Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

In M. Of. nr. 433 din 21 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc noua noi puncte, cu urmatorul cuprins:

    “- La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este contribuabilul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care platitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate salariilor.>>

    – La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

    <<(3) Contribuabilii prevazuti la alin. (2) au obligatia de a declara, in numele sediilor secundare inregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.>>

    – La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<(2) In cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale, prin hotarare a Guvernului se poate stabili alta competenta speciala de administrare.>>

    – Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 34

    Competenta in cazul sediilor secundare

    (1) In cazul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, competenta teritoriala pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de contribuabilul care le-a infiintat.

    (2) Competenta pentru inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate acestea.>>

    – Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<ART. 47

    Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale

    (1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat in conditiile prezentului cod.

    (2) Anularea ori desfiintarea totala sau partiala, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atat a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale individualizate in actele administrative fiscale anulate ori desfiintate, cat si a actelor administrative fiscale subsecvente emise in baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar daca actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au ramas definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare. In acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va desfiinta sau modifica in mod corespunzator actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

    (3) Se anuleaza ori se desfiinteaza, total sau partial, chiar daca impotriva acestora s-au exercitat sau nu cai de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, in mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale prin orice modalitate.>>

    – La articolul 83, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:

    <<(3^1) Data depunerii declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data validarii acestora, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare a validarii declaratiei, transmis de sistemul de validare si tranzactionare a informatiilor.

    (3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplica corespunzator si declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii.>>

    – La articolul 114, alineatul (2^7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<(2^7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2^2), in cazul in care debitorii beneficiaza de inlesniri la plata potrivit reglementarilor legale in vigoare ori se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, distribuirea sumelor achitate in contul unic se efectueaza de catre organul fiscal competent, potrivit ordinii prevazute la art. 115 alin. (1) sau (3), dupa caz, indiferent de tipul de creanta.>>

    – La articolul 114, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<(6) Cererea poate fi depusa in termen de 5 ani, sub sanctiunea decaderii. Termenul incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a efectuat plata.>>

    – La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    <<b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii. In cazul stingerii creantelor fiscale prin dare in plata, se aplica prevederile art. 175 alin. (4^1);>>.”

    2. La articolul I, punctul 2 se abroga.

    3. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:

    “6. La articolul 169, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

    <<(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul sumelor realizate prin plata sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 114 si 115.>>”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close