Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul ANAF

In M. Of. nr. 481 din 7 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2414/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare Comisia de disciplina, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    (1) Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplina, supleantii acestora, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile stabilite de prevederile art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de disciplina au dreptul la o indemnizatie lunara de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, in situatia in care acestia sunt prezenti. Sporul se acorda de catre Directia buget si contabilitate interna din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca urmare a solicitarii transmise de catre presedintele Comisiei de disciplina, cu mentionarea datei in care comisia si-a desfasurat activitatea.

    (2) Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplina, supleantii acestora care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice. Decontarea acestor cheltuieli se asigura de institutiile publice unde isi desfasoara activitatea membrii comisiilor de disciplina.

    (3) Pentru o evidenta exacta a participarii presedintelui, membrilor si a secretarului Comisiei de disciplina, precum si a supleantilor acestora la activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de disciplina, secretarul Comisiei de disciplina va tine un registru de evidenta a prezentei persoanelor mentionate anterior, pentru fiecare sedinta de lucru, pe baza de semnatura, care se anexeaza la solicitarea mentionata la alin. (1).

    (4) Cheltuielile legate de citarea partilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si alte cheltuieli care au legatura cu desfasurarea activitatii Comisiei de disciplina se suporta din bugetul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ART. 3

    Sesizarile inregistrate si aflate pe rolul comisiilor de disciplina pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza de catre Comisia de disciplina potrivit prezentului regulament.

    ART. 4

    Directiile (generale) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Comisariatul General al Garzii Financiare si directiile din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor vor lua masurile de ducere la indeplinire a prezentului ordin in ceea ce priveste competenta de solutionare, astfel cum este reglementata prin art. 5 alin. (1) din anexa la prezentul ordin.

    ART. 5

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

    ART. 6

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    ART. 1

    Activitatea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare Comisia de disciplina, are la baza urmatoarele principii:

    a) prezumtia de nevinovatie, conform careia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;

    b) garantarea dreptului la aparare, conform careia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativa;

    c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de disciplina;

    e) proportionalitatea, conform careia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;

    f) legalitatea sanctiunii, conform careia Comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege si cu respectarea termenelor prevazute de lege;

    g) unicitatea sanctiunii, conform careia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;

    h) obligativitatea opiniei, conform careia fiecare membru al Comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul Comisiei de disciplina.

    ART. 2

    (1) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:

    a) atributii administrative;

    b) atributii functionale.

    (2) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii administrative:

    a) alege presedintele Comisiei de disciplina, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost inregistrate de secretarul Comisiei de disciplina;

    c) intocmeste procese-verbale, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) intocmeste rapoarte, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

    e) intocmeste orice alte inscrisuri, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii functionale:

    a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abatere disciplinara;

    b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu votul majoritatii membrilor comisiei;

    c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care aceasta a fost contestata la presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ART. 3

    Presedintele Comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:

    a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele Comisiei de disciplina;

    b) conduce sedintele Comisiei de disciplina;

    c) coordoneaza activitatea Comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;

    d) reprezinta Comisia de disciplina in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a altor autoritati sau institutii publice, a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.

    ART. 4

    (1) Secretarul Comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:

    a) primeste si inregistreaza in registrul de evidenta sesizarea referitoare la fapta functionarului public, precum si toate documentele adresate Comisiei de disciplina;

    b) inainteaza presedintelui Comisiei de disciplina sesizarea, in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia in registrul de evidenta al Comisiei de disciplina;

    c) convoaca, la cererea presedintelui Comisiei de disciplina, membrii Comisiei de disciplina, functionarul public a carui fapta formeaza obiectul dosarului, persoana care a facut sesizarea si persoanele care urmeaza sa fie audiate;

    d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii Comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de disciplina;

    e) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii Comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplina si le inainteaza presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

    f) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de disciplina;

    g) asigura transmiterea corespondentei Comisiei de disciplina.

    (2) Secretarul Comisiei de disciplina are obligatia sa inregistreze toate sesizarile primite, in ordinea cronologica a sosirii, in registrul de evidenta a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplina si sa le prezinte presedintelui Comisiei de disciplina in termen de maximum 24 de ore de la data inregistrarii.

    (3) In cazul in care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfasurarea lucrarilor, acesta are obligatia sa anunte presedintele cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea sedintelor, care va dispune de indata masura de inlocuire a acestuia cu secretarul supleant.

    (4) Presedintele Comisiei de disciplina fixeaza termenul de prezentare prin rezolutie scrisa, astfel incat sa fie asigurata respectarea termenelor legale.

    (5) Procedura de citare in fata Comisiei de disciplina, precum si intocmirea intregii corespondente a Comisiei de disciplina se indeplinesc prin grija secretarului comisiei.

    (6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplina si distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplina. Membrii titulari ai Comisiei de disciplina care din motive obiective nu pot participa la sedinta sunt obligati sa anunte presedintele comisiei cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea lucrarilor. In aceasta situatie, presedintele Comisiei de disciplina va lua masura de inlocuire a acestora cu membrii supleanti. In cazul in care din motive obiective presedintele Comisiei de disciplina nu poate participa la sedinta, acesta va fi inlocuit de membrul supleant corespunzator, presedintele urmand a fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.

    (7) In cazul suspendarii mandatului membrului titular corespunzator, respectiv in cazul in care mandatul acestuia a incetat inainte de termen potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Comisiei de disciplina va lua masura de inlocuire a acestuia cu membrul supleant.

    ART. 5

    (1) Sesizarea se adreseaza Comisiei de disciplina in situatia in care este indreptata impotriva urmatorilor functionari publici:

    a) directori generali si directori generali adjuncti, directori si directori adjuncti, sefi de serviciu si sefi de birou din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

    b) functionari publici de executie din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

    c) directori executivi si directori executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere specifice de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

    d) sefi de administratie si sefi de administratie adjuncti din cadrul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii;

    e) sefi de administratie si sefi de administratie adjuncti din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti – trezorerie si contabilitate publica -, din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

    f) directori si directori adjuncti din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor;

    g) directori executivi si directori executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si ai Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti;

    h) persoanele cu functii de conducere din cadrul Comisariatului General al Garzii Financiare, cu exceptia sefilor de serviciu si a sefilor de birou;

    i) comisari sefi sectie, comisari sefi sectie adjuncti ai sectiilor judetene si ai sectiei municipiului Bucuresti.

    (2) Pentru faptele savarsite in perioada in care functionarii publici au fost supusi mobilitatii conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta de solutionare a sesizarilor formulate impotriva acestora apartine Comisiei de disciplina.

    (3) In cazul in care sesizarea a fost adresata conducatorului structurii/compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata sau unei comisii de disciplina necompetenta, acesta are obligatia sa o transmita de indata Comisiei de disciplina.

    (4) In cazuri justificate, Comisia de disciplina isi poate desfasura lucrarile si in afara sediului aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ART. 6

    (1) Pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si (2), Comisia de disciplina poate fi sesizata de:

    a) primul-ministru, ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori comisarul general al Garzii Financiare, dupa caz;

    b) conducatorul compartimentului/directiei (generale) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care efectueaza, potrivit regulamentului de organizare si functionare, operatiuni de control, verificare si monitorizare a activitatii desfasurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

    c) conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;

    d) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.

    (2) Sesizarea trebuie sa cuprinda elementele si sa respecte conditiile prevazute de art. 28 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplina si prin rezolutie scrisa, in situatia in care din documentele anexate rezulta toate elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) In cazul in care sesizarea este primita de o alta persoana/structura decat secretariatul Comisiei de disciplina, aceasta se depune de catre persoana/structura care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplina, care are obligatia sa o inregistreze si sa o prezinte de indata presedintelui acesteia.

    (5) In cazul in care sesizarea nu priveste un functionar public dintre cei prevazuti la art. 5, Comisia de disciplina va analiza sesizarea si o va redirectiona catre institutia din care face parte functionarul public sesizat, cu instiintarea persoanei care a formulat sesizarea.

    ART. 7

    (1) Presedintele Comisiei de disciplina va fixa termenul la care urmeaza a fi analizata sesizarea si va dispune citarea functionarului public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate in sesizare, precum si a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de termenul de prezentare.

    (2) Procedura de citare in fata Comisiei de disciplina se face de catre secretarul Comisiei de disciplina, personal, cu semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele Comisiei de disciplina.

    (3) Citatia este individuala si va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, elementele prevazute in art. 35 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Pentru primul termen de prezentare in fata Comisiei de disciplina, citatia va fi comunicata impreuna cu un exemplar al sesizarii, precum si cu copii ale inscrisurilor depuse de catre persoana care a formulat sesizarea, daca este cazul.

    (5) In situatia in care Comisia de disciplina considera ca functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, aceasta va intocmi un raport prin care va propune interzicerea accesului acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau mutarea temporara a acestuia in cadrul altui compartiment ori altei structuri a institutiei publice sau, dupa caz, suspendarea raportului de serviciu al acestuia.

    ART. 8

    Functionarul public a carui fapta se cerceteaza se infatiseaza personal in fata Comisiei de disciplina. Functionarul public isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un avocat sau prin reprezentare.

    ART. 9

    (1) La primul termen, Comisia de disciplina verifica indeplinirea urmatoarelor conditii:

    a) daca a fost sesizata de o persoana care avea competente in acest sens, potrivit art. 6 alin. (1);

    b) daca sesizarea cuprinde elementele si indeplineste conditiile prevazute in art. 28 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Sesizarea este clasata in cazul in care Comisia de disciplina constata urmatoarele:

    a) sesizarea nu a fost depusa in termen de maximum 1 an si 6 luni de la data savarsirii faptei sesizate ca abatere disciplinara;

    b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevazute in art. 28 alin. (1) lit. a) – c), f) si g) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) functionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) sesizarea priveste acelasi functionar public si aceeasi fapta savarsita in aceleasi circumstante pentru care s-a desfasurat procedura de cercetare administrativa si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizarii.

    (3) In situatia in care Comisia de disciplina constata ca nu a intervenit niciuna dintre situatiile prevazute la alin. (2), poate incepe cercetarea abaterii disciplinare. In situatia in care pentru solutionarea cauzei sunt necesare inscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplina solicita functionarului public a carui fapta a fost sesizata, persoanelor indicate in sesizare sau celui care a formulat sesizarea, dupa caz, sa le depuna pana la urmatorul termen.

    (4) In procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplina stabileste, in mod obligatoriu, termenul pana la care mijloacele de proba care nu au fost solicitate in timpul audierii vor mai putea fi invocate atat in fata comisiei, cat si in fata persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa, dar nu mai tarziu de termenul-limita la care Comisia de disciplina administreaza probele.

    ART. 10

    (1) Cercetarea administrativa a abaterii disciplinare se face cu celeritate.

    (2) Activitatea de cercetare administrativa a abaterii disciplinare impune:

    a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

    b) audierea functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii;

    c) audierea oricaror alte persoane care pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului, daca este cazul;

    d) audierea persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara in conditiile prevazute la art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, daca considera necesar;

    e) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;

    f) administrarea probelor propuse de parti, precum si a celor solicitate de Comisia de disciplina, daca este cazul;

    g) dezbaterea cazului.

    ART. 11

    (1) Audierea persoanelor prevazute la art. 10 alin. (2) lit. a) – d) trebuie consemnata in scris intr-un proces-verbal. Procesul-verbal se semneaza de presedintele Comisiei de disciplina, de membrii si de secretarul acesteia, precum si de persoana audiata. In procesul-verbal se consemneaza cu fidelitate intrebarile formulate de membrii Comisiei de disciplina sau de persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile stabilite de art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si raspunsurile persoanei audiate. Adaugarile, stersaturile sau schimbarile aduse se semneaza in acelasi mod, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare.

    (2) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se mentioneaza in procesul-verbal si nu impiedica desfasurarea cercetarii administrative.

    (3) Pentru a se asigura consemnarea intocmai a declaratiilor, se pot folosi mijloace tehnice de inregistrare, stenografie etc., cu instiintarea prealabila a functionarului public sesizat. In acest caz, procesul-verbal se va finaliza pe baza mijloacelor tehnice de inregistrare, dupa care se semneaza de persoanele audiate, de presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplina.

    ART. 12

    (1) Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta a fost sesizata pot cere in scris ca procedura de cercetare administrativa sa se desfasoare si in lipsa, pe baza actelor de la dosar, cu exceptia termenelor stabilite pentru audiere.

    (2) In cazul in care functionarul public impotriva caruia a fost formulata sesizarea sau autorul sesizarii nu se prezinta la termenul pentru care a fost citat, Comisia de disciplina are dreptul sa solutioneze cauza in lipsa acestuia, pe baza documentelor aflate la dosar.

    ART. 13

    (1) Sedintele Comisiei de disciplina, respectiv sedintele persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute in art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara.

    (2) Lucrarile fiecarei sedinte a Comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul acesteia.

    (3) Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu impiedica desfasurarea sedintelor Comisiei de disciplina, daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute de lege. Constituie lipsa justificata orice imprejurare care presupune imposibilitate fizica de deplasare la sedinta Comisiei de disciplina.

    (4) In situatia lipsei nejustificate a persoanelor legal citate, acestea pot formula aparari in scris in termen de doua zile de la data la care au fost citate sa se prezinte in fata Comisiei de disciplina.

    ART. 14

    (1) In urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevazute in art. 46 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele si membrii Comisiei de disciplina isi formuleaza opiniile, iar pe baza concluziilor majoritatii membrilor se intocmeste raportul cu privire la sanctiunea aplicabila. Toti membrii Comisiei de disciplina sunt obligati sa isi exprime opinia in urma dezbaterii cazului.

    (2) Comisia de disciplina finalizeaza procedura de cercetare administrativa atunci cand:

    a) a fost inchisa dezbaterea cazului;

    b) in termen de 3 luni de la data incetarii raporturilor de serviciu ale functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, cu exceptia situatiei in care intervine decesul functionarului public, in masura in care functionarul public a carui fapta a fost cercetata nu redobandeste calitatea de functionar public in aceasta perioada;

    c) se inregistreaza decesul functionarului public.

    ART. 15

    (1) In exercitarea atributiilor sale, Comisia de disciplina intocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritatii membrilor sai.

    (2) Raportul Comisiei de disciplina cu privire la cauza cu care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:

    a) numarul si data de inregistrare a sesizarii;

    b) numele, prenumele si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;

    c) numele, prenumele si domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de aceasta;

    d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, prin prezentarea pe scurt a faptei si a circumstantelor in care a fost savarsita;

    e) probele administrate;

    f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;

    g) motivarea propunerii;

    h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor Comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;

    i) data intocmirii raportului.

    (3) Intocmirea raportului se face de catre aceiasi membri care au participat la cercetarea abaterii disciplinare, iar in cazuri bine justificate pot participa la intocmirea raportului supleantul presedintelui sau membrii supleanti care nu au participat la cercetarea abaterii disciplinare. In atare situatie opiniile membrilor comisiei se formuleaza pe baza materialelor existente la dosarul cauzei.

    (4) Opiniile separate, formulate in scris si motivate, se vor anexa la raportul Comisiei de disciplina.

    (5) Raportul Comisiei de disciplina se intocmeste in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii procedurii cercetarii administrative si se inainteaza presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    (6) Raportul Comisiei de disciplina se va aduce la cunostinta persoanei care are competenta legala de aplicare a sanctiunii, persoanei care a formulat sesizarea si functionarului public a carui fapta a fost sesizata.

    ART. 16

    (1) Comisia de disciplina poate sa propuna in urma dezbaterii cazului:

    a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care s-a dovedit savarsirea unei abateri disciplinare;

    b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.

    (2) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public, Comisia de disciplina tine seama de:

    a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;

    b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;

    c) gradul de vinovatie;

    d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

    e) conduita functionarului public;

    f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate in conditiile legii.

    (3) In cazul in care Comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute in art. 77 alin. (3) lit. b) – d) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta va propune si durata acestora si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv functia pe care urmeaza a se aplica sanctiunea retrogradarii.

    ART. 17

    In cazul in care Comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea civila, contraventionala sau penala, Comisia de disciplina are obligatia de a lua masurile legale care se impun in vederea sesizarii organelor abilitate.

    ART. 18

    (1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este ordinul emis de catre persoana care are competenta legala de incepere, modificare sau incetare a raportului de serviciu, pe baza propunerii cuprinse in raportul Comisiei de disciplina.

    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ prevazut la alin. (1) sunt cuprinse in mod obligatoriu:

    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

    b) temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

    c) motivul pentru care a fost aplicata o alta sanctiune decat cea propusa de Comisia de disciplina, daca este cazul;

    d) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;

    e) instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.

    (3) Persoana care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara poate sa aplice o alta sanctiune decat cea propusa de Comisia de disciplina, avand obligatia de a motiva aceasta decizie.

    (4) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului Comisiei de disciplina.

    (5) Actul administrativ de sanctionare se comunica in termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea raportului Comisiei de disciplina de catre persoana care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare catre:

    a) compartimentele cu atributii in domeniul resurselor umane din cadrul institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;

    b) Comisia de disciplina care a elaborat si transmis raportul;

    c) functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;

    d) persoana care a formulat sesizarea.

    ART. 19

    (1) In cazul in care sanctiunea a fost aplicata direct de persoana care are competenta legala, la propunerea conducatorului compartimentului, potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarul public poate formula contestatie in conditiile legii.

    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), Comisia de disciplina trebuie sa fie sesizata in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei. In acest caz, Comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) si (5) si ale art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) In functie de rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2), Comisia de disciplina poate sa propuna prin raport mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate sa propuna o sanctiune disciplinara mai grava decat cea aplicata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close