Procedura de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE

In M. Of.nr. 369 din 26 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2003/2011 pentru aprobarea Procedurii de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedura de selectie a avocatilor*1 din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, prevazuta in anexa nr. 1.

————

    *1 Avocat – una dintre formele de organizare prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare (cabinete individuale de avocatura, cabinete asociate, societati civile profesionale si societati civile profesionale cu raspundere limitata) sau avocat strain, care este autorizat sa isi desfasoare activitatea profesionala sub titlul profesional corespunzator si care poate asigura prestarea serviciilor catre Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE.

    ART. 2

    Se aproba componenta comisiei de selectie a avocatilor, prevazuta in anexa nr. 2.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 4

    La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 557/2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurilor de incheiere a contractului-cadru de achizitie publica pentru servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

    la ordin

                                PROCEDURA

de selectie a avocatilor din Romania sau din strainatate, specializati in litigii internationale in legatura cu contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in vederea incheierii si derularii acordului-cadru pentru asigurarea de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE

    ART. 1

    (1) Prezenta procedura asigura cadrul si metodologia unitara pentru organizarea si desfasurarea procedurii de incheiere a acordului-cadru si a contractelor subsecvente de servicii de asistenta si reprezentare juridica a Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre acesta.

    (2) Achizitia serviciilor de asistenta si reprezentare juridica se face de catre Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE, prin incheierea unui acord-cadru si, ulterior, a unor contracte subsecvente.

    (3) Prin servicii de asistenta si reprezentare juridica, in sensul prezentului ordin, se intelege totalitatea activitatilor de documentare, studiu, redactare de documente si actiuni, precum si orice alte activitati necesare asigurarii reprezentarii Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE in fata Curtii de Arbitraj International a Camerei Internationale de Comert, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor si in faza de mediere/conciliere pe langa Comisia Europeana, precum si in alte litigii izvorate din contractele finantate din fonduri externe gestionate de catre acesta.

    ART. 2

    (1) Avocatii pot participa singuri sau in asociere, dupa caz, la procedura de selectie de oferte.

    (2) Forma de asociere se demonstreaza prin conventii scrise intervenite intre membrii asocierii.

    ART. 3

    (1) In urma aplicarii prezentei proceduri vor fi selectati in vederea incheierii acordului-cadru de asistenta si reprezentare toti avocatii care au primit un punctaj final mai mare de 70 de puncte.

    (2) Contractele subsecvente din cadrul acordului-cadru se vor incheia prin reluarea competitiei cu avocatii selectati in urma aplicarii procedurii de incheiere a acordului-cadru, in conditiile prezentei proceduri.

    ART. 4

    In vederea asigurarii asistentei si reprezentarii juridice, Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE va acorda mandat de reprezentare avocatilor castigatori ai contractelor subsecvente de reprezentare si asistenta juridica din cadrul acordului-cadru.

    ART. 5

    (1) Procedura de incheiere a acordului-cadru se desfasoara in doua etape, respectiv initierea procedurii si preselectia ofertelor.

    (2) Incredintarea efectiva si concreta a serviciilor de reprezentare si asistenta juridica se va realiza prin incheierea contractelor subsecvente atribuite in urma unei proceduri de negociere explicitate in prezenta procedura. Negocierea se va realiza numai cu avocatii selectati semnatari ai acordului-cadru si numai in conditiile in care acestia au depus oferte.

    ART. 6

    (1) Etapa de initiere a procedurii de incheiere a acordului-cadru presupune:

    a) publicarea unui anunt in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a invitatiei de participare, prevazuta in anexa A;

    b) constituirea nominala a comisiei de selectie prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemneaza in comisie atat membri titulari, cat si membri supleanti;

    c) desemnarea expertului cooptat din cadrul Directiei de buget si contabilitate interna.

    (2) Etapa de selectie presupune urmatoarele:

    a) primirea ofertelor;

    b) analiza si stabilirea ofertelor care indeplinesc cerintele minime solicitate;

    c) aplicarea criteriilor de selectie;

    d) stabilirea ierarhiei ofertelor acceptate;

    e) aprobarea raportului de atribuire;

    f) incheierea acordului-cadru de asistenta si reprezentare;

    g) intocmirea dosarului achizitiei publice.

    ART. 7

    (1) In vederea participarii la selectie, ofertantii trebuie sa indeplineasca cerintele minime din caietul de sarcini prevazut in anexa B.

    (2) Conditiile de eligibilitate si modalitatea de punctare a ofertelor sunt cele stabilite in caietul de sarcini.

    ART. 8

    (1) Analiza ofertelor se face de catre comisia de selectie, care raspunde de desfasurarea urmatoarelor activitati:

    a) selectia ofertelor care indeplinesc cerintele minime impuse prin caietul de sarcini;

    b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit prevederilor caietului de sarcini;

    c) stabilirea ierarhiei ofertelor;

    d) redactarea si semnarea raportului de atribuire;

    e) aprobarea raportului de atribuire de catre conducatorul autoritatii contractante.

    (2) Autoritatea contractanta poate dispune anularea procedurii de incheiere a acordului-cadru daca dupa primirea raportului de atribuire de catre ordonatorul principal de credite se constata ca resursele bugetare disponibile care pot fi alocate asistentei si reprezentarii in litigiile internationale sunt insuficiente.

    ART. 9

    Pe parcursul desfasurarii procedurii de incheiere a acordului-cadru, membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale.

    ART. 10

    (1) Dupa data deschiderii plicurilor si citirea ofertelor tehnice, fiecare membru al comisiei de selectie are obligatia de a semna o declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza sa respecte dispozitiile prevazute la art. 9 si prin care confirma totodata ca nu se afla in niciuna dintre situatiile urmatoare:

    a) este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv ori afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatii propusi de catre ofertanti pentru a face parte din echipa de avocati;

    b) in ultimii 3 ani a avut raporturi contractuale de munca cu unul dintre ofertanti ori cu asociatii unuia dintre ofertanti sau a facut parte din adunarea asociatilor ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanti;

    c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.

    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de inceperea analizei ofertelor depuse la data-limita stabilita de autoritatea contractanta.

    (3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati de comisia de selectie constata ca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), atunci acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective.

    (4) In cazul in care atat titularul, cat si supleantul se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), conducatorul institutiei care i-a desemnat va nominaliza alte doua persoane.

    ART. 11

    (1) Pe parcursul derularii procedurii de incheiere a acordului-cadru, Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE va lua toate masurile legale necesare pentru a combate aparitia eventualelor situatii de concurenta neloiala sau conflict de interese si orice alte fapte considerate contraventii ori infractiuni, potrivit legislatiei in vigoare. In masura in care aceste situatii se produc totusi, se vor lua masurile legale pentru inlaturarea lor.

    (2) Avocatii ofertanti vor depune o declaratie pe propria raspundere privind inexistenta situatiilor de conflict de interese in legatura cu obiectul litigiilor in care vor fi implicati prin acordarea asistentei si reprezentarii juridice, inaintea acordarii mandatului de reprezentare.

    ART. 12

    (1) In urma aplicarii criteriilor de selectie, comisia de selectie semneaza raportul de atribuire a ofertelor depuse si il supune aprobarii ordonatorului principal de credite.

    (2) Actele emise in legatura cu procedura de atribuire pot fi contestate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) In cazul depunerii unei contestatii vor fi instiintati toti participantii la procedura de incheiere a acordului-cadru.

    ART. 13

    (1) Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE va incheia acordul-cadru de asistenta si reprezentare cu avocatii ofertanti care au indeplinit conditiile mentionate la art. 3.

    (2) Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE isi rezerva dreptul de a anula procedura de selectie in vederea incheierii acordului-cadru de asistenta si reprezentare in cazul in care nu vor fi selectati cel putin 2 avocati.

    (3) Acordul-cadru de asistenta si reprezentare se incheie pe o perioada de 3 ani si se semneaza de catre reprezentantul legal al Ministerului Finantelor Publice si de catre reprezentantul mandatat al ofertantilor, pe baza documentelor depuse in vederea participarii la selectie.

    (4) Acordul-cadru de asistenta si reprezentare se incheie in termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea ofertantilor selectati, cu exceptia cazului in care au fost formulate contestatii, situatie in care se aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la conditiile legale privind incheierea contractelor de achizitie publica.

    (5) Incheierea acordului-cadru de asistenta si reprezentare are la baza principiile enuntate la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (6) Modelul acordului-cadru de asistenta si reprezentare juridica ce va fi incheiat cu societatile de avocati selectionate este prevazut in anexa C.

    ART. 14

    (1) Acordul-cadru de asistenta si reprezentare produce efecte incepand cu data la care Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE emite mandatul de reprezentare, in conditiile prevazute de art. 5 alin. (2), document care constituie nominalizarea avocatilor pentru reprezentarea intereselor sale intr-o cauza determinata.

    (2) In perioada cuprinsa intre incheierea contractului subsecvent de asistenta si reprezentare si emiterea mandatului de reprezentare, societatile de avocati nu sunt indreptatite sa pretinda Ministerului Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE efectuarea de plati in baza contractului subsecvent de asistenta si reprezentare juridica.

    ART. 15

    (1) Mandatul se acorda in conditiile art. 5 alin. (2) ofertantului desemnat castigator in urma unei proceduri de negociere explicitate in anexa D.

    (2) Dupa emiterea mandatului de reprezentare, avocatul semnatar al contractului subsecvent isi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicarile ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE.

    (3) Avocatul castigator al contractului subsecvent care a primit mandat de reprezentare intr-un litigiu are obligatia de a depune toate diligentele pentru apararea intereselor incredintate, pana la finalizarea cauzei, respectiv pana la epuizarea tuturor cailor de atac prevazute de lege, chiar daca acest fapt se va produce dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului subsecvent de asistenta si reprezentare, respectiv a acordului-cadru. In aceasta situatie, Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE are obligatia corelativa de a face plata serviciilor prestate de avocatul castigator, in baza mandatului de reprezentare emis.

    ART. 16

    (1) Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice, care va cuprinde cel putin urmatoarele documente:

    a) componenta comisiei de selectie;

    b) invitatia de participare la procedura de selectie de oferte;

    c) caietul de sarcini, ofertele si raportul de atribuire;

    d) contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective adoptate de Ministerul Finantelor Publice – Oficiul de Plati si Contractare PHARE si comunicate ofertantilor, precum si hotararile judecatoresti;

    e) acordul-cadru de asistenta si reprezentare, semnat;

    f) contractele subsecvente de asistenta si reprezentare, semnate;

    g) mandatele de reprezentare emise, dupa caz.

    (2) Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice atat timp cat contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii acordului-cadru de asistenta si reprezentare.

    ART. 17

    Anexele A, B, C si D fac parte integranta din prezenta procedura.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close