Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

In M. Of. nr. 459 din 30 iunie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 379/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:

    ART. I

    Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 56 punctul 3, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

    “c) Biroul contabilitate.”

    2. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 65

    (1) Directia economica si administrativ exercita, prin Serviciul salarizare si buget, in ceea ce priveste salarizarea si drepturile de personal, urmatoarele atributii:

    a) intocmeste statele de functii si statele de personal pentru Consiliu, impreuna cu Directia resurse umane si organizare;

    b) urmareste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Consiliului, potrivit legii;

    c) urmareste, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, aplicarea legislatiei in domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizatii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit si altele, pentru Consiliu;

    d) avizeaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare si cu Directia legislatie, documentare si contencios, incadrarile si modificarile de incadrari, echivalarile de functii si specialitati pentru Consiliu;

    e) elaboreaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale si anuale pe categorii de personal;

    f) calculeaza drepturile de personal (salarii, indemnizatii, concedii de odihna si alte drepturi, cum ar fi premii si stimulente) pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului;

    g) stabileste si asigura efectuarea platii in termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul pentru somaj si fondul asigurarilor sociale de sanatate;

    h) analizeaza proiectul de buget al Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri si formuleaza propuneri corespunzatoare;

    i) fundamenteaza avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor;

    j) intocmeste lunar situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul de stat pentru Consiliu si unitatile aflate in coordonare si o transmite, potrivit legii, Ministerului Finantelor Publice;

    k) intocmeste fisele fiscale privind impozitul pe venit;

    l) intocmeste darile de seama statistice lunare privind indicatorii de munca si salarii pentru Consiliu si asigura transmiterea acestora, conform legii, la Institutul National de Statistica;

    m) emite puncte de vedere in probleme de salarizare si drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;

    n) asigura intocmirea si depunerea declaratiilor nominale privind: contributiile de asigurari sociale, contributiile la Fondul pentru somaj si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

    o) asigura intocmirea si depunerea declaratiei lunare privind impozitul pe salarii retinut angajatilor.

    (2) Serviciul salarizare si buget are, in ceea ce priveste bugetul, urmatoarele atributii:

    a) angajeaza, alaturi de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare in limita bugetului aprobat;

    b) fundamenteaza, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului si ale unitatilor aflate in coordonare, necesarul anual de credite, elaboreaza proiectul de buget al Consiliului si se ocupa de obtinerea avizului consultativ al Ministerului Finantelor Publice;

    c) asigura fondurile necesare pentru deplasarile personalului Consiliului in tara si in strainatate, tine evidenta operativa a acestora si verifica deconturile, urmareste incadrarea in cheltuielile aprobate prin buget;

    d) exercita, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale;

    e) analizeaza si supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de catre ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;

    f) intocmeste situatia centralizatoare a tuturor operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite si asigura transmiterea trimestriala a acestora la Ministerul Finantelor Publice.

    (3) Biroul contabilitate are urmatoarele atributii:

    a) propune repartizarea indicatorilor financiari si urmareste realizarea lor pe capitole bugetare si pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;

    b) gestioneaza si utilizeaza veniturile proprii, aprobate potrivit legii;

    c) organizeaza activitatea casieriei, in conformitate cu prevederile legale; ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si pentru efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si cu unitatea bancara competenta pentru operatiuni de plati externe;

    d) asigura organizarea evidentei contabile in cadrul Consiliului, indruma si coordoneaza aceasta activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite si asigura transmiterea acestora la Ministerul Finantelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementarilor legale;

    e) organizeaza si efectueaza operatiunile prevazute de lege privind evidenta contabila a patrimoniului aflat in gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ si aprovizionare;

    f) inregistreaza notele contabile, tine evidenta conturilor sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;

    g) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

    h) intocmeste situatia trimestriala privind executia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;

    i) centralizeaza situatia trimestriala privind executia bugetara aprobata ordonatorilor din subordine si asigura transmiterea acesteia la Ministerul Finantelor Publice;

    j) are atributii specifice privind programele cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE.”

    ART. II

    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close