Instructiunile privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”

In M. Of. nr. 498 din 13 iulie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2276/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Instructiunile privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                INSTRUCTIUNI

privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale

 

    ART. 1

    Deschiderea creditelor bugetare aprobate in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului si bugetele locale se efectueaza lunar, prin utilizarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 2

    Completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza cu respectarea urmatoarelor precizari:

    a) in rubrica “Nr.” se inscrie numarul cererii pentru deschiderea de credite bugetare atribuit de institutia publica initiatoare;

    b) in rubrica “Data” se inscrie data emiterii documentului;

    c) in rubrica “Cu drept de utilizare” se inscrie luna (in litere) si anul (in cifre) pentru care se solicita deschiderea creditelor bugetare;

    d) in rubrica “Ordonator principal de credite” se inscrie denumirea completa a institutiei publice initiatoare;

    e) in rubrica “Cod de identificare fiscala” se inscrie codul de identificare fiscala al institutiei publice initiatoare;

    f) in rubrica “Cont credite bugetare deschise” se inscrie codul contului contabil de credite bugetare deschise si repartizate, care se completeaza astfel:

    – “01” – pentru bugetul de stat;

    – “02” – pentru bugetul local;

    – “03” – pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;

    – “05” – pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

    – “06” – pentru bugetul Trezoreriei Statului;

    – “08” – pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz;

    g) in rubrica “deschis la Trezoreria” se inscrie:

    – “Centrala” – pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

    – denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unitatii administrativ-teritoriale – pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele locale;

    h) in rubrica “Sectiunea” se inscrie “SF” pentru deschiderea creditelor bugetare de la sectiunea de functionare sau “SD” pentru deschiderea creditelor bugetare de la sectiunea de dezvoltare, dupa caz. Aceasta rubrica se completeaza numai pentru creditele bugetare deschise din bugetele locale;

    i) in rubrica “Capitol” se inscrie in cifre codul capitolului de cheltuiala bugetara, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

    j) in rubricile “Subcapitol”, “Paragraf”, “Articol” si “Alineat” se inscrie in cifre codul atribuit subcapitolului, paragrafului, articolului si alineatului, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005. Aceasta rubrica se completeaza numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale;

    k) in rubrica “Titlul” se inscrie in cifre codul atribuit titlului de cheltuiala bugetara, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005;

    l) in coloana “Suma” se inscriu in cifre sumele solicitate pentru a fi deschise din bugetul aprobat al institutiei publice initiatoare;

    m) in rubrica “ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE”, urmata de “L.S”, se semneaza de catre ordonatorul principal de credite sau persoana careia i-au fost delegate atributii, potrivit legii, si se imprima amprenta stampilei;

    n) in rubrica “Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD” se semneaza si se stampileaza de catre persoanele care aplica viza pentru controlul financiar preventiv propriu si/sau pentru controlul financiar preventiv delegat, dupa caz. Pe exemplarul nr. 1 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare se aplica o singura viza, respectiv numai viza pentru control financiar preventiv delegat sau in cazul in care la nivelul institutiei publice nu se exercita acest control se aplica viza pentru control financiar preventiv propriu. Semnaturile persoanelor indreptatite sa aplice viza pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, dupa caz, se verifica la nivelul ordonatorului principal de credite;

    o) in rubrica “M.F.P. Directia”, urmata de “Avizam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscrie denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care avizeaza deschiderea creditelor bugetare potrivit atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Finantelor Publice, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre conducatorul directiei sau de persoana imputernicita in acest scop, cu exceptia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Trezoreriei Statului pentru care aceasta rubrica nu se completeaza;

    p) in rubrica “M.F.P. Directia”, urmata de “Aprobam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscrie denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care aproba deschiderea creditelor bugetare, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre conducatorul directiei sau de persoana imputernicita in acest scop si se imprima amprenta stampilei;

    r) in rubrica “Trezoreria”, urmata de “Avizam deschiderea creditelor bugetare in suma de”, se inscrie denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului care avizeaza deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, suma (in cifre), data (in cifre) si se semneaza de catre trezorierul-sef in cazul Activitatii trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti sau de catre seful de administratie adjunct trezorerie ori alta persoana imputernicita in acest scop si se imprima amprenta stampilei.

    ART. 3

    Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se intocmesc in doua exemplare, care se semneaza de catre ordonatorii principali de credite sau de inlocuitorii lor de drept ori de alte persoane imputernicite in acest scop potrivit legii si se avizeaza pentru control financiar preventiv delegat si/sau control financiar preventiv propriu, dupa caz.

    ART. 4

    (1) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aprobate in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se prezinta Ministerului Finantelor Publice incepand cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite.

    (2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice, cererile pentru deschiderea de credite bugetare prevazute la alin. (1) se avizeaza de Directia generala de programare bugetara, cu exceptia cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale.

    (3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale se avizeaza de catre persoanele din cadrul Ministerului Finantelor Publice carora le-au fost delegate aceste atributii.

    (4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale si bugetul Trezoreriei Statului se aproba de Directia generala trezorerie si contabilitate publica. In vederea aprobarii, Directia generala trezorerie si contabilitate publica verifica incadrarea in disponibilitatile de credite bugetare aprobate si semnaturile prevazute de formular ale persoanelor indreptatite. Pentru vizele pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, dupa caz, se verifica numai existenta acestora.

    (5) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale se prezinta pentru avizare unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care unitatile administrativ-teritoriale au conturile deschise, incepand cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite.

    (6) Compartimentele de specialitate cu atributii privind propunerea spre avizare/aprobare a exemplarului nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la nivelul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor Trezoreriei Statului si persoanele cu atributii privind semnarea acestuia se stabilesc prin proceduri interne.

    ART. 5

    (1) Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se retine de catre institutia publica initiatoare, iar raspunderea pentru situatiile in care datele inscrise in acest exemplar difera de cele cuprinse in exemplarul nr. 1 revine exclusiv acesteia. Ministerul Finantelor Publice sau unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, au raspunderea prelucrarii informatiilor continute in exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

    (2) Compartimentele de specialitate cu atributii privind fundamentarea si intocmirea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare si persoanele cu atributii privind semnarea exemplarului nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare care se prezinta la viza pentru control financiar preventiv propriu sau control financiar preventiv delegat, dupa caz, si se supun aprobarii ordonatorului principal de credite se stabilesc prin proceduri proprii, elaborate la nivelul institutiilor publice. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se semneaza la nivelul institutiilor publice care solicita deschiderea de credite numai de catre persoanele prevazute in formular.

    ART. 6

    Deschiderea creditelor bugetare din bugetul local se efectueaza distinct pentru creditele bugetare aprobate la sectiunea de functionare si, respectiv, pentru creditele bugetare aprobate la sectiunea de dezvoltare, prin completarea cate unui formular din “Cererea pentru deschiderea de credite bugetare” pentru fiecare sectiune.

    ART. 7

    (1) Ministerul Finantelor Publice – Directia generala trezorerie si contabilitate publica va instiinta ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de acestia printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare, intocmita potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni. Comunicarea privind deschiderea de credite bugetare impreuna cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.

    (2) Unitatile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare deschise. Extrasele de cont impreuna cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite constituie documente justificative pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a creditelor bugetare deschise.

    ART. 8

    (1) Formularul “Cerere pentru deschidere de credite bugetare” aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se genereaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Programul de asistenta este distribuit ordonatorilor principali de credite gratuit de Ministerul Finantelor Publice si/sau de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, de la adresa: www.mfinante.ro

    (2) Formularul “Cerere pentru deschidere de credite bugetare” poate fi generat si cu ajutorul aplicatiilor informatice ale institutiilor publice, cu conditia respectarii cel putin a elementelor din modelul aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si a precizarilor art. 2.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close