Modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca

In M. Of. nr. 415 din 14 iunie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1616/2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003.

Din cuprins:

    ART. I

    Se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

    1. La litera A, sintagma “permis de munca” se va inlocui cu sintagma “autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca”.

    2. La litera D, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ……………………… din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ……………………”

    3. Dupa litera F se introduce o litera noua, litera F^1, cu urmatorul cuprins:

    “F^1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

    ……………………………………………………………….”

    4. La litera G, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    5. La litera H, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “2. O fractiune de norma de …… ore/zi, ore/saptamana …….;”.

    6. La litera J punctul 2, dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele b^1) si b^2), cu urmatorul cuprins:

    “b^1) prestatii suplimentare in bani …….;

    b^2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ………..;”.

    7. La litera L, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “a) perioada de proba este de ………….. zile calendaristice;

    ………………………………………………………………..

    c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de …….. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;”.

    8. La litera M punctul 1, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “f) dreptul la acces la formare profesionala.”

    9. La litera M punctul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

    “d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;”.

    10. La litera M punctul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;”.

    11. La litera M punctul 4, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), care va avea urmatorul cuprins:

    “a^1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;”.

    12. La litera M punctul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;”.

    13. La litera N, in cuprinsul tezei I, sintagma “Directia generala de munca si solidaritate sociala” se va inlocui cu sintagma “Inspectoratul teritorial de munca”.

    14. La litera N, teza a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.”

    15. Litera O se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.”

    16. Clauza finala si datele privind semnatarii se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

        “Angajator,                              Salariat

        ……………….                Semnatura …………

                                           Data ……………..

        Reprezentant legal,

        ……………….

    Pe data de …………………… prezentul contract inceteaza in temeiul art. ……. din Legea nr. 53/2003, republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.

                                 Angajator,

                            ……………….”

    ART. II

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close