OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

In M. Of. nr. 461 din 30 iunie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Din cuprins:

    Avand in vedere necesitatea:

    – implementarii masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor externe nerambursabile destinate Romaniei si utilizarea eficienta a acestora;

    – adoptarii unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atat de catre beneficiari, cat si de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor masuri de prevenire a aparitiei neregulilor in gestionarea fondurilor europene (in special a celor privind conflictele de interese), in absenta carora – in contextul procesului continuu de selectie a proiectelor – exista riscul permanent al finantarii unor proiecte/contracte a caror contravaloare nu va putea fi solicitata/rambursata de Comisia Europeana;

    – implementarii principiului proportionalitatii, in absenta caruia au fost deja si pot fi in continuare stabilite debite excesive in sarcina beneficiarilor fondurilor europene, inclusiv a institutiilor publice finantate de la bugetul de stat;

    – introducerii in cadrul national de reglementare a unor prevederi care sa asigure posibilitatea aplicarii legislatiei in domeniul neregulilor si pentru proiecte finantate din alte instrumente de finantare postaderare, cum este Facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar SEE si din alte programe finantate de donatorii publici internationali, in cadrul carora s-au identificat posibile nereguli, a caror constatare si recuperare nu poate fi efectuata in prezent;

    – finalizarii cat mai urgente a procedurilor de constatare si recuperare de la debitori a sumelor reprezentand corectii financiare stabilite, in conformitate cu prevederile reglementarilor comunitare, ca urmare a constatarii unor nereguli de sistem sau ca urmare a identificarii unor nereguli in aplicarea de catre beneficiarii publici a prevederilor legale privind achizitiile publice, in scopul evitarii blocajului implementarii proiectelor de investitii, inclusiv a celor majore, finantate prin instrumente structurale,

    intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu mai poate fi amanata,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1

    Domeniul de aplicare

    ART. 1

    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza activitatile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire si de recuperare a creantelor bugetare rezultate din neregulile aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si de raportare a neregulilor catre Comisia Europeana sau catre alti donatori internationali.

    (2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene si oricaror alte institutii publice care au atributii privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea si urmarirea incasarii creantelor bugetare rezultate din nereguli aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, precum si oricaror alti operatori economici cu capital public sau privat care desfasoara activitati finantate din fonduri europene in baza unor acte juridice.

    SECTIUNEA a 2-a

    Definirea unor termeni

    ART. 2

    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) neregula – orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, ce rezulta dintr-o actiune sau inactiune a beneficiarului ori a autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internationali si/sau fondurile publice nationale aferente acestora printr-o suma platita necuvenit;

    b) frauda – infractiunea savarsita in legatura cu obtinerea ori utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, incriminata de Codul penal ori de alte legi speciale;

    c) fonduri europene – sumele provenite din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei din bugetul general al Uniunii Europene si/sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei;

    d) fonduri publice nationale aferente fondurilor europene – sumele provenite din bugetul general consolidat, utilizate pentru: asigurarea cofinantarii, plata prefinantarii, inlocuirea fondurilor europene in situatia indisponibilitatii/sistarii temporare a platii acestor fonduri, completarea fondurilor europene in vederea finalizarii proiectelor, precum si alte categorii de cheltuieli legal reglementate in acest scop;

    e) autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene – autoritatile de management in cadrul programelor finantate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul european pentru pescuit, din fonduri aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare, autoritatile care asigura gestionarea Instrumentului european de vecinatate si parteneriat ENPI, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura in cadrul programelor de finantare a politicii agricole comune, agentiile de implementare – inclusiv Oficiul de Plati si Contractare PHARE – in cadrul programelor PHARE, Oficiul de Plati si Contractare PHARE in cadrul Facilitatii Schengen, Facilitatii de Tranzitie si al Mecanismului Financiar SEE, cu exceptia proiectelor delegate, precum si autoritatile nationale responsabile de participarea Romaniei la alte programe finantate din fonduri europene;

    f) autoritati de certificare – toate structurile cu functiuni de certificare a cheltuielilor finantate din fondurile europene si/sau din fondurile publice nationale aferente acestora, stabilite prin reglementarile donatorilor si reglementari nationale;

    g) beneficiar – orice persoana fizica sau juridica de drept public ori privat, asa cum este aceasta definita pentru fiecare program in reglementarile europene incidente si documentele programului respectiv si care este fie direct sau indirect parte in contractul/acordul/decizia/ordinul de finantare finantat integral sau partial din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora ori, dupa caz, din fonduri provenite de la alti donatori publici internationali, fie persoana fizica sau juridica indreptatita sa primeasca, numai pe baza unei cereri de plata, subventii ori ajutoare care sunt finantate din instrumentele de finantare a politicii agricole comune, in conformitate cu prevederile legale nationale si/sau comunitare in vigoare;

    h) activitatea de constatare a neregulilor – activitatea de control/investigare desfasurata de autoritatile competente in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in vederea stabilirii existentei unei nereguli;

    i) activitatea de stabilire a creantelor bugetare rezultate din nereguli – activitatea prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata rezultata din neregula constatata, prin emiterea unui titlu de creanta;

    j) creante bugetare rezultate din nereguli – sumele de recuperat ca urmare a constatarii unei nereguli in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

    k) activitatea de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli – exercitarea functiei administrative de catre autoritatile competente in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, in vederea stingerii creantelor bugetare rezultate din nereguli;

    l) raportarea neregulilor – toate activitatile care conduc la informarea Comisiei Europene – Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) sau a donatorilor publici internationali, conform obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene ori de parte a unui acord/memorandum semnat de Romania cu un donator public international, cu privire la constatarea unei nereguli, care are la baza actul de constatare primara administrativa;

    m) compensare din alte fonduri – stingerea creantei bugetare rezultate din nereguli de catre organele fiscale ale Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    n) principiul proportionalitatii – orice masura administrativa adoptata trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit, atat in ceea ce priveste resursele angajate in constatarea neregulilor, cat si in ceea ce priveste stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli, tinand seama de natura si frecventa neregulilor constatate si de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv;

    o) aplicare de corectii financiare – masurile administrative luate de autoritatile competente, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, care constau in excluderea de la finantarea din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constatata o neregula;

    p) mecanismul deducerilor – sistemul agreat de donatorul fondurilor europene si Romania, prin care corectia financiara aplicata de autoritatile romane se efectueaza cu ocazia primei declaratii de cheltuieli, dupa constatarea neregulilor;

    q) mecanismul recuperarilor – sistemul agreat de Comisia Europeana/donatorul public international si Romania, prin care corectia financiara aplicata de autoritatile romane se reflecta in prima declaratie de cheltuieli, emisa dupa recuperarea creantei bugetare rezultate din nereguli;

    r) donator public international – statul sau gruparea de state europene care ofera Romaniei finantarea anumitor operatiuni sau programe fara contrapartida;

    s) activitatea de prevenire a neregulilor – identificarea si gestionarea riscurilor, elaborarea si urmarirea aplicarii procedurilor de management si a celorlalte instrumente de control intern, care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

    s) deducere din plati – modalitatea de stingere a creantelor bugetare rezultate din nereguli de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, din plati datorate debitorului in baza contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finantare, cu reflectarea corespunzatoare a operatiunii in evidentele contabile;

    t) structuri verificate – beneficiarul asistentei din fonduri europene, oricare structura de implementare, precum si orice persoana fizica ori juridica ce se afla intr-o relatie contractuala, in cadrul proiectelor/programelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora;

    t) structuri de implementare – organismul de implementare, autoritatea de management, autoritatea de implementare, organismul intermediar, alte structuri cu functiuni delegate etc., asa cum sunt acestea definite de reglementarile comunitare si de memorandumurile/acordurile de finantare incheiate cu Uniunea Europeana/donatorul public international si stabilite prin reglementarile si acordurile la nivel national;

    u) suma platita necuvenit – plata nedatorata, asa cum este aceasta prevazuta in dreptul civil, acordata unui beneficiar sau realizata in numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene si/sau fonduri publice aferente acestora;

    v) debitor – persoana fizica sau juridica in sarcina careia se stabileste o creanta bugetara rezultata din nereguli, in vederea recuperarii acesteia.

    (2) Fondurilor europene le sunt aplicate normele juridice comune fondurilor publice, cu exceptia cazului in care normele europene prevad altfel.

    (3) Sumele provenite din bugetele altor donatori publici internationali sunt asimilate fondurilor europene si li se aplica acelasi regim juridic.

    (4) Termenii de “autoritate de management”, “organism intermediar”, “operator economic”, “operatiune”, “eligibilitate”, “conflict de interese”, “neregula sistemica”, “prejudiciu”, “verificare administrativa”, “proiect delegat”, “indicii de frauda”, “raport de inspectie al OLAF”, “registrul debitorilor”, “act de constatare primara administrativa”, precum si principiile liberei concurente, tratamentului egal si nediscriminatoriu si transparentei au semnificatia data de reglementarile incidente si de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeana/donatorul public international.

    (5) Termenii de “legalitate”, “regularitate”, “conformitate”, “control intern”, “eficienta”, “eficacitate”, “economicitate”, “control financiar preventiv”, “audit public intern”, “inspectie”, “buna gestiune financiara” au semnificatia data de Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (6) Notei de constatare a neregulilor si de aplicare a corectiilor financiare i se aplica toate prevederile prezentei ordonante de urgenta aplicabile procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

    (7) Activitatii de stabilire a corectiilor financiare i se aplica toate prevederile prezentei ordonante de urgenta aplicabile activitatii de stabilire a creantelor bugetare.

    CAPITOLUL II

    Activitatea de prevenire a neregulilor

    SECTIUNEA 1

    Reguli generale si principii

    ART. 3

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si beneficiarii sunt obligati, in activitatea lor, sa elaboreze si sa aplice proceduri de management si control care sa asigure corectitudinea acordarii si utilizarii acestor fonduri, precum si respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, asa cum este aceasta definita in legislatia comunitara.

    (2) In activitatea de selectie si aprobare a solicitarilor de sprijin financiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia utilizarii de reguli si proceduri care sa asigure respectarea urmatoarelor principii:

    a) o buna gestiune financiara bazata pe aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei;

    b) respectarea principiilor de libera concurenta si de tratament egal si nediscriminatoriu;

    c) transparenta – punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor europene;

    d) prevenirea aparitiei situatiilor de conflict de interese in cursul intregii proceduri de selectie a proiectelor de finantat;

    e) excluderea cumulului – activitatea ce face obiectul cererii de finantare din fonduri europene nu poate sa beneficieze de sprijin financiar din alte surse de finantare nerambursabila, cu exceptia sumelor ce constituie ajutor de stat acordat in conditiile legii.

    (3) Principiile prevazute la alin. (2) lit. a) – d) se aplica in mod corespunzator si in activitatea efectuata de beneficiar pentru executarea contractului de finantare nerambursabila.

    ART. 4

    Entitatile publice care au calitatea de autoritati cu competente in gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finantate integral ori partial din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora au obligatia organizarii si exercitarii activitatii de control intern, de control preventiv si de identificare si gestionare a riscurilor, precum si a exercitarii activitatii de audit intern, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.

    ART. 5

    Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia:

    a) pregatirii si evaluarii profesionale continue a personalului propriu;

    b) luarii tuturor masurilor necesare prevenirii neregulilor si fraudelor, inclusiv prin activitati ce constau in informarea corecta si la timp a beneficiarilor asupra riscului producerii de nereguli si fraude, in special, in ceea ce priveste indiciile de frauda;

    c) implementarii corespunzatoare si la timp a recomandarilor formulate de organismele de control si audit intern si extern, nationale si europene, in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

    d) intreprinderii masurilor necesare pentru a se asigura atat de rezonabilitatea valorilor cuprinse in bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finantare, de realitatea si regularitatea ofertelor prezentate in cadrul procedurilor de achizitie utilizate, cat si de rezonabilitatea preturilor cuprinse in contractele de achizitii de lucrari, bunuri si servicii.

    ART. 6

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a exclude integral sau partial de la rambursarea/plata cheltuielilor efectuate si declarate de beneficiari acele cheltuieli care nu respecta conditiile de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare, in situatia in care – in procesul de verificare a solicitarilor de plata – acestea determina existenta unor astfel de cheltuieli.

    (2) Excluderea integrala sau partiala de la plata, in situatia prevazuta la alin. (1), se aplica in mod corespunzator si in cazul cererilor de plata a drepturilor beneficiarilor instrumentelor de finantare a politicii agricole comune si a politicii comune pentru pescuit.

    (3) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia aplicarii de reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre beneficiari, in conformitate cu prevederile anexei care face parte integrata din prezenta ordonanta de urgenta, in situatia in care constata abateri de la aplicarea prevederilor reglementarilor nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

    (4) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a face reduceri din sumele solicitate la rambursare/plata reprezentand cheltuieli efectuate si declarate de beneficiari, in situatia in care constata neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectelor finantate din fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora, pentru care beneficiarii si-au angajat raspunderea realizarii prin contracte/acorduri/decizii/ordine de finantare nerambursabila ori prin alte tipuri de contracte multianuale, cu exceptia cazurilor in care regulile stabilite de donatorul public international prevad altfel.

    (5) Reducerile prevazute la alin. (4) se efectueaza in functie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor, in conformitate cu procedurile specifice stabilite de fiecare autoritate cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    ART. 7

    (1) In situatia in care, in urma verificarilor administrative si la fata locului, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene considera necesare investigatii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plata de catre un beneficiar, aceasta are dreptul, inainte de rambursarea/plata sumelor catre beneficiar, sa se adreseze pentru realizarea acestor investigatii structurilor de control prevazute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. a) si b) si alin. (4).

    (2) Verificarile efectuate de structurile de control prevazute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. a) si b) si alin. (4) in vederea constatarii caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar inainte de rambursarea/plata lor de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene se organizeaza si se desfasoara dupa proceduri proprii si reprezinta o activitate distincta de activitatea organizata si desfasurata in aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) – (16).

    ART. 8

    Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa sesizeze de indata Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) in cazul constatarii unor indicii de frauda sau de tentativa de frauda.

    ART. 9

    Pentru cheltuielile incluse in solicitarile/cererile de plata ale beneficiarilor care nu respecta conditiile de legalitate, regularitate sau conformitate stabilite prin prevederile legislatiei nationale si comunitare, identificate de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene inainte de efectuarea platii, nu se aplica:

    a) procedura de constatare a neregulii prevazuta la art. 21;

    b) procedura de raportare a neregulilor prevazuta la art. 58 si 59, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 8, pentru care DLAF comunica autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene ca a sesizat parchetul competent sa efectueze cercetarea penala.

    SECTIUNEA a 2-a

    Reguli in materia conflictului de interese

    ART. 10

    (1) Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare nu pot fi solicitanti si/sau nu pot acorda servicii de consultanta unui solicitant.

    (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din procedura de selectie.

    (3) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea contractului/acordului/deciziei de finantare care a fost incheiat/emisa cu incalcarea prevederilor alin. (1).

    (4) In cazul in care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene solicita completari ale documentatiei depuse in vederea verificarii/evaluarii, aceasta activitate nu are caracter de consultanta.

    ART. 11

    (1) Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie urmatoarele persoane:

    a) cele care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti sau care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanti;

    b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanti ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanti;

    c) cele despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor implicate in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari.

    (3) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea solicitantului din procedura de selectie.

    (4) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea contractului/acordului/deciziei de finantare incheiat/emise cu incalcarea prevederilor alin. (1).

    (5) Incalcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.

    ART. 12

    (1) Persoanele care participa direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finantare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selectie, precum si cele implicate in procesul de verificare/aprobare/plata a cererilor de rambursare/plata prezentate de beneficiari sunt obligate sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11.

    (2) In situatia in care, in cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descopera sau constata o legatura de natura celor mentionate la art. 10 si 11, acestea sunt obligate sa o semnaleze si sa inceteze de indata sa participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare.

    ART. 13

    (1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare in cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la semnarea contractului de finantare.

    (2) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia sa solicite instantei anularea contractului de finantare care a fost incheiat, in cazul incalcarii prevederilor alin. (1).

    ART. 14

    (1) Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.

    (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.

    ART. 15

    (1) La depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de achizitii, ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14.

    (2) Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.

    ART. 16

    Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza corespunzator cu prevederile legislatiei nationale referitoare la conflictul de interese.

    CAPITOLUL III

    Constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli

    ART. 17

    Orice actiune intreprinsa in sensul constatarii unei nereguli si stabilirii creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza cu aplicarea principiului proportionalitatii.

    ART. 18

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia inregistrarii si transmiterii, in termen de 10 zile lucratoare, catre structurile de control prevazute la art. 20 a tuturor constatarilor cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, precum si a celor din rapoartele de verificare la fata locului emise de autoritatea de certificare.

    (2) De asemenea, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia primirii, inregistrarii, analizarii si, dupa caz, transmiterii, in termen de 5 zile lucratoare, catre structurile de control prevazute la art. 20 a tuturor sesizarilor pe care le primesc direct sau prin intermediul altor institutii ale statului si care privesc programele pe care le gestioneaza.

    (3) Sesizarea care nu indeplineste conditiile legate de posibilitatea identificarii programului, schemei de plata, operatiunii si/sau a beneficiarului la care se refera se claseaza.

    ART. 19

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a nu include temporar in declaratiile de cheltuieli sume platite de acestea, care fac obiectul constatarilor prevazute la art. 18 alin. (1), pana la finalizarea procedurii prevazute la art. 21.

    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se aplica si autoritatilor de certificare referitor la declaratiile de cheltuieli emise catre Comisia Europeana/donatorul public international.

    ART. 20

    (1) Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se efectueaza de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate in acest scop in cadrul acestora.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

    a) structurile de control pot fi organizate si in afara autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, dar in subordinea ordonatorului principal de credite al institutiei publice in care functioneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene;

    b) structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii efectueaza activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare aferente masurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor;

    c) activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare poate fi efectuata de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene de finantare a politicii agricole comune si prin echipe de control organizate in acest scop in cadrul acestora.

    (3) In cazul in care structura de control este organizata in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, atunci aceasta este incompatibila in ceea ce priveste constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare, in situatiile in care:

    a) este necesara investigarea unor posibile nereguli in gestiunea fondurilor europene pentru care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar;

    b) este necesara investigarea unor posibile nereguli, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru care autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene poate fi stabilita ca debitor.

    (4) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene pot delega activitati de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare organismelor intermediare care functioneaza in cadrul unei institutii publice.

    (5) Structura de control organizata in institutia publica in care functioneaza organismul intermediar nu este competenta in constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare, in situatiile in care:

    a) este necesara investigarea unor posibile nereguli in gestionarea fondurilor europene pentru care organismul intermediar are calitatea de beneficiar;

    b) este necesara investigarea unor posibile nereguli, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru care organismul intermediar poate fi stabilit ca debitor.

    (6) Pentru situatiile prevazute la alin. (5), activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se efectueaza de catre structurile de control prevazute la alin. (1).

    (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare se realizeaza de catre o structura de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in urmatoarele situatii:

    a) la solicitarea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene sau, dupa caz, a autoritatii de certificare, in situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (3);

    b) la solicitarea autoritatii de certificare, cand aceasta constata, ca urmare a recomandarilor sale, ca structurile de control prevazute la alin. (1) si, dupa caz, la alin (2) lit. a) nu au investigat in mod corespunzator constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din rapoartele sale de verificare.

    (8) Indiferent de modul de organizare a structurilor/echipelor de control, membrilor acestora li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 10 – 12.

    ART. 21

    (1) Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se desfasoara de catre structurile/echipele de control prevazute la art. 20.

    (2) In termen de maximum 10 zile de la primirea de catre structura de control competenta conform prevederilor art. 20 a oricarei solicitari ca urmare a aplicarii prevederilor art. 18, aceasta are obligatia organizarii activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) actele de control emise de DLAF, rapoartele de inspectie emise de OLAF si documentele de constatare emise de Autoritatea de Audit pentru care este aplicabila procedura prevazuta la alin. (25) si (26).

    (4) Constatarilor cu implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, precum si celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit la inchiderea programelor/proiectelor, li se aplica cu prioritate prevederile alin. (2) inca din stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit.

    (5) In vederea constatarii neregulilor si stabilirii creantelor bugetare, conducerea institutiei publice in cadrul careia functioneaza structura de control in situatiile de exceptie/derogare prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) si b), la art. 20 alin. (7) si, dupa caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, in celelalte situatii, aproba:

    a) componenta nominala a echipei care va efectua verificarea si constatarea;

    b) durata activitati de verificare;

    c) mandatul privind obiectul verificarilor, stabilirea creantei bugetare rezultate din nereguli si a debitorilor;

    d) structura sau structurile verificate.

    (6) In cazul in care sunt necesare activitati de verificare la fata locului, echipa nominalizata va notifica structura supusa verificarii cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data declansarii actiunii, precizandu-se scopul si durata acesteia.

    (7) Se excepteaza de la prevederile alin. (6) cazurile in care notificarea ar putea prejudicia obiectul verificarilor.

    (8) Structurile verificate au obligatia de a prezenta la termenele stabilite toate datele si documentele solicitate, necesare pentru realizarea controlului, precum si de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfasurarea activitatii de verificare in bune conditii.

    (9) Pe parcursul verificarilor, echipa de control imputernicita are acces, pentru realizarea obiectivelor verificarii, la toate datele si documentele, in sedii, pe terenuri, in mijloace de transport sau in alte spatii folosite in scopuri economice, care au legatura cu obiectivele proiectului.

    (10) Membrii echipei de control pot solicita de la structurile supuse verificarilor date, informatii, precum si copii, certificate pentru conformitate, ale documentelor care au exclusiv legatura cu proiectul verificat, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata.

    (11) Pe parcursul activitatilor de constatare, structura verificata are dreptul sa isi exprime punctul de vedere, care se analizeaza de echipa de verificare.

    (12) Pentru bunurile, serviciile si lucrarile executate, rezultate din activitatile si operatiunile financiare care fac obiectul verificarilor, structurile de control prevazute la art. 20 pot solicita persoanelor fizice/juridice autorizate efectuarea de expertize de specialitate in conditiile legii.

    (13) Verificarile se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.

    (14) Inainte de aprobare, proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se prezinta structurii verificate, acordandu-se acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere.

    (15) Structura verificata are dreptul sa prezinte in scris structurii de control prevazute la art. 20 punctul sau de vedere cu privire la constatarile acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

    (16) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se aproba de conducerea institutiei publice in cadrul careia functioneaza structura de control, respectiv conducerea autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene – daca structura de control este organizata in cadrul acesteia.

    (17) Modelul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    (18) Se excepteaza de la aplicarea prevederilor alin. (1) – (16) si ale art. 58 si 59 erorile de calcul/scriere care se rectifica de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sau autoritatile de certificare, din proprie initiativa.

    (19) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare este act administrativ in sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (20) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare constituie titlu de creanta si se emite in vederea stingerii acestei creante.

    (21) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare trebuie sa contina urmatoarele elemente: denumirea autoritatii emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei imputernicite de debitor, cuantumul creantei bugetare stabilite in urma constatarilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele si semnatura conducatorului autoritatii emitente, stampila autoritatii emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si autoritatea la care se depune contestatia, mentiuni privind punctul de vedere al debitorului si pozitia exprimata de structura de control competenta, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (14) si (15).

    (22) Creantele bugetare stabilite in euro se inscriu in titlurile de creanta si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intocmirii titlului de creanta.

    (23) Termenul maxim de efectuare a verificarii si de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizarii activitatii de organizare a verificarii, cu exceptiile prevazute la alin. (25) si (26).

    (24) In cazul in care activitatea de verificare vizeaza mai multi beneficiari si/sau intreaga perioada in care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, pot fi luate masuri de recuperare a creantelor, precum si in cazuri justificate in care – in scopul verificarii – este necesara colaborarea cu alte institutii, termenul de finalizare a activitatii de verificare prevazut la alin. (23) poate fi prelungit in mod corespunzator, dar nu mai mult de 90 de zile.

    (25) Organizarea si efectuarea verificarilor necesare stabilirii creantei bugetare rezultate din nereguli si emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se efectueaza in termen de maximum 60 de zile de la data comunicarii de catre DLAF a actului de control emis in conformitate cu normele si procedurile proprii, respectiv de la data primirii raportului de inspectie emis de OLAF.

    (26) Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se emite in termen de 60 de zile de la data comunicarii documentelor de constatare emise de Autoritatea de Audit, conform regulamentului prevazut la art. 24.

    (27) Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare poate fi suspendata in cazul in care executarea actului administrativ in baza caruia se exercita a fost suspendata in conditiile prevazute de lege.

    (28) Titlul de creanta poate fi modificat sau desfiintat de catre autoritatea emitenta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    (29) Modificarea titlului de creanta atrage modificarea actelor subsecvente, in mod corespunzator.

    ART. 22

    In cazul sesizarilor, in termen de 7 zile calendaristice de la finalizarea verificarii, structura de control prevazuta la art. 20 are obligatia informarii persoanei care a depus sesizarea asupra rezultatului acesteia.

    ART. 23

    In cazul constatarii unor nereguli care prezinta indicii privind posibile fraude, structurile de control prevazute la art. 20 au obligatia sa sesizeze de indata DLAF si sa continue activitatea de verificare si intocmire a procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, precum si de recuperare a creantelor bugetare conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, independent de desfasurarea cercetarii penale.

    ART. 24

    Etapele privind elaborarea rapoartelor de audit, procedura contradictorie si implementarea recomandarilor formulate de Autoritatea de Audit se desfasoara conform regulamentului care se aproba de Plenul Curtii de Conturi, in conditiile art. 11 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile ulterioare.

    ART. 25

    (1) In situatia in care structurile de control prevazute la art. 20 constata nereguli de sistem sau deficiente ale sistemelor de management si control potential generatoare de nereguli cu caracter sistemic care au implicatii de ordin financiar, acestea au obligatia intocmirii de procese-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, individualizate la nivel de beneficiar si operatiune, dupa reverificarea fiecarui caz dintre cele care este posibil sa fi fost afectate de aceasta neregula, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 21.

    (2) Termenul maxim de efectuare a activitatilor prevazute la alin. (1) este de 90 de zile de la data finalizarii activitatii de organizare a reverificarii.

    (3) In cazuri justificate, termenul de finalizare a activitatii de reverificare prevazut la alin. (2) poate fi prelungit in mod corespunzator, dar nu mai mult de 90 de zile.

    ART. 26

    In cazul in care, pe parcursul perioadei de monitorizare, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene sesizeaza ca proiectul nu respecta cerintele de durabilitate/sustenabilitate prevazute de reglementarile aplicabile se va proceda la intocmirea de procese-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 si 21, in scopul recuperarii creantei bugetare rezultate din nereguli, cu exceptia cazurilor in care regulile stabilite de donatorul public international prevad altfel.

    ART. 27

    In cazul in care se constata nereguli in aplicarea de catre beneficiari a prevederilor privind procedurile de achizitie publica, fie in raport cu reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fie cu procedurile specifice de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, se emit note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 si 21.

    ART. 28

    Valoarea creantei bugetare stabilita in baza prevederilor art. 27 se calculeaza prin stabilirea de corectii financiare in conformitate cu prevederile anexei.

    ART. 29

    In cazul in care un beneficiar de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora semnaleaza – ca urmare a activitatii proprii de management si control – o neregula in gestiunea propriului sau proiect, acesta are obligatia raportarii ei, in termen de 5 zile lucratoare de la data identificarii neregulii respective, catre autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene cu care a incheiat/emis contractul/acordul/decizia/ordinul de finantare, indiferent daca cheltuiala solicitata la plata i-a fost sau nu rambursata.

    ART. 30

    Neregulile semnalate de beneficiar se investigheaza de catre structurile de control prevazute la art. 20, cu aplicarea prevederilor art. 21.

    ART. 31

    (1) Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare poate fi reluata de aceeasi sau alta structura de control prevazuta la art. 20 daca, pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar alte date suplimentare necunoscute la data efectuarii verificarilor sau apar erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.

    (2) In conditiile alin. (1) se poate emite un nou proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru eventuale diferente necesare pana la acoperirea integrala a prejudiciului.

    ART. 32

    In stabilirea cuantumului creantelor bugetare se iau in considerare sumele platite necuvenit de catre:

    a) autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sau structuri cu functii de plata care actioneaza in numele acestora;

    b) organismele de implementare pentru masurile din domeniul transporturilor ale programului ex-ISPA;

    c) beneficiarii proiectelor finantate in sistem centralizat de Comisia Europeana din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora ca urmare a savarsirii unor nereguli, inclusiv accesoriile, respectiv dobanda, costurile bancare, diferentele nefavorabile de curs valutar, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina debitorului.

    ART. 33

    (1) Obiectul activitatii de stabilire a creantelor bugetare il constituie individualizarea obligatiei de plata sub forma unui titlu de creanta si a persoanelor fizice sau juridice debitoare, ca urmare a nerespectarii legalitatii, conformitatii si regularitatii obtinerii si utilizarii fondurilor europene si a fondurilor publice nationale aferente acestora.

    (2) Persoanele fizice pot fi individualizate ca debitoare numai in situatia in care au calitatea de beneficiar de fonduri europene si/sau fonduri publice nationale aferente acestora.

    (3) Autoritatea emitenta a titlului de creanta are obligatia sa verifice faptul ca informatiile privind debitorul sunt corecte si sa se asigure ca respectiva creanta bugetara:

    a) este certa si nu este conditionata;

    b) este in suma fixa, exprimata in lei sau in moneda stabilita in acordul/contractul/decizia/ordinul de finantare;

    c) este exigibila la data emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare.

    ART. 34

    (1) Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile europene si fondurile publice nationale aferente acestora, inscrise in titlul de creanta prevazut la art. 21 alin. (20), se stabilesc in lei sau in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului, acordului, deciziei sau ordinului de finantare, cu specificarea echivalentului in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intocmirii titlului de creanta.

    (2) Titlul de creanta se comunica debitorului in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.

    (3) Impotriva titlului de creanta debitorul poate formula contestatie in conditiile si termenele stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.

    (4) Structurile de control prevazute la art. 20, care sunt organizate in afara autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, au obligatia transmiterii titlurilor de creanta pe care le-au emis autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene care gestioneaza programul pentru care s-a emis acest titlu, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data emiterii acestuia.

    ART. 35

    Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a inscrie in Registrul debitorilor titlul de creanta rezultata din nereguli, in 3 zile lucratoare de la data emiterii acestuia, respectiv de la data primirii acestuia, in cazul in care nu este emis de structura de control care functioneaza in cadrul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene.

    ART. 36

    Prin derogare de la dispozitiile art. 36 si art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa a unui beneficiar, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa demareze activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta pentru sumele acordate in cadrul contractului/acordului/deciziei de finantare din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora.

    ART. 37

    Conducerea autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene are obligatia sa monitorizeze trimestrial toate cazurile de nereguli si sa dispuna masurile care se impun pentru imbunatatirea sistemelor de management si control financiar, in scopul prevenirii reaparitiei in viitor a acestora.

    CAPITOLUL IV

    Modalitati de stingere a creantelor rezultate din nereguli

    ART. 38

    Stingerea creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza prin:

    a) incasare;

    b) deducere din platile/rambursarile urmatoare;

    c) executarea garantiilor bancare depuse de debitor in aplicarea prevederilor contractului/acordului de finantare in cadrul caruia a fost emis titlul de creanta;

    d) compensare, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    e) executare silita, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    f) anulare;

    g) prescriptie;

    h) alte modalitati prevazute de lege.

    ART. 39

    Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt responsabile pentru urmarirea stingerii creantelor bugetare rezultate din nereguli.

    ART. 40

    (1) In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin incasare, deducere din plati/rambursari urmatoare si/sau executarea garantiilor bancare, prevazute la art. 38 lit. a) – c), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevazute la art. 43, impreuna cu dovada comunicarii acestora, organelor fiscale competente, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii prevazute la cap. VI din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dispuse de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, si vor efectua procedura de executare silita, precum si procedura de compensare pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile europene si/sau fondurile publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul beneficiarilor publici prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 14 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, recuperarea sumelor inscrise in titlurile de creanta devenite executorii se efectueaza din conturile de venituri ale bugetelor in care a fost efectuata rambursarea cheltuielilor. Recuperarea sumelor, in vederea reintregirii conturilor fondurilor europene, se efectueaza pe baza unui referat intocmit de autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene care a efectuat rambursarea cheltuielilor, adresat unitatii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare.

    (3) Procedura de restituire a sumelor prevazute la alin. (2) si modelul referatului de restituire se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    ART. 41

    (1) Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli prin incasare se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul/decizia/ordinul de finantare.

    (2) Recuperarea creantelor bugetare prin deducerea din platile/rambursarile urmatoare pe care debitorul este indreptatit sa le primeasca se efectueaza numai in cadrul aceluiasi/aceleiasi program/instrument financiar/fond/facilitati, cu exceptia cazurilor prevazute de actele normative in vigoare care reglementeaza gestionarea fondurilor europene in cadrul programelor de finantare a politicii agricole comune, precum si in alte cazuri in care exista un acord scris al Comisiei Europene/donatorului public international.

    (3) Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli prin executare silita, inclusiv prin compensare cu sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, se efectueaza in lei, in conturile indicate de organele fiscale competente, urmand ca sumele rezultate din aceste recuperari sa se vireze de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 20.

    ART. 42

    (1) Creantele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plata stabilit in titlul de creanta, respectiv in 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta.

    (2) Debitorul datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul de creanta o dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul ramas de plata din contravaloarea in lei a creantei bugetare, din prima zi de dupa expirarea termenului de plata stabilit in conformitate cu prevederile alin. (1) pana la data stingerii acesteia.

    (3) In vederea incasarii de la debitor a dobanzii prevazute la alin. (2), autoritatile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, in aplicarea prevederilor art. 21, au obligatia de a calcula cuantumul acesteia si de a emite un proces-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, care constituie titlu de creanta si care se comunica debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    (4) Rata dobanzii datorate este rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data intocmirii procesului-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate.

    (5) Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute in titlul de creanta se fac venit la acelasi buget in care se vireaza si creanta bugetara rezultata din nereguli.

    (6) Creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate li se aplica toate prevederile aplicabile creantelor bugetare rezultate din nereguli.

    ART. 43

    Constituie titlu executoriu, dupa caz:

    a) procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare, nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare si procesul-verbal de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzii datorate, de la data la care creanta bugetara este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut in procesul-verbal, conform art. 141 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.

    ART. 44

    (1) Platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli si al dobanzii datorate este persoana juridica, entitatea sau asocierea fara personalitate juridica sau persoana fizica stabilita ca debitor prin titlul de creanta. Persoana fizica nu poate fi stabilita ca platitor al creantelor bugetare rezultate din nereguli decat in calitatea acesteia de beneficiar de fonduri europene si/sau de fonduri publice nationale aferente acestora.

    (2) In cazul in care creanta bugetara rezultata din nereguli si dobanda datorata nu a fost achitata de catre persoanele prevazute la alin. (1), debitor devine persoana juridica sau fizica prevazuta la art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1) privind persoana fizica.

    ART. 45

    (1) Dreptul de a stabili creanta bugetara se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator datei de inchidere a programului, comunicata oficial de catre Comisia Europeana/donatorul public international prin emiterea declaratiei finale de inchidere, cu exceptia cazului in care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public international prevad un termen mai mare.

    (2) Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a creantei bugetare se realizeaza in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului comun.

    (3) Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a creantei bugetare pentru care normele comunitare prevad un termen mai mare de 5 ani se realizeaza in cazurile si in conditiile stabilite de normele comunitare respective.

    (4) In cazul in care existenta creantei bugetare depinde de existenta unei fapte penale, respectiv a unei fraude, si a fost sesizat DLAF, autoritatile competente prevazute la art. 20 suspenda de drept emiterea titlului de creanta pana la obtinerea deciziei definitive si irevocabile a instantei privind caracterul penal sau nu al faptei incriminate si dispune aplicarea masurilor asiguratorii prevazute la art. 40 alin. (1).

    CAPITOLUL V

    Contestarea titlurilor de creanta emise pentru recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli

    SECTIUNEA 1

    Dispozitii generale

    ART. 46

    (1) Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

    (2) Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ, in conditiile legii.

    (3) Este indreptatit la contestatie debitorul, personal sau prin reprezentant legal.

    SECTIUNEA a 2-a

    Solutionarea contestatiilor administrative impotriva titlurilor de creanta

    ART. 47

    (1) Contestatia administrativa se formuleaza in scris, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii titlului de creanta, si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

    a) datele de identificare a contestatarului;

    b) obiectul contestatiei;

    c) motivele de fapt si de drept;

    d) dovezile pe care se intemeiaza;

    e) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice.

    (2) Dovada calitatii de imputernicit al contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

    (3) Obiectul contestatiei administrative il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise in procesul-verbal de stabilire a creantei bugetare care reprezinta titlu de creanta.

    (4) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere.

    (5) Contestatia administrativa se depune la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta care este contestat si nu este supusa taxelor de timbru.

    ART. 48

    (1) In situatia in care autoritatea publica emitenta a titlului de creanta in aplicarea prevederilor art. 21 constata ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la art. 47 alin. (2), va cere contestatarului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, sa completeze contestatia.

    (2) In cazul in care contestatarul nu se conformeaza obligatiei impuse la art. 47 alin. (2), contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analizarea fondului.

    ART. 49

    (1) Contestatia poate fi retrasa de contestatar pana la solutionarea acesteia.

    (2) Prin retragerea contestatiei, contestatarul nu pierde dreptul de a inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a acesteia.

    ART. 50

    (1) Autoritatea publica emitenta a titlului de creanta in aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunta prin decizie motivata cu privire la admiterea, in tot sau in parte, a contestatiei sau la respingerea ei, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei sau a completarii acesteia conform art. 48 alin. (1), dupa caz.

    (2) Autoritatea publica competenta cu solutionarea contestatiei poate suspenda, prin decizie motivata, procedura de solutionare atunci cand:

    a) structura de control care a efectuat activitatea de verificare prevazuta la art. 21 a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni, a carei constatare ar avea o influenta hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa;

    b) solutionarea cauzei depinde in tot sau in parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.

    (3) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea.

    (4) In cazul admiterii contestatiei, se decide anularea titlului de creanta atacat si, dupa caz, emiterea unui nou titlu, care va avea in vedere strict considerentele deciziei.

    (5) Prin solutionarea contestatiei nu se poate crea contestatarului o situatie mai grea in propria sa cale de atac.

    (6) Decizia autoritatii se va comunica debitorului in termen de 5 zile lucratoare de la pronuntare.

    (7) Introducerea contestatiei pe calea administrativa nu suspenda executarea titlului de creanta.

    (8) Prevederile alin. (7) nu aduc atingere dreptului contestatarului sau al imputernicitului acestuia de a cere suspendarea executarii titlului de creanta, in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (9) Instanta competenta poate suspenda executarea daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate.

    ART. 51

    (1) Decizia de solutionare a contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

    (2) Deciziile pronuntate in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL VI

    Corectii financiare

    ART. 52

    (1) Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si autoritatile de certificare au obligatia aplicarii corectiilor financiare, pe baza titlurilor de creanta emise de autoritatile competente prevazute la art. 20.

    (2) In cazul programelor finantate din fonduri europene de postaderare acordate Romaniei, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a nu reutiliza sumele excluse de la finantare, in conformitate cu prevederile alin. (1), pentru operatiunea sau operatiunile care a/au facut obiectul corectiei si, in cazul unei corectii financiare aplicate in urma unei nereguli sistemice, pentru operatiunile care intra sub incidenta partiala ori totala a axei prioritare in care s-a produs neregula sistemica respectiva.

    (3) In cazul programelor pentru care se aplica mecanismul deducerilor si care sunt finantate din fonduri europene de preaderare acordate Romaniei, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia de a deduce temporar din urmatoarea declaratie de cheltuieli sumele platite si incluse in declaratii de cheltuieli emise anterior, daca aceste sume fac obiectul constatarilor cu implicatii financiare din rapoartele finale ale Autoritatii de Audit, pana la finalizarea procedurilor prevazute la art. 21 alin. (1) – (16) sau, dupa caz, alin. (26).

    (4) Obligatia prevazuta la alin. (3) se aplica si autoritatilor de certificare referitor la declaratiile de cheltuieli emise catre Comisia Europeana.

    ART. 53

    (1) Constatarilor cu implicatii financiare din actele de control/audit extern intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international li se aplica prevederile art. 21 alin. (4)

    (2) Pozitia partii romane in ceea ce priveste acceptarea/neacceptarea integrala sau partiala a constatarilor cu implicatii financiare din actele de control/audit extern intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international se stabileste de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigatiilor, cu informarea autoritatii de certificare, a Autoritatii de Audit si, dupa caz, a DLAF.

    (3) Termenul de investigare a acestor constatari cu implicatii financiare nu poate depasi 90 de zile.

    (4) Rezultatul acestor investigatii este prezentat reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international.

    ART. 54

    In situatia in care reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, ca urmare a prezentarii rezultatelor investigatiei, decid continuarea procedurii de aplicare a corectiilor financiare, autoritatile nationale, prin reprezentanti mandatati ai autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene implicate in programul respectiv, ai autoritatii de certificare si, dupa caz, ai Autoritatii de Audit, participa la o audiere/conciliere cu reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, daca procedurile donatorului o prevad.

    ART. 55

    In situatia in care, ca urmare a procedurii de audiere/conciliere, pozitia autoritatilor romane ramane divergenta in raport cu cea a reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international, a carui decizie finala este aplicarea de corectii financiare Romaniei, autoritatile romane pot decide, la initiativa autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, cu avizul autoritatilor de certificare si cu aprobarea ministrului finantelor publice:

    a) initierea procedurii de contestare la instantele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeana/donatorii a deciziei finale a reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului privind corectia financiara aplicata Romaniei; sau

    b) neinitierea procedurii de contestare la instantele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeana/donatorii publici internationali si, in acest caz, acceptarea constatarii cu implicatii financiare stabilite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorul public international, daca sumele reprezentand propunerea de corectie financiara pot fi reutilizate in cadrul programului respectiv.

    ART. 56

    Sumele necesare finantarii debitelor stabilite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorul public international ca urmare a aplicarii corectiilor financiare se transfera in contul programului sau, dupa inchiderea programului, direct in conturile Uniunii Europene/donatorului public international, in prima instanta de la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare.

    ART. 57

    (1) In situatia in care reprezentantii Uniunii Europene/donatorul public international decid/decide, ca urmare a concluziilor unui act de control/audit extern, suspendarea/intreruperea platilor pentru programul respectiv, din cauza constatarii unor nereguli cu caracter sistemic sau a unor deficiente ale sistemelor de management si control potential generatoare de nereguli cu caracter sistemic, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene are obligatia intocmirii unui plan de masuri in vederea solutionarii neregulilor/deficientelor semnalate, cu informarea prealabila a autoritatii de certificare.

    (2) In cazul specificat la alin. (1) al constatarii unor nereguli de sistem sau a unor deficiente ale sistemelor de management si control potential generatoare de nereguli cu caracter sistemic, autoritatile prevazute la art. 20 au in plus obligatia de reverificare prevazuta la art. 25.

    (3) Autoritatea de Audit intocmeste un raport privind modul de implementare a masurilor cuprinse in programul de masuri si, dupa caz, asupra modului in care au fost realizate reverificarile precizate la alin. (2), care este prezentat reprezentantilor Uniunii Europene/donatorului public international.

    CAPITOLUL VII

    Activitatea de raportare a neregulilor

    ART. 58

    (1) In aplicarea prevederilor reglementarilor europene, Romania are obligatia sa raporteze catre Comisia Europeana – OLAF toate cazurile de nereguli care au facut obiectul unui act de constatare primara administrativa, in termenele si respectand pragurile si exceptiile prevazute in regulamentele europene, respectiv in memorandumurile si acordurile de finantare.

    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, sunt considerate acte de constatare primara administrativa:

    a) procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare emis de autoritatile competente prevazute la art. 20 si documentul de constatare emis de Autoritatea de Audit in aplicarea prevederilor art. 24, care sunt si acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) actul de control emis de DLAF si raportul de inspectie emis de OLAF.

    (3) In aplicarea prevederilor acordurilor semnate cu alti donatori publici internationali, Romania are obligatia raportarii tuturor cazurilor de nereguli in functie de regulile specifice stabilite cu acestia.

    ART. 59

    (1) La nivel national, activitatea de raportare a neregulilor, prevazuta in legislatia europeana, catre Comisia Europeana este coordonata de catre DLAF.

    (2) Formatul, termenele si procedura aplicabila la nivel national in materie de raportare se stabilesc, pentru fiecare instrument financiar, printr-un manual elaborat de DLAF in baza regulamentelor europene si a instructiunilor si procedurilor OLAF.

    (3) In cazul celorlalti donatori publici internationali, raportarea neregulilor la nivel national este reglementata prin acordurile de implementare a fondurilor care provin de la acestia.

    CAPITOLUL VIII

    Abateri si sanctiuni

    ART. 60

    (1) Constituie abateri de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta urmatoarele fapte:

    a) neinregistrarea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a tuturor constatarilor cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern si a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum si a tuturor sesizarilor validate sau respinse;

    b) netransmiterea de catre autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene, in termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, a tuturor constatarilor cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din actele de control/audit intocmite de reprezentantii Uniunii Europene/donatorului public international, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern si a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum si a sesizarilor catre structura de control organizata in cadrul institutiei publice in care functioneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene;

    c) neorganizarea de catre managementul structurii de control din cadrul institutiei publice in care functioneaza autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene, la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, a investigatiilor ca urmare a luarii la cunostinta a aparitiei unor posibile nereguli si/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigatii;

    d) neemiterea procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare, in termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;

    e) netransmiterea procesului-verbal de stabilire a creantei bugetare de catre structurile prevazute la art. 20 catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, in vederea declansarii procedurilor de stingere a creantelor bugetare;

    f) nerespectarea termenelor de raportare prevazute in procedura aplicabila la nivel national stabilita prin manualul prevazut la art. 59 alin. (2);

    g) netransmiterea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si de catre structurile de control organizate in cadrul institutiei publice in care functioneaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene la DLAF a cazurilor care prezinta indicii de frauda;

    h) netransmiterea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a datelor, documentelor si informatiilor necesare procesului de audit solicitate de Autoritatea de Audit;

    i) neinregistrarea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a debitelor in Registrul debitorilor;

    j) neurmarirea de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene a incasarii debitelor rezultate din nereguli.

    (2) Se considera circumstanta agravanta a abaterii mentionate la alin. (1) lit. c) situatia in care constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare sunt incluse in:

    a) rapoartele de audit extern ale Autoritatii de Audit/ale altor auditori externi, actele de control elaborate de DLAF;

    b) rapoartele misiunilor de verificare la fata locului efectuate de autoritati de management privind activitatea organismelor intermediare, in conditiile in care activitatea de autorizare a platilor a fost delegata la nivelul organismelor intermediare sau de autoritatile de certificare;

    c) rapoartele de audit intern ale departamentelor de audit intern din cadrul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene sau din cadrul institutiei in care acestea functioneaza;

    d) rapoartele de audit extern realizate de reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Curtii Europene de Conturi sau ai altor donatori publici internationali, precum si rapoartele de inspectie emise de OLAF;

    e) rapoartele de verificare la fata locului realizate de autoritatile de certificare.

    (3) Abaterile prevazute la alin. (1) se constata de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene, Autoritatea de Audit si de catre structura de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

    (4) Ca urmare a constatarii abaterilor prevazute la alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sunt obligate sa intreprinda actiunile necesare pentru inlaturarea cauzelor acestor abateri si sa aiba in vedere constatarile la evaluarea activitatii personalului care se realizeaza in aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL IX

    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 61

    Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 62

    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele coordonatoare sau ministerele in cadrul carora functioneaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene si Ministerul Finantelor Publice au obligatia organizarii/reorganizarii structurilor de control care sa asigure exercitarea atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

    ART. 63

    Prevederile sectiunii a 2-a a cap. II se vor aplica contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finantare incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta

    ART. 64

    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 65

    Orice referire in actele normative existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice trimitere la actul normativ mentionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta ordonanta de urgenta si/sau la sectiunile corespunzatoare din prezenta ordonanta de urgenta, dupa caz.

    ART. 66

    Activitatile de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare care sunt in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se finalizeaza si se valorifica cu aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

2 comentarii to “OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora”

  1. Jason spune:

    Trebuie create legal ecatva sisteme care sa se puna de acorda inoi societatea romaneasca pentru a evita dezbinarea,subdezvoltarea si decaderea acestui popor:Partidele+Patronatele+Armata+Biserica+Revolutionarii+Sindicatele+Pensionarii.Acastea i-si vor alege cate trei,patru reprezentanti care sa formeze,,Grupul de lucru pentru o Romanie Europeana unita si prospera.Acestea vor trebui sa sustinainbinarea sistemului politic actual cu sistemul valorilor ocupationale care consta in a crea pe langa toate primariile Consilii formate din reprtezentantii alesi a tuturor ocupatilorlegale care isi vor alege un presedinte ce va fi si viceprimarsi vor alege primarii.Alegerile vor fi doar pentru Consilii jud.si Parlament.Va multumesc

  2. George spune:

    Normele metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close