Modificarea si completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori

In M. Of. nr. 506 din 18 iulie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 18/2009.

Din cuprins:

    ART. I

    Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 18/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolele 53 – 56 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “ART. 53

    (1) Asiguratorii/Reasiguratorii trebuie sa dispuna de politici si proceduri de administrare privind externalizarea activitatilor desfasurate de acestia.

    (2) Externalizarea unor activitati nu trebuie sa afecteze desfasurarea activitatii asiguratorului/reasiguratorului si nici supravegherea prudentiala exercitata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

    (3) Conducerea asiguratorului/reasiguratorului ramane raspunzatoare pentru activitatile externalizate si riscurile asociate externalizarii.

    (4) Asiguratorul/Reasiguratorul trebuie sa dispuna permanent de un sistem alternativ adecvat de competente care sa permita in orice moment reluarea controlului direct asupra activitatilor externalizate, in cazul rezilierii contractelor cu furnizorii de servicii.

    (5) Procedurile de management al riscurilor asociate activitatilor externalizate vor include cel putin urmatoarele:

    a) hotararea organului competent privind aprobarea externalizarii unor activitati sau modificarea unora existente;

    b) fundamentarea necesitatii externalizarii activitatilor respective, descrierea activitatilor, prezentarea riscurilor care deriva din externalizare;

    c) selectarea si evaluarea societatilor care preiau activitatile de la asiguratori/reasiguratori, cu privire la: pozitia acestora pe piata in care isi desfasoara activitatea, reputatia, familiarizarea cu specificul sectorului asigurarilor, calitatea serviciilor prestate, organizarea activitatii si controlul intern, existenta unui personal competent, existenta unui plan alternativ de redresare a activitatii, asigurarea confidentialitatii informatiei, jurisdictia aplicabila;

    d) asigurarea monitorizarii si a evaluarii corespunzatoare de catre conducerea asiguratorului/reasiguratorului a modului in care furnizorii de servicii desfasoara activitatile externalizate;

    e) elaborarea de planuri alternative si stabilirea costurilor si a resurselor necesare pentru schimbarea furnizorilor externi.

    ART. 54

    (1) Asiguratorii/Reasiguratorii pot externaliza anumite activitati numai dupa aprobarea prealabila de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

    (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va analiza necesitatea externalizarii anumitor activitati, precum si proiectele contractelor cu furnizorii.

    (3) Contractele incheiate cu furnizorii externi trebuie sa fie in forma scrisa si sa cuprinda in mod clar responsabilitatile fiecarei parti:

    a) asigurarea respectarii de catre furnizorul de servicii a prevederilor legislatiei in vigoare si a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

    b) asigurarea furnizarii de catre societatea prestatoare de servicii a tuturor datelor solicitate de asigurator/reasigurator si de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor privind desfasurarea activitatii externalizate;

    c) existenta prevederii referitoare la obligatia furnizorului extern de a permite accesul complet la datele/informatiile sale organelor competente ale asiguratorului in vederea verificarii, auditarii si inspectarii activitatii externalizate;

    d) stabilirea obligatiei furnizorului de a permite accesul direct la datele acestuia referitoare la activitatea externalizata de asigurator/reasigurator, precum si posibilitatea efectuarii in orice moment a inspectiilor la fata locului de catre reprezentantii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

    e) prevederi cu privire la obligatia furnizorului extern de a asigura securitatea/confidentialitatea datelor asiguratorului/reasiguratorului, existenta angajamentului acestui furnizor, precum si a masurilor impotriva nerespectarii angajamentului.

    ART. 55

    (1) Asiguratorii/Reasiguratorii nu pot externaliza urmatoarele activitati:

    a) activitatea de audit intern;

    b) organizarea si conducerea contabilitatii proprii, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptate la specificul activitatii de asigurare/reasigurare;

    c) organizarea si desfasurarea activitatii juridice curente, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare;

    d) activitatea de investitii, in ceea ce priveste plasarea si gestionarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute;

    e) activitatile de administrare a bazelor de date si a sistemelor informatice interne, activitati de generare de rapoarte sau date statistice privind informatiile electronice asociate activitatilor de asigurare;

    f) activitatea de constatare si lichidare a daunelor, pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, pe teritoriul Romaniei.

    (2) Pentru aprobarea externalizarii unor activitati, asiguratorii/reasiguratorii vor transmite spre analiza Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentatia, cu 60 de zile inainte de a se incheia contractul de externalizare.

    (3) Asiguratorii/Reasiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentele si informatiile prevazute la art. 53 alin. (5) si proiectul contractului de externalizare.

    (4) In situatia aprobarii externalizarii unor activitati, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate impune anumite conditii cu privire la furnizorul extern sau poate sa nu aprobe prin decizie motivata externalizarea unor activitati.

    ART. 56

    Orice modificare intervenita ulterior aprobarii externalizarii unei activitati trebuie adusa la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de catre asigurator/reasigurator, conducerea acestora fiind raspunzatoare pentru atingerea obiectivelor rezultate din contractele de externalizare incheiate.”

    2. Dupa articolul 60 se introduc trei noi articole, articolele 60^1 – 60^3, cu urmatorul cuprins:

    “ART. 60^1

    (1) Asiguratorii trebuie sa intocmeasca anual un raport privind programul de reasigurare utilizat pentru riscurile cedate, pe care trebuie sa il transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

    (2) Raportul trebuie sa fie asumat de conducerea asiguratorului, reprezentata de consiliul de administratie/supraveghere sau de directorat, care este deplin raspunzatoare de eficienta programului de reasigurare utilizat in perioada de referinta a raportului.

    (3) Raportul trebuie sa prezinte informatii referitoare la urmatoarele aspecte:

    a) strategia aprobata de conducere si explicatii cu privire la adecvarea programului de reasigurare in functie de profilul de risc al asiguratorului, descrierea procedurilor menite sa asigure prudenta alegerii programului de reasigurare, evitarea concentrarii riscurilor cedate pe o singura piata si unui singur reasigurator;

    b) criteriile calitative si cantitative care au stat la baza selectarii formelor de reasigurare si la adoptarea programului de reasigurare;

    c) criteriile de selectare a reasiguratorilor, piata de operare, jurisdictia aplicabila, indicarea apartenentei reasiguratorilor la grupul din care face parte asiguratorul, analizarea riscului de credit al acestora;

    d) descrierea detaliata a programului de reasigurare cu referire la riscurile cedate, la acumularea raspunderilor asumate prin contractele de asigurare pentru fiecare clasa de asigurare, la nivelul retinerii proprii, pe total activitate si pe fiecare clasa de asigurare, a sumelor cedate in reasigurare, descrierea modului de inregistrare in evidentele tehnice si contabile a politelor acoperite de reasigurare si de gestionare a acestora, descrierea decontarilor realizate cu reasiguratorii conform contractelor incheiate, procedurile de monitorizare a daunelor aparute si de recuperare a sumelor care sunt in sarcina reasiguratorilor;

    e) mentionarea departamentelor si a persoanelor care monitorizeaza si raspund de indeplinirea prevederilor contractelor de reasigurare, descrierea procedurilor de evaluare periodica a performantelor acestora si masurile luate de conducerea societatii in functie de rezultatele evaluarii;

    f) descrierea rezultatelor testelor de stres sau a scenariilor derulate de societate pentru evaluarea riscurilor rezultate din contractele de reasigurare;

    g) precizarea (daca este cazul) a valorii sumelor derulate prin alte forme de acoperire a riscurilor care nu sunt aferente reasigurarilor traditionale;

    h) descrierea riscurilor de catastrofe naturale subscrise, a capacitatii contractului de reasigurare distinct pe fiecare clasa de asigurare, a calculului daunei maxime posibile si a modului in care a fost constituita, mentinuta si eventual eliberata rezerva de catastrofa pe fiecare clasa de asigurare;

    i) rezultatele analizei comparative a programelor de reasigurare derulate in anul de referinta al raportului si in anul anterior acestuia;

    j) descrierea strategiei de reasigurare pentru anul in curs si a motivelor care au condus la mentinerea unei strategii similare din anul anterior sau la o eventuala modificare a acesteia.

    ART. 60^2

    (1) In urma analizarii raportului de reasigurare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza in ce masura sunt respectate cerintele de natura prudentiala, adecvarea programului de reasigurare la profilul de risc al asiguratorului, evitarea concentrarii riscurilor, transferarea efectiva a riscurilor etc.

    (2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca strategia de reasigurare si programul utilizat nu corespund cerintelor de natura prudentiala prevazute de legislatia in vigoare, poate dispune masurile necesare modificarii acestei strategii.

    ART. 60^3

    (1) Raportul mentionat la art. 60^1 alin. (1) trebuie transmis la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, primul raport fiind emis pentru anul 2011.

    (2) Prevederile art. 60^1 – 60^3 se aplica si reasiguratorilor pentru programul de retrocesiune.”

    ART. II

    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii, cu exceptia art. I pct. 1, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 18/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011.

    ART. III

    Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    ART. IV

    Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close