Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici din cadrul Ministerului Public. Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public

In M. Of. nr. 476 din 6 iulie 2011 a fost publicat Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 86/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici din cadrul Ministerului Public si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici din cadrul Ministerului Public si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 230/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 21 octombrie 2010.

    (2) Sectia de resurse umane si documentare va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici din cadrul Ministerului Public

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    (1) Managerul economic al Departamentului economico-financiar si administrativ din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale este numit pe baza de concurs, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii si ale prezentului regulament.

    (2) Posturile vacante aferente functiilor publice de executie si conducere, altele decat cele de manager economic, din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale se ocupa prin concurs organizat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe langa curtile de apel, pentru celelalte parchete, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

    ART. 2

    (1) Functionarii publici din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public sunt incadrati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia caruia se afla postul vacant, pe baza de concurs sau examen.

    (2) Toate activitatile administrative necesare bunei organizari si desfasurari a concursurilor se asigura de compartimentele de resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.

    CAPITOLUL II

    Concursul pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte functii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public

    ART. 3

    (1) Concursurile pentru recrutarea functionarilor publici se organizeaza cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Avizul se solicita conform Hotararii Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru recrutarea functionarilor publici, dupa primirea avizului favorabil sau a celui cu observatii, dupa caz, insa cu minimum 20 de zile inaintea desfasurarii concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin ordin al procurorului general al parchetului care organizeaza concursul, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

    (3) Secretarul comisiei de concurs si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura de catre functionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau, in lipsa, de catre functionarii publici cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, din parchetul care organizeaza concursul sau din parchetul ierarhic superior, dupa caz.

    ART. 4

    (1) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de conducere, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse fiecare din cate 5 membri, desemnati dupa cum urmeaza:

    a) 3 membri sunt reprezentanti ai parchetului in al carui stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul sau, dupa caz, sunt desemnati din parchetul ierarhic superior;

    b) 2 membri sunt reprezentanti ai Agentiei.

    (2) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de executie, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse din cate 3 membri, desemnati dupa cum urmeaza:

    a) 2 membri sunt reprezentanti ai parchetului in al carui stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul;

    b) un membru este reprezentant al Agentiei.

    (3) Dispozitiile art. 27 si 29 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 se aplica in mod corespunzator.

    ART. 5

    Concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale se organizeaza de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

    ART. 6

    Conditiile de desemnare a membrilor, interdictiile, incompatibilitatile si situatiile de conflict de interese, precum si procedura in aceste situatii sunt prevazute la art. 31 – 34 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 7

    (1) Normele privind publicitatea concursului si atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si ale secretarilor celor doua comisii sunt prevazute la art. 38 – 43 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia si tematica se stabilesc de catre Compartimentul de resurse umane sau de catre functionarii publici cu atributii in acest domeniu, dupa caz.

    (3) In cazul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura de catre Biroul de organizare si resurse umane al Sectiei de resurse umane si documentare.

    ART. 8

    (1) La concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic se pot inscrie persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

    a) conditiile prevazute la art. 54 si 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specializarea stiinte economice;

    c) au o vechime in specialitate de minimum 3 ani;

    d) au o buna reputatie.

    (2) Indeplinirea conditiei privind buna reputatie se verifica de catre comisia de concurs, pe baza recomandarilor de la ultimul loc de munca depuse de candidat si, daca este cazul, a verificarilor administrative efectuate de catre compartimentele de resurse umane.

    (3) La concursul pentru ocuparea celorlalte functii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

    (4) Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fisei postului, prin ordinul prin care se dispune organizarea concursului, la propunerea Compartimentului de resurse umane, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

    ART. 9

    (1) Candidatii vor prezenta, pentru inscrierea la concurs sau la proba practica, urmatoarele acte:

    a) copie de pe actul de identitate;

    b) formularul de inscriere la concurs, completat;

    c) diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea specializarilor cerute, in copie;

    d) curriculum vitae;

    e) copie de pe documentele care atesta vechimea in munca: carnetul de munca sau extras de pe registrul general al salariatilor si altele asemenea, daca este cazul;

    f) recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant pentru absolventii care se angajeaza pentru prima data sau copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior/recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, dupa caz;

    g) certificat de cazier judiciar;

    h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs;

    i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.

    (2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se restituie dupa verificarea conformitatii copiei.

    (3) Formularele de inscriere la concurs se pun la dispozitia celor interesati la sediul si pe site-ul institutiei organizatoare, dupa caz.

    (4) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

    ART. 10

    Desfasurarea concursului de recrutare este reglementata in art. 43 si cap. III art. 44 – 72 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 11

    Candidatii declarati admisi sunt numiti, in conditiile legii, pe baza punctajului final obtinut, in functia publica de manager economic, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv in functia publica pentru care au sustinut concursul, prin ordin al procurorului general al parchetului care a organizat concursul.

    CAPITOLUL III

    Dispozitii finale

    ART. 12

    Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

    ART. 13

    Dosarele, lucrarile scrise si procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati, seturile de subiecte, planul de interviu, fisele de notare, precum si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

    ANEXA 2

                                 REGULAMENT

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    Posturile vacante de executie si conducere de personal contractual din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale se ocupa prin concurs sau examen organizat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe langa curtile de apel, pentru celelalte parchete, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si ale prezentului regulament.

    ART. 2

    (1) Personalul contractual din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public este incadrat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia caruia se afla postul vacant, pe baza de concurs sau examen.

    (2) Toate activitatile administrative necesare bunei organizari si desfasurari a concursurilor se asigura de compartimentele de resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.

    CAPITOLUL II

    Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public

    ART. 3

    Poate fi angajata cu contract individual de munca, in cadrul Departamentului economico-financiar si administrativ al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor de pe langa curtile de apel si parchetelor de pe langa tribunale, persoana care indeplineste urmatoarele conditii prevazute la art. 3 si 4 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, denumit in continuare Regulamentul-cadru, si a promovat etapele concursului organizate potrivit prezentului regulament.

    ART. 4

    (1) Cererile pentru inscrierea la concurs se adreseaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel si se depun la sediul parchetului care organizeaza concursul cu cel putin 10 zile inainte de data concursului, impreuna cu dosarele de concurs.

    (2) Dosarele de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

    a) documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul-cadru;

    b) recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant pentru absolventii care se angajeaza pentru prima data ori copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior/recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, dupa caz.

    (3) Publicitatea concursului se realizeaza potrivit art. 7 din Regulamentul-cadru.

    (4) Formularele de inscriere la concurs se pun la dispozitia celor interesati la sediul si pe site-ul parchetului organizator, dupa caz.

    (5) Indeplinirea conditiei privind profilul profesional si moral se verifica de comisia de concurs, pe baza recomandarilor de la ultimul loc de munca depuse de candidat si, daca este cazul, a verificarilor administrative efectuate de compartimentele de resurse umane.

    ART. 5

    Criteriile specifice, elaborate de seful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului in care exista postul vacant ori temporar vacant pe baza cerintelor cuprinse in fisa postului si aprobate de conducatorul parchetului, vizeaza urmatoarele:

    a) studii de specialitate;

    b) perfectionari/specializari;

    c) vechimea in munca/vechimea in specialitatea studiilor;

    d) cunostinte de limbi straine;

    e) cunostinte de operare pe calculator;

    f) abilitati si aptitudini corespunzatoare specificului postului.

    ART. 6

    (1) Conducatorul parchetului care organizeaza concursul stabileste comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor, compuse fiecare din cate 3 membri, desemnati din parchetul in al carui stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul sau, dupa caz, din parchetul ierarhic superior, precum si secretarul comisiei de concurs.

    (2) Cazurile de incompatibilitate si de conflict de interese ale membrilor si procedura in aceste cazuri sunt prevazute la art. 9 – 13 din Regulamentul-cadru.

    ART. 7

    Atributiile principale ale comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si ale secretarului comisiei de concurs sunt prevazute la art. 15 – 17 din Regulamentul-cadru.

    ART. 8

    Procedura privind selectia dosarelor de inscriere este prevazuta la art. 20 din Regulamentul-cadru.

    ART. 9

    (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc potrivit art. 21 din Regulamentul-cadru.

    (2) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grila nu poate depasi 30% din punctajul probei scrise, diferenta de punctaj fiind alocata subiectelor de sinteza sau rezolvarii unor situatii practice.

    (3) Comisia de concurs stabileste baremul de corectare a subiectelor in termen de 3 ore de la terminarea probei scrise a concursului si il afiseaza la locul desfasurarii concursului.

    ART. 10

    (1) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale potentiale ale candidatilor din planul de interviu, in raport cu cerintele postului, includ:

    a) comportamentul in situatii de criza;

    b) initiativa si creativitate.

    (2) In cazul recrutarii din surse interne, evaluarea performantelor profesionale potentiale ale candidatilor include si elemente referitoare la performantele profesionale anterioare ale angajatului.

    ART. 11

    (1) Repartizarea candidatilor admisi la concurs si prezentarea la post se fac potrivit art. 30 si 40 din Regulamentul-cadru.

    (2) Termenul de prezentare la post a candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara si care indeplineste conditiile pentru a fi declarat admis este de maximum 15 zile lucratoare de la data comunicarii.

    CAPITOLUL III

    Dispozitii finale

    ART. 12

    Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

    ART. 13

    Dosarele, lucrarile scrise si procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati, seturile de subiecte, planul de interviu, fisele de notare, precum si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close