Modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator

In M. Of. nr. 392 din 3 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliul Superior al Magistraturii nr. 355/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5

    (1) Detasarea judecatorilor la alte instante si a procurorilor la alte parchete se dispune de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivata a presedintelui instantei sau a conducatorului parchetului la care se solicita detasarea.”

    2. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Directia resurse umane si organizare solicita punctul de vedere motivat al presedintelui instantei sau al conducatorului parchetului la care functioneaza judecatorul sau procurorul, care va include informatii inclusiv sub aspectul situatiei posturilor vacante temporar si a celor care se vor vacanta intr-un interval de timp scurt, si intocmeste, in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera judecatorului sau a procurorului, situatia posturilor vacante si a celor ocupate la cele doua instante, respectiv parchete, precum si volumul de activitate si incarcatura pe judecator sau procuror la instantele sau parchetele implicate in procedura de detasare. Referatul cuprinde si prezentarea situatiei curente a instantelor sau parchetelor implicate in procedura de detasare, mentiuni cu privire la natura functiei si atributiile postului pentru care se solicita detasarea, precum si analiza oportunitatii detasarii din perspectiva riscului de afectare a bunei functionari a instantei sau parchetului de la care se solicita detasarea.”

    3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 7

    (1) Detasarea judecatorilor si a procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice se dispune de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivata a institutiei la care se solicita detasarea. In cerere se mentioneaza si functia si atributiile postului in care se solicita detasarea.

    (2) Dispozitiile art. 6 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Suplimentar, referatul intocmit de Directia resurse umane si organizare cuprinde si mentiuni cu privire la natura functiei in care se solicita detasarea, masura in care aceasta corespunde statutului functiei de judecator sau procuror si experienta specifica a magistratului in acel domeniu.”

    4. La articolul 18, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 18

    (1) Numirea in functiile de presedinte de sectie vacante la judecatorii, tribunale si curti de apel se face la propunerea presedintelui instantei, pe baza candidaturilor depuse de judecatori.

    ………………………………………………………………..

    (4) Dupa consultarea judecatorilor sectiei pentru care s-a depus candidatura, presedintele instantei solicita avizul consultativ al colegiului de conducere al instantei.”

    5. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

    “(4^1) Avizul colegiului de conducere al instantei trebuie sa fie motivat, pe baza elementelor privind competenta profesionala a candidatului si a perceptiei pe care colegii o au asupra acestuia.”

    6. La articolul 18, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(5) In cazul in care pentru aceeasi functie au fost depuse mai multe candidaturi, presedintele instantei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultarii judecatorilor sectiei si a avizului motivat al colegiului de conducere, selecteaza una dintre candidaturi.”

    7. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

    “(5^1) Motivarea propunerii candidaturii judecatorului selectat potrivit alin. (5) trebuie sa cuprinda o analiza a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selectia si motivele respingerii celorlalte candidaturi.”

    8. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 19

    (1) Propunerea motivata a presedintelui instantei, insotita de candidatura judecatorului selectat de acesta si de documentele prevazute la art. 18 alin. (2), de avizul motivat al colegiului de conducere si de referatul privind consultarea judecatorilor sectiei, se transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

    (2) Directia resurse umane si organizare intocmeste, pe baza propunerii formulate, in termen de cel mult 15 zile, un referat in care consemneaza:

    a) evolutia carierei profesionale a judecatorului propus pentru numire, cu evidentierea calificativului acordat la ultima evaluare si, daca este cazul, a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate in ultimii 3 ani;

    b) indeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia cu privire la care a fost depusa candidatura;

    c) depunerea declaratiilor prevazute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a rezultatului verificarii efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, daca acesta s-a primit in termenul prevazut de lege;

    d) continutul avizului motivat al colegiului de conducere si al consultarii judecatorilor sectiei la care s-a propus numirea in functia de conducere.

    (3) Judecatorul propus pentru numirea in functia de presedinte de sectie va sustine in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care consta in:

    a) sustinerea planului managerial sub urmatoarele aspecte:

    – prezentarea sintetica a sectiei pentru a carei conducere candideaza;

    – identificarea unor eventuale disfunctii si vulnerabilitati, precum si a solutiilor propuse pentru prevenirea si inlaturarea acestora;

    – propuneri pentru imbunatatirea activitatii manageriale a sectiei pentru a carei conducere candideaza;

    – compatibilitatea planului managerial intocmit de candidat cu cel al presedintelui instantei, daca este cazul;

    b) verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare, vizand in esenta capacitatea de organizare, rapiditatea in luarea deciziilor, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa, capacitatea de adaptare rapida, capacitatea de relationare si comunicare;

    c) verificarea cunostintelor specifice functiei pentru care s-a depus candidatura.

    (4) Membrii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului intrebari referitoare la conduita si deontologia profesionala, precum si la imprejurari rezultate din cuprinsul propunerii motivate intocmite de presedintele instantei sau al avizului motivat primit din partea colegiului de conducere si pot consulta ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a candidatului.

    (5) La interviu poate participa si un psiholog, care, prin intermediul presedintelui de sedinta, poate adresa intrebari candidatului.

    (6) In situatia reinvestirii in functia de conducere, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii poate avea in vedere rezultatele evaluarilor anterioare ale activitatii candidatului intocmite de conducerea instantei, precum si rezultatele controalelor tematice efectuate de Inspectia Judiciara cu privire la indeplinirea atributiilor manageriale de catre candidat.”

    9. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 19^1

    (1) Numirea judecatorilor in functiile prevazute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani.

    (2) In vederea formularii propunerii, candidatii depun la Consiliul Superior al Magistraturii, impreuna cu candidatura, declaratiile prevazute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza, un curriculum vitae si orice alte inscrisuri considerate relevante.

    (3) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 53 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un referat in care consemneaza:

    a) evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate in ultimii 3 ani;

    b) indeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia in care urmeaza a se dispune numirea;

    c) depunerea declaratiilor prevazute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a rezultatului verificarii efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, daca acesta s-a primit in termenul prevazut de lege.

    (4) Candidatii vor sustine in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, in conditiile art. 19 alin. (3), care se aplica in mod corespunzator.

    (5) Membrii Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului intrebari referitoare la conduita si deontologia profesionala si pot consulta ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a candidatului.

    (6) Dispozitiile art. 19 alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator.”

    10. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 20

    (1) Numirea procurorilor, in temeiul art. 49 alin. (9) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in alte functii de conducere decat cele care se ocupa prin concurs sau examen, la parchetele de pe langa judecatorii, tribunale si curti de apel, se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu recomandarea conducatorului parchetului unde urmeaza sa fie numit procurorul.

    (2) Fiecare candidatura este insotita de curriculum vitae, declaratiile prevazute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si de orice alte inscrisuri considerate relevante.

    (3) Pe baza candidaturilor depuse, conducatorul parchetului consulta procurorii sectiei pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidentialitatii optiunilor, si consemneaza rezultatul intr-un referat, semnat si datat.

    (4) Dupa consultarea procurorilor, conducatorul parchetului solicita avizul consultativ al colegiului de conducere al acestui parchet.

    (5) Avizul colegiului de conducere trebuie sa fie motivat, pe baza elementelor privind competenta profesionala a candidatului si a perceptiei pe care colegii o au asupra acestuia.

    (6) In cazul in care pentru aceeasi functie au fost depuse mai multe candidaturi, conducatorul parchetului, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultarii procurorilor sectiei si a avizului motivat al colegiului de conducere, selecteaza una dintre candidaturi, pe care o inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    (7) Motivarea recomandarii candidaturii procurorului selectat trebuie sa cuprinda o analiza a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selectia si motivele respingerii celorlalte candidaturi.

    (8) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa insusirea recomandarii primite, formuleaza propunere motivata de numire in functie, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, insotita de candidatura depusa de procurorul selectat, precum si de inscrisurile prevazute la alin. (2), de avizul motivat al colegiului de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor sectiei si de recomandarea prevazuta la alin. (1).

    (9) Prevederile art. 19 alin. (2) – (6) se aplica in mod corespunzator.”

    11. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 21

    (1) Numirea procurorilor, in temeiul art. 55 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in alte functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Directiei Nationale Anticoruptie se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa caz, cu recomandarea conducatorului directiei ori, dupa caz, al sectiei din cadrul acestui parchet sau al acestei directii.

    (2) Fiecare candidatura este insotita de curriculum vitae, declaratiile prevazute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si de orice alte inscrisuri considerate relevante.

    (3) Pe baza candidaturilor depuse, conducatorul directiei sau, dupa caz, al sectiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori al Directiei Nationale Anticoruptie consulta procurorii serviciului sau biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidentialitatii optiunilor, si consemneaza rezultatul intr-un referat, semnat si datat.

    (4) Dupa consultarea procurorilor serviciului sau biroului, conducatorul directiei ori, dupa caz, al sectiei propune procurorului general sau, dupa caz, procurorului-sef solicitarea avizului consultativ al colegiului de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori al Directiei Nationale Anticoruptie.

    (5) Avizul colegiului de conducere trebuie sa fie motivat, pe baza elementelor privind competenta profesionala a candidatului si a perceptiei pe care colegii o au asupra acestuia.

    (6) In cazul in care pentru aceeasi functie au fost depuse mai multe candidaturi, conducatorul directiei sau, dupa caz, al sectiei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultarii procurorilor si a avizului motivat al colegiului de conducere, selecteaza una dintre candidaturi, pe care o inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori, dupa caz, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

    (7) Motivarea recomandarii candidaturii procurorului selectat trebuie sa cuprinda o analiza a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selectia si motivele respingerii celorlalte candidaturi.

    (8) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa insusirea recomandarii primite, formuleaza propunere motivata de numire in functie, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, insotita de candidatura depusa de procurorul selectat, precum si de inscrisurile prevazute la alin. (2), de avizul colegiului de conducere, de referatul privind consultarea procurorilor serviciului sau biroului, dupa caz, si de recomandarea prevazuta la alin. (1).

    (9) Prevederile art. 19 alin. (2) – (6) se aplica in mod corespunzator.”

    12. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 21^1

    (1) Numirea procurorilor in conditiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror.

    (2) In vederea emiterii avizului, impreuna cu propunerea ministrului justitiei se depun la Consiliul Superior al Magistraturii declaratiile prevazute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care se emite avizul, un curriculum vitae al candidatului, 10 lucrari intocmite de candidat in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea si orice alte inscrisuri considerate relevante.

    (3) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen de cel mult 15 zile de la depunerea propunerii ministrului justitiei, un referat in care consemneaza:

    a) evolutia carierei profesionale a candidatului, cu evidentierea calificativului la ultima evaluare si a mentiunii privind sanctiunile disciplinare aplicate in ultimii 3 ani;

    b) indeplinirea conditiilor de vechime stabilite de lege pentru functia in care urmeaza a se dispune numirea;

    c) depunerea declaratiilor prevazute de art. 55 alin. (3), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a rezultatului verificarii efectuate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, daca acesta s-a primit in termenul prevazut de lege.

    (4) Dispozitiile art. 19^1 alin. (4) – (6) se aplica in mod corespunzator.”

    13. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

    “(1^1) La solutionarea cererilor prevazute la art. 22 alin. (1) pot fi avute in vedere urmatoarele criterii:

    – volumul de activitate al instantei sau parchetului de la care provine solicitantul si la care se solicita numirea, numarul posturilor vacante la instantele ori parchetele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;

    – vechimea efectiva in functia de judecator sau procuror;

    – vechimea la instanta sau parchetul de la care provine solicitantul;

    – vechimea in gradul aferent instantei, respectiv parchetului la care se solicita numirea.”

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close