Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 25/2009 privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational

In M. Of. nr. 438 din 22 iunie 2011 a fost publicat regulamentul BNR nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2009 privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2009 privind utilizarea abordarii avansate de evaluare si aprobarea utilizarii acestei abordari de catre institutiile de credit, pentru riscul operational, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 911 din 24 decembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2 alineatul (4), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:

    “k) tehnici de transfer al riscului operational – instrumente de transfer al riscului operational utilizate de institutia de credit pentru administrarea si diminuarea riscului la care este expusa; acestea sunt contracte de asigurare la riscul operational si alte mecanisme de transfer al acestui risc.”

    2. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Termenul <<rating>> are semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (6) Expresiile <<profil de risc>> si <<eficacitate>> au semnificatiile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. f) si y) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.”

    3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “e) Formularul 13: OPR – Riscul operational, Formularul 14: OPR Details – Riscul operational: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate si categorii de evenimente in ultimul an si Formularul 15: OPR Loss Details – Pierderi majore din riscul operational inregistrate in ultimul an sau care sunt inca deschise, prevazute in anexa nr. I la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/2010 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit.”

    4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 8

    Pe parcursul perioadei de observare istorica de cel putin 5 ani, respectiv de minimum 3 ani, prevazute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit care intentioneaza sa utilizeze abordarea avansata de evaluare in scopul determinarii cerintei de capital pentru riscul operational trebuie sa poata completa si transmite Bancii Nationale a Romaniei, la solicitarea acesteia, Formularul 14: OPR Details – Riscul operational: valori brute ale pierderilor pe linii de activitate si categorii de evenimente in ultimul an si Formularul 15: OPR Loss Details – Pierderi majore din riscul operational inregistrate in ultimul an sau care sunt inca deschise, prevazute in anexa nr. I la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/2010.”

    5. La capitolul III, in cadrul sectiunii a 3-a “Asigurarea la riscul operational si alte mecanisme de transfer al acestui risc”, dupa titlul sectiunii se introduce titlul unei noi subsectiuni, cu urmatorul cuprins:

    “SUBSECTIUNEA 1

    Cerinte generale privind tehnicile de transfer al riscului operational”

    6. Dupa articolul 67 se introduc doua noi articole, articolele 67^1 si 67^2, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 67^1

    (1) In sensul art. 67 alin. (2), daca se inregistreaza o pierdere semnificativa care afecteaza protectia prin asigurare sau daca modificari in contractele de asigurare ori in contractele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operational creeaza incertitudine majora cu privire la eficienta protectiei prin acestea, asa cum aceasta incertitudine este definita in cadrul politicilor institutiei de credit cu privire la asigurarea la riscul operational sau alte mecanisme de transfer ale acestui risc, institutiile de credit trebuie sa recalculeze cerinta de capital aferenta abordarii avansate de evaluare cu o marja suplimentara de prudenta, de exemplu, prin aplicarea de ajustari in exercitiul de modelare.

    (2) In sensul art. 67 alin. (2), o institutie de credit trebuie sa recalculeze cerinta de capital aferenta abordarii avansate de evaluare daca exista o modificare majora in profilul sau de risc operational.

    ART. 67^2

    O institutie de credit trebuie sa identifice si sa administreze eventualele riscuri suplimentare, precum riscul de credit si riscul de piata, pe care, in functie de modul in care sunt structurate si de modul in care sunt clasificate in situatiile financiare ale institutiei de credit, mecanismele de transfer al riscului operational, altele decat contractele de asigurare, le pot implica si trebuie sa stabileasca implicatiile proprii acestor mecanisme in ceea ce priveste cerintele de capital reglementate.”

    7. La capitolul III, in cadrul sectiunii a 3-a, dupa articolul 67^2 se introduc doua noi subsectiuni, subsectiunea 2 “Cerinte specifice pentru utilizarea contractelor de asigurare la riscul operational”, cuprinzand art. 67^3 – 67^11, si subsectiunea 3 “Cerinte specifice pentru utilizarea altor mecanisme de transfer al riscului operational”, cuprinzand art. 67^12 – 67^15, cu urmatorul cuprins:

    “SUBSECTIUNEA 2

    Cerinte specifice pentru utilizarea contractelor de asigurare la riscul operational

    ART. 67^3

    Daca o institutie de credit demonstreaza ca o entitate furnizoare, autorizata intr-un stat tert, indeplineste cerinte prudentiale echivalente celor aplicate in cadrul Uniunii Europene, efectul de diminuare a riscului operational aferent contractelor de asigurare furnizate de respectiva entitate poate fi recunoscut, de la caz la caz, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 26 – 28 din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 67^4

    In sensul art. 26 din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ratingul disponibil pentru furnizorul de protectie trebuie sa se bazeze pe capacitatea acestuia de plata a despagubirilor pe termen lung.

    ART. 67^5

    (1) In sensul art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea contractelor de asigurare pe pierderi din riscul operational (sau sub categorii ale riscului operational) trebuie realizata la un nivel suficient de granular pentru a reflecta relatia dintre probabilitatea si dimensiunea efective si potentiale ale pierderilor din riscul operational si nivelul de protectie prin asigurare.

    (2) Pentru scopul prevazut la alin. (1) o institutie de credit trebuie sa foloseasca toate sursele de informatii care ii sunt disponibile, incluzand datele interne si externe privind pierderile si analizele de scenarii.

    (3) Calculele la care se face referire la art. 27 lit. d) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa reflecte nivelul de protectie, inclusiv prin determinarea unei probabilitati de asigurare a unei protectii efective.

    ART. 67^6

    In sensul art. 27 lit. e) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o institutie de credit trebuie sa ia masuri rezonabile pentru a se asigura ca nici ea si nici vreo filiala a ei nu preiau in cunostinta de cauza riscurile acoperite de contracte care furnizeaza protectie impotriva unor evenimente de risc operational ce au facut obiectul acordului initial de asigurare incheiat de ea.

    ART. 67^7

    In sensul art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit care utilizeaza instrumente de asigurare pentru a transfera riscul operational trebuie sa analizeze factorii diversi care creeaza incertitudine in ceea ce priveste eficacitatea transferului riscului; acestea trebuie sa reflecte aceste incertitudini in calculul cerintei de capital prin ajustari corespunzatoare, determinate intr-o maniera prudenta, cu respectarea prevederilor art. 67^8 – 67^11.

    ART. 67^8

    (1) Ajustarile prevazute la art. 27 lit. a) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reflectarea riscului apropierii de momentul incetarii raspunderii asiguratorului, trebuie aplicate in cadrul fiecarui calcul al cerintei de capital sub abordarea avansata de evaluare.

    (2) Daca o institutie de credit are incheiat un alt contract de asigurare, in conditii echivalente celui ce urmeaza a inceta prin ajungere la termen sau in cazul in care contractul in curs are o clauza de reinnoire automata si nu a fost denuntat in mod expres, aceasta poate solicita Bancii Nationale a Romaniei derogare de la obligativitatea indeplinirii cerintei amintite la alin. (1) in cazul politei respective.

    (3) Derogarea mentionata la alin. (2) poate fi acordata daca institutia de credit demonstreaza Bancii Nationale a Romaniei ca manifesta prudenta in aprecierea capacitatii de reinnoire a politelor in termeni, conditii si protectie echivalente, dat fiind ca anumite riscuri acoperite de polita ar putea sa nu fie incluse la reinnoirea politei.

    ART. 67^9

    In cazul politelor reinnoibile, ajustarile prevazute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa reflecte premisele de reinnoire, incluzand posibilitatea asiguratorului de a inceta relatia contractuala in intervalul reprezentat de perioada de valabilitate a politei sau la data reinnoirii acesteia.

    ART. 67^10

    (1) In sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incertitudinea legata de plata despagubirilor reprezinta riscul ca furnizorul asigurarii sa nu faca platile asteptate de institutia de credit in timp util. In cazul in care exista incertitudine legata de plata despagubirilor, institutiile de credit trebuie sa ia in considerare si sa inregistreze in bazele lor de date privind pierderile, dupa tipul de pierdere, toate datele referitoare la despagubirile din asigurari si trebuie sa stabileasca ajustari in consecinta.

    (2) In sensul alin. (1), o institutie de credit trebuie sa evalueze ajustarea pentru neindeplinirea obligatiilor de catre contrapartida pe baza ratingului societatii de asigurari raspunzatoare conform contractului in cauza, chiar daca societatea-mama a acesteia are un rating mai bun sau riscul este transferat unei terte parti; astfel, institutiile de credit trebuie sa atribuie o ajustare mai ridicata asiguratorilor cu o capacitate de plata a despagubirilor mai scazuta decat asiguratorilor cu un rating mai ridicat.

    ART. 67^11

    In sensul art. 28 alin. (1) lit. c) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o neconcordanta in protectie are loc atunci cand protectia oferita de contractul de asigurare nu se potriveste cu profilul de risc operational al institutiei de credit, astfel ca protectia nu ofera efectul de diminuare dorit si anumite evenimente raman neacoperite; prin utilizarea tuturor surselor de date disponibile – date privind pierderile si analize de scenarii – si anumite analize de date si exercitii de simulare, institutiile de credit trebuie sa surprinda in mod corect si sa incorporeze in mod adecvat in cadrul modelului aferent abordarii avansate de evaluare in special neconcordantele in protectia la pierderi de la nivel mediu la nivel mare datorate, spre exemplu, limitelor si francizelor mari sau epuizarii limitelor politei.

    SUBSECTIUNEA 3

    Cerinte specifice pentru utilizarea altor mecanisme de transfer al riscului operational

    ART. 67^12

    In sensul art. 25 din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuarea cerintei de capital pentru riscul operational ca urmare a protectiei obtinute prin achizitionarea de catre o institutie de credit a unor mecanisme de transfer al riscului operational, altele decat asigurarea, poate fi recunoscuta doar in masura in care aceste mecanisme sunt utilizate pentru administrarea riscului operational fara a fi detinute sau utilizate de institutia de credit pentru scopuri de tranzactionare.

    ART. 67^13

    (1) Pentru recunoasterea altor mecanisme de transfer al riscului operational in calculul cerintei de capital in cadrul abordarii avansate de evaluare, institutiile de credit trebuie sa aiba experienta in utilizarea acestor produse.

    (2) In sensul alin. (1), institutiile de credit pot sa colecteze date din surse interne si externe privind probabilitatea asigurarii unei protectii efective si oportunitatea efectuarii platii pentru instrumentele aferente altor mecanisme de transfer al riscului operational, in special pentru clasele sau tipurile de produse avand caracteristici inovatoare.

    ART. 67^14

    Furnizorul de protectie trebuie sa fie solid din punct de vedere financiar, in ceea ce priveste atat solvabilitatea, cat si lichiditatea.

    ART. 67^15

    (1) In sensul art. 67 alin. (1), la indeplinirea cerintelor prevazute la art. 26 si 27 din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie luate in considerare dispozitiile relevante ale subsectiunii 2 sectiunea a 3-a din capitolul III.

    (2) Metodologia pentru recunoasterea efectului altor mecanisme de transfer al riscului operational trebuie sa ia in considerare, prin analogie, elementele prevazute la art. 28 alin. (1) din Regulamentul BNR – CNVM nr. 24/29/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea prevederilor relevante ale subsectiunii 2 sectiunea a 3-a din capitolul III.”

    ART. II

    (1) Institutiile de credit care recunosc impactul tehnicilor de transfer al riscului operational in calculul cerintei de capital in cadrul abordarii avansate de evaluare la data intrarii in vigoare a prezentului regulament trebuie sa finalizeze demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile art. I pct. 6 – 7, in termen de 6 luni de la data mentionata.

    (2) Institutiile de credit, persoane juridice romane, pentru care exista cereri de aprobare in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, trebuie sa finalizeze demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile art. I pct. 6 – 7 in termen de 3 luni de la data mentionata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close