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu exceptia posturilor din domenii stiintifice cu specific romanesc si a celor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, cel putin un membru al comisiei are un contract de munca, la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a scoaterii la concurs a postului, cu o institutie de invatamant superior si de cercetare din strainatate, care este inclusa pe lista aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

    (8) Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel putin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din strainatate, sa indeplineasca standardele universitatii corespunzatoare postului scos la concurs, prevazute la art. 1 alin. (2).

    (9) In scopul exclusiv al participarii in comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din strainatate cu titlurile didactice ori de cercetare din tara se face prin aprobarea de catre senatul universitar a componentei nominale a comisiei.

    (10) Presedintele comisiei de concurs poate fi unul din urmatorii, conform metodologiei proprii:

    a) directorul departamentului sau conducatorul scolii doctorale in care se regaseste postul;

    b) decanul sau prodecanul facultatii in care se regaseste postul;

    c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultatii, delegat in acest scop prin votul consiliului respectiv.

    ART. 24

    (1) Concursurile se deruleaza in cel mult 45 de zile de la incheierea perioadei de inscriere.

    (2) Concursul consta in evaluarea activitatii stiintifice si calitatilor didactice, pentru posturile cu componenta didactica, ale candidatilor.

    (3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidatilor si nominalizeaza candidatul care a intrunit cele mai bune rezultate.

    (4) Presedintele comisiei de concurs intocmeste un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs si cu respectarea ierarhiei candidatilor decisa de comisie.

    (5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs si este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs si de catre presedintele comisiei.

    (6) Consiliul facultatii analizeaza respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de invatamant superior si acorda sau nu avizul sau raportului asupra concursului. Ierarhia candidatilor stabilita de comisia de concurs nu poate fi modificata de consiliul facultatii.

    (7) Senatul universitar analizeaza respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de invatamant superior si aproba sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidatilor stabilita de comisia de concurs nu poate fi modificata de senatul universitar.

    ART. 25

    (1) Numirea pe post si acordarea titlului universitar aferent de catre institutia de invatamant superior, in urma aprobarii rezultatului concursului de catre senatul universitar, se face prin decizia rectorului, incepand cu semestrul urmator desfasurarii concursului.

    (2) Pentru posturile didactice, decizia de numire si de acordare a titlului universitar aferent de catre institutia de invatamant superior impreuna cu raportul de concurs se trimite de catre institutia de invatamant superior Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU, in termen de doua zile lucratoare de la emiterea deciziei de numire.

    (3) Numirile pe posturile din institutiile de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se fac potrivit reglementarilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.

    ART. 26

    (1) Pentru posturile de cercetare se aplica prevederile Legii nr. 319/2003, prin exceptie de la prevederile art. 23 alin. (1) si art. 24 alin. (1).

    (2) In vederea desfasurarii concursurilor pentru posturi de cercetare din institutiile de invatamant superior, atributiile prevazute de Legea nr. 319/2003 se indeplinesc astfel:

    a) cele prevazute pentru consiliul stiintific al unitatii, de catre consiliul facultatii;

    b) cele prevazute pentru consiliul de administratie al institutiei, de catre senatul universitar;

    c) cele prevazute pentru secretarul stiintific sau directorul stiintific al unitatii, de catre directorul departamentului, conducatorul scolii doctorale, decan sau prodecan, conform metodologiei proprii.

    ART. 27

    In cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integrala a procedurii de concurs.

    ART. 28

    Rezultatul concursului se publica pe pagina web a concursului, in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea concursului.

    ART. 29

    (1) Fiecare institutie de invatamant superior intocmeste anual, pana cel tarziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si CNATDCU.

    (2) Institutiile de invatamant superior din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala trimit raportul anual cu privire la organizarea, desfasurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare si ministerului sau organului de stat cu atributii in domeniu.

    ART. 30

    Prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (3), pentru anul universitar 2010 – 2011, transmiterea catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a solicitarii in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizeaza obligatoriu pana la 30 mai 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close