Procedurile pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania

In M. Of. nr. 423 din 16 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 199/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedurile pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

    ART. 3

    Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                               PROCEDURI

pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, potrivit prevederilor legale, poate acorda urmatoarele derogari:

    – reducerea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – exceptarea de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL II

    Reducerea vechimii necesare pentru accesul la stagiu

    ART. 2

    Reducerea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil se poate acorda in urmatoarele cazuri:

    – pentru o persoana care poseda o diploma universitara la nivel de master, in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

    – pentru o persoana care detine o calificare echivalenta unui program de master, in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 3

    O persoana care poseda o diploma universitara la nivel de master sau echivalent poate beneficia de reducerea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil, in baza unui protocol incheiat intre Camera si entitatea care a eliberat aceasta diploma.

    ART. 4

    Pentru persoanele prevazute la art. 3, reducerea vechimii se va realiza astfel: se va echivala fiecare semestru de studiu cu o jumatate de an de vechime in domeniul financiar-contabil.

    ART. 5

    Protocolul prevazut la art. 3, incheiat intre Camera si unitatea de invatamant sau o alta entitate care furnizeaza programe echivalente in sensul art. 2, va fi avizat de catre organismul de supraveghere publica.

    ART. 6

    Pentru persoanele prevazute la art. 3, reducerea vechimii se acorda pentru un singur program de master.

    ART. 7

    In vederea reducerii vechimii in domeniul financiar-contabil, persoanele prevazute la art. 3 vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

    – cerere;

    – copie legalizata de pe diploma de licenta sau adeverinta in original, in termen de valabilitate, eliberata de catre institutia de invatamant superior;

    – copie legalizata de pe diploma de master sau a programului echivalent, insotita de foaia matricola;

    – copie de pe actul de identitate;

    – dovada achitarii taxei de analiza a dosarului, stabilita prin norme ale Camerei.

    ART. 8

    Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de maximum 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei. In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiza a dosarului. Perioada de analiza a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de inscriere la testul de acces la stagiu, astfel incat solicitantul sa aiba posibilitatea de inscriere la acest test.

    ART. 9

    Pentru persoanele prevazute la art. 3, al caror dosar a fost aprobat, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va elibera o adeverinta valabila un an de zile.

    ART. 10

    O persoana care detine o calificare profesionala in domeniul financiar-contabil poate beneficia de reducerea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil, in baza unui protocol incheiat intre Camera si organismul profesional care a acordat aceasta calificare.

    ART. 11

    Pentru persoanele prevazute la art. 10 se poate echivala calificarea in domeniul financiar-contabil cu maximum 2 ani de vechime din cei 4 prevazuti de catre reglementarile in vigoare.

    ART. 12

    Protocolul prevazut la art. 10, incheiat intre Camera si organismul profesional, va fi avizat de catre organismul de supraveghere publica.

    ART. 13

    Pentru persoanele prevazute la art. 10 reducerea vechimii se acorda pentru o singura calificare in domeniul financiar-contabil.

    ART. 14

    In vederea reducerii vechimii in domeniul financiar-contabil, persoanele prevazute la art. 10 vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

    – cerere;

    – copie legalizata de pe diploma de licenta sau adeverinta in original, in termen de valabilitate, eliberata de catre institutia de invatamant superior;

    – copie legalizata de pe autorizatia/certificatul/diploma care atesta obtinerea respectivei calificari;

    – copie de pe actul de identitate;

    – dovada achitarii taxei de analiza a dosarului, stabilita prin norme ale Camerei.

    ART. 15

    Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei. Perioada de analiza a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de inscriere la testul de acces la stagiu, astfel incat solicitantul sa aiba posibilitatea de inscriere la acest test.

    ART. 16

    In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiza a dosarului.

    ART. 17

    Pentru persoanele prevazute la art. 10, al caror dosar a fost aprobat, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va elibera o adeverinta valabila un an.

    CAPITOLUL III

    Exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

    ART. 18

    O persoana care poseda o diploma universitara sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi exceptata de la sustinerea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, in baza unui protocol incheiat intre Camera si unitatea de invatamant care a eliberat aceasta diploma, respectiv intre Camera si organismul profesional sau o alta entitate care a organizat examene la un nivel echivalent celor universitare.

    ART. 19

    Protocolul prevazut la art. 18, incheiat intre Camera si unitatea de invatamant, respectiv organismul profesional sau o alta entitate recunoscuta, va fi avizat de catre organismul de supraveghere publica.

    ART. 20

    Persoanele prevazute la art. 18 care doresc exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

    – cerere de exceptare de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

    – copie legalizata de pe diploma de licenta sau adeverinta in original, in termen de valabilitate, eliberata de catre institutia de invatamant superior;

    – acte care atesta vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil (copie de pe cartea de munca, insotita de adeverinta, acolo unde este cazul, sau alte adeverinte eliberate de Camera pentru reducerea perioadei de vechime);

    – copie legalizata a diplomei de master (sau adeverinta in original, in cazul in care diploma nu a fost eliberata);

    – copie legalizata de pe foaia matricola de master;

    – copie legalizata de pe autorizatia/certificatul/diploma care atesta obtinerea unei calificari in echivalente, conform prevederilor art. 18 si 19;

    – certificat de cazier juridic in perioada de valabilitate;

    – doua fotografii tip buletin;

    – copie de pe actul de identitate;

    – dovada achitarii taxei de analiza a dosarului, stabilita prin norme ale Camerei.

    ART. 21

    O persoana care poseda o diploma universitara la nivel de master poate solicita exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in termen de 3 ani de la finalizarea programului de master, in conditiile prevederilor art. 19.

    ART. 22

    Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei. Biroul permanent al Camerei va emite decizia finala de aprobare sau respingere. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei. Perioada de analiza a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de inscriere la testul de acces la stagiu, astfel incat solicitantul sa aiba posibilitatea de inscriere la acest test.

    ART. 23

    In cazul respingerii solicitarii de exceptare, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiza a dosarului.

    ART. 24

    Persoanele declarate admise ca urmare a deciziei Biroului permanent al Camerei se vor putea inscrie la stagiu, incepand cu fiecare luna a trimestrului urmator, dar nu mai tarziu de un an de la data aprobarii dosarului.

    CAPITOLUL IV

    Exceptarea de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala

    ART. 25

    O persoana care poseda o diploma universitara la nivel de master sau de nivel echivalent in domeniul financiar-contabil poate fi exceptata de la testul de cunostinte teoretice (proba scrisa si proba grila) inclus in examenul de competenta profesionala, pentru acele domenii acoperite de diploma, respectiv de o calificare echivalenta, in baza unui protocol incheiat intre Camera si unitatea de invatamant care a eliberat aceasta diploma, respectiv intre Camera si organismul profesional care a acordat respectiva calificare in domeniul financiar-contabil.

    ART. 26

    Protocolul prevazut la art. 25, incheiat intre Camera si unitatea de invatamant, respectiv organismul profesional, va fi avizat de catre organismul de supraveghere publica.

    ART. 27

    Nu se pot opera exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica inclus in examenul de competenta profesionala.

    ART. 28

    Persoanele prevazute la art. 25 care doresc exceptarea de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

    – cerere de exceptare de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala;

    – copie legalizata a diplomei de master prevazuta la art. 2 (sau adeverinta in original, in cazul in care diploma nu a fost eliberata);

    – copie legalizata de pe foaia matricola de master;

    – copie legalizata de pe autorizatia/certificatul/diploma care atesta obtinerea respectivei calificari in domeniul financiar-contabil, prevazuta la art. 25;

    – copie de pe actul de identitate;

    – dovada achitarii taxei de analiza a dosarului, stabilita prin norme ale Camerei.

    ART. 29

    Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei. Biroul permanent al Camerei va emite decizia finala de aprobare sau respingere. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 60 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei. Perioada de analiza a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de inscriere la testul de cunostinte teoretice, astfel incat solicitantul sa aiba posibilitatea de inscriere la acest test.

    ART. 30

    In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiza a dosarului.

    ART. 31

    Pentru persoanele prevazute la art. 25, al caror dosar a fost aprobat, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va elibera o adeverinta valabila pe perioada legala de sustinere a examenului de competenta profesionala.

    CAPITOLUL V

    Dispozitii finale

    ART. 32

    Prezentele proceduri se aplica incepand cu data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 33

    La data intrarii in vigoare a prezentelor proceduri se abroga Hotararea Consiliului Camerei privind aprobarea Procedurilor pentru echivalarea programelor masterale cu testul de acces la stagiu.

    ART. 34

    In vederea punerii in aplicare a prezentelor proceduri, Camera stabileste prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publica, criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii, conform prevederilor legale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close