Instructiunea nr. 4/2011 privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

In M. Of. nr. 506 din 18 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 43/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 4/2011 privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Instructiunea nr. 4/2011 privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Instructiunea mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acesteia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

    ANEXA 1

 

                           INSTRUCTIUNEA Nr. 4/2011

privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

    ART. 1

    Prezenta instructiune stabileste cadrul juridic aplicabil inregistrarii, respectiv radierii valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M.

    ART. 2

    (1) Sunt inregistrate obligatoriu la C.N.V.M. urmatoarele valori mobiliare si instrumente financiare:

    a) valori mobiliare ce urmeaza a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

    b) valori mobiliare tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, conform regulilor de functionare a acestuia, aprobate de C.N.V.M., cu exceptia valorilor mobiliare deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care se vor tranzactiona in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare fara acordul emitentului;

    c) titluri de stat ce urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

    d) valori mobiliare care dau dreptul de a achizitiona valori mobiliare de tipul celor precizate la lit. a), b) si c) prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani;

    e) valori mobiliare care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata din alt stat membru, dar pentru care Romania este stat membru de origine, in conformitate cu art. 122 alin. (1^1) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

    f) orice instrument financiar care urmeaza sa fie admis la tranzactionare pe o piata reglementata/tranzactionat in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu respectarea cerintelor legale;

    g) valori mobiliare care au facut obiectul unui prospect de oferta publica de vanzare aprobat de C.N.V.M., dar care nu fac obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare.

    (2) Valorile mobiliare se radiaza de la C.N.V.M. in urmatoarele cazuri:

    a) ca urmare a radierii societatii emitente de la oficiul registrului comertului;

    b) la expirarea duratei pentru care au fost emise sau la rascumpararea integrala a valorilor mobiliare;

    c) valorile mobiliare sunt retrase de la tranzactionare, cu respectarea prevederilor alin. (3) – (5).

    (3) Retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionarea pe o piata reglementata atrage radierea lor de la C.N.V.M., cu exceptia cazului in care retragerea de la tranzactionarea pe o piata reglementata este urmata de tranzactionarea respectivelor valori mobiliare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

    (4) Retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionarea in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare atrage radierea valorilor mobiliare de la C.N.V.M., cu exceptia cazului in care valorile mobiliare se vor tranzactiona pe o piata reglementata, in conditiile legii si ale prezentei instructiuni.

    (5) In vederea protectiei investitorilor se va mentine inregistrarea la C.N.V.M. pentru actiunile care au fost retrase de la tranzactionarea pe piata de capital, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. referitoare la retragerea de la tranzactionare ca urmare a unei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA) si a indeplinirii anumitor conditii de retragere prevazute expres in cadrul respectivelor reglementari, in conditiile in care hotararea AGEA privind retragerea de la tranzactionare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata.

    (6) Valorile mobiliare prevazute la alin. (1) lit. g) care nu sunt tranzactionate pe piata de capital vor fi inregistrate si mentinute in evidentele C.N.V.M. o perioada de 2 ani. In acest termen, consiliul de administratie al societatii comerciale emitente are obligatia de a convoca AGEA pentru a se pronunta cu privire la intreprinderea demersurilor privind admiterea la tranzactionare pe piata de capital sau cu privire la renuntarea la admitere. Societatea comerciala va transmite la C.N.V.M. convocatorul si hotararea AGEA, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la producerea respectivului eveniment.

    (7) Actiunile prevazute la alin. (5) vor fi radiate din evidentele C.N.V.M. in situatia in care instantele de judecata resping definitiv si irevocabil cererea de anulare a hotararii AGEA. In situatia in care hotararea AGEA privind retragerea de la tranzactionare este anulata de instantele de judecata printr-o sentinta definitiva si irevocabila, societatea comerciala are obligatia de a initia, in termen de 30 de zile, demersurile necesare admiterii la tranzactionarea pe piata de capital. Societatea comerciala are obligatia ca, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, sa notifice C.N.V.M. cu privire la pronuntarea de catre instantele de judecata a unei hotarari definitive si irevocabile referitoare la anularea hotararii AGEA.

    (8) Obligatia de raportare inceteaza in momentul radierii valorilor mobiliare de la C.N.V.M., cu respectarea prevederilor alin. (9).

    (9) Prin exceptie de la obligatiile de raportare stabilite prin Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru entitatile ale caror valori mobiliare sunt inregistrate la C.N.V.M., entitatile care au emis valorile mobiliare prevazute la alin. (1) lit. g) si care nu sunt tranzactionate pe piata de capital au obligatia ca, pe perioada mentinerii la C.N.V.M. in conformitate cu alin. (6), sa puna la dispozitia publicului si sa transmita la C.N.V.M., in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul anual prevazut la art. 112^1 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (10) Pana la data radierii din evidentele C.N.V.M., instrumentele financiare prevazute la alin. (1) lit. g) si alin. (5) vor fi depozitate, in mod obligatoriu, la un depozitar central autorizat, in vederea efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu respectivele instrumente financiare si asigurarii unei evidente unitare a acestor operatiuni.

    (11) Prevederile alin. (9) sunt aplicabile in cazul in care entitatea respectiva nu a emis alte valori mobiliare tranzactionate pe piata de capital.

    ART. 3

    (1) Pe perioada mentinerii in evidentele C.N.V.M., entitatile care au emis valorile mobiliare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g) datoreaza tariful prevazut la pct. 6.5 din anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile ulterioare, care se aplica corespunzator.

    (2) In situatia in care entitatile prevazute la alin. (1) au emis si alte valori mobiliare care sunt inregistrate la C.N.V.M. si tranzactionate pe piata de capital, acestea vor plati corespunzator doar tariful de mentinere la C.N.V.M. a valorilor mobiliare tranzactionate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile ulterioare.

    ART. 4

    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni si pana la data modificarii reglementarilor C.N.V.M. referitoare la inregistrarea in evidentele C.N.V.M. si radierea valorilor mobiliare se suspenda aplicarea prevederilor art. 100 alin. (3), art. 104 si 106 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni se abroga orice dispozitii contrare.

    ART. 5

    Incalcarea prevederilor prezentei instructiuni constituie contraventie si se sanctioneaza conform dispozitiilor titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 6

    Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Regulamentul BNR nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica

In M. Of. nr. 508 din 18 iulie 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica.

            Din cuprins:

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    SECTIUNEA 1

    Domeniul de aplicare si definitii

 

    ART. 1

    (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, denumite in continuare institutii emitente de moneda electronica, si stabileste regulile privind infiintarea institutiilor emitente de moneda electronica si derularea activitatii acestora, precum si privind supravegherea prudentiala a acestora.

    (2) Prezentul regulament stabileste:

    a) cerintele si documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in vederea autorizarii functionarii institutiilor emitente de moneda electronica;

    b) metodologia de calcul al necesarului si componenta fondurilor proprii ale unei institutii emitente de moneda electronica aferente activitatii cu moneda electronica;

    c) conditiile privind desfasurarea activitatii de creditare;

    d) masurile de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice;

    e) procedura de notificare a Bancii Nationale a Romaniei asupra modificarilor intervenite in situatia institutiilor emitente de moneda electronica;

    f) cerintele de raportare.

    ART. 2

    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatiile prevazute de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.

    (2) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament si care nu au fost definite in Legea nr. 127/2011 au urmatoarele semnificatii:

    a) actionar indirect – un actionar sau asociat care detine o cota-parte din capital sau din drepturile de vot la o institutie emitenta de moneda electronica, prin intermediul unei societati/entitati asupra careia acesta exercita controlul;

    b) actionar semnificativ – o persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza concertat, care detine direct ori indirect participatii calificate intr-o institutie emitenta de moneda electronica. Se considera ca persoanele actioneaza concertat atunci cand fiecare dintre ele decide sa isi exercite drepturile aferente actiunilor detinute, in concordanta cu un acord explicit sau implicit intervenit intre ele;

    c) volumul mediu al monedei electronice in circulatie al unei institutii emitente de moneda electronica – media aritmetica a obligatiilor financiare legate de moneda electronica emisa de institutia emitenta de moneda electronica si aflata in circulatie, la finele fiecarei zile calendaristice pe parcursul ultimelor 6 luni calendaristice, si calculata pentru fiecare luna calendaristica in prima zi calendaristica a acesteia.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Dispozitii comune

 

    ART. 3

    (1) Solicitantii trebuie sa probeze cu documente adecvate informatiile furnizate Bancii Nationale a Romaniei.

    (2) Banca Nationala a Romaniei poate verifica informatiile furnizate de solicitanti, prin solicitarea de documente suplimentare si/sau prin obtinerea unei confirmari din partea altor autoritati nationale ori straine, dupa caz.

    ART. 4

    (1) Documentele vor fi prezentate Bancii Nationale a Romaniei in limba romana. Actele cu caracter oficial si cele sub semnatura privata, pentru care nu este prevazuta in prezentul regulament forma in care acestea se remit Bancii Nationale a Romaniei, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata, dupa caz. Pentru documentele redactate intr-o limba straina se va prezenta si traducerea autorizata a acestora.

    (2) Documentatia transmisa Bancii Nationale a Romaniei in aplicarea art. 48 din Legea nr. 127/2011, pentru intentia de prestare de servicii de plata in alte state membre prin intermediul agentilor, si cea transmisa potrivit sectiunii a 5-a din cap. II al Legii nr. 127/2011 trebuie prezentate in doua exemplare, dintre care unul in limba romana, iar celalalt in limba engleza, in traducere autorizata.

    (3) Documentele emise sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de lege ori vor purta apostila prevazuta de Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare. In cazul in care se invoca o situatie de inlaturare a acestor cerinte, se va prezenta o confirmare in acest sens din partea autoritatilor romane sau straine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situatie.

    (4) In cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, in situatia in care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani, se va prezenta si certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul/resedinta.

    (5) Orice curriculum vitae prezentat Bancii Nationale a Romaniei potrivit prezentului regulament va fi semnat si datat de catre persoana in cauza.

 

    CAPITOLUL II

    Autorizarea functionarii institutiilor emitente de moneda electronica

 

    ART. 5

    (1) Institutiile emitente de moneda electronica pot emite moneda electronica si pot presta servicii de plata numai ulterior obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei.

    (2) Autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei va cuprinde serviciile autorizate ce pot fi desfasurate de institutia emitenta de moneda electronica si va fi insotita de aprobarile acordate persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, de confirmarea actionarilor semnificativi ai institutiei emitente de moneda electronica, de numarul de inregistrare in registrul institutiilor emitente de moneda electronica tinut de Banca Nationala a Romaniei si, dupa caz, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitatii de prestare a serviciilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica.

    (3) In termen de 5 zile de la data inceperii activitatii pentru care a fost autorizata, institutia emitenta de moneda electronica va notifica acest fapt Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere si va transmite acesteia reglementarile interne, in limba romana, referitoare la emiterea de moneda electronica si, dupa caz, la serviciile de plata autorizate, precum si o declaratie semnata de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, din care sa rezulte ca institutia emitenta de moneda electronica dispune de un sistem informatic care sa-i permita furnizarea raportarilor solicitate de Banca Nationala a Romaniei potrivit prezentului regulament.

 

    SECTIUNEA 1

    Cerinte generale

 

    1.1. Capitalul initial

    ART. 6

    (1) Capitalul initial al institutiilor emitente de moneda electronica include:

    a) capitalul social subscris si varsat, cu exceptia actiunilor preferentiale cumulative;

    b) primele de capital, integral incasate, aferente capitalului social;

    c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

    d) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului conform hotararii organelor competente.

    (2) Pentru determinarea nivelului capitalului initial, din rezultatul obtinut prin insumarea elementelor prevazute la alin. (1) se deduc rezultatul reportat reprezentand pierdere si pierderea perioadei curente inregistrata pana la determinarea capitalului initial.

    (3) Pentru determinarea incadrarii in conditiile prevazute la art. 18 din Legea nr. 127/2011 cerinta privind nivelul minim al capitalului initial se va determina in echivalent lei, utilizand cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii cererii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei.

 

    1.2. Obiect de activitate

    ART. 7

    In obiectul de activitate autorizat al unei institutii emitente de moneda electronica vor fi incluse emiterea de moneda electronica si, dupa caz, serviciile de plata pentru care este fundamentata in mod corespunzator in documentatia prezentata in sustinerea cererii de autorizare capacitatea institutiei emitente de moneda electronica de a le desfasura in mod adecvat.

 

    1.3. Actionariat

    ART. 8

    (1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza in ce masura calitatea actionarilor semnificativi este adecvata, pe baza indeplinirii cumulative a urmatoarelor criterii:

    a) reputatia actionarilor semnificativi, inclusiv existenta unor motive intemeiate de a suspecta ca detinerea de participatii calificate de catre acestia ar putea creste riscul de spalare a banilor sau de finantare a terorismului ori se efectueaza, s-a efectuat ori s-a incercat efectuarea unor operatiuni de spalare a banilor sau de finantare a terorismului;

    b) capacitatea actionarilor semnificativi de a sustine o organizare adecvata a institutiei emitente de moneda electronica.

    (2) In cazul institutiilor emitente de moneda electronica ce desfasoara si alte activitati comerciale decat emiterea de moneda electronica, prestarea de servicii de plata si activitati conexe acestora, Banca Nationala a Romaniei evalueaza pe baza documentelor prevazute la art. 18 doar persoana/persoanele care detine/detin in mod direct participatii calificate si persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim detinator indirect al participatiei calificate la institutia emitenta de moneda electronica vizata, cu exceptia cazului in care Banca Nationala a Romaniei considera ca fiind necesara evaluarea unuia sau a mai multor detinatori intermediari din lantul de participatii calificate. Banca Nationala a Romaniei decide evaluarea celorlalti actionari semnificativi indirecti pornind de la informatiile publice disponibile cu privire la acestia.

    ART. 9

    (1) La evaluarea reputatiei actionarilor semnificativi sunt avute in vedere, de la caz la caz, in functie de gravitatea circumstantelor caracteristice fiecarei situatii, in sensul ca pot induce dubii cu privire la indeplinirea criteriului, cel putin urmatoarele aspecte:

    a) existenta unei condamnari pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, terorism, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa, infractiuni prevazute de legislatia speciala in domeniul financiar-bancar, de legislatia privind societatile comerciale, insolventa sau protectia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;

    b) actionarul semnificativ este urmarit penal sau judecat pentru oricare dintre infractiunile prevazute la lit. a);

    c) actionarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau international, ca fiind terorist sau ca finanteaza acte de terorism;

    d) actionarul semnificativ este stabilit intr-un stat sau teritoriu considerat de catre FATF – GAFI – Grupul de Actiune Financiara Internationala ca fiind “necooperant” ori intr-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a intreprins suficiente masuri pentru a se conforma cu recomandarile FATF – GAFI;

    e) investigatii in curs sau derulate in trecut si/sau masuri aplicate actionarului semnificativ sau impunerea unor sanctiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementeaza domeniul bancar, financiar, al activitatii de asigurare sau orice alta legislatie privind serviciile financiare;

    f) investigatii in curs sau derulate in trecut si/sau masuri si sanctiuni aplicate actionarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricaror altor reglementari relevante decat cele prevazute la lit. e).

    (2) Cerintele de reputatie se pot considera indeplinite daca actionarul semnificativ:

    a) este actionar semnificativ la o entitate reglementata si supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru;

    b) este o persoana ce asigura conducerea si/sau administrarea activitatii unei entitati reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru;

    c) este o entitate reglementata si supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atributii similare dintr-un alt stat membru.

    ART. 10

    La evaluarea capacitatii actionarilor semnificativi de a sustine o organizare adecvata a institutiei emitente de moneda electronica se are in vedere daca a fost stabilit un cadru formal de administrare a activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia si mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase.

    ART. 11

    (1) Este interzisa externalizarea activitatii de audit intern de catre institutiile emitente de moneda electronica.

    (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), institutiile emitente de moneda electronica pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societatii-mama, daca aceasta este institutie de credit sau institutie financiara in intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    1.4. Persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata

    ART. 12

    (1) Banca Nationala a Romaniei evalueaza in ce masura persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate.

    (2) In cazul persoanelor juridice responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, conditia privind reputatia se aplica atat persoanei juridice, cat si reprezentantului acesteia, desemnat sa asigure conducerea si administrarea institutiei emitente de moneda electronica, iar cerinta privind cunostintele si experienta se aplica numai reprezentantului desemnat.

    ART. 13

    La evaluarea reputatiei persoanelor prevazute la art. 12, Banca Nationala a Romaniei are in vedere, in mod corespunzator, dispozitiile prevazute la art. 9.

    ART. 14

    (1) Pentru scopul indeplinirii cerintei privind detinerea de cunostinte si experienta, solicitantul trebuie sa demonstreze ca persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata dispun de cunostinte teoretice si practice adecvate cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate de institutia emitenta de moneda electronica, precum si experienta dobandita intr-o functie de conducere.

    (2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, Banca Nationala a Romaniei are in vedere si daca planul de activitate si planul de afaceri prezentate si insusite de acestea au la baza o abordare realista si denota profesionalism.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in vederea autorizarii functionarii institutiilor emitente de moneda electronica

 

    ART. 15

    In vederea obtinerii autorizatiei de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare a serviciilor de plata, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei – Directia reglementare si autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele informatii si documente:

    a) planul de activitate cuprinzand descrierea obiectivelor, politicilor si strategiilor institutiei emitente de moneda electronica, detalierea tipurilor de servicii vizate a fi desfasurate, respectiv emiterea de moneda electronica si, dupa caz, servicii de plata legate de emiterea de moneda electronica, servicii de plata distincte de cele legate de emiterea de moneda electronica, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata;

    b) planul de afaceri, cuprinzand estimarile situatiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care sa demonstreze ca solicitantul este capabil sa angajeze sistemele, resursele si procedurile adecvate si proportionale cu natura si intinderea activitatii vizate, dupa caz, ultima situatie financiara anuala si cea mai recenta situatie financiara, depuse la organele competente, precum si estimarile necesarului si ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, insusit de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie sa se bazeze pe date plauzibile;

    c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca institutia emitenta de moneda electronica detine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul initial, sau, dupa caz, un raport intocmit de un auditor statutar sau o firma de audit, din care sa rezulte ca institutia emitenta de moneda electronica detine capital initial la nivelul prevazut de lege; in cazul institutiilor emitente de moneda electronica care au obligatia legala de auditare a situatiilor financiare, raportul trebuie elaborat de catre auditorul statutar sau de firma de audit a institutiei emitente de moneda electronica;

    d) descrierea masurilor ce urmeaza a fi intreprinse in conformitate cu art. 32, 34 si 35 din Legea nr. 127/2011 in vederea protejarii fondurilor detinatorilor de moneda electronica si, dupa caz, a utilizatorilor de servicii de plata, care sa cuprinda cel putin o justificare a alegerii metodei si o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevazute la art. 67 alin. (2) si art. 68;

    e) descrierea cadrului formal de administrare a activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata si a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor si regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa institutia emitenta de moneda electronica, a procedurilor administrative si contabile, care sa demonstreze ca acestea sunt cuprinzatoare si adaptate la natura, intinderea si complexitatea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, a serviciilor de plata prestate de institutia emitenta de moneda electronica; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde, dupa caz, si indicarea metodei ce se intentioneaza a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii aferent serviciilor de plata distincte de cele legate de emiterea de moneda electronica, fundamentata astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa fie incredintata asupra adecvarii metodei la situatia concreta a institutiei emitente de moneda electronica, utilizand estimarile furnizate potrivit lit. b);

    f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului si, dupa caz, Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri;

    g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel putin la recrutarea si instruirea personalului si, daca este cazul, informatii privind intentia de utilizare a agentilor si modalitatea in care se va asigura respectarea cerintelor legale de catre acestia, informatii privind intentia de deschidere de sucursale, politicile in domeniul externalizarii unor activitati, activitatile propuse a fi externalizate si tipurile de entitati catre care se va realiza externalizarea, inclusiv distribuitori, indicarea sistemelor de plati la care institutia emitenta de moneda electronica va participa direct sau prin intermediul altui participant si modalitatea in care se realizeaza participarea;

    h) lista actionarilor semnificativi si marimea participatiilor detinute de fiecare dintre acestia si, potrivit art. 8 alin. (2), documentatia prevazuta la art. 18;

    i) lista persoanelor care au legaturi stranse cu institutia emitenta de moneda electronica si, pentru fiecare dintre acestea, documentatia prevazuta la art. 19;

    j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata si documentatia prevazuta la art. 20, pentru fiecare dintre acestea;

    k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, daca este cazul;

    l) informatii referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurarii protejarii intereselor detinatorilor de moneda electronica si, dupa caz, ale utilizatorilor de servicii de plata, in contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) si g);

    m) actul constitutiv, statutul si/sau contractul de societate, dupa caz, si dovada inregistrarii acestora la oficiul registrului comertului;

    n) certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.

    ART. 16

    Planul de activitate prevazut la art. 15 lit. a) va include cel putin urmatoarele:

    a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate in primii 3 ani de activitate;

    b) descrierea clientelei si a segmentului de piata pe care institutia emitenta de moneda electronica intentioneaza sa desfasoare activitate;

    c) descrierea serviciilor ce urmeaza a fi efectuate;

    d) volumul activitatii si cota de piata, pe total si pe categorii de servicii supuse autorizarii pentru primii 3 ani de functionare;

    e) strategia in legatura cu crearea suportului tehnic necesar desfasurarii activitatilor propuse;

    f) dupa caz, prezentarea activitatilor comerciale ce se vor desfasura, altele decat cea de emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata si a procedurilor implementate ce asigura ca aceste activitati comerciale nu prejudiciaza soliditatea situatiei financiare a institutiei emitente de moneda electronica ori capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia emitenta de moneda electronica a tuturor obligatiilor impuse de Legea nr. 127/2011 si de prezentul regulament.

    ART. 17

    (1) Descrierea cadrului formal de administrare a activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, prevazut la art. 15 lit. e), va include, dupa caz: definirea liniilor de responsabilitate, masurile organizatorice adoptate in vederea protejarii fondurilor, atributiile fiecarui compartiment/centru de responsabilitate al institutiei emitente de moneda electronica si fluxurile informationale dintre acestea, atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale institutiei emitente de moneda electronica, atributiile comitetelor specializate ale institutiei emitente de moneda electronica, competentele persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata.

    (2) Descrierea mecanismelor de control intern se va referi, dupa caz, cel putin la modul de organizare a functiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformitatii si de audit intern, in vederea asigurarii continuitatii si fiabilitatii in efectuarea activitatii de emitere de moneda electronica si a serviciilor de plata.

    ART. 18

    (1) Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, a institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special, a institutiilor de plata si a institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (2), se prezinta urmatoarele documente:

    a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, sediul social, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;

    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara de origine;

    c) chestionarul pentru actionarii semnificativi, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului.

    (2) Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane fizice, se prezinta urmatoarele documente:

    a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul/resedinta;

    c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de actionar.

    ART. 19

    (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legaturi stranse cu institutia emitenta de moneda electronica prevazute la art. 15 lit. i), se prezinta o incadrare a relatiilor existente intre aceasta persoana si institutia emitenta de moneda electronica, corespunzator prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elementele de identificare ale acesteia.

    (2) In aplicarea art. 13 din Legea nr. 127/2011, institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa prezinte o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert in care este situata persoana cu care are legaturi stranse, care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea respectivelor persoane si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei.

    (3) In vederea evaluarii persoanelor mentionate la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate solicita si alte informatii si documente care sa ateste ca legaturile stranse ori dispozitiile legale, masurile de natura administrativa din jurisdictia unui stat tert ce guverneaza una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care institutia emitenta de moneda electronica are legaturi stranse sau dificultatile in aplicarea dispozitiilor ori masurilor respective nu impiedica exercitarea eficienta a functiilor Bancii Nationale a Romaniei de supraveghere.

    ART. 20

    (1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata va fi transmisa hotararea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum si urmatoarea documentatie:

    a) copia actului de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care are stabilit/stabilita domiciliul/resedinta;

    c) curriculum vitae, care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a naturii si duratei activitatilor desfasurate, a responsabilitatilor exercitate si, dupa caz, a autoritatii insarcinate cu supravegherea fiecareia dintre entitatile in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;

    d) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de aceste persoane.

    (2) Pentru fiecare dintre persoanele juridice responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata va fi transmisa hotararea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum si urmatoarea documentatie:

    a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, sediul social, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;

    b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara de origine;

    c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de reprezentantul legal al acestei persoane;

    d) documentatia prevazuta la alin. (1) pentru reprezentantul persoanei juridice desemnat pentru a asigura conducerea si administrarea institutiei emitente de moneda electronica.

 

    CAPITOLUL III

    Necesarul minim, componenta si cerintele de raportare ale fondurilor proprii

 

    SECTIUNEA 1

    Necesarul de fonduri proprii

 

    ART. 21

    Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie sa dispuna o institutie emitenta de moneda electronica se determina potrivit art. 27 din Legea nr. 127/2011.

    ART. 22

    (1) Necesarul de fonduri proprii al unei institutii emitente de moneda electronica aferente activitatii cu moneda electronica reprezinta cel putin 2% din volumul mediu al monedei electronice in circulatie al respectivei institutii emitente de moneda electronica.

    (2) Necesarul de fonduri proprii se determina in prima zi calendaristica a fiecarei luni si este aplicabil pentru luna respectiva.

    ART. 23

    In cazul in care o institutie emitenta de moneda electronica desfasoara si alte activitati in afara de emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, iar volumul mediu al monedei electronice in circulatie, al respectivei institutii emitente de moneda electronica, nu este cunoscut intrucat doar o parte din valoarea monetara emisa se utilizeaza ca moneda electronica, iar restul se utilizeaza in alte scopuri, institutia emitenta de moneda electronica isi poate determina volumul mediu al monedei electronice in circulatie pe baza unei parti reprezentative din totalul valorii monetare emise, parte care se estimeaza ca va fi utilizata ca moneda electronica, cu conditia ca estimarea sa fie realizata rezonabil, pe baza datelor istorice, de o maniera satisfacatoare pentru Banca Nationala a Romaniei.

    ART. 24

    (1) In primele 6 luni de activitate, institutiile emitente de moneda electronica vor aplica art. 22, utilizand date previzionate in planul de activitate pentru perioada in care nu sunt disponibile date istorice.

    (2) In cazul in care datele previzionate utilizate potrivit alin. (1) nu mai sunt plauzibile, Banca Nationala a Romaniei poate solicita ajustarea corespunzatoare a acestora.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Componenta fondurilor proprii

 

    ART. 25

    Fondurile proprii ale institutiilor emitente de moneda electronica sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 si fonduri proprii de nivel 2.

 

    2.1. Componenta fondurilor proprii de nivel 1

    ART. 26

    Fondurile proprii de nivel 1 cuprind:

    a) capitalul social subscris si varsat, cu exceptia actiunilor preferentiale cumulative;

    b) primele de capital, integral incasate, aferente capitalului social;

    c) rezervele legale, statutare si alte rezerve;

    d) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, ramas dupa distribuirea profitului conform hotararii organelor competente.

    ART. 27

    (1) Profitul interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii, precum si profitul ultimului exercitiu financiar inregistrat in rezultatul reportat pana la repartizarea sa conform destinatiilor stabilite de organele competente pot fi incluse in fondurile proprii numai daca sumele aferente au fost verificate de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare si daca in raportul intocmit in urma verificarii se exprima opinia ca sumele respective au fost evaluate in conformitate cu principiile si regulile de contabilizare si sunt nete de orice obligatie sau dividend previzibile la data determinarii sau, dupa caz, de repartizari efectuate pana la aceasta data.

    (2) In sensul prezentului capitol, prin profit interimar inregistrat pana la data determinarii fondurilor proprii se intelege profitul net calculat de institutia emitenta de moneda electronica la data determinarii fondurilor proprii, conform reglementarilor contabile aplicabile.

    ART. 28

    Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce urmatoarele elemente:

    a) valoarea de inregistrare in contabilitate (cost de achizitie) a actiunilor proprii detinute de institutia emitenta de moneda electronica;

    b) rezultatul reportat, reprezentand pierdere, indiferent daca a fost sau nu verificata de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare;

    c) pierderea perioadei curente, inregistrata pana la data determinarii fondurilor proprii;

    d) valoarea de inregistrare in contabilitate a imobilizarilor necorporale.

 

    2.2. Componenta fondurilor proprii de nivel 2

    ART. 29

    (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:

    a) fonduri proprii de nivel 2 de baza;

    b) fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.

    (2) Fondurile proprii de nivel 2 de baza se compun din:

    a) rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale, ajustate cu obligatiile fiscale aferente, previzibile la data calcularii fondurilor proprii;

    b) alte elemente care indeplinesc conditiile prevazute la art. 30 alin. (1);

    c) titlurile pe durata nedeterminata emise de institutia emitenta de moneda electronica si alte instrumente de aceeasi natura care indeplinesc, cumulativ, conditiile prevazute la art. 31. Acestora li se pot adauga, fiind asimilate lor, actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele prevazute la alin. (3).

    (3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din capital sub forma de imprumut subordonat si actiuni preferentiale cumulative pe durata determinata, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 32.

 

    2.3. Conditii privind elementele de fonduri proprii la nivel 2

    ART. 30

    (1) Cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 de baza elementele prevazute la art. 29 alin. (2) lit. b), cu conditia ca, indiferent de semnificatia lor juridica sau contabila, acestea sa aiba urmatoarele caracteristici:

    a) sa fie la dispozitia institutiei emitente de moneda electronica fara restrictii pentru acoperirea riscurilor specifice activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, atunci cand pierderile sau minusurile de valoare nu au fost inca identificate;

    b) sa se regaseasca in evidenta contabila interna;

    c) nivelul lor sa fie stabilit de conducerea institutiei emitente de moneda electronica, verificat de persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare, comunicat Bancii Nationale a Romaniei si supus supravegherii acesteia.

    (2) In categoria elementelor prevazute la alin. (1) pot fi incluse, in particular, subventiile publice sau private nerambursabile.

    ART. 31

    Elementele prevazute la art. 29 alin. (2) lit. c) pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 de baza, cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei, daca sunt indeplinite conditiile generale de respectare a caracterului subordonat prevazute la art. 33, precum si urmatoarele cerinte specifice:

    a) rascumpararea/rambursarea nu se poate efectua la initiativa detinatorului sau fara aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Rascumpararea/Rambursarea nu poate fi solicitata de institutia emitenta de moneda electronica in primii 5 ani de la data includerii acestora in fondurile proprii. Banca Nationala a Romaniei accepta rascumpararea/rambursarea doar daca este incredintata ca ulterior rascumpararii/rambursarii fondurile proprii ale institutiei emitente de moneda electronica raman adecvate cel putin pe o perioada de 2 ani. Valoarea instrumentelor de datorie pentru care institutia emitenta de moneda electronica a obtinut acceptul Bancii Nationale a Romaniei pentru a fi rascumparate/rambursate nu mai este eligibila pentru includerea in fondurile proprii de la data la care institutia emitenta de moneda electronica a obtinut acceptul;

    b) contractul de emisiune/imprumut trebuie sa asigure ca institutia emitenta de moneda electronica are optiunea de a amana plata dobanzii aferente;

    c) creantele creditorului asupra institutiei emitente de moneda electronica trebuie sa fie in totalitate subordonate creantelor tuturor celorlalti creditori nesubordonati;

    d) contractul de emisiune/imprumut trebuie sa specifice faptul ca principalul si dobanda neplatite aferente sunt la dispozitia institutiei emitente de moneda electronica pentru acoperirea pierderilor, in conditii de asigurare a continuitatii activitatii;

    e) numai sumele integral platite sunt luate in considerare.

    ART. 32

    (1) Actiunile preferentiale cumulative pe durata determinata si capitalul sub forma de imprumut subordonat prevazute la art. 29 alin. (3) pot fi incluse in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, cu acordul prealabil al Bancii Nationale a Romaniei, numai daca obligatiile contractuale ferme asigura ca in cazul falimentului sau lichidarii institutiei emitente de moneda electronica acestea au un rang inferior in raport cu creantele tuturor celorlalti creditori nesubordonati si ca nu vor fi rambursate decat dupa ce toate celelalte datorii nerambursate la acea data au fost achitate. In acest sens, prevederile contractuale trebuie sa indeplineasca conditiile generale referitoare la datoria subordonata mentionate la art. 33.

    (2) Elementele prevazute la art. 29 alin. (3) trebuie sa indeplineasca pentru includerea in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar atat conditiile mentionate la alin. (1), cat si urmatoarele cerinte specifice:

    a) numai sumele integral platite pot fi luate in considerare;

    b) scadenta sa fie de cel putin 5 ani de la data includerii in calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar;

    c) suma totala luata in considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie sa fie redusa gradual incepand cu cel putin 5 ani inaintea scadentei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale constante, astfel incat pentru raportarile aferente ultimului semestru inaintea scadentei finale datoria sa nu mai fie luata in considerare. Valoarea cu care este redusa gradual suma inclusa in fondurile proprii de nivel 2 suplimentar aferenta unui astfel de instrument se determina prin aplicarea cotei procentuale semestriale asupra sumei totale initiale a datoriei respective, astfel incat la sfarsitul primei luni a ultimului semestru inaintea scadentei valoarea cumulata a reducerilor sa fie egala cu suma totala initiala a datoriei respective;

    d) contractul sa nu includa clauze care sa conduca, in circumstante specificate in acesta, altele decat lichidarea institutiei emitente de moneda electronica, la rambursarea datoriei inainte de data convenita a scadentei.

    (3) In cadrul perioadei de cel putin 5 ani prevazuta la alin. (2) lit. c), valoarea semestriala constanta cu care trebuie redusa suma aferenta datoriei care intra in calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral in prima luna aferenta fiecarui semestru.

    (4) Semestrele sunt determinate pentru fiecare imprumut subordonat in parte, in functie de scadentele intermediare si scadenta finala.

    (5) Pentru scopurile alin. (2) lit. b), in cazul imprumuturilor a caror scadenta nu este fixata, rambursarea este conditionata de efectuarea notificarii catre Banca Nationala a Romaniei, cu cel putin 5 ani inainte de data rambursarii, exceptand situatiile in care, ca urmare a aplicarii metodologiei de calcul prevazute la art. 35, capitalul sub forma de imprumut subordonat nu mai poate fi inclus in calculul fondurilor proprii sau in care este solicitata in mod expres aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru rambursarea anticipata.

    (6) Banca Nationala a Romaniei poate aproba rambursarea anticipata a imprumuturilor subordonate doar ulterior expirarii perioadei de 5 ani de la data la care suma/sumele a/au fost inclusa/incluse in fondurile proprii ale institutiei emitente de moneda electronica, in conditiile in care solicitarea este facuta la initiativa emitentului si, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, nivelul fondurilor proprii ale institutiei emitente de moneda electronica imprumutate ramane adecvat cel putin pe o perioada de 2 ani.

    (7) In cazul in care rambursarea unui imprumut subordonat se realizeaza in mai multe transe, fiecare transa este considerata un imprumut subordonat individual pentru scopurile determinarii nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar, iar prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator.

    (8) Valoarea propriilor instrumente de datorie rascumparate/rambursate de institutia emitenta de moneda electronica inainte de scadenta nu va fi inclusa in calculul fondurilor proprii.

    ART. 33

    (1) Toate formele de datorie subordonata prevazute la art. 31 si 32 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale pentru a putea fi incluse in fondurile proprii de nivel 2:

    a) subordonarea trebuie sa fie efectiva, iar creantele creditorului subordonat nu trebuie sa fie garantate;

    b) contractul nu trebuie sa contina clauze care pot conduce la rambursarea anticipata a datoriei sau la cresterea costurilor initiale ale datoriei. Aceasta insa nu trebuie sa prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu in cazuri de neplata a sumelor datorate conform contractului (dobanda, pe perioada derularii contractului, si principalul, la scadenta). Doar in cadrul procedurilor de realizare a creantelor, mentionate la alin. (2) lit. c), se pot pretinde despagubiri suplimentare, care se vor incasa odata cu creanta principala, in urma tuturor celorlalte creante nesubordonate.

    (2) In sensul celor prevazute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie sa asigure ca:

    a) creantele creditorului subordonat au rang inferior fata de toti creditorii nesubordonati. In caz de lichidare a institutiei emitente de moneda electronica, creditorii subordonati nu trebuie sa poata primi sau retine orice sume sau active pana cand toti creditorii nesubordonati au fost platiti sau despagubiti in intregime;

    b) creditorii renunta la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datoreaza institutiei emitente de moneda electronica cu sumele subordonate datorate lor de catre institutia emitenta de moneda electronica;

    c) singurele situatii care pot fi admise in contract drept cazuri de neindeplinire culpabila a obligatiilor de catre debitor (cazuri de culpa) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobanda, pe perioada derularii contractului, si principalul, la scadenta) si, respectiv, falimentul imprumutatului. In aceste situatii, creditorul nu trebuie sa aiba la dispozitie alte mijloace de realizare a creantei sale in afara posibilitatii de a solicita falimentul debitorului si, respectiv, de a-si realiza drepturile intr-o procedura de lichidare a acestuia din urma.

    (3) In sensul celor prevazute la alin. (1) lit. b), prevederile contractuale nu trebuie sa contina:

    a) clauza de declarare simultana a exigibilitatii obligatiilor ca urmare a neindeplinirii culpabile a uneia dintre ele (“cross default”) – clauza conform careia obligatiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neindeplinite din culpa debitorului daca oricare alt imprumut al acestuia intra in stare de nerambursare;

    b) clauza de gaj negativ – clauza potrivit careia constituie caz de culpa constituirea de garantii de catre institutia emitenta de moneda electronica debitoare asupra oricaruia dintre activele sale pentru obligatiuni, titluri sau alte datorii.

 

    2.4. Fondurile proprii totale

    ART. 34

    (1) Sumele aferente elementelor incluse in fondurile proprii, prevazute la art. 26, art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (2) lit. a), trebuie sa fie la dispozitia institutiei emitente de moneda electronica pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, in vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de indata ce acestea apar.

    (2) La momentul calcularii sumelor prevazute la alin. (1), acestea trebuie sa fie nete de orice obligatie fiscala, previzibila in momentul respectiv, sau sa fie ajustate corespunzator in masura in care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul pana la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.

    (3) Institutiile emitente de moneda electronica cu capital de stat nu includ in fondurile proprii garantiile pe care administratiile centrale sau autoritatile locale le acorda acestor institutii.

    ART. 35

    (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevazute la art. 29, sunt supuse urmatoarelor limite:

    a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depasi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) si art. 28;

    b) totalul valorii actiunilor preferentiale cumulative pe durata determinata si al capitalului sub forma de imprumut subordonat, prevazute la art. 29 alin. (3), ce poate fi luat in considerare la calculul fondurilor proprii, nu poate depasi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) si art. 28.

    (2) In situatii exceptionale, Banca Nationala a Romaniei poate aproba, la cererea institutiei emitente de moneda electronica, depasirea temporara a limitelor prevazute la alin. (1).

    ART. 36

    (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, urmatoarele elemente vor fi deduse jumatate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 26, art. 27 alin. (1) si art. 28, si jumatate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 29, dupa aplicarea limitelor prevazute la art. 35 alin. (1):

    a) valoarea actiunilor si a altor titluri de capital detinute de institutia emitenta de moneda electronica in alte institutii emitente de moneda electronica, institutii de plata, institutii de credit sau financiare care depasesc 10% din capitalul social al acestora;

    b) creantele si instrumentele subordonate de tipul celor prevazute la art. 29 alin. (2) lit. c) si art. 29 alin. (3), pe care institutia emitenta de moneda electronica le inregistreaza fata de alte institutii emitente de moneda electronica, institutii de credit, institutii de plata sau institutii financiare in capitalul carora inregistreaza detineri de actiuni si alte titluri de capital ce depasesc 10% din capitalul social al acestora;

    c) partea din valoarea totala a detinerilor de actiuni si alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor institutii emitente de moneda electronica, institutii de credit, institutii de plata sau institutii financiare, a creantelor si a instrumentelor subordonate de tipul celor prevazute la art. 29 alin. (2) lit. c) si art. 29 alin. (3), pe care institutia emitenta de moneda electronica le inregistreaza fata de institutii emitente de moneda electronica, institutii de credit, institutii de plata sau institutii financiare, altele decat cele prevazute la lit. a) si b), parte ce depaseste 10% din nivelul fondurilor proprii ale institutiei emitente de moneda electronica, determinat inaintea deducerii elementelor prevazute la lit. a) – e);

    d) participatiile pe care institutia emitenta de moneda electronica le detine in societati de asigurare, societati de reasigurare, societati holding de asigurare;

    e) instrumentele de tipul celor prevazute la art. 29 alin. (2) lit. c) si art. 29 alin. (3) pe care institutia emitenta de moneda electronica le detine in societati de asigurare, societati de reasigurare, societati holding de asigurare, in care institutia emitenta de moneda electronica detine o participatie.

    (2) In scopul aplicarii alin. (1) lit. d) si e), prin participatie se intelege detinerea unor drepturi in capitalul unei entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legaturi durabile cu acea entitate, sunt destinate sa contribuie la activitatile acesteia, sau detinerea, in mod direct ori indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot ori din capitalul unei entitati.

    (3) In situatia in care jumatate din valoarea elementelor deductibile prevazute la alin. (1) depaseste nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 29, suma aflata in exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 26, art. 27 alin. (1) si ale art. 28.

    ART. 37

    La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei sectiuni, institutiile emitente de moneda electronica utilizeaza date aferente activitatii de emitere de moneda electronica si prestarii de servicii de plata, inclusiv date aferente activitatilor operationale si conexe acestora.

    ART. 38

    Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa poata dovedi in orice moment Bancii Nationale a Romaniei indeplinirea cerintelor prevazute de prezentul capitol.

 

    CAPITOLUL IV

    Conditii privind desfasurarea activitatii de creditare

 

    ART. 39

    (1) Institutiile emitente de moneda electronica ce inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare trebuie sa aplice reglementarile Bancii Nationale a Romaniei in domeniul limitarii riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice.

    (2) In cazul institutiilor emitente de moneda electronica ce desfasoara si activitatea de creditare prevazuta la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, nivelul activitatii supuse cerintei prevazute la alin. (1) se determina prin cumularea activitatii de creditare legate de serviciile de plata cu cea realizata cu respectarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 40

    (1) In aplicarea art. 39 alin. (1), prin nivel semnificativ al activitatii de creditare se intelege indeplinirea cumulativa a limitelor aferente celor doua criterii prevazute la alin. (2) pentru 3 perioade de raportare trimestriala succesive.

    (2) Limitele prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

    a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii si surselor imprumutate pe baza contractelor de imprumut/finantare existente in sold sa fie de minimum 50.000.000 lei;

    b) nivelul cumulat al creditelor/finantarilor acordate si angajamentelor asumate existente in sold, determinate conform art. 39 alin. (2), sa fie de minimum 25.000.000 lei.

    (3) Se considera ca institutiile emitente de moneda electronica nu mai inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare in cazul in care pentru o perioada care cuprinde 3 raportari trimestriale succesive nu mai indeplinesc cel putin una dintre limitele aferente criteriilor prevazute la alin. (2).

 

    CAPITOLUL V

    Masuri de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice

 

    ART. 41

    (1) Institutiei emitente de moneda electronica ii este interzis sa utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o institutie de credit in care depune fondurile protejate potrivit metodei prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011.

    (2) Institutiile emitente de moneda electronica pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la institutii de credit autorizate sa desfasoare activitate intr-un stat membru.

    ART. 42

    (1) In intelesul art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011, activele de foarte buna calitate cuprind elementele de activ care se incadreaza in una dintre categoriile stabilite in tabelul 1 de la pct. 14 din anexa nr. I la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care cerinta de capital pentru riscul specific nu depaseste 1,6%, dar excluzand alte elemente eligibile asa cum sunt definite la pct. 15 din anexa mentionata.

    (2) Se considera active de foarte buna calitate si titlurile de participare in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare care investesc numai in activele prevazute la alin. (1).

    ART. 43

    Institutia emitenta de moneda electronica ce utilizeaza metoda prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 127/2011 trebuie sa tina evidenta fondurilor protejate, defalcate pe:

    a) fondurile pastrate intr-un cont bancar potrivit art. 41;

    b) fondurile investite in active de foarte buna calitate potrivit art. 42.

    ART. 44

    Institutia emitenta de moneda electronica ce utilizeaza metoda prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011 trebuie sa demonstreze Bancii Nationale a Romaniei ca aplicarea metodei este adecvata, in sensul asigurarii unei protectii depline a detinatorilor de moneda electronica.

    ART. 45

    Conditiile minime pentru indeplinirea cerintei prevazute la art. 44 sunt:

    a) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie furnizata de un asigurator sau de o institutie de credit, autorizate sa desfasoare activitate intr-un stat membru;

    b) asiguratorul sau, dupa caz, institutia de credit prevazuta la lit. a) sa nu apartina grupului din care face parte institutia emitenta de moneda electronica respectiva;

    c) suma asigurata sau garantata sa acopere integral suma fondurilor protejate;

    d) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie expresa, respectiv protectia furnizata sa fie legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;

    e) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie irevocabila, respectiv in afara nerespectarii de catre cumparatorul protectiei a obligatiei de a plati la scadenta costul protectiei, contractul prin care este furnizata protectia sa nu contina nicio clauza care ar putea sa permita furnizorului protectiei sa anuleze unilateral garantia;

    f) polita de asigurare sau garantia comparabila sa fie neconditionata, respectiv contractul prin care este furnizata protectia sa nu contina nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei sa nu detina controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termenul stabilit.

    ART. 46

    (1) Institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa tina evidenta fondurilor protejate potrivit art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 127/2011.

    (2) Institutia emitenta de moneda electronica informeaza Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, in termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, in legatura cu modul in care a functionat mecanismul de protectie prevazut la art. 44.

 

    CAPITOLUL VI

    Modificari in situatia institutiilor emitente de moneda electronica

 

    ART. 47

    Institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa solicite aprobarea prealabila ori, dupa caz, sa notifice Bancii Nationale a Romaniei – Directia Supraveghere modificarile in situatia acestora, potrivit prevederilor prezentului capitol.

 

    SECTIUNEA 1

    Modificari supuse aprobarii prealabile

 

    ART. 48

    (1) Sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere modificarile in situatia institutiilor emitente de moneda electronica, referitoare la:

    a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plata enumerate la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) achizitia de participatii in conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011;

    c) inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata;

    d) deschiderea de sucursale in state terte si modificarile in situatia acestora referitoare la inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalelor;

    e) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitatii de prestare a serviciilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica;

    f) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica;

    g) externalizarea de functii operationale importante aferente activitatii de emitere de moneda electronica sau aferente activitatii de prestare de servicii de plata;

    h) modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei referitoare la inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata.

    (2) Institutiile emitente de moneda electronica comunica Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere deschiderea de sucursale si emiterea de moneda electronica in mod direct in alte state membre, potrivit procedurii prevazute la art. 49 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.

    ART. 49

    (1) Institutiile emitente de moneda electronica procedeaza la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor supuse aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei numai dupa obtinerea acestei aprobari.

    (2) O copie certificata de oficiul registrului comertului de pe inregistrarile efectuate referitoare la mentiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara-gazda trebuie transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la efectuarea inregistrarii.

 

    1.1. Completarea obiectului de activitate

    ART. 50

    (1) Cererea de aprobare a completarii obiectului de activitate trebuie insotita de hotararea organului competent privind modificarea obiectului de activitate si de documentele prevazute la art. 15 lit. a), d), e), f), g), dupa caz.

    (2) Daca modificarea propusa nu introduce noi elemente in privinta unor informatii furnizate anterior Bancii Nationale a Romaniei, solicitantul prezinta, in locul documentului ori documentelor in cauza prevazute la alin. (1), o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte acest fapt.

    (3) Completarea obiectului de activitate se aproba doar in privinta activitatilor pentru care este fundamentata in mod corespunzator capacitatea institutiei emitente de moneda electronica de a le desfasura in mod adecvat.

 

    1.2. Achizitia de participatii in conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011

    ART. 51

    (1) Persoanele care intentioneaza sa achizitioneze participatii in conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie sa prezinte documentatia prevazuta la art. 18 din prezentul regulament.

    (2) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va realiza in conditiile prevazute la art. 8 – 10.

    (3) Persoanele care intentioneaza sa achizitioneze participatii in conditiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 trebuie sa prezinte si documentul prevazut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, daca survin modificari comparativ cu documentul depus deja la Banca Nationala a Romaniei.

 

    1.3. Inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata

    ART. 52

    (1) In cazul inlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa solicite in prealabil Bancii Nationale a Romaniei aprobarea noilor persoane.

    (2) Cererea de aprobare va fi insotita de hotararea organului competent si de documentatia prevazuta la art. 20.

    (3) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va realiza in conditiile prevazute la art. 12 – 14.

 

    1.4. Deschiderea de sucursale in state terte si modificarile in situatia acestora referitoare la inlocuirea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalelor

    ART. 53

    (1) In cazul deschiderii unei sucursale intr-un stat tert, cererea va indica tara in care se intentioneaza deschiderea sucursalei si va fi insotita de urmatoarele documente si informatii:

    a) hotararea organului competent, din care sa rezulte: obiectul de activitate si, daca este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce ii/le este acordat, precum si adresa sucursalei;

    b) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale fiecarei persoane desemnate sa asigure conducerea sucursalei, insotite de chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de fiecare dintre persoanele desemnate sa asigure conducerea sucursalei;

    c) o descriere a serviciilor ce se intentioneaza a fi prestate;

    d) structura organizatorica a sucursalei;

    e) o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert, care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului;

    f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;

    g) o descriere a activitatii ce se va desfasura, alta decat cea de emitere de moneda electronica si, dupa caz, de prestare de servicii de plata, si a procedurilor implementate ce asigura ca aceste activitati comerciale nu prejudiciaza soliditatea situatiei financiare a institutiei emitente de moneda electronica ori capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia emitenta de moneda electronica a tuturor obligatiilor impuse de Legea nr. 127/2011 si de prezentul regulament.

    (2) Evaluarea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei se va realiza in conditiile prevazute la art. 12 – 14.

    (3) In cazul inlocuirii persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei, institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa solicite in prealabil Bancii Nationale a Romaniei aprobarea noilor persoane.

 

    1.5. Modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitatii de prestare de servicii de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica

    ART. 54

    In cazul schimbarii metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activitatii de prestare de servicii de plata, altele decat cu moneda electronica, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 66 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata.

 

    1.6. Schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica

    ART. 55

    Cererea pentru schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica, trebuie sa fie insotita de o justificare a necesitatii modificarii si de o prezentare a mecanismului propus cu identificarea tuturor elementelor relevante potrivit art. 67 alin. (2) si art. 68.

 

    1.7. Externalizarea de functii operationale importante aferente activitatii de emitere de moneda electronica sau aferente activitatii de prestare de servicii de plata

    ART. 56

    Cererea de externalizare de functii operationale importante trebuie insotita de urmatoarele:

    a) descrierea functiilor operationale ce se vor externaliza;

    b) identitatea persoanei catre care se vor externaliza;

    c) descrierea procedurilor prin care institutia emitenta de moneda electronica se asigura de respectarea cerintelor impuse de Legea nr. 127/2011 si de prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor create pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si art. 46 alin. (2) din Legea nr. 127/2011;

    d) incadrarea functiilor operationale din perspectiva importantei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011.

    ART. 57

    In plus fata de documentatia prevazuta la art. 56, in cazul in care persoana catre care se externalizeaza functii operationale importante este situata intr-un stat tert, institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert, care sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului.

 

    1.8. Modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei, referitoare la inlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata

    ART. 58

    In cazul inlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata din cadrul agentilor se aplica in mod corespunzator prevederile art. 70 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Modificari supuse notificarii

 

 

    ART. 59

    Sunt supuse notificarii Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere modificarile in situatia institutiilor emitente de moneda electronica referitoare la:

    a) denumire;

    b) sediul social;

    c) restrangerea obiectului de activitate;

    d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul Romaniei, inclusiv modificarile in situatia acestora referitoare la adresa;

    e) modificarile in situatia sucursalelor deschise in alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale;

    f) achizitia de participatii in conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011;

    g) persoanele care au legaturi stranse cu institutia emitenta de moneda electronica;

    h) modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 63;

    i) modificarile in situatia sucursalelor deschise in state terte, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale intr-un stat tert in care institutia emitenta de moneda electronica are deja aprobata deschiderea sucursalei principale;

    j) modificari ale elementelor relevante privind masurile de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice sau pentru executarea operatiunilor de plata, prevazute la art. 67 alin. (2) si art. 68;

    k) identitatea auditorului statutar sau a firmei de audit, daca este cazul;

    l) externalizarea functiilor operationale, altele decat cele importante, aferente activitatii de emitere de moneda electronica sau aferente activitatii de prestare de servicii de plata, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul national sau intr-un stat tert.

    ART. 60

    Daca nu se prevede altfel in prezentul regulament, notificarea trebuie insotita, dupa caz, de copia certificata de Oficiul registrului comertului de pe inregistrarile efectuate referitoare la mentiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara gazda si trebuie transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de maximum 10 zile de la data realizarii modificarii sau, dupa caz, a inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.

 

    2.1. Achizitia de participatii in conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011

    ART. 61

    (1) Persoanele care achizitioneaza participatii in conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie sa prezinte documentatia prevazuta la art. 18 din prezentul regulament.

    (2) Evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va realiza in conditiile prevazute la art. 8 – 10.

    (3) Persoanele care achizitioneaza participatii in conditiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 trebuie sa prezinte si documentul prevazut la art. 15 lit. e) din prezentul regulament, daca survin modificari comparativ cu documentul depus deja la Banca Nationala a Romaniei.

 

    2.2. Persoanele care au legaturi stranse cu institutia emitenta de moneda electronica

    ART. 62

    Institutia emitenta de moneda electronica notifica Bancii Nationale a Romaniei modificarile intervenite in lista privind persoanele care au legaturi stranse cu institutia emitenta de moneda electronica, sens in care comunica elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai incadreaza in aceasta categorie si, dupa caz, documentatia prevazuta la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nou-incadrate in aceasta categorie.

 

    2.3. Modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei

    ART. 63

    (1) Institutia emitenta de moneda electronica notifica modificarile in situatia agentilor inregistrati in registrul tinut de Banca Nationala a Romaniei, privitoare la:

    a) denumire si sediul social ori, dupa caz, nume si adresa;

    b) prestarea de noi servicii de plata prin intermediul respectivului agent.

    (2) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1) lit. a), institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa transmita o copie certificata de oficiul registrului comertului de pe inregistrarile efectuate referitoare la mentiunea respectiva sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara-gazda ori, dupa caz, o copie a documentului de identitate a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate.

    (3) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1) lit. b), institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa transmita o descriere a noilor servicii de plata si a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului. In situatia in care aceasta modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Bancii Nationale a Romaniei, documentul trebuie inlocuit cu o declaratie din care sa rezulte acest fapt.

 

    2.4. Modificarile in situatia sucursalelor deschise in state terte, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale intr-un stat tert in care institutia emitenta de moneda electronica are deja aprobata deschiderea sucursalei principale

    ART. 64

    (1) Institutia emitenta de moneda electronica notifica modificarile in situatia sucursalelor deschise in state terte, privitoare la:

    a) denumire si adresa;

    b) prestarea de noi servicii de plata prin intermediul respectivei sucursale;

    c) prestarea de noi activitati comerciale, altele decat emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata.

    (2) Institutia emitenta de moneda electronica trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei hotararea organului competent, din care sa rezulte aprobarea modificarii in situatia sucursalei, insotita de urmatoarele:

    a) documentatia prevazuta la art. 53 lit. f), pentru modificarile prevazute la alin. (1) lit. b);

    b) documentatia prevazuta la art. 53 lit. g), pentru modificarile prevazute la alin. (1) lit. c).

    ART. 65

    (1) In cazul deschiderii de catre institutia emitenta de moneda electronica si a altor sucursale pe teritoriul aceluiasi stat tert, notificarea va fi insotita de hotararea organului competent, din care sa rezulte: obiectul de activitate si, daca este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei si limitele mandatului ce ii/le este acordat, precum si adresa sucursalei.

    (2) In acest caz, institutia emitenta de moneda electronica va desemna prima sucursala ca sucursala principala, care va asigura comunicarea cu Banca Nationala a Romaniei si indeplinirea tuturor cerintelor prevazute de lege si de reglementarile in vigoare pentru intreaga activitate desfasurata pe teritoriul statului tert.

    ART. 66

    In situatia in care modificarile survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Bancii Nationale a Romaniei, documentele solicitate se inlocuiesc cu o declaratie din care sa rezulte acest fapt.

 

    2.5. Modificari privind masurile de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice si a celor primite pentru executarea operatiunilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica

    ART. 67

    (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite in schimbul monedei electronice, aprobata deja de Banca Nationala a Romaniei, se notifica impreuna cu documentele din care rezulta respectarea cerintelor legale aplicabile.

    (2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, dupa caz:

    a) institutia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;

    b) societatea de asigurari sau institutia de credit care emite polita de asigurare sau alta garantie comparabila;

    c) conditiile care guverneaza contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;

    d) modalitatea de aplicare a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.

    ART. 68

    In cazul modificarilor elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operatiunilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica, aprobata deja de Banca Nationala a Romaniei, se aplica art. 80 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009.

 

    2.6. Identitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit

    ART. 69

    In cazul modificarilor cu privire la auditorii statutari sau firmele de audit, institutia emitenta de moneda electronica transmite Bancii Nationale a Romaniei elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.

 

    2.7. Externalizarea unor functii operationale, altele decat cele importante, inclusiv angajarea de distribuitori pe teritoriul national sau intr-un stat tert

    ART. 70

    Comunicarea privind externalizarea de functii operationale, altele decat cele importante, aferente activitatii de emitere de moneda electronica sau aferente activitatii de prestare de servicii de plata, trebuie insotita de urmatoarele documente:

    a) descrierea functiilor operationale ce se vor externaliza;

    b) identitatea persoanei catre care se vor externaliza;

    c) incadrarea functiilor operationale din perspectiva importantei acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 127/2011;

    d) denumirea si sediul distribuitorului, respectiv numele si adresa acestuia.

    ART. 71

    In plus fata de documentatia prevazuta la art. 70, in cazul in care persoana catre care se externalizeaza functii operationale este situata intr-un stat tert, institutiile emitente de moneda electronica trebuie sa transmita Bancii Nationale a Romaniei si o descriere a cadrului legislativ si institutional din statul tert care, sa cuprinda, dupa caz, informatii referitoare la: autoritatea responsabila cu supravegherea si sistemul de supraveghere, legislatia in domeniul secretului profesional si al schimbului de informatii, al prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si orice alte informatii relevante privind eventuale impedimente in realizarea supravegherii prudentiale de catre Banca Nationala a Romaniei, cum ar fi restrictionarea accesului la informatii ori a posibilitatii efectuarii unor verificari la fata locului.

 

    CAPITOLUL VII

    Cerinte de raportare

 

    ART. 72

    (1) Institutiile emitente de moneda electronica raporteaza trimestrial Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere necesarul de fonduri proprii aferent activitatii de emitere de moneda electronica.

    (2) Institutiile emitente de moneda electronica calculeaza pana la finele primei luni a fiecarui an necesarul de fonduri proprii aferent activitatii de prestare a serviciilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica pentru anul in curs, si raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere aceste date in termenul prevazut pentru depunerea la Banca Nationala a Romaniei a situatiilor financiare anuale.

    ART. 73

    Raportarile prevazute la art. 72 trebuie insotite de prezentarea detaliata a calculului aferent acestora.

    ART. 74

    Institutiile emitente de moneda electronica raporteaza trimestrial indicatorii utilizati in calculul necesarului de fonduri proprii aferent activitatii de prestare a serviciilor de plata, altele decat cele legate de emiterea de moneda electronica, determinati pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea si transmiterea anexei nr. 4 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009.

    ART. 75

    (1) Institutiile emitente de moneda electronica determina lunar si raporteaza trimestrial nivelul si componenta fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor inscrise in evidenta contabila si a datelor calculate extracontabil.

    (2) Raportarea se realizeaza prin completarea si transmiterea anexei nr. 4.

    (3) In aplicarea art. 31 din Legea nr. 127/2011, anexa prevazuta la alin. (2) va fi insotita de balanta de verificare a conturilor sintetice si, dupa caz, a conturilor analitice, intocmita pentru data pentru care se realizeaza raportarea.

    ART. 76

    (1) Institutiile emitente de moneda electronica care desfasoara activitate de creditare legata de serviciile de plata raporteaza trimestrial Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere situatia privind activitatea de creditare, potrivit criteriilor prevazute la art. 40 alin. (2) prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 5.

    (2) Institutiile emitente de moneda electronica ce desfasoara activitate de creditare si care nu au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii conform reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei vor avea in vedere la calcularea si raportarea trimestriala la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere conturile corespunzatoare in care sunt inregistrate capitalurile proprii si sursele imprumutate pe baza contractelor de imprumut/finantare, respectiv creditele/finantarile acordate si angajamentele asumate cuprinse in planul de conturi prevazut de reglementarile contabile aplicabile acestor entitati.

    ART. 77

    (1) In aplicarea art. 39 din Legea nr. 127/2011, institutiile emitente de moneda electronica raporteaza anual informatiile contabile reprezentand elemente de bilant si cont de profit si pierdere in termenul prevazut pentru depunerea la Banca Nationala a Romaniei a situatiilor financiare anuale.

    (2) Raportarea se realizeaza prin completarea si transmiterea anexei nr. 6 si trebuie insotita de raportul de audit.

    ART. 78

    Institutiile emitente de moneda electronica transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile prevazute in prezentul capitol atat electronic, cat si letric, in cel mult 30 de zile de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc, daca nu se prevede altfel.

 

    CAPITOLUL VIII

    Masuri si sanctiuni

 

    ART. 79

    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, dupa caz, luarea masurilor si/sau aplicarea sanctiunilor prevazute la sectiunea a 9-a din cap. II al Legii nr. 127/2011.

 

    CAPITOLUL IX

    Dispozitii finale

 

    ART. 80

    Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

                                    *

 

    Prezentul regulament transpune prevederile art. 2 pct. 4, art. 3 alin. (1) – (3), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (4), art. 7 alin. (2) ale Directivei nr. 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close