OUG nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

In M. Of. nr. 457 din 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

Din cuprins:

    In temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizandu-se algoritmul de calcul prevazut de legislatia in domeniul asigurarilor sociale, in scopul asigurarii egalitatii de tratament pentru toti beneficiarii sistemului public de pensii,

    avand in vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca in cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,

    in vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa poata realiza toate procedurile administrative necesare stabilirii drepturilor de pensie intr-un mod obiectiv si justificat,

    se impune instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii si egalitatii, scopul fiind acela de a se stabili in mod just si echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonanta de urgenta sunt indreptatite sa le primeasca, astfel incat acestea sa aiba posibilitatea sa identifice si sa depuna la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii activitati profesionale.

    Deoarece aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte in scopul revizuirii pensiilor recalculate prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010.

    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1

    (1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, care au facut obiectul recalcularii conform prevederilor aceleiasi legi, se revizuiesc, din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    (2) Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonante de urgenta se platesc de la data de intai a lunii urmatoare expirarii termenului de revizuire prevazut la alin. (1).

    (3) Pensiile prevazute la alin. (1) pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, daca acesta depune la casa teritoriala de pensii, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, noi acte doveditoare, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele existente la dosarul de pensie, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

    (4) Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se platesc de la data prevazuta la alin. (2), daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii in termenul prevazut la alin. (3).

    (5) In situatia in care cererea, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii peste termenul prevazut la alin. (3), drepturile de pensie se vor plati incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de termenul prevazut la alin. (2).

    ART. 2

    Pentru revizuirea pensiilor mentionate la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 3

    Plata drepturilor restante, constand in diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat in urma recalcularii si cel obtinut in urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si pana la data revizuirii potrivit prezentei ordonante de urgenta, se va realiza in termenele prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), dupa caz.

    ART. 4

    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.

    ANEXA 1

                           METODOLOGIE DE CALCUL

privind revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

    ART. 1

    Pensiile prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si care au facut obiectul recalcularii potrivit prevederilor aceleiasi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.

    ART. 2

    Revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza pe baza documentelor existente in dosarele de pensie, precum si a celor depuse de beneficiari, prin stabilirea cuantumului aferent fiecarei pensii, in functie de stagiile de cotizare si punctajul mediu anual, determinate potrivit prezentei metodologii.

    ART. 3

    (1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in sensul prezentei metodologii:

    a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;

    b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

    c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si 31 decembrie 2010, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si 31 decembrie 2010, in cazul cadrelor militare trecute in rezerva, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care au beneficiat de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

    e) perioada ulterioara datei de 1 ianuarie 2011, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupele I si II, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.

    (3) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001, in care o persoana are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.

    (4) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si perioadele de asigurare realizate in conditiile reglementate de legislatia anterioara datei de 1 aprilie 2001.

    (5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la determinarea stagiului de cotizare perioadele respective se iau in calcul o singura data.

    ART. 4

    La stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare si perioadele in care asiguratii au desfasurat activitate, potrivit legii, in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca, precum si in grupa I sau II de munca, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

    ART. 5

    (1) Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

    a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;

    c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat ori in prizonierat;

    d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;

    e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;

    f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

    g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

    (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare.

    ART. 6

    (1) Stagiul de cotizare se exprima in ani, luni si zile.

    (2) Daca din documentatia de pensionare rezulta perioade de vechime in munca exprimate in saptamani de cotizare, ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, aceste perioade se vor transforma in stagiu de cotizare exprimat in ani si luni de cotizare.

    (3) Daca din documentatiile de pensionare nu rezulta localizarea saptamanilor de cotizare in cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv.

    ART. 7

    (1) Cuantumul pensiei revizuite se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.

    (2) La determinarea cuantumului pensiei, fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.

    (3) Valoarea punctului de pensie prevazuta la alin. (1) este de 732,80 lei, astfel cum a fost stabilita prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010.

    ART. 8

    (1) Punctajul mediu anual se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.

    (2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual conform prezentei metodologii este cel prevazut in anexa nr. 1.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se ia in considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor initiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat in legislatia in vigoare la data stabilirii acestora, in masura in care acesta este mai favorabil beneficiarului.

    ART. 9

    (1) Pentru revizuirea pensiilor potrivit prezentei metodologii, intre sistemul public de pensii si celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.

    (2) Stagiul de cotizare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) se valorifica la revizuirea pensiei in sistemul public numai daca perioada in cauza nu a fost valorificata pentru obtinerea unei pensii in fostul sistem al pensiilor militare.

    ART. 10

    (1) Punctajul anual se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv.

    (2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea veniturilor realizate lunar la castigul salarial mediu brut/net din luna respectiva, prevazut in anexa nr. 2.

    (3) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca, astfel:

    a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;

    b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;

    c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

    (4) La determinarea punctajelor lunare, pe langa salariile prevazute la alin. (3), se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare, prevazute in anexa nr. 3.

    (5) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este urmatorul:

    a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

    – 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5 si 10 ani;

    – 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10 si 15 ani;

    – 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15 si 20 de ani;

    – 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;

    b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

    – 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3 si 5 ani;

    – 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5 si 10 ani;

    – 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10 si 15 ani;

    – 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15 si 20 de ani;

    – 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.

    (6) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare.

    (7) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizeaza venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, asa cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare ori in contractul de asigurare sociala.

    (8) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.

    ART. 11

    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate de cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se utilizeaza veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar.

    (2) Veniturile brute/nete realizate lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, incasate de beneficiari conform legislatiei in vigoare la data acordarii lor, respectiv:

    a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;

    b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

    c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

    d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;

    e) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008;

    f) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in strainatate in misiune permanenta sau, dupa caz, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni in tara;

    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a) – d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.

    (3) Nu sunt considerate venituri de natura salariala sau asimilate salariilor urmatoarele sume:

    a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;

    b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) compensatiile lunare pentru chirie;

    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

    e) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

    f) indemnizatiile de instalare;

    g) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

    h) valoarea financiara a normelor de hrana;

    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;

    j) alocatia de stat pentru copii;

    k) alte drepturi care, potrivit legislatiei in vigoare la data acordarii, nu reprezentau drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

    ART. 12

    (1) Pentru perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2002, punctajul anual se plafoneaza la 3 puncte, iar pentru perioada 1 ianuarie 2003 – 31 iulie 2007, punctajul anual se plafoneaza la 5 puncte.

    (2) Pentru perioada 1 aprilie 2001 – 31 iulie 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplica plafonarea prevazuta la alin. (1).

    ART. 13

    (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, in cazul in care in carnetul de munca sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:

    a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

    b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 martie 1990;

    c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990 – 30 septembrie 1990;

    d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990 – 1 ianuarie 1997;

    e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;

    f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;

    g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;

    h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;

    i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001.

    (2) In situatiile in care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, anterioara datei de 1 aprilie 2001, in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vigoare in perioada respectiva.

    (3) Salariile minime pe tara pentru fiecare an sunt prevazute in anexa nr. 4.

    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza:

    a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnetul de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale;

    b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;

    c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, in situatia in care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decat cel prevazut la lit. b).

    (5) In situatia in care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare.

    (6) Prevederile alin. (4) si (5) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor asimilate stagiului de cotizare.

    (7) Pentru persoanele care au avut calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, care nu pot dovedi cu acte veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 2011, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza castigul salarial mediu brut/net, dupa caz, din perioada respectiva.

    ART. 14

    (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5% beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:

    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1973;

    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 1 ianuarie 1978;

    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986;

    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990;

    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 aprilie 1991;

    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 1 aprilie 1992;

    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 1 ianuarie 1999;

    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 1 februarie 1999;

    i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

    (2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:

    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 1 ianuarie 1978;

    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986.

    ART. 15

    (1) Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:

    a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa II de munca sau in conditii deosebite de munca, potrivit legii;

    b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, in conditii speciale sau in alte conditii de munca, potrivit legii.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 in situatia in care, la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2010, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.

    (3) De cresterea punctajelor anuale prevazuta la alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001, in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 16

    (1) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, punctajul anual este 0,57255 puncte.

    (2) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

    (3) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d), la determinarea punctajului lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului.

    (4) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe tara, venitul asigurat stipulat in contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca.

    (5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori, sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.

    (6) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii si la sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, dupa caz, la stabilirea pensiei se iau in considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.

    ART. 17

    (1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime in munca utila la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.

    (2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) – c) si g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.

    (3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munca, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza 1,5 salarii minime brute pe tara din perioadele respective.

    (4) In situatiile prevazute la alin. (3), in care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar, brut sau net, dupa caz, avut in perioadele respective, daca acesta este mai mare decat 1,5 salarii minime pe tara.

    (5) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1), realizate incepand cu data de 1 aprilie 2001, la calculul punctajului lunar se utilizeaza:

    a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a);

    b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b), c) si g).

    (6) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), realizate in intervalul cuprins intre data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale.

    (7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e), realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2005, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale.

    (8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f), realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

    ART. 18

    Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, au contribuit o anumita perioada la sistemul public beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

    ART. 19

    Pentru stagiul potential acordat celor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:

    a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;

    b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;

    c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

    ART. 20

    (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, care va cuprinde in mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si modalitatea de contestare a acesteia.

    (2) Deciziile de pensie revizuite se comunica beneficiarilor in termen de 5 zile de la data emiterii.

    ART. 21

    (1) Impotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.

    (2) La contestarea deciziilor de pensie revizuite potrivit prezentei metodologii sunt aplicabile dispozitiile privind jurisdictia asigurarilor sociale prevazute la art. 152 – 157 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 22

    Procedura de stabilire, plata, recalculare, suspendare, reluare si incetare a pensiilor revizuite potrivit prezentei metodologii este cea prevazuta de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 23

    Modelul deciziei de revizuire a pensiei se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.

    ART. 24

    Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close