Statutul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 499 din 13 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba in conditiile legii Statutul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2004 privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 3

    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                   STATUTUL

    Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul, este constituit si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, a reglementarilor date in aplicarea ordonantei, precum si in baza prevederilor prezentului statut.

    ART. 2

    Activitatea Fondului este armonizata cu prevederile Directivei 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994 si ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor in ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plata a compensatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009. De asemenea, Fondul se preocupa de asigurarea conformitatii cu principiile fundamentale de buna guvernanta si practica internationala elaborate de catre Asociatia Internationala a Asiguratorilor de Depozite impreuna cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancara, pe care le transpune in organizarea si functionarea sa, cu adaptarea la legislatia interna.

 

    CAPITOLUL II

    Statutul juridic

 

    ART. 3

    Fondul este persoana juridica de drept public si are sediul in municipiul Bucuresti.

    ART. 4

    Fondul este schema de garantare a depozitelor constituite la institutiile de credit, recunoscuta oficial pe teritoriul Romaniei.

 

    CAPITOLUL III

    Scopul si atributiile

 

    ART. 5

    Fondul are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, contribuind prin activitatea sa la stabilitatea si credibilitatea sistemului bancar.

    ART. 6

    In conditiile si limitele prevazute de ordonanta, Fondul poate exercita si alte atributii pentru asigurarea stabilitatii financiare, astfel:

    a) finanteaza operatiunile care implica transferul depozitelor garantate, in conditiile stabilite de ordonanta;

    b) desfasoara activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) administreaza fondul special de despagubire, constituit pentru despagubirea persoanelor prejudiciate prin masurile dispuse si implementate in cursul administrarii speciale;

    d) administreaza alte fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilitatii financiare.

    ART. 7

    Fondul este responsabil pentru:

    a) plata compensatiilor pentru depozitele garantate, declarate indisponibile, a celorlalte sume datorate, potrivit conditiilor si limitelor stabilite de ordonanta, inclusiv celor pentru finantarea transferului depozitelor garantate in cadrul masurilor de restructurare a institutiilor de credit;

    b) asigurarea necesarului de resurse financiare, conform prevederilor legale;

    c) gestionarea resurselor financiare, tinand seama de principiul minimizarii riscurilor si al lichiditatii si rentabilitatii plasamentelor;

    d) evidentierea distincta in contabilitate a operatiunilor legate de constituirea, investirea si utilizarea sumelor acumulate in fondul de garantare a depozitelor, respectiv a sumelor fondului special pentru despagubiri ori ale altor fonduri prevazute de lege;

    e) activitatile desfasurate in situatia desemnarii sale ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;

    f) intocmirea si executarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli;

    g) pastrarea secretului profesional si protectia datelor personale in activitatea desfasurata in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

    h) recuperarea creantelor sale, inclusiv prin subrogare in drepturile deponentilor garantati in limitele si conditiile legii;

    i) informarea permanenta a publicului cu privire la sistemul de garantare a depozitelor constituite, inclusiv toate modificarile plafoanelor de garantare si conditiilor de garantare, atunci cand este cazul;

    j) controlul la institutiile de credit cu privire la realitatea datelor inscrise in declaratiile privind calculul si plata contributiilor, a cotizatiilor datorate si a compensatiilor datorate deponentilor garantati, precum si la respectarea prevederilor legale referitoare la informarea deponentilor de catre institutiile de credit;

    k) emiterea de reglementari proprii pentru punerea in aplicare a prevederilor legislative in vigoare privind activitatea sa. Reglementarile Fondului, opozabile tertilor, sunt avizate, aprobate, semnate si publicate in conformitate cu prevederile legale. Reglementarile care vizeaza activitatea sa interna sunt aprobate de Consiliul de administratie al Fondului, sunt semnate de directorul acestuia si nu se dau publicitatii;

    l) colectarea de informatii necesare pentru buna desfasurare a activitatii sale.

 

    CAPITOLUL IV

    Administrarea si conducerea

 

    ART. 8

    (1) Administrarea Fondului este asigurata de Consiliul de administratie.

    (2) Directorul si adjunctii acestuia asigura conducerea executiva a Fondului.

    ART. 9

    (1) Numirea conducerii executive se face de catre Consiliul de administratie al Fondului, in conformitate cu structura organizatorica si de personal aprobata de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.

    (2) Consiliul de administratie poate face numirile de mai sus pe o perioada de timp limitata, in conformitate cu reglementarile in vigoare. La expirarea acestei perioade, persoanele care au avut calitatea de membri ai conducerii executive revin pe functia detinuta anterior sau pe o functie corespunzatoare pregatirii lor.

    ART. 10

    (1) Componenta Consiliului de administratie al Fondului, conditiile care trebuie indeplinite de persoanele numite in calitatea de membri ai acestuia, numirea, incetarea calitatii de membru si revocarea sunt cele prevazute in ordonanta si in reglementarile emise in aplicarea acesteia.

    (2) Atributiile si cuantumul indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al Fondului sunt stabilite conform ordonantei.

    ART. 11

    Directorul Fondului conduce operativ activitatea curenta a acestuia, asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de administratie al Fondului si ale Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, informeaza asupra modului de realizare a acestora si are atributiile prevazute de ordonanta.

 

    CAPITOLUL V

    Organizarea interna

 

    ART. 12

    Directorul Fondului propune structura organizatorica, necesarul de personal si politica salariala, pe care le supune aprobarii conform ordonantei.

    ART. 13

    Atributiile compartimentelor de specialitate sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Fondului.

    ART. 14

    Activitatea salariatilor Fondului se desfasoara in baza contractelor individuale de munca, carora li se anexeaza fisa postului in care se detaliaza atributiile acestora.

 

    CAPITOLUL VI

    Organisme proprii cu caracter permanent

 

    ART. 15

    (1) Comitetul de administrare a resurselor Fondului este un organism permanent care isi desfasoara activitatea potrivit regulamentelor proprii si are ca obiectiv asigurarea managementului resurselor financiare in acord cu cerintele de minimizare a riscurilor, lichiditatea plasamentelor si rentabilitate.

    (2) Membrii Comitetului de administrare a resurselor Fondului sunt numiti prin ordin al directorului Fondului.

    ART. 16

    Directorul poate propune Consiliului de administratie al Fondului spre aprobare infiintarea altor organisme proprii cu caracter permanent, precum si regulamentele de functionare a acestora, in functie de necesitatile desfasurarii unor noi activitati in cadrul Fondului.

 

    CAPITOLUL VII

    Principii de buna guvernanta in activitatea Fondului

 

    ART. 17

    (1) Fondul este o institutie independenta, a carei activitate nu se supune influentelor politice sau din sectorul bancar.

    (2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu trebuie sa detina in cadrul vreunei institutii de credit calitatea de angajat sau de director, membru al consiliului de administratie, al comitetului de supraveghere ori al directoratului.

    ART. 18

    Fondul are autonomie si independenta financiara:

    a) finantarea necesara pentru indeplinirea atributiilor Fondului este asigurata potrivit prevederilor ordonantei;

    b) Fondul isi acopera cheltuielile curente aferente activitatilor desfasurate in conditiile si limitele prevazute de ordonanta;

    c) Fondul isi finanteaza investitiile corporale si necorporale din profitul realizat, conform prevederilor ordonantei.

    ART. 19

    Activitatea curenta a Fondului este condusa pe baza reglementarilor interne, conform ordonantei.

    ART. 20

    Transparenta activitatii Fondului este asigurata prin:

    a) situatiile financiare ale Fondului se supun auditului financiar extern, fiind prezentate, impreuna cu rapoartele de audit, Consiliului de administratie al Fondului, Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si Ministerului Finantelor Publice;

    b) Fondul face public raportul anual de activitate, care include situatiile financiare anuale si opinia auditorului extern;

    c) Fondul informeaza publicul despre activitatea sa, utilizand canalele specifice de comunicare.

    ART. 21

    Activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului este supusa controlului intern si auditului intern.

    ART. 22

    In desfasurarea activitatii sale, Fondul aplica principiul controlului dual al tranzactiilor derulate.

 

    CAPITOLUL VIII

    Protectia legala a institutiei, a personalului si a organelor sale de administrare si de conducere

 

    ART. 23

    Fondul si salariatii acestuia nu raspund pentru eventualele prejudicii cauzate de indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor conferite in calitate de administrator special, conform art. 240 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca au actionat cu rea-credinta sau cu neglijenta grava.

    ART. 24

    Conform legislatiei, Fondul incheie asigurari de raspundere civila pentru membrii Consiliului de administratie si ai conducerii executive, precum si pentru personalul delegat al Fondului in calitate de lichidator, administrator interimar sau administrator special.

 

    CAPITOLUL IX

    Relatii internationale

 

    ART. 25

    Fondul stabileste relatii de colaborare cu schemele de garantare a depozitelor din alte state, asociatii profesionale internationale, precum si cu organisme multinationale sau regionale de profil.

    ART. 26

    Fondul poate incheia acorduri si intelegeri bilaterale si/sau multilaterale.

 

    CAPITOLUL X

    Dispozitii finale

 

    ART. 27

    Dizolvarea, incetarea activitatii ori modificarea obiectului de activitate al Fondului se poate face numai prin lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close