Modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

In M. Of. nr. 407 din  9 iunie 2011 a fost publicat Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 785/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “REGULAMENT

privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara”

    2. Articolul 1^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 1^1

    Definitii:

    a) planul cadastral de carte funciara este un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in cartea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala;

    b) extrasul de plan cadastral de carte funciara este sectiunea din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizari a bazei de date grafice cu privire la imobilul in cauza.

    Extrasul de plan cadastral de carte funciara se va elibera in format analogic sau digital, avand ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul in cauza, precum si cele vecine, daca acestea exista in baza de date.

    Extrasul de plan cadastral de carte funciara se elibereaza din oficiu, ca anexa la extrasele de carte funciara pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara;

    c) procesul-verbal de vecinatate este actul de constatare, incheiat intre proprietarii imobilelor invecinate, intocmit de o persoana autorizata, prin care se exprima acordul cu privire la identificarea corecta a limitelor comune recunoscute de catre acestia, in cazul in care exista limite fizice;

    d) persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru este persoana care realizeaza o activitate de interes public, imputernicita sa constate situatia existenta la teren;

    e) documentatia cadastrala constituie actul de constatare a situatiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

    f) planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integreaza in planul cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial;

    g) tarlaua este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc.;

    h) repozitionarea este operatiunea de modificare a coordonatelor imobilului pozitionat gresit in planul cadastral, prin rotatie, translatie, modificarea geometriei anterior receptionate si/sau modificarea suprafetei imobilului;”.

    3. La articolul 10, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul in care documentatia este incompleta, se intocmeste referatul de completare cu toate datele, documentele sau informatiile care lipsesc ori care necesita refacere/modificare, impreuna cu motivatiile corespunzatoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivatii: documente, date si informatii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul de completare se inainteaza compartimentului de registratura din cadrul biroului teritorial, in vederea transmiterii catre persoana autorizata, pentru completare, in termenul specificat in referat, cu adresa de inaintare, conform anexei nr. 8.

    ………………………………………………………………..

    (4) Daca documentatia nu a fost receptionata din cauza nerespectarii prevederilor cu privire la convocarea pentru lamuriri sau depasirii termenului de 5 zile lucratoare, calculat de la data comunicarii, stabilit prin referatul de completare, ori documentatia a fost intocmita incorect, persoana care a verificat documentatia completeaza nota de respingere din referatul de completare si o transmite impreuna cu documentatia asistentului-registrator in vederea intocmirii incheierii de respingere. Referatul de completare mentioneaza datele, documentele sau informatiile cu care se completeaza documentatia si este comun pentru cadastru si publicitate imobiliara. Referatul se emite o singura data pentru o documentatie de receptie sau de receptie si inscriere in cartea funciara.”

    4. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

    “(4^1) Prin documentatie intocmita incorect se intelege:

    a) integrarea incorecta a imobilului in sistemul retelei geodezice de referinta si ridicarea punctelor de detaliu pe baza de masuratori gresite;

    b) calcule efectuate gresit;

    c) neconcordante intre detaliile topografice continute in planul de amplasament si delimitare si cele existente pe teren;

    d) serviciul incorect solicitat, raportat la situatia imobilului, astfel cum rezulta din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;

    e) neconcordanta intre datele imobilului inscrise in actul de proprietate: vecinatati, identificare cadastrala, adresa postala si cele ale imobilului din planul de amplasament si delimitare;

    f) continutul documentatiei cadastrale este diferit de situatia juridica a imobilului;

    g) neconcordante intre datele analogice din documentatia cadastrala si datele digitale;

    h) documentatie intocmita fara executarea masuratorilor la teren;

    i) tipul documentatiei nu corespunde categoriei de lucrari in care persoana executanta este autorizata sau exista alte incompatibilitati ale persoanei autorizate.”

    5. La articolul 17 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “k) documentele prevazute de art. 55 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    6. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate – si in formate care permit accesul si transferul de date. Persoana autorizata care executa documentatia cadastrala va prelua urmatoarele informatii despre constructie: anul construirii, materialele din care este realizata constructia, daca detine certificat de performanta energetica a cladirii si daca aceasta este dotata cu lift. Aceste date vor fi mentionate in anexa nr. 11 <<Plan de amplasament si delimitare a imobilului>>, la pct. B <<Date referitoare la constructii>>, coloana <<Mentiuni>>, iar in fisierul .cp la <<Constructii – Introducere/editare cladiri – Mentiuni>>.”

    7. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea si materializarea limitelor imobilului in concordanta cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizata este obligata sa execute masuratorile la teren si sa completeze toate rubricile anexelor prevazute de prezentul regulament.”

    8. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Seful serviciului cadastru coordoneaza, verifica si controleaza activitatea desfasurata de consilierii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele de completare si respingere vor fi semnate de catre consilierul de cadastru si de catre seful serviciului cadastru.”

    9. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 25

    (1) Daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, suprafata din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafata din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:

    a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului, conform anexei nr. 5;

    b) daca suprafata din masuratori este mai mare cu un procent de pana la 2% inclusiv, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;

    c) daca suprafata din masuratori este mai mare cu un procent cuprins intre 2 – 5% inclusiv, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale, cu conditia prezentarii declaratiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5 si a procesului-verbal de vecinatate care contine acordul proprietarilor tuturor imobilelor invecinate, intocmit conform anexei nr. 18. In aceasta situatie oficiul teritorial verifica la teren corectitudinea intocmirii documentatiei, verificare consemnata intr-o nota de constatare semnata de catre consilierul de cadastru si contrasemnata de catre seful serviciului cadastru.

    d) daca suprafata din masuratori este mai mare cu un procent de peste 5%, documentatia se respinge.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul terenurilor situate in extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceste terenuri, la prima inscriere in cartea funciara, daca suprafata din masuratori este mai mica decat suprafata din titlul de proprietate, aceasta se poate inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului, conform anexei nr. 5.

    (3) Convocarea partilor se face dupa cum urmeaza:

    a) proprietarii vecini vor fi convocati de catre persoana autorizata prin scrisoare recomandata, conform modelului prevazut in anexa nr. 19, cu confirmare de primire si prin afisare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situarii imobilului, la sediul primariei sau prin publicare intr-un ziar local, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru identificarea limitelor;

    b) in cazul in care procesul-verbal de vecinatate nu se semneaza de toti proprietarii imobilelor invecinate, documentatia cadastrala se respinge;

    c) in cazul in care una sau mai multe vecinatati ale parcelei sunt drumuri clasificate, cai ferate, ape, procesul-verbal de vecinatate trebuie semnat si stampilat de reprezentantul institutiei care le are in administrare.”

    10. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “b) daca in urma verificarilor la teren se constata ca este o suprapunere virtuala, repozitionarea imobilului cu sau fara constructii ori investitii se solutioneaza astfel:

    – din oficiu, de catre consilierul de cadastru, fara acordul proprietarului, in situatia in care operatiunea de repozitionare presupune rotatia, translatia, modificarea geometriei sau modificarea suprafetei cu un procent de pana la +/- 2% inclusiv din suprafata imobilului existent in baza de date. Aceste prevederi se aplica in cazul in care imobilul este imprejmuit si/sau exista plan parcelar receptionat. Procedura este initiata in baza referatului de constatare intocmit de consilierul de cadastru si aprobat de seful serviciului cadastru. Fisierul .cp este intocmit de consilierul de cadastru;

    – cu acordul scris al proprietarului, in situatia in care operatiunea de repozitionare presupune modificarea geometriei si diminuarea suprafetei cu un procent de peste 2%. Acordul proprietarului se va da in fata persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, in fata persoanelor desemnate. Fisierul .cp va fi realizat de persoana autorizata care a intocmit documentatia gresita. In caz de refuz, persoana autorizata va fi sanctionata, conform prezentului regulament, iar fisierul va fi intocmit de catre consilierul de cadastru. Daca proprietarul refuza sa isi exprime acordul, in baza referatului intocmit de consilier si aprobat de seful serviciului cadastru, se efectueaza din oficiu in cartea funciara a imobilului urmatoarea notare: <<Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma si localizare corecta>>. Consilierul de cadastru face aceeasi mentiune pe planul de amplasament si delimitare din arhiva oficiului teritorial.

    Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuala, se inregistreaza in registrul general de intrare si are anexate extrase din planul cadastral de carte funciara, cu situatia anterioara si cea ulterioara indreptarii erorii de pozitionare. In baza referatului se noteaza din oficiu in cartea funciara repozitionarea imobilului. Incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara de informare si extrasul din planul cadastral de carte funciara se comunica tuturor persoanelor interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciara.”

    11. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(2) In cazul in care suprapunerea este reala, aceasta se va solutiona pe cale amiabila prin documentatii cadastrale sau de catre instantele de judecata si nu face obiectul prezentei reglementari. Daca proprietarii refuza sa isi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea in cartile funciare, in baza incheierii de carte funciara, a referatului intocmit de consilierul de cadastru si aprobat de seful serviciului cadastru.”

    12. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

    “(2^1) In situatia in care proprietarul imobilului doreste sa dispuna de dreptul sau de proprietate pentru zona de imobil neafectata de suprapunere, in baza declaratiei titularului dreptului, exprimata in forma autentica, se vor intocmi documentatii cadastrale separate, pentru fiecare lot, afectat de suprapunere, respectiv fara suprapunere. Pentru lotul fara suprapunere se acorda numar cadastral si se inscrie in cartea funciara, iar pentru lotul afectat de suprapunere se va intocmi nota de respingere.

    (2^2) Radierea notarii suprapunerii sau a mentiunii <<Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma si localizare corecta>> se face numai in baza referatului emis de serviciul de cadastru, in sensul ca imobilele nu se mai suprapun in baza de date cadastrale sau imobilul a fost localizat corect prin repozitionare, ca urmare a refacerii documentatiilor cadastrale.”

    13. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “(3) Persoanele autorizate au obligatia sa se prezinte la oficiul teritorial la data si ora convocarii. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocarii la oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru intalnire.”

    14. Articolul 27^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 27^1

    (1) Inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja inscrise in cartea funciara, se face in baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciara. Documentatia cadastrala se va intocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal.

    (2) Continutul documentatiilor cadastrale aferente imobilelor aflate in administrarea sau in proprietatea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala este stabilit prin protocol de colaborare.”

    15. Dupa articolul 27^1 se introduce un nou articol, articolul 27^2, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 27^2

    (1) Pentru neefectuarea masuratorilor la teren, persoana autorizata este sanctionata cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

    (2) Neprezentarea nemotivata a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sanctionata cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

    (3) Refuzul persoanei autorizate de a intocmi fisierul .cp la operatiunea de repozitionare care presupune modificarea geometriei si modificarea suprafetei se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

    (4) Persoana autorizata este sanctionata cu suspendarea autorizatiei pe termen de o luna daca se constata ca in documentatia supusa receptiei nu au fost completate toate rubricile anexelor prevazute de prezentul regulament.

    (5) Persoanei autorizate, sanctionata de doua ori cu suspendarea autorizatiei, i se retrage certificatul de autorizare daca, in decurs de 12 luni de la data aplicarii primei sanctiuni disciplinare, savarseste o noua abatere pentru care este prevazuta sanctiunea suspendarii. Certificatul de autorizare se retrage in conditiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010.

    (6) Neindeplinirea demersurilor referitoare la sanctionarea persoanei autorizate de catre cei desemnati atrage cercetarea disciplinara a acestora.

    (7) Sanctiunile aplicate se aduc la cunostinta publicului prin afisare la sediul oficiului teritorial si pe pagina de internet.

    (8) Prin derogare de la prevederile art. 52 din regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010, pe durata suspendarii dreptului de executare a lucrarilor de specialitate persoanele autorizate pot depune completari sau pot reface documentatiile intocmite incorect, in termen de maximum 5 zile de la data comunicarii sanctiunii, pentru cererile de receptie si inscriere inregistrate anterior datei comunicarii sanctiunii.”

    16. La articolul 28, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    “(4) Daca in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciara a imobilului, numarul cadastral atribuit imobilului se anuleaza, la cerere sau din oficiu, prin incheiere, iar cartea funciara se sisteaza.”

    17. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, care va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 28^1

    Documentatiile cadastrale intocmite conform prevederilor prezentului regulament vor contine informatiile generale obligatorii, conform anexei nr. 24, inclusiv fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru identificarea acestuia si data efectuarii.”

    18. Dupa anexa nr. 23 se introduce o noua anexa, anexa nr. 24, care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 1.

    19. Anexa nr. 7 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

    20. Anexele nr. 10 si 23 se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 3.

    21. Anexa nr. 17 se abroga.

    22. In cuprinsul intregului ordin, sintagma “inspector de cadastru” se inlocuieste cu sintagma “consilier de cadastru”, iar sintagma “inginer-sef” se inlocuieste cu sintagma “sef serviciu cadastru”.

    ART. II

    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. IV

    Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close