Conventia europeana revizuita in materia adoptiei de copii

In M. Of. nr. 515 din 21 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se ratifica Conventia europeana revizuita in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009, denumita in continuare conventie.

    ART. 2

    Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, Romania formuleaza urmatoarea rezerva:

    “Potrivit art. 27 alin. (1) din conventie, Romania declara ca nu va aplica dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii) potrivit carora este permisa adoptia unui copil de catre doua persoane de sex diferit care au incheiat un parteneriat inregistrat.”

    ART. 3

    In conformitate cu dispozitiile art. 15 din conventie se desemneaza Oficiul Roman pentru Adoptii ca autoritate nationala careia i se pot adresa cererile formulate in temeiul acestui articol.

    ART. 4

    Potrivit prevederilor art. 2 din conventie, Oficiul Roman pentru Adoptii va notifica Secretariatului General al Consiliului Europei masurile luate pentru asigurarea conformitatii legislatiei nationale cu dispozitiile conventiei.

 

                       CONVENTIA EUROPEANA REVIZUITA

in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008*)

 

                       Strasbourg, 27 noiembrie 2008

 

    *) Traducere

 

    Preambul

    Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte semnatare ale prezentei conventii,

    avand in vedere ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa intre membrii sai in vederea salvgardarii si promovarii idealurilor si a principiilor care reprezinta patrimoniul lor comun,

    avand in vedere ca, desi institutia adoptiei copiilor se regaseste in legislatia tuturor statelor membre ale Consiliului Europei, exista inca in aceste tari opinii divergente asupra principiilor care ar trebui sa guverneze adoptia, precum si deosebiri in privinta procedurii de adoptie si a efectelor juridice ale adoptiei,

    luand in considerare Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, din 20 noiembrie 1989, in special articolul 21 din aceasta,

    luand in considerare Conventia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale,

    luand act de Recomandarea 1443 (2000) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei intitulata “Pentru respectarea drepturilor copilului in adoptia internationala” si de Cartea Alba a Consiliului Europei cu privire la principiile referitoare la stabilirea si consecintele juridice ale filiatiei,

    recunoscand ca anumite dispozitii ale Conventiei europene in materia adoptiei de copii din 1967 (STE nr. 58) sunt depasite si contrare jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si ca implicarea copiilor in procedurile familiale care ii privesc a fost imbunatatita prin Conventia europeana privind exercitarea drepturilor copiilor din 25 ianuarie 1996 (STE nr. 160) si prin jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului,

    considerand ca acceptarea principiilor si a practicilor comune revizuite in ceea ce priveste adoptia copiilor, care iau in considerare evolutiile intervenite in acest domeniu in cursul ultimelor decenii, ar contribui la reducerea dificultatilor cauzate de diferentele existente intre legislatiile nationale si, in acelasi timp, la promovarea intereselor copiilor adoptati,

    Fiind convinsi de necesitatea unui instrument international revizuit al Consiliului Europei privind adoptia copiilor care sa asigure o completare eficienta pentru Conventia de la Haga din 1993,

    recunoscand ca interesul superior al copilului trebuie sa primeze intotdeauna fata de orice alta consideratie,

    convin dupa cum urmeaza:

 

    TITLUL I

    Domeniul de aplicare a conventiei si punerea in aplicare a principiilor sale

 

    ART. 1

    Domeniul de aplicare a conventiei

    (1) Prezenta conventie se aplica in cazul adoptiei unui copil care, in momentul in care adoptatorul solicita adoptia, nu a implinit varsta de 18 ani, nu este sau nu a fost casatorit, nu are ori nu a intrat intr-un parteneriat inregistrat si nu a devenit major.

    (2) Prezenta conventie priveste numai institutia juridica a adoptiei care creeaza o legatura de filiatie.

    ART. 2

    Punerea in aplicare a principiilor

    Fiecare stat parte adopta masurile legislative sau de alta natura necesare pentru asigurarea conformitatii legislatiei nationale cu dispozitiile prezentei conventii si notifica secretarului general al Consiliului Europei cu privire la masurile adoptate in acest scop.

 

    TITLUL II

    Principiile generale

 

    ART. 3

    Valabilitatea adoptiei

    Adoptia este valabila numai daca este pronuntata de catre o instanta judecatoreasca sau de catre o autoritate administrativa (denumita in continuare autoritatea competenta).

    ART. 4

    Incuviintarea adoptiei

    (1) Autoritatea competenta nu incuviinteaza adoptia decat daca si-a format convingerea ca adoptia este in interesul superior al copilului.

    (2) In fiecare caz autoritatea competenta acorda o importanta deosebita pentru ca adoptia sa asigure copilului un mediu stabil si armonios.

    ART. 5

    Consimtamintele la adoptie

    (1) Sub rezerva alin. (2) – (5), adoptia nu este incuviintata decat daca cel putin urmatoarele consimtaminte la adoptie au fost date si nu au fost retrase:

    a) consimtamantul mamei si al tatalui; ori daca nu exista nici tata, nici mama care sa poata consimti, consimtamantul oricarei persoane sau al oricarui organism abilitat sa consimta in locul parintilor;

    b) consimtamantul copilului despre care se considera, conform legislatiei, ca are un nivel suficient de intelegere; se considera ca un copil are un nivel suficient de intelegere atunci cand a implinit varsta prevazuta de lege, dar care nu trebuie sa depaseasca 14 ani;

    c) consimtamantul sotului sau al partenerului inregistrat al adoptatorului.

    (2) Persoanele al caror consimtamant este necesar in vederea adoptiei trebuie sa primeasca consilierea necesara si sa fie informate corespunzator asupra consecintelor consimtamantului lor, in special cu privire la mentinerea sau incetarea, ca urmare a adoptiei, a relatiei legale dintre copil si familia de origine a acestuia. Consimtamantul trebuie sa fie dat in mod liber, in forma ceruta de lege, si trebuie sa fie exprimat ori consemnat in scris.

    (3) Autoritatea competenta nu poate renunta la luarea consimtamantului si nici nu poate trece peste refuzul de a consimti al uneia dintre persoanele sau organismele mentionate la alin. (1), decat pentru motive exceptionale stabilite prin legislatie. Cu toate acestea, se poate renunta la consimtamantul unui copil care sufera de un handicap ce il impiedica sa isi exprime consimtamantul valabil.

    (4) Daca tatal sau mama nu este titularul drepturilor parintesti cu privire la copil ori cel putin al dreptului de a consimti la adoptie, legislatia poate sa prevada ca nu este necesar consimtamantul acestuia/acesteia.

    (5) Consimtamantul mamei la adoptia copilului sau este valabil numai atunci cand este dat dupa nastere, la expirarea termenului prevazut de legislatie, care nu trebuie sa fie mai mic de 6 saptamani sau, daca un astfel de termen nu este stipulat, de la momentul la care, in opinia autoritatii competente, mama se va fi restabilit suficient ca urmare a nasterii.

    (6) In sensul prezentei conventii, se intelege prin tata si prin mama persoanele care, in conformitate cu legislatia, sunt parintii copilului.

    ART. 6

    Consultarea copilului

    In cazul in care, in temeiul art. 5 alin. (1) si (3), consimtamantul copilului nu este necesar, acesta este consultat, in masura in care este posibil, iar opinia si dorintele sale sunt luate in considerare tinandu-se seama de gradul sau de maturitate. Se poate renunta la aceasta consultare daca este in mod vadit contrara interesului superior al copilului.

    ART. 7

    Conditii pentru adoptie

    (1) Legislatia permite adoptia unui copil:

    a) de catre doua persoane de sex diferit

    (i) care sunt casatorite una cu cealalta, sau

    (ii) atunci cand exista o astfel de institutie, care au incheiat un parteneriat inregistrat;

    b) de catre o singura persoana.

    (2) Statele au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a prezentei conventii la cuplurile formate din persoane de acelasi sex care sunt casatorite una cu cealalta sau care au incheiat un parteneriat inregistrat. De asemenea, acestea au posibilitatea de a extinde domeniul de aplicare a prezentei conventii la cuplurile formate din persoane de sexe diferite si de acelasi sex care traiesc impreuna intr-o relatie stabila.

    ART. 8

    Posibilitatea unei noi adoptii

    Legislatia nu permite o noua adoptie a unui copil care a fost deja adoptat, decat intr-unul sau mai multe dintre urmatoarele cazuri:

    a) atunci cand copilul este adoptat de catre sotul sau partenerul inregistrat al adoptatorului;

    b) atunci cand adoptatorul precedent a decedat;

    c) atunci cand adoptia precedenta a fost anulata;

    d) atunci cand adoptia precedenta a incetat sau inceteaza in acest mod;

    e) atunci cand noua adoptie este justificata de motive grave si cand legislatia nu permite incetarea adoptiei precedente.

    ART. 9

    Varsta minima a adoptatorului

    (1) Un copil poate fi adoptat numai daca adoptatorul a atins varsta minima prevazuta de legislatie in acest scop, aceasta varsta minima neputand fi mai mica de 18 ani, nici mai mare de 30 de ani. Trebuie sa existe o diferenta de varsta corespunzatoare intre adoptator si copil, respectandu-se interesul superior al copilului, de preferat o diferenta de cel putin 16 ani.

    (2) Cu toate acestea, legislatia poate sa prevada posibilitatea de derogare de la conditia varstei minime sau de la diferenta de varsta, avand in vedere interesul superior al copilului:

    a) in cazul in care adoptatorul este sotul sau partenerul inregistrat al tatalui ori al mamei; sau

    b) in circumstante exceptionale.

    ART. 10

    Anchete prealabile

    (1) Autoritatea competenta incuviinteaza adoptia numai dupa ce au fost realizate anchetele corespunzatoare cu privire la adoptator, la copil si la familia acestuia. Pe durata acestor anchete si ulterior, datele pot fi colectate, procesate si comunicate numai in conformitate cu reglementarile privind confidentialitatea profesionala si protectia datelor cu caracter personal.

    (2) Anchetele, in masura corespunzatoare fiecarui caz in parte, se refera, pe cat posibil si printre altele, la urmatoarele aspecte:

    a) personalitatea, starea de sanatate si mediul social al adoptatorului, situatia familiala a acestuia si conditiile de locuit, precum si aptitudinea sa de crestere a unui copil;

    b) motivele pentru care adoptatorul doreste sa adopte copilul;

    c) motivele pentru care, atunci cand numai unul dintre cei doi soti sau parteneri inregistrati doreste sa adopte copilul, celalalt sot/partener nu se asociaza la cerere;

    d) potrivirea reciproca dintre copil si adoptator si perioada pentru care copilul a fost incredintat in grija sa;

    e) personalitatea, starea de sanatate si mediul social al copilului, precum si, sub rezerva limitarilor legale, mediul familial si statutul civil al acestuia;

    f) originile etnice, religioase si culturale ale adoptatorului si ale copilului.

    (3) Aceste anchete sunt incredintate spre efectuare unei persoane sau unui organism recunoscut ori autorizat in acest scop prin legislatie sau de catre o autoritate competenta. Acestea sunt, in masura in care este posibil, efectuate de catre asistenti sociali calificati in acest domeniu, ca rezultat al formarii sau al experientei acestora.

    (4) Dispozitiile acestui articol nu aduc atingere competentei sau obligatiei autoritatii competente de a obtine toate informatiile ori probele care intra sau nu in domeniul de aplicare a acestor anchete si pe care acesta le considera ca fiind utile.

    (5) Ancheta referitoare la aptitudinea de a adopta si la eligibilitatea adoptatorului, la situatia si motivatia persoanelor in cauza si la oportunitatea plasamentului copilului se efectueaza inainte ca acesta sa fie incredintat in grija viitorului adoptator in vederea adoptiei.

    ART. 11

    Efectele adoptiei

    (1) Prin adoptie, copilul devine membru cu drepturi depline al familiei adoptatorului/adoptatorilor si are in raport cu adoptatorul/adoptatorii si familia acestuia/acestora aceleasi drepturi si obligatii ca si copilul adoptatorului/adoptatorilor a carui filiatie este legal stabilita. Adoptatorul/Adoptatorii isi asuma responsabilitatea parentala fata de copil. Adoptia pune capat legaturii juridice existente intre copil si tatal, mama si familia de origine.

    (2) Cu toate acestea, sotul sau partenerul, inregistrat ori nu, al adoptatorului isi pastreaza drepturile si obligatiile fata de copilul adoptat, daca acesta este copilul sau, cu exceptia cazului in care legislatia nu prevede altfel.

    (3) In ceea ce priveste incetarea legaturii juridice existente intre copil si familia sa de origine, statele parti pot sa prevada exceptii cu privire la unele aspecte cum ar fi numele de familie al copilului, impedimentele la casatorie sau la incheierea unui parteneriat inregistrat.

    (4) Statele parti pot sa prevada dispozitii referitoare la alte forme de adoptie, cu efecte mai putin extinse decat cele mentionate la alineatele precedente ale prezentului articol.

    ART. 12

    Cetatenia copilului adoptat

    (1) Statele parti faciliteaza dobandirea cetateniei acestora de catre copilul adoptat de unul dintre resortisantii lor.

    (2) Pierderea cetateniei care poate rezulta in urma adoptiei este conditionata de detinerea sau dobandirea unei alte cetatenii.

    ART. 13

    Interzicerea restrictiilor

    (1) Numarul de copii care pot fi adoptati de catre acelasi adoptator nu este limitat prin legislatie.

    (2) Nu se va interzice prin legislatie unei persoane sa adopte un copil pe motiv ca aceasta are sau ar putea sa aiba un copil.

    ART. 14

    Revocarea si anularea unei adoptii

    (1) O adoptie poate fi revocata sau anulata numai prin decizia autoritatii competente. Interesul superior al copilului trebuie sa primeze intotdeauna asupra oricarui alt considerent.

    (2) Inainte de atingerea de catre copil a varstei majoratului, revocarea adoptiei nu poate sa intervina decat pentru motive grave, prevazute de legislatie.

    (3) Cererea de anulare trebuie sa fie depusa in termenul stabilit prin legislatie.

    ART. 15

    Solicitarea de informatii dintr-un alt stat parte

    Atunci cand ancheta efectuata in conformitate cu art. 4 si 10 se raporteaza la o persoana care are resedinta sau a avut resedinta pe teritoriul unui alt stat parte, acel stat parte, in cazul in care primeste o cerere de solicitare de informatii, depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea informatiilor solicitate cu promptitudine. Fiecare stat desemneaza o autoritate nationala careia sa i se adreseze o solicitare de informatii.

    ART. 16

    Proceduri de stabilire a filiatiei

    In cazul in care o procedura de stabilire a paternitatii sau, atunci cand exista, o procedura de stabilire a maternitatii a fost initiata de catre tatal ori mama biologic/a prezumat/a, procedura de adoptie este, dupa caz, suspendata pana la obtinerea rezultatelor procedurii de stabilire a filiatiei. Autoritatile competente actioneaza cu celeritate in cadrul procedurii de stabilire a filiatiei.

    ART. 17

    Interzicerea castigului material necuvenit

    Nicio persoana nu poate obtine un avantaj financiar sau de alta natura dintr-o activitate legata de adoptia unui copil.

    ART. 18

    Dispozitii mai favorabile

    Statele parti au in continuare posibilitatea de a adopta dispozitii mai favorabile pentru copilul adoptat.

    ART. 19

    Perioada de proba

    Statele parti au libertatea de a impune incredintarea copilului in grija adoptatorului pentru o perioada indeajuns de lunga inainte de incuviintarea adoptiei pentru ca autoritatea competenta sa poata aprecia in mod rezonabil relatiile care s-ar stabili intre acestia in cazul in care adoptia ar fi incuviintata. In aceasta privinta, interesul superior al copilului trebuie sa primeze asupra oricarui alt considerent.

    ART. 20

    Consilierea si serviciile postadoptie

    Autoritatile publice asigura promovarea si functionarea corespunzatoare a serviciilor de consiliere si postadoptie pentru a sprijini si a indruma viitorii adoptatori, adoptatorii si copiii adoptati.

    ART. 21

    Formarea

    Statele parti se asigura ca asistentii sociali care se ocupa de adoptie beneficiaza de formarea profesionala corespunzatoare cu privire la aspectele sociale si juridice ale adoptiei.

    ART. 22

    Accesul la informatii si divulgarea acestora

    (1) Pot fi adoptate dispozitii pentru ca o adoptie sa poata avea loc, dupa caz, fara ca identitatea adoptatorului sa fie dezvaluita familiei de origine a copilului.

    (2) Se adopta dispozitii care sa impuna sau sa autorizeze desfasurarea procedurii de adoptie cu usile inchise.

    (3) Copilul adoptat are acces la informatiile detinute de catre autoritatile competente cu privire la originile sale. Atunci cand parintii sai biologici au dreptul de a nu-si divulga identitatea, o autoritate competenta trebuie sa aiba posibilitatea, in masura in care legislatia o permite, sa stabileasca daca este cazul sa se renunte la acest drept si sa se divulge informatiile privind identitatea, luand in considerare circumstantele si drepturile copilului si ale parintilor sai biologici. Copilul adoptat care nu a ajuns la varsta majoratului poate fi consiliat in mod adecvat.

    (4) Adoptatorul si copilul adoptat pot obtine documente care sa contina extrase din registrele publice si care sa ateste data si locul nasterii copilului adoptat, dar care sa nu dezvaluie in mod expres adoptia sau identitatea parintilor sai biologici. Statele parti pot alege sa nu aplice aceasta dispozitie in cazul celorlalte forme de adoptie mentionate la art. 11 alin. (4) din prezenta conventie.

    (5) Avand in vedere dreptul unei persoane de a-si cunoaste identitatea si originile, informatiile relevante referitoare la adoptie sunt colectate si pastrate timp de cel putin 50 de ani dupa ce adoptia devine definitiva.

    (6) Registrele publice se pastreaza si, in orice caz, continutul acestora se reproduce pentru a preveni astfel ca persoanele care nu au un interes legitim sa poata lua cunostinta de adoptia unei persoane sau, in cazul in care aceasta informatie a fost divulgata, sa poata lua cunostinta de identitatea parintilor biologici ai acesteia.

 

    TITLUL III

    Clauze finale

 

    ART. 23

    Efectele conventiei

    (1) Prezenta conventie inlocuieste, in ceea ce priveste statele parti, Conventia europeana in materia adoptiei de copii, care a fost deschisa spre semnare la 24 aprilie 1967.

    (2) In relatiile dintre o parte la prezenta conventie si o alta parte la conventia din 1967 care nu a ratificat prezenta conventie, art. 14 din conventia din 1967 se aplica in continuare.

    ART. 24

    Semnarea, ratificarea si intrarea in vigoare

    (1) Prezenta conventie este deschisa spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor nemembre care au participat la elaborarea sa.

    (2) Conventia este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

    (3) Prezenta conventie intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la data la care 3 semnatari si-au exprimat consimtamantul de a fi parte la conventie in conformitate cu dispozitiile alin. (2) din prezentul articol.

    (4) In ceea ce priveste orice stat mentionat la alin. (1), care ulterior isi exprima consimtamantul de a fi parte la conventie, aceasta intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la data depunerii instrumentelor sale de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

    ART. 25

    Aderarea

    (1) Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, dupa consultarea partilor, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea conventiei, sa adere la aceasta printr-o decizie luata cu majoritatea prevazuta la art. 20.d din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitate de voturi ale reprezentantilor statelor parti care au dreptul de a participa la Comitetul de Ministri.

    (2) In ceea ce priveste statul aderent, conventia intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

    ART. 26

    Aplicarea teritoriala

    (1) Orice stat poate, la momentul semnarii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, sa specifice teritoriul sau teritoriile carora li se aplica prezenta conventie.

    (2) Orice stat parte poate, la o data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda domeniul de aplicare a prezentei conventii asupra oricarui alt teritoriu specificat in declaratie si pentru ale carui relatii internationale este raspunzator sau in numele caruia este autorizat sa isi asume angajamente. In ceea ce priveste acest teritoriu, conventia intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.

    (3) Orice declaratie facuta in temeiul celor doua alineate precedente poate fi retrasa, in ceea ce priveste teritoriul specificat in aceasta declaratie, printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce efecte din prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni dupa data primirii acestei notificari de catre secretarul general.

    ART. 27

    Rezerve

    (1) Nu se admite nicio rezerva la prezenta conventie, cu exceptia celor referitoare la dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. b), ale art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si alin. (1) lit. b) si ale art. 22 alin. (3).

    (2) Orice rezerva formulata de catre un stat in temeiul alin. (1) este exprimata la momentul semnarii sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare.

    (3) Orice stat poate retrage in totalitate sau partial o rezerva pe care a formulat-o in conformitate cu alin. (1) prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, care produce efecte de la data primirii.

    ART. 28

    Notificarea autoritatilor competente

    Fiecare stat parte notifica secretarului general al Consiliului Europei numele si adresa autoritatii careia i se pot adresa cererile formulate in temeiul art. 15.

    ART. 29

    Denuntare

    (1) Orice stat parte poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificari adresate secretarului general al Consiliului Europei.

    (2) Denuntarea produce efecte din prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.

    ART. 30

    Notificari

    Secretarul general al Consiliului Europei notifica statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, oricarui stat parte si oricarui stat invitat sa adere la conventie:

    a) orice semnatura;

    b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

    c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, in conformitate cu art. 24 din aceasta;

    d) orice notificare primita in conformitate cu dispozitiile art. 2;

    e) orice declaratie primita in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (2) si ale art. 26 alin. (2) si (3);

    f) orice rezerva si retragere de rezerve efectuate in conformitate cu dispozitiile art. 27;

    g) orice notificare primita in conformitate cu dispozitiile art. 28;

    h) orice notificare primita in conformitate cu dispozitiile art. 29 si data la care denuntarea produce efecte;

    i) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.

 

    Drept care subsemnatii, autorizati in mod corespunzator in acest scop, au semnat prezenta conventie.

    Adoptata la Strasbourg, astazi, 27 noiembrie 2008, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind in mod egal autentice, intr-un singur exemplar care se depune in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecarui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii si oricarui alt stat invitat sa adere la prezenta conventie.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close