Operatorii economici pot cesiona drepturile de incasat de la institutii publice aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate

In M. Of. nr. 433 din 21 iunie 2011 a fost publicata Legea nr. 125/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

    “- La articolul 5, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:

    <<(15) Sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate, care se platesc de catre operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, din subventiile sau transferurile incasate in conturile prevazute la alin. (10), se vireaza in conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, daca legea nu prevede altfel. Sumele astfel incasate de operatorii economici beneficiari se utilizeaza in ordinea prevazuta la art. 6 alin. (2).>>”

    2. La articolul I punctul 1, articolul 5^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 5^2

    (1) Ministerul Finantelor Publice poate sa deschida conturi colectoare la institutii de credit, in scopul incasarii sumelor achitate on-line de catre contribuabilii persoane fizice si persoane fizice autorizate catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.

    (2) Incasarea in conturile prevazute la alin. (1) a sumelor cuvenite bugetelor locale, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii sau a sumelor colectate pentru bugetul de stat de institutiile publice finantate integral de la buget se efectueaza pe baza de conventii incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si institutiile publice carora li se cuvin sumele respective.

    (3) Informatiile minime si obligatorii ale mesajelor electronice de plata completate de contribuabil, precum si informatiile minime si obligatorii comunicate contribuabililor, aferente obligatiilor de plata ale acestora catre institutiile publice, vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

    (4) Informatiile referitoare la obligatiile de plata ale contribuabililor pot fi furnizate acestora si prin intermediul institutiilor de credit, cu conditia ca institutia de credit sa aiba o conventie incheiata cu Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 5^1, si sa fie imputernicita de catre contribuabil pentru accesul la aceste informatii.

    (5) Virarea de catre institutiile de credit a sumelor achitate on-line de catre contribuabilii persoane fizice si persoane fizice autorizate, in conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se face in termen de o zi lucratoare de la data autorizarii tranzactiei.

    (6) In aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.”

    3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

    “1^1. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

    <<ART. 6^1

    (1) Operatorii economici pot cesiona drepturile de incasat de la institutii publice aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate, prevazute la art. 6 alin. (1), catre alti operatori economici sau alte institutii de credit, denumite in continuare cesionari. Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al institutiei publice care datoreaza operatorului economic sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate.

    (2) Suma care face obiectul cesionarii se achita de catre institutiile publice in contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai daca operatorul economic nu are obligatii de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.

    (3) Institutiile publice care platesc sume reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate datorate operatorilor economici care si-au cesionat drepturile de incasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscala ale operatorilor economici respectivi, conform art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii. In acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscala nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

    (4) In cazul in care certificatul de atestare fiscala contine obligatii de plata ale beneficiarului, institutiile publice instiinteaza operatorul economic si cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligatii.

    (5) In termen de 10 zile lucratoare de la instiintare, dar nu mai tarziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta institutiei publice un nou certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca acesta nu mai are obligatii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.

    (6) La expirarea termenului prevazut la alin. (5), institutiile publice au urmatoarele obligatii:

    a) vireaza in contul operatorului economic prevazut la art. 5 alin. (1) suma aferenta obligatiilor bugetare inscrise in certificatul de atestare fiscala;

    b) vireaza in contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferenta dintre suma cesionata si suma prevazuta la lit. a).>>”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close